Tải bản đầy đủ

Đánh giá tình hình mắc hội chứng tiêu chảy ở lợn con từ sơ sinh đến 30 ngày tuổi được nuôi tại trại lợn nái Nguyễn Thanh Lịch Ba Vì – Hà Nội và phương pháp điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C NÔNG LÂM

------------------------------------------

HOÀNG TH THU NHÀI

tài:

KHÓA LU N T T NGHI

H

o: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:
Khoá h c: 2011 2016

IH CI H C NÔNG LÂM

------------------------------------------

HOÀNG TH THU NHÀI

tài:

KHÓA LU N T T NGHI

H
o: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
: K43 - TY
Khoa:
Khoá h c: 2011 2016
Gi
ng d n:

IH C


i

L IC

Qua th i gian h c t p, rèn luy n t

ng và 6 tháng th c t p t t

nghi p t i tr i l n nái Nguy n Thanh L ch - Ba Vì
c

Hà N

cs

ng ý

c a th y giáo Ts.th y cô giáo b môn , các b

ng nghi p, chú L ch ch tr i và toàn th

cán b công nhân viên c a tr i tôi

n khóa lu n t t nghi p

này.
Nhân d p này cho phép tôi

c bày t lòng bi

i Ban Giám Hi u

i H c Nông Lâm Thái Nguyên, Ban ch nhi
Nuôi Thú Y, các th
t p, rèn luy n t

t n tình dìu d t tôi trong su t quá trình th c
ng.

Tôi xin bày t lòng bi
tr c ti

ng d n, t o m

c t i th y giáo Ts.
u ki

tôi trong su t quá trình th c

t p t t nghi p.
Tôi xin chân thành c

y cô giáo b môn, các bác, các cô

các chú, các anh ch cán b công nhân viên trong tr i l
giúp

b o

tôi trong quá trình th c t p t i tr i.
Tôi xin chân thành c

i thân, b

ng nghi

ng viên tôi trong su t quá trình h c t p và th c hi

tài.

M t l n n a cho phép tôi xin g i t i các th
cán b công nhân viên c a tr i Ba Vì cùng các b
i chúc s c kh e cùng m

ut

ng,
ng nghi p l i c m

p trong cu c s ng.
Thái Nguyên,
Sinh Viên

Hoàng Th Thu Nhài


ii

DANH M C B NG
Trang
B ng 2.1: K t qu s n xu
L ch Ba Vì

a tr i l n nái Nguy n Thanh

Hà N i .................................................................... 33

B ng 2.2: L ch phun sát trùng c a trang tr i Nguy n Thanh L ch: ................ 34
B ng 2.3: L ch tiêm phòng c a trang tr i Nguy n Thanh L ch ...................... 35
B ng 4.1: K t qu công tác ph c v s n xu t: ................................................ 47
B ng 4.2 : T l l n con m c b

........................... 48

B ng 4.3: T l l n con m c b nh theo l a tu i : ........................................... 49
B ng 4.4. T l l n con m c b nh theo tính bi t ............................................ 51
B ng 4.5: T l l n con ch t do m c h i ch ng tiêu ch y.............................. 52
B ng 4.6: Các tri u ch ng lâm sàng c a l n con m c h i ch ng tiêu ch y
( n = 242 )........................................................................................ 53
B ng 4.7: K t qu

u tr l n 1 ...................................................................... 55

B ng 4.8: K t qu

u tr l n 2 ...................................................................... 56


iii

DANH M C CÁC T

CP: Charoen Pokphand
Cs: C ng s
LMLM: L m m long móng
Nxb: Nhà xu t b n
KHKT: Khoa h c k thu t

i h c nông nghi p I
TNHH: Trách nhi m h u h n
VTM: Vitamin
DNA: Deoxyribonucleic acid
TB: Trung bình
STT: S th t
TT: Th tr ng
E.coli: Escherichia coli
T.G.E: Tansmissibli Gastro Rnterritis
Staph.aureus: Staphylocoscus. Aureus

VI T T T


iv

M CL C
Trang
Ph n 1: M
tv

U ............................................................................................ 1
................................................................................................... 1

1.2. M c tiêu và yêu c u c

tài:.................................................................. 2

tài:...................................................................................... 2
c:.......................................................................... 2
c ti n ........................................................................... 2
Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................ 3
khoa h c........................................................................................... 3
m sinh lý c a l n con:................................................................. 3
2.1.2. Hi u bi t v h i ch ng tiêu ch y

l n con: ........................................... 8

2.1.3. Nh ng hi u bi t v vi khu n E.coli gây h i ch ng tiêu ch y

l n

con ......................................................................................................... 24
2.1.4. Nh ng hi u bi t v các lo i thu

u tr : ........................................... 28

2.1.5. M t s thông tin v tr i Nguy n Thanh L ch Ba Vì
2.2. Tình hình nghiên c
2.2.1. Tình hình nghiên c

Hà N i: ......... 32

c :........................................... 36
c :........................................................ 36

2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i:....................................................... 38
Ph n 3:

NG, N

C U...................................................................................................... 39
ng và ph m vi nghiên c u:........................................................... 39
m và th i gian ti n hành: .............................................................. 39
3.3. N i dung nghiên c u:............................................................................... 39
u và các ch tiêu theo dõi: .................................. 39
u: ..................................................................... 39
3.4.2. Các ch tiêu theo dõi:............................................................................. 40


v

3.5.

tiêu .......................................................... 40
lý s li u: ............................................................... 42

Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N............................. 43
4.1. Công tác ph c v s n xu t: ...................................................................... 43
............................................................................... 43
4.1.2. Công tác thú y: ...................................................................................... 43
4.1.3. Các công tác khác: ................................................................................ 47
4.2: K t qu nghiên c u: ................................................................................. 47
4.2.1.T l l n con m c h i ch ng tiêu ch

:.......... 47

4.2.2. T l l n con m c h i ch ng tiêu ch y theo l a tu i:........................... 49
4.2.3. T l l n con m c h i ch ng tiêu ch y theo tính bi t:......................... 51
4.2.4. T l l n con ch t do m c h i ch ng tiêu ch y : .................................. 52
4.2.5. K t qu theo dõi tri u ch ng lâm sàng

l n con m c h i ch ng

tiêu ch y: ............................................................................................... 52
4.2.6. K t qu

u tr h i ch ng tiêu ch y

l n con theo m t s phác

:.......................................................................................................... 54
Ph n 5: K T LU

NGH ............................................................. 57

5.1. K t lu n .................................................................................................... 57
Ngh .................................................................................................... 57
TÀI LI U THAM KH O


1
Ph n 1
M

U

tv
c ta là m

c nông nghi p. Bên c nh tr ng tr

nuôi nói ch

n nói riêng chi m m t v trí r t quan tr ng

trong n n kinh t qu

p ngu n th c ph m quan tr ng

i, ngoài ra còn cung c p m

ng l n phân bón cho ngành

tr ng tr t và m t s s n ph m ph cho ngành công nghi p ch bi n.
Chính vì th

c bi t quan tâm t i phát tri
n nói riêng nh m không ng

su t, hi u qu

i thi

Hàng lo t v

i s ng nhân dân.

v qu n lý, k thu t c

n

c các nhà khoa h c nghiên c u gi i quy t nh
c ta ti n k p v

trong khu v c và th gi i. Ngoài các y u t

gi
quy

t quan tr ng,
nh s thành b i c

n

nói riêng.
c bi

c ta là m

c thu c khí h u nhi

i gió mùa nóng m

nên r t thích h p cho các b nh truy n nhi m phát tri n m nh và lây lan
ng không nh
l n. L

ng c

ch y là b nh r t ph bi
H i ch ng tiêu ch y
su

n s phát tri n c

c bi t quan tâm.

l n con h i ch ng tiêu

n th t không nh

n.

l n con làm cho l n còi c c ch m l n, làm gi
y, vi c phòng và tr b nh cho l n con là m t v

h t

s c c n thi t.
Xu t phát t nhu c u th c t c a s n xu

ng th

th

tình hình nhi m b nh, tri u ch ng, b nh tích c a l n con m c h i ch ng tiêu


2
ch y, góp ph n kh ng ch d ch b nh và làm gi m b t thi t h i v kinh t
n hi n nay chúng tôi ti n hành nghiên c
c h i ch ng tiêu ch y
ngày tu i

tài:

l n con t

n 30

c nuôi t i tr i l n nái Nguy n Thanh L ch - Ba Vì

Hà N i

u tr
.
,

,
. Tuy nhiên do

,

.
.

.
1.2. M c tiêu và yêu c u c
L ch

tài

c t l l n con b tiêu ch y t i tr i nái Nguy n Thanh

Ba Vì
-

Hà N i.
c k t qu

u tr b

.

tài
c
T nh ng s li

uc

tài s

ng bi n pháp phòng, ch ng d ch b
ti

i
n và làm

cho các nghiên c u ti p theo.
c ti n

bi n pháp áp d ng k thu
n

m b o nâng cao ch

i hi u qu kinh t .

ng, s

ng


3
Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U
khoa h c
m sinh lý c a l n con
mv

ng, phát tri n c a l n con

-

nguyên nhâ

- 0,4 gram/1kg

-


4

xellul

-


5
-

-

- 80% prorein, gluxit và lipit

quá

- 3,8

Aminopeptidaza, Dipeptidaza, Mantaza, Lactaza, và Enterokinaza (men này

Các

12 -


6

- 81

-

-

-

- 40 ml).


7

39 - 39,50C.

- 19%,
-

-

-

- globulin có


8
- globul

- globulin
-

-

20 -

2.1.2. Hi u bi t v h i ch ng tiêu ch y

l n con

-ifectivediarrh)
-Scours)

E. coli

G


9

2.1.2.1. Nguyên nhân gây m c h i ch ng tiêu ch y

l n con

hân nguyên phát. Vì

Enterro Bacteriae

E. coli.
E. coli

Enterro Bacteriae
kháng nguyên khác nhau.
nguyên nhân chính là

E. coli


10
-

E. coli và
Sallmonella

, Debsiella, Streptococus

riêng Bacillus subitis

E. coli, Streptococcus, Salmonella

y ra

E. coli

E. coli

E. coli

E. coli
E. coli

E. coli

E. coli
-

g


11
E. coli
E. coli
ETEC (Ebtero Toxigenic E. coli) tham gia vào quá tr
4 (K88),

F5 (K99), F6 (9871), F41, F17 và F18.

1

và LT2

1,

ST2).

- Salmonella choleraresuis và Sal. Typhymurium là hai tác nhân gây
- Clostridium perfeingens
- Erysipelothrix:
- Trepenoma
- Ký sinh

+ Emimeria spp
+ Ascaris
+ Fasciolopsis buski
Rotavirut, Enteravirut,
Andenovirut, Coronavirut, Pestivirut


12

Pestis suum
Ascaris suum

Protozoa

Theo Lê T

) [27], th

bi n ho c b o qu n
Aspergillus,

thu t d b nhi m n m m c. M t s
Fusarium... có kh

c t Aflatoxin ( Aflatoxin B2, G1,

n sinh nhi

G2, M1).
S có m t c a n m m c s phá h y thành ph n các ch
gây gi m ch

ng th
i th

ng,

. Nh ng bi u hi n khi
nhi

ct c an mm

hi n bu

u

a ngáy, r i lo n th n kinh và nhi u con

còn khó th (Nguy n H u Nam, 1999) ) [18].
Nguyên nhân do sinh lý l n con:
B máy tiêu hóa l n con phát tri
khu n, virus,.. phát tri n (s phân ti
làm toan d dày).

i t t cho vi


13
H mi n d ch c a l

n m nh và ph thu c vào kháng

th c a l n m truy n sang con qua s
S

c bi t là s

u ti t thân nhi

u.
ng.

L n con có t
khi s

i ch t l n. Trong

ng s a c a l n m gi m d n t ngày 21.

Theo

-

-


14

E. coli

E. coli.
E. coli

-

c

E. coli


15

1,

B2... B12

12

2.1.2.2.

sinh b nh
E. coli

cho phép E. coli

E. coli
E. coli

-

E. coli

E. coli


16
E.
coli

E. coli

-

E. coli

Khi

u

E. coli


17
E. coli

2.1.2.3. D ch t c a b nh

-

-

-

- 8.

- 40%.

25 -


18
-

ng truy n b nh
E. coli

E. coli

béo cách li nhau.
E. coli
E. coli không
bào thai ngay

và cs, 1995 [4]).
L

E. coli
E. coli theo


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×