Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình mắc bệnh đường hô hấp trên đàn lợn nuôi tại trại ông Lương xã Ngọc Châu – huyện Tân Yên – tỉnh Bắc Giang, thử hiệu lực điều trị của 2 thuốc tylosin – 50 và linco – gen. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

HOÀNG TH THANH TH Y

tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH M C B

NG HÔ H P

C A 2 THU C TYLOSIN

GEN

50 VÀ LINCO

KHÓA LU N T T NGHI

H

ào t o:


Chuyên ngành:

Chính quy
Thú y

Khoa:
Khóa h c:

2011-2016

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM

HOÀNG TH THANH TH Y

tài:
THEO DÕI TÌNH HÌNH M C B

NG HÔ H P

C A 2 THU C TYLOSIN

GEN

50 VÀ LINCO

KHÓA LU N T T NGHI
H

ào t o:

Chính quy

Chuyên ngành:

Thú yKhoa:
Khóa h c :
Gi ng viên

2011-2016
ng d n:

IH C


i

L IC M
Sau th i gian h c t p và rèn luy n t i Tr

i h c Nông Lâm Thái

i gian th c t p t i tr
huy n Tân Yên

c Châu

t nh B c Giang

c s giúp r t nhi t tình và

quý báu c a các th y cô ban giám hi u nhà tr

ng, ban ch nhi m khoa C

Nuôi thú y cùng toàn b các th
gian h c t p t

tôi trong su t th i

ng và th c t p. Nhân d

chân thành và sâu s

y t lòng bi t

n:

Ban ch nhi m khoa

-

i h c Nông Lâm

Thái Nguyên.
o, cùng các k thu t và công nhân t i tr
Cùng t p th các th y cô giáo tr
ãt om

i hoc Nông Lâm Thái Nguyên

u ki n cho tôi hoàn thành khóa lu

i h n.

c bi t, tôi xin chân thành c m
c a th y giáo h

r t nhi t tình

ng d n:
.

lòng bi t
ki

ình, b

ng nghi

yt
ng xuyên t o m

u

ng viên tôi trong su t th i gian h c t p, nghiên c u và hoàn

thành m i khóa lu n.
Cu i cùng tôi xin chúc các th y cô giáo m nh kh e h

t nhi u

thành tích trong gi ng d y và nhi u thành công trong nghiên c u khoa h c.
!
Sinh viên

Hoàng Th Thanh Th y


ii

L

U

Th c t p t t nghi p là khâu cu i cùng c
trò không th thi u trong n n giáo d c hi n nay. Trong quá trình th c t p giúp
sinh viên ti p c n và n m b t th c t , c ng c ki n th

ng th i áp

d ng lý thuy t vào th c ti n s n xu t, t
n m v ng các ph

n th c chuyên môn

u khoa h c.

Ngoài ra th c t p t t nghi
kinh nghi m c

i gian sinh viên rèn luy n, h c h i

c, nh m trang b nh ng ki n th c chuyên môn,

nghi p v và công tác qu n lý sau khi t t nghi
i cán b khoa h

chuyên môn, tay ngh v ng vàng.

Xu t phát t

trên, theo nguy n v ng c a b n thân và s nh t trí

c a Ban Giám hi

ng, Ban ch nhi

i h c Nông Lâm Thái Nguyên và s
o xã Ng c Châu, cùng v i s
thu t tr
b

n hành nghiên c
ng hô h p trê

ng
- Ban

ng d n t n tình c a th y cô, k
tài:

tình hình m c

n nuôi t i tr

c Châu
u tr c a 2 thu c tylosin

gen .

Tuy nhiên, do th i gian th c t p có h
ch

c a tr

huy n Tân Yên t nh B c Giang, th hi u l c
50 và linco

ng có th tr thành m t

b n thân còn nhi u h n

tài th c t p t t nghi p c a tôi không th tránh kh i nh ng thi u
c s b sung, góp ý c a th y cô và b

t p t t nghi p c a tôi hoàn thi

tài th c


iii

DANH M C CÁC B NG
Trang

............... 32
.......33
.................................................. 39
............................ 40
.......................... 42
...................... 43
.................................... 45
............ 46
4.9:

(%) ....................................... 47
..... 48
............ 49
.............................................. 50


iv

DANH M C CÁC T , C M T

VI T T T

ATP :
ARN:
CP:
Cs :

Adenosine triphosphate
Axít ribonucleic
Charoen Pokphand
C ng s
tính

LMLM:
Nxb:
PRRS:

L m m long móng
Nhà xu t b n
Porcine reproductive respiratory syndrome

STT :
TT :
Tr :

S th t
Th tr ng
Trang


v

M CL C
Trang
Ph n 1: M

U.......................................................................................................1

tv

............................................................................................................1

1.2. M

u............................................................................................2
tài.................................................................................................2
c ..............................................................................................2
c ti n .....................................................................................2

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U.............................................................................3
khoa h c c

tài ....................................................................................3

2.1.1. C u t o b máy hô h p c a l n .........................................................................3
2.1.2. Ch

ab

2.1.3. M t s b

ng hô h

..............................................................6
ng g p

2.1.4.

l n ...................................................8

.................................................................18

2.1.4.1. Phòng b nh...................................................................................................18
2.1.4.2.

.................................................................................................20

2.1.5. Nh ng hi u bi t v thu c tylosin
2.2. Tình hình nghiên c

50 và linco gen.....................................22
c v b nh

ng hô h p trên l n ....23

2.2.1. Tình hình nghiên c

c....................................................................23

2.2.2. Tình hình nghiên c

c ...................................................................25

Ph

NG, N

U......27

ng nghiên c u.........................................................................................27
m và th i gian ti n hành .........................................................................27
3.3. N i dung nghiên c u..........................................................................................27
3.4.

u và các ch tiêu theo dõi..............................................27

3.4.1. Các ch tiêu theo dõi........................................................................................27
u.................................................................................27
Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .......................................31
4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t.....................................................................31
..........................................................................................31


vi

4.1.2. Công tác thú y .................................................................................................31
4.2. K t qu nghiên c u c

tài ............................................................................40

4.2.1. K t qu theo dõi l n m c b

ng hô h p t i tr i .....................................40

4.2.2. K t qu theo dõi l n m c b

ng hô h p theo tính bi t ..........................42

4.2.3. K t qu theo dõi l n m c b

ng hô h

4.2.4. K t qu theo dõi l n m c b

ng hô h p theo tu i l n ...........................44

4.2.5. M t s tri u ch ng chính c a l n m c b
4.2.6.

......................43

ng hô h p ............................46
ng hô h p ...................................47

4.2.7. Hi u l c c a hai lo i thu

u tr b

4.2.8. K t qu theo dõi t l tái nhi m b

ng hô h p

ng hô h p cho l n..48
l n và k t qu

u tr

l n 2 ...........................................................................................................................49
ho ch toán kinh t khi s d ng hai lo i thu c ......................................50
Ph n 5: K T LU

NGH .......................................................................52

5.1. K t lu n ..............................................................................................................52
5.2. Ki n ngh ............................................................................................................53
TÀI LI U THAM KH O.........................................................................................54


1

Ph n 1
M

U

tv
Vi t Nam là m

c có n n nông nghi p phát tri n t

t vai trò quan tr ng trong n n kinh t qu c dân. N n nông
nghi

c ta d a trên hai ngành chính là tr ng tr
t quan tr

không ch c n thi t cho nhu c
v i kh u v c

c bi

n. Th t l n

ng c

i mà còn phù h p

i dân. Th t l n chi m 78 - 80% so v i các lo i

th

u s n ph m th t gia c m chi m 15%, th t trâu

bò và các th t khác là 10%.
ng nhu c u c p thi

c ta không ng ng quan
n nói riêng. Vi c áp

d ng các ti n b khoa h c k thu t v thú y vào th c ti n s n xu
ng ch

c h u h t các d ch b nh nguy hi m

m. M t khác, do m c s ng c
nhu c u v s d ng th c ph m s

i tiêu dùng quan

có th c ph m an toàn d ch b

ng nhu c u ngày càng cao c a

i tiêu dùng vi c áp d ng các bi n pháp k thu t v v sinh thú y và an
toàn d ch b nh là h t s c c n thi t.
Bên c nh nh ng thành t

c, hình th

nhi

i t p trung còn g p

ch b nh ngày càng ph c t

nh

ng hô h p là m t trong nh ng b nh do nhi
virút, ký sinh trùng, Mycoplasma
M c dù t l ch t không cao,
nuôi do b

n ch

p c a l n.

nh này làm suy gi

ng hô h

ng kéo dài

cho l n nhi m b nh sinh tr ng ch m, tiêu t n th
l
g p r t nhi

n,

l n làm

M m b nh t n t i r t

ng bên ngoài làm cho vi c phòng tr b nh
nb b

u tr cao, th i gian và li u trình


2

u tr

c bi t v i khí h u nhi

ng hô h

i nóng

c ta thì b nh v

ng xuyên x y ra và ph bi n các tr

p trung.

góp ph n gi m b t thi t h i
kinh t do các b

ng hô h p gây ra và nâng cao ch

ng th t l

b o v sinh an toàn th c ph

m

.S

Công, tôi ti n

:
n ông

-

-

-

50 và linco-g
1.2. M

u

-

cb

ng hô h

n c a tr i l n

thu c xã Ng c Châu - huy n Tân Yên - t nh B c Giang.
-

c hi u l

u tr b

ng hô h p c a 2 thu c

tylosin - 50 và linco - gen.
tài
c
-

,
.

-

,

,

.
- K t qu c

tài là nh ng thông tin khoa h c ph c v

c

nghiên c
1.3.2. Ý n

c ti n

-

.

-

,t
ng hô h p.

bùng phát.

n pháp phòng b nh thích h

h n ch d ch b nh


3

Ph n 2
T NG QUAN TÀI LI U

khoa h c c

tài

2.1.1. C u t o b máy hô h p c a l n

,

c gi i h

có hai l thông v i y t h

c là hai l
i là vòm kh

cách v i xoang mi ng.
chính gi a có m t vách s
hai ph n gi

i và trái.

-L

c tròn ho c hình tr

vào

u t o b i m t s n gi ng neo tàu th y làm ch
b i l p da.
-C ut
cc ut

ng cu n là ng cu

trên), ng cu n hàm (

i), ng cu n sàng ( sau).
+ Niêm m c: Niêm m c bao ph toàn b m
hai khu:
Khu niêm m c hô h p: bao ph
Niêm m c màu h
nh
Ch

c m t trong xoang m i.
c n b i, t bào bi u mô ph có lông

i là các tuy n ti t d ch nh y và m

i mao m

c.

n b i, l c s ch, t

ph i trên niêm m c kh u giác.
Khu niêm m c kh u giác: n m

phía sau có màu vàng nâu. Trên niêm

m c ch a các t bào th n kinh kh u giác ( nh n c m giác mùi) s i tr c c a


4

chúng t p trung l i thành dây th n kinh kh u giác v
bán c

cm

i hai

i não.
Y t h u là b ph n chung c a

ng hô h p và tiêu hóa, cùng ph i h p

v i màng kh u cái và s n ti u thi t thanh qu

ng tác nu t và th .

Y t h u là m t xoang ng n, h p n m sau xoang mi ng và màng kh u
c th c qu n và thanh qu

i hai l

Y th

ng hô h p.

Nó có nhi m v d n khí t

ng thanh qu n, d n th

mi ng xu ng th c qu n. Ngoài ra t y t h u còn có hai l
hai

u.

* Thanh qu n
Là m t xoang ng n, h p n m sau y t h u và màng kh
khí qu

i th c qu n. Thanh qu n v

c

ng d n khí v

quan phát âm.
- C u t o: g m m t khung s

c.

+ Khung s n g m 5 s n:
S n ti u nhi t gi

a lá cây n m sau y t h u.

S n giáp tr ng gi
nh n t

n sách m n m gi a s n ti u thi t và s n
n.

S n nh n gi ng cái nh n m

m sau 3 giáp tr ng, 2 s n ph u và

c các vòng s n khí qu n.
Hai s n ph u gi

m trên giáp tr

u trên

g n li n nhau cùng v i s n ti u thi t làm thành hình vòi m.
-

gi a nhô vào lòng thanh qu n là hai u ti ng.
i cùng g n lên m t trên s n giáp tr ng. Hai u ti ng có hai

bó dây ti ng (là hai bó s
s n ph u.

i cao), cùn

i hai


5

n: g

ib

m ng liên k t các s n

v

v

ng thanh qu n.

+ Niêm m c: ph b m t thanh qu n chia làm 3 vùng:
c c a thanh qu n r t nh y c m. V t l (h
xu ng s t o ph n x ho và b

y ra ngoài.

Vùng gi a c a thanh qu n:

ng t o nên c a ti ng

i b co rút) s phát ra âm cao th p khác nhau.
Vùng sau c a thanh qu n: niêm m c có tuy n nh

c n b i.

* Khí qu n
Là ng d n khí t thanh qu

n r n ph

nc

n ng c.
nc

i th c qu

bên trái th c qu n.
n ng
Khí qu

i th c qu n.
c c u t o b i 50 vòng s n hình ch

lên trên, n i v i nhau b ng m
tuy n nh y gi a l

u ch C quay

i t bào bi u mô ph có lông rung, có
m dãi b

y ra ngoài.

* Ph i
- V trí: gia súc có hai lá ph i hình nón, chi m g n h t l ng ng c, n m
ch v
ph

ng l

nh

phía sau, cong theo

t ngoài cong theo chi u cong c

trong c a hai lá ph i b
qu n

i

i trái.

- Hình thái: m i lá ph
chi

i lá ph i trái nhi

n. M t

ng m ch ch

trên và th c

i. B m t ph i có nh ng m sâu chia m i ph i thành các thùy khác
nh (thùy mi ng)

(thùy hoành)

i lá ph i ph

c, thùy tim

gi

u có thêm m t thùy ph .


6

l n, ph

i ph i có 4
.

- C u t o:
+ Ngoài cùng là l p màng ph i bao b c.
+ Trong là mô ph i, m i lá ph i g m nhi u thùy ph i. Thùy ph i là t p
h pc

c u t o b i ti u thùy ph i.
tích kho ng m t cm3 bên trong g m

M i ti

các chùm ph nang (gi ng chùm nho) và các túi ph nang (gi ng qu nho).
Trong m i thùy ph i h th ng ph qu n phân nhánh d

n chùm

ph nang và túi ph nang.
i h th ng ng ph qu n là các phân nhánh c
m ch ph

a CO2

i mao m ch,

n lòng túi ph nang t o thành màng

c hi n s

tr

i khí th i khí CO2 và nh n O2

i theo h th
+S

ng ph nang

v

.

ph i r t nhi u. T ng di n tích b m t ph nang

i gia súc kho ng 500m2,

i khí)

ng

+ Mô ph i v

ti u gia súc: 50 80 m2 .

c lát b i các s

h i cao.
2.1.2. Ch

ab

iv it tc
s

ng v t thì m t trong nh ng y u t quy
ng O2

ra 250 ml CO2

ng v t c n 6
ng O2 thi t y u và th

ph i th c hi

ng tác hô h p.

nh s

8 ml O2 và th i
ng CO2 ra kh i


7

D
có h th ng th n kinh và h th ng m ch máu phân b
i

n ph i. Trên niêm m

ng d n khí
c có tác d ng
ng hô h p có

nhi u tuy n ti t d ch nh

gi b i và d v t có l n trong không khí. Niêm

m

p lông rung luôn chuy

ng hô h

ng ra ngoài

y các d v t ho c b i ra ngoài.
có tr

+ Hô h p trong: Là quá trình s d ng O2 c a mô bào.
+ Quá trình v n chuy n CO2, O2 t
tác hô h
b

u khi n b ng

th n kinh - th d

p.

- 100 -

cl

ng

c th c hi n


8

2.1.3. M t s b

ng hô h

ng g p

l n

* B nh t huy t trùng l n
- Nguyên nhân:

Pasteurella multocida gây ra,
[9].
Theo

[8],

ài da

Bình, 2008) [4].

B nh có th truy n tr c ti p t l n b nh sang l n kh

ng hô

h p khi l n th ho c truy n gián ti p qua d ng c
u ng. T m

c

b b nh có th lây sang các vùng lân c n do v n chuy n

l n ho c các ch t th

n c

i. Hi

truy n b nh t m sang l n con qua nhau thai và qua ti p xúc tr c ti
phát hi
-

lây truy

ng
u

o, 2007) [30].

sinh b nh:
Vi khu n Pasteurella multocida t n t
t, phân, n n chu ng nhi m vào th

c bi t là trong
cu

ng tiêu hóa, qua

ng hô h p. M t s l n kh
Pasteurella multocida gây b

n
n sau khi nhi

h ch ph i, h u, phát tri n, s n sinh các y u t
ho i t ph i, xâm nh
gây t huy t, xu t huy t.

,

c l c, gây viêm ph i,

i t ng làm v thành m ch


9

- Tri u ch ng c a b nh:
Pasteurella multocida

) [30]

0

- 40%).
béo

-

t
Pasteurella multocida có

[22]

-

2004) [32].

ng h p b nh n ng có th xu t hi n viêm
ph m c ho c apxe

các m

khác nhau. Khi

m

dính ch t vào thành xoang ng c, ph m c có vùng m

này th y ph m c


10

b

Pasteurella multocida

phân bi
Actinobacillus gây ra.

* B nh suy n l n
- Nguyên nhân:
Nguy n Bá Hiên và cs (2008) [9] cho bi t: b nh suy n l n hay còn g i
là d ch viêm ph

a l n là m t b nh truy n nhi

m

th

Mycoplasma hyopneumonia gây ra

m

v

ng

m là ch ng viêm ph qu n - ph i ti n tri n ch m. B nh gây thi t

h i nhi u v kinh t

ng kém, tiêu t n th

ng cao.

- D ch t h c:
Theo Tr n

2008) [4] thì l n

các l a tu

n con t 1 - 3 tháng tu i có t l m c cao nh
v a cai s a. Ti p theo là l

as

u m c b nh
c bi t là l n con

và cho con bú. L n th t

v béo ít m
-

gây b nh:
ng hô h p, Mycoplasma t o tr ng

Sau khi xâm nh p vào ph
thái cân b ng n u s

kháng c

gi m do nhi u nguyê
Mycoplasma

t t. Khi s

kháng c

Chu ng tr i không h

ng gây b nh viêm ph i

nh, thùy tim, thùy hoành

cách mô. M t trong nh

quan tr

sinh b nh là kh

a Mycoplasma hyopneumoniae lên h th ng

lông rung c a niêm m
sinh s n nhi

cs d

gi

ng hô h p. M m b nh bám dính vào lông rung,
y h th ng lông rung này, làm m t s

kháng t

nhiên c

ng hô h p trên, m

ph c h p

l n. Ngoài ra, còn có các nghiên c u cho bi t Mycoplasma

hyopneumonia
c

i th

ng cho m m b nh k phát gây viêm ph i

ng gây suy gi m mi n d ch c

n

bào lympho B và T. S k t h p c a các vi khu n


11

Pasteurella multocida, Streptococcus, Staphylococcus

k

ng

làm cho b nh thêm tr m tr ng và gây bi n ch ng viêm ph i, nung m ph
- Tri u ch ng lâm sàng:
ng Xuân Bình và cs (2011) [2] cho bi t: th i k nung b nh t 1 - 3
tu n, trung bình 10 - 16 ngày trong t nhiên, 5 - 12 ngày trong phòng thí
nghi m. Tri u ch ng ho, khó th xu t hi n sau 25 - 65 ngày. B nh có th chia
làm 3 th : C p tính, á c p tính và mãn tính.
- Th c p tính:
u tri u ch ng r t nh , khó phát hi n b nh, l n
ng ho c n m

góc chu

m l n. Thân nhi

t nh 39 - 39,50C, khi có bi u hi n b nh, con v t h

ho

h i lâu do có ch t d ch bài ti t sâu
có d ch bài xu t
v

ng r i
ng
ng

ng hô h p ho c do viêm ph i

n sau c a b nh. Vài ngày sau, con v t ho, khi ho

ng m

ng bi u hi n b nh lúc sáng s m và chi u t i. L n b nh

ho liên t c trong 2 - 3 tu
Khi ph i b t

ng thì con v t có tri u ch ng khó

th , th nhanh, th khò khè, nh p th có th lên t i 100 - 150 l n/phút. T n s
hô h

n lên, l n ng i th

ch

cm

th , b ng gi t m nh,

c ti u vàng và ít, nghe ph i có nhi u vùng có

c.
B nh ti n tri n kho ng 1 tu n, t l ch t khá cao n
th i. Th c

ng ít th y, ch y u m c b nh

m c b nh l n nào. B

u tr k p
nh

t ng t và lây lan nhanh. Khi có tác

ng c a vi khu n k phát làm ch ng viêm ph i càng tr nên tr m tr
- Th á c p tính:
Th

ng g p

có tri u ch ng gi ng th c

gi ng l n t p giao, l n lai, l n con còn bú m . B nh
m tr ng b ng. L n

ng


12

ho, th nhanh, t n s hô h

th , thân nhi

u ghép

v i b nh t huy t trùng thì s t cao. B nh có th kéo dài vài tu n l .
- Th mãn tính:
Th b

ng t th c p tính và th á c p tính chuy n sang.
c p tính, b nh khó phát hi n do bi u hi n không rõ ràng.

Con v t ho khan vào bu i sáng s m, bu i chi u t

n ho

t ng ti ng m t ho c t ng h i kéo dài, ho m t tu n r i gi

c kéo dài

liên miên. Con v t khó th , th

40 - 100

l

nhanh, t n s hô h

ra, th
Con v

ng 39 - 400C, có th

i a ch y, thân nhi

n 400C r i h th p xu ng.
B nh ti n tri
N

nn
ng t

nh tho ng có con ch t.

n có th ph c h i, t l ch t không

u h t gi m t

ng. N u l n con m c b nh này s

g y còm, lông xù, có th ch t do ki t s c.
n m c b nh

th

n. Th

ng th y

nh ng l n

ng thành, l n nái sinh s n. Tri u ch ng không xu t hi n rõ, th nh
tho ng ho nh , khi con v t b stress do th i ti t th
m b o thì b nh m i phát ra. Con v

i ho c th

ng, phát tri n ch m, th i gian

nuôi v béo kéo dài.
- B nh tích:
B nh tích ch y u t p trung ch y u

ph i. Sau 4 - 5 ngày nhi m b nh, hi n

ng viêm ph i t thùy tim lan sang thùy nh
hoành

nh

u xu t hi n ch là nh ng ch

d n ra, t p trung l i thành vùng r ng l n. Ch viêm

c và thùy
ho c xám r i to

ph i c ng d

th m ho c màu xám nh t, m t bóng láng, trong su t, bên trong có ch t
keo nên g i là viêm ph i kính. Ph i có b nh thì dày lên, c ng r n, b gan
hoá ho c th t hoá. C t ph

ng màu tr ng xám, có b t,


13

ph

c l i, khi dùng tay bóp không x

viêm t 10 - 20 ngày, vùng nh

ng. Sau khi

cd

vàng nh t ho c vàng xám, cu

ng,
c h n, bóp r t c ng, s gi ng

y t ng hoá. C t ph i có b nh th y nhi u b t, nhi u vùng ho i t
màu vàng tr ng. B nh tích lan r ng, trên m t có nhi u s

t tr ng,

ph i dính vào l ng ng c khi màng ph i b viêm n ng.
C t m t mi ng ph i

vùng b gan hoá b

c th y chìm. Ph

qu n, khí qu n viêm có b t, d ch nhày màu h ng nh t, bóp có khi có m
ch y ra.
M tb
l nh

a là h ch lâm ba ph
ng, ch a nhi u vi khu n, nhi
t huy

t to, g p 2 - 5
máu

c.

N u có vi khu n k

ng thì b nh ph c t

ng h p

ghép v i b nh t huy t trùng ph i t máu, có nhi u vùng gan hoá vào sâu
bên trong và phía sau ph i, có t ng vùng ho i t
N u có Streptococcus, Diplococcus thì b nh có tích m

u, có n t vàng.
ph i ( Nguy n

c, 1978) [29].
* B nh viêm màng ph i và ph i

l n

- Nguyên nhân:
à cs (2007) [1]
Actinobacillus pleuropneumonia

- D ch t h c:
-6


14

- Tri u ch ng:

-

vòng 24 - 410

-

+ B nh tích:
-

. Viêm
bao tim,

,

.
(

,

).
.

* B nh cúm l n
và cs (2006) [15]

H1N1, H3N2, H1N2
3(2007) [30]

- 3 ngày.


15

c Aure
[35].
[17]

*
Streptococcus
,

.

,

Streptococcus tr
.
,
7 - 10

,

.

Streptococcus suis type 1

Streptococcus suis type 2 lây
,

,

.
Streptococcus

x

,
,

,

,

.

Streptococcus
Streptococcus intestinalis,
Streptococcus
hyointestinalis

.


16

Streptococcus

,
.
,

,

,

,

,

,

Streptococcus suis.
Streptococcus suis

.
,
.

,
,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.
m,

* B nh r i lo n sinh s n và hô h p

.

l n

- Nguyên nhân:

, 2008) [4].
cs (2008) [6]

- 5 ngày.
- 420


17

[10]

-

-

-

-

- 400

-

(2002) [17]

*

ng hô h p

- B nh giun ph i l n:
Nguy n Th Kim Lan (2012) [12] cho bi t: b nh do 3 loài giun tròn:
Metastrongylus elongatus, Metastrongylus pudendotectus, Metastrongylus
salmi thu c h Metastrongylidae gây ra.
+

hình s i ch , m nh và dài, màu tr ng ho c

tr ng ngà, túi mi ng nh
có u trùng, âm h g n h u môn và có n p âm h .

tr ng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×