Tải bản đầy đủ

Theo dõi tình hình mắc bệnh viêm tử cung, sát nhau ở đàn lợn nái sinh sản tại trại lợn ông Lương xã Ngọc Châu huyện Tân Yên tỉnh Bắc Giang, so sánh hiệu lực điều trị của thuốc vilamoks – LA và mutibio. (Khóa luận tốt nghiệp)

I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------

HOÀNG TH HI P

tài:

KHÓA LU N T T NGHI

H

o: Chính quy

Chuyên ngành: Thú y
Khoa:

Thú y

Khóa h c: 2011 - 2015


Thái Nguyên

n

2015

IH C


I H C THÁI NGUYÊN
I H C NÔNG LÂM
---------------------

HOÀNG TH HI P

tài:

KHÓA LU N T T NGHI

H
o: Chính quy
Chuyên ngành: Thú y
L p: 43B Thú y
Khoa:
Thú y
Khóa h c: 2011- 2015
Gi
ng d n

Thái Nguyên -

IH C


i

Th.S La

nhân viên công tá


n thành

Sinh Viên


ii



LA và m


iii

B ng 2.1: M t s tiêu chí phân bi t các th viêm t cung........................................17
B

b trí thí nghi m .............................................................................31

B ng 4.1: K t qu th c hi n công tác v

..........................................35

B ng 4.2: L

n th t c a tr i.................................................36

B ng 4.3: L

n con và l n nái c a tr i ...............................36

B ng 4.4: K t qu công tác ph c v s n xu t ...........................................................43
B ng 4.5:T l m c b nh viêm t cung, sát nhau c

n nái nuôi t i tr i ..............44

B ng 4.6:T l m c b nh viêm t cung, sát nhau c

n nái theo gi ng,dòng ........45

B ng 4.7: T l m c b nh viêm t cung, sát nhau c

n nái theo l

........47

B ng 4.8:T l m c b nh viêm t cung, sát nhau theo lo i l n nái ..........................48
B ng 4.9:T l m c b nh viêm t cung, sát nhau c

n nái theo các tháng

.................................................................................................49
B ng 4.10:M t s tri u ch
B ng 4.11:K t qu
B ng 4.12:

n hình b nh viêm t cung, sát nhau c

u tr b nh viêm t cung, sát nhau t
ng c a b nh viêm t

n nái 51

th c t p ....................52
n kh

nc a

l n nái nuôi t i tr i...................................................................................53
B ng 4.13:Chi phí s d ng thu c và hi u qu s d

u tr ......................54


iv

HTNC:
MMA:

Mastitis Metritis Agalactia -

PRRS:

Porcine reproductive and respiratory syndrome -

TT :
VTM:

Vitamin

ATP:

Adenosine triphosphate

cs:

LMLM:
Nxb:
STT:
Tr:

Trang


v

M CL C
U............................................................................................ 1

Ph n 1: M
tv

................................................................................................... 1

1.2. M

u.................................................................................. 1

1.3.

tài....................................................................................... 2
c .................................................................................... 2
c ti n ........................................................................... 2

Ph n 2: T NG QUAN TÀI LI U ................................................................. 3
khoa h c........................................................................................... 3
ng phát tri n c a l n nái........................................... 3
m sinh lý, sinh s n c a l n nái.................................................... 6
2.1.3 M t s hi u bi t v quá trình viêm .......................................................... 9
2.1.4 H u qu c a ph n ng tu n hoàn và ph n ng t bào trong viêm......... 10
2.1.5. M t s vi khu
2.1.6. M t s b nh s

ng sinh d c
ng g p

l n nái............................ 11

l n ............................................... 12

2.1.7. Nh ng hi u bi t v thu c phòng và tr b nh s d
2.1.8. Hi u bi t v b nh viêm t cung, sát nhau
2.1.9. Nguyên t

l n nái.............................. 24

u tr b nh viêm t cung, sát nhau.................. 25

2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi
2.2.1. Tình hình nghiên c

tài........ 22

c ................................... 26
c.......................................................... 26

2.2.2. Tình hình nghiên c u trên th gi i........................................................ 28
.29
ng nghiên c u............................................................................... 29
m và th i gian ti n hành ............................................................... 29
3.3. N i dung nghiên c u................................................................................ 29
3.4

u và các ch tiêu theo dõi .................................... 29

3.4.1. Các ch tiêu theo dõi.............................................................................. 29


vi

u....................................................................... 30
Ph n 4: K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N............................. 34
4.1. K t qu công tác ph c v s n xu t........................................................... 34
................................................................................ 34
4.1.2. Công tác thú y ....................................................................................... 34
4.1.3. Công tác khác ........................................................................................ 41
4.2. K t qu nghiên c u c

tài .................................................................. 44

4.2.1. T l m c b nh viêm t

n nái nuôi t i tr i gia

............................................................................................... 44
4.2.2. M t s tri u ch
4.2.3. K t qu
4.2.4.

n hình b nh viêm t cung, sát nhau c a

u tr b nh viêm t cung, sát nhau c a l n nái t
ng c a b nh viêm t

n kh

l n nái50
th c t p51
nc a

l n nái nuôi t i tr i .......................................................................................... 53
4.2.5. Chi phí s d ng thu c và hi u qu s d
Ph n 5: K T LU

u tr .................... 54

NGH ............................................................. 56

5.1. K t lu n .................................................................................................... 56
ngh ...................................................................................................... 57
TÀI LI U THAM KH O ............................................................................ 58


1

Streptococcus, Staphylococcus, E.coli

có thêm kinh nghi m th c ti

n nái sinh s n,

nâng cao tay ngh , trau d i kinh nghi m, c ng c lý thuy
c s nh t trí c a th

ng d

c

ng.

n hành nghiên c

tài:

c b nh viêm t cung, sát nhau
s n t i tr i l
so sánh hi u l

n nái sinh

c Châu, huy n Tân Yên, t nh B c Giang,
u tr c a thu c vilamoks

-

LA và mutibio

c b nh viêm t

sinh s n c a tr i l

n nái

c xã Ng c Châu, huy n Tân Yên, t nh

B c Giang.
sinh s n c a l n nái.

c hi u l
cm

u tr c a thu c vilamoks LA và mutibio
ng c a b nh t i m t s ch

t


2

- Tìm ra bi n pháp t t nh

u tr b nh viêm t cung, sát

nhau t i tr i.
tài
c

- Qua ti p c n th c t t i tr

u ki

nâng cao tay ngh , rèn

luy n các k
- V n d ng các ki n th

c vào th c ti n, h c t p b sung thêm

ki n th c m i.
- K t qu c

tài có th dùng làm tài li u tham kh o ph c v cho các

nhà khoa h c nghiên c
c ti n

-

u tra n m b

c tình hình m c b nh viêm t cung, sát nhau

n nái c a tr i.
-

c hi u l c c a hai lo i thu c s d ng, t
u tr hi u qu b nh viêm t cung, sát nhau.

m ts b

n pháp phòng b nh thích h
kh

h n ch d ch b nh bùng phát.

u tr b nh viêm t cung, sát nhau và
ng

l n.


3

+ Â

lva

ngoài âm môn có hai môi (labia pudenda).
hai mép (rima vulae).
clitoris):

vestibulum):

-


4

- 12 cm.
các ngày 4 và 14.

].


5

+

fulliculloophoriprimari)

strarum glannulosum).
Noãn bào

ovum).


6

1996) [23 ].
+

noãn duy

-

o

lý.


7

1996
-

- 25 kg;
-

(6 -

- 80 kg.

vào 4 -

-

Anh và cs, 1998) [1].
T

]

+
) [4] cho

1-


8

-

- 70 kg,

- 12 tháng
áng t

].

-

- 5 ngày

996) [20].
-

+

25 -

-


9

Theo

ng bình là 114 ngày (113 -

-

: Gia súc cái mang thai trong m t th i gian nh
t ng loài gia súc khi bào thai phát tri
th n kinh th d ch gia súc m xu t hi n nh

ng c a h th ng
n

các s n ph m trung gian ra ngoài quá trình này g
Ti

nh tùy

y bào thai và
. (Tr n

2002) [6].

[2]


10

-

2.1.4

sau:
-

albumoza, polipeptit v
,


11

-

2.1.5
27
Streptococcus sp,
Staphylococcus sp, E.coli và Enterobacter.

- E.coli
- Staphylococcus
- Klebsiella
- Staphylococcus + E.coli
m
- Streptococcus

Micrococcaceae,

- Staphylococcus
Staphylococcus

Micrococeae

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis và


12

Staphylococcu, Sarprophyticus.

Staphylococcus thì Staphylococcus aureus là loài
các
- Eschelichia coli (E.coli)
Enterobacteriaceae,
E.coli

2-

E.coli
E.coli

-

3 ngày hay 4 - 8 ngày.
- Klebsiella

Klebsiella

Enterobacteriaceae
Klebsiella

K.pneumoniea và K.aerogenes

Klebsiella
nh, 2002) [19].

2.1.6


13

- Ngu

-

protein

Vitamin A


14

) [13].
-

) [3]
Khi gi

) [16].

[10].
[5]
Staphylococcus aureus)
liên

Streptococus hemolitica

Klebriella

E.coli

Proteus vulgais,
oi (Trecbomonas fortus) và

Candda albicans.
]

E.coli

26,7%

Prosus vuglgaris

16%

Steptococcus

34,5%

Klebsielle

10,2%


15

Staphylococcus

11,2%

2-7%
:

-

:

ch
- 39,50

- 410

máu

màu

- 39,50

12 - 72h s


16

400C.

màu

dính
viêm
- 400

-8
.
(1986) [22
sang viêm vú.
-

:

.

(Trekaxova và A.V và cs, 1983) [25].
cho vào

) [14].


17

n
,
3(1986) [22],

-

:

:
15],
:

+ V
catarrhalis purulenta acuta)

-

:

Settergreen I. (1986) [30],

-

:

(

])


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×