Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái ngoại nuôi tại trại Đặng Đình Dũng tỉnh Hòa Bình và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

ÁI NGUYÊN
TR

Chính quy
Chuyên ngành
Khoa:
2011 - 2015


TR

Chính quy
Chuyên ngành
K43TY - N01
Khoa:
2011 - 2015
ên


i


-

i: T

Bình)

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 5
Sinh viên


ii

.............................................. 21
................................................................ 31
................................... 33
....................................... 34
................................................. 38
................ 39
.............. 40
................................. 41
............................................. 43
bình th
sau khi sinh

44
.......... 46


iii

Hình 4.1.

..................... 41


iv
DA

CP


:

Charoen Pokphand

Cs

:

E. coli

:

Escherichia coli

LH

:

Lutein hormone

MMA

:

Mastitis Metritis Agalactia

Nxb

:

FSH

:

Folliculo Stimulin hormone

S. choleraesuis :

Shalmonella enteria choleraesuis

S. typhysuis

:

Salmonella typhysuis

PGF

:

Prostaglandin F


v

N .................................................................................................... i
................................................................................ii
................................................................................iii
................................................ iv
......................................................................................................... v
.

............................................................................................ 1
................................................................................................... 1
.................................................................................... 2
....................................................................................... 2

.
2.1. C

................................................................. 3
.......................................................................... 3
3
................................................... 3
................................................. 6
........................................................................ 13
....................................................................... 13

2.1.2.2. H

......................................................... 15
.......................................................................... 17
..................................................... 19
................................................... 21
... 22
.............................. 22
............................................................... 23

.
......................................................................................................................... 26


vi
.......................................... 26
.................................................................................... 26
............................................................... 26
................................................................................ 26

.......................................................... 26
............... 26
3.3. Ph

.......................................................................... 26

3.3.1. Ph

............ 26
.................................................................... 27

3.3.3. Ph
................................................................................ 27
3.3.4 Ph

........................................... 28

3.4. Ph

........................................................................ 28
....................................................... 28

3.4.2. Ph

............................................................................ 29

.

............................. 30

4.1. Công tác

....................................................................... 30
................................ 30
.............................................. 35

4.1.3. Công tác khác................................................................................................ 38
......................... 39
............................................. 39

............................................................................................................ 45
4

......................... 40
........................ 41


vii
......... 42

..................................................................................................................... 44
.... 46
.

............................................................. 48
.................................................................................................... 48
..................................................................................................... 48


1

theo

.
theo
,
sinh x

an toàn

theo h

theo

Streptococcus, Staphylococcus, E. coli

.


2

sinh,

.

T

Hòa Bình)

theo

,

Hòa Bình.
-

,


3

2

2.1.

2.1.1.1.

h

(

1,5 -

- 5 gam theo

(2002) [10].
-

D

ãn chín.
D

,


4

*
-

-

-

-

theo

-

trong. C


5

gia súc.
-

theo
theo

nhánh t

-

n.


6

h
c

t.
trong mép d

+C

theo

2.1.1.


7

òn là bào
ngay khi m
ý.
Theo


theo các gia súc khác nhau mà

-

Theo

)

ái

- 5 tháng


8

-

-

Dinh d

-

. Theo
Paul Hughes và James Tilton (1996) [28
ngày,

-

h

th

cho gia
theo


9

theo

-

theo
- 22

ngày, trung b

kéo dài 1 -

g
theo

òn ít và khác nhau

2-

theo và th


10

-

là giai

-

- 12 ngày, là

theo.

*C


11

Stimulin Hormone) và LH (Lutein Hormone). FSH kích thích noãn bao phát

-

Khi l

-

.

-


12

súc,

-2

ngoài. Tr

-

+ Tr
+ Tr
+ Tr
+ Tr

-

-C
-

-


13

theo

Progesterone, hàm l

t

- 6h,
cùng ra ngoài.
2.1.
2.1.

suy dinh d

th

các nguyên nhân sau:
-

ý.


14

+ Ng

Theo

-

mang thai và

ph

-

-

rong và

]

theo
àng chung. Theo
Madec F., Neva C. (1995) [9


15

theo
ung.
2.1.

. Theo

cu

ndin F (PGF ), PGF g

i

l


16

theo
E. coli

-

tr

Theo Madec F., Neva C. (1995) [9]
mà ng
c, các quá tr

uyên nhân làm

cung kèm theo viêm bàng quang th


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×