Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thương Mại Bùi Nguyễn (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Nguyễn Phƣơng Thảo

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Mai Linh

HẢI PHÒNG - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-----------------------------------

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH THƢƠNG MẠI BÙI NGUYỄN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Nguyễn Phƣơng Thảo

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Nguyễn Thị Mai Linh

HẢI PHÒNG - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Nguyễn Phƣơng Thảo

Mã SV: 1312401090

Lớp: QT1702K

Ngành: Kế toán – Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thƣơng Mại Bùi Nguyễn


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- Khái quát hoá những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức kế toán doanh thu,


chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Phản ánh đƣợc thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn.
- Đánh giá đƣợc ƣu điểm, nhƣợc điểm của tổ chức công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng
mại Bùi Nguyễn, trên cơ sở đó đề xuất những giải pháp hoàn thiện.

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Sử dụng số liệu năm 2016

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn


CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên:

Nguyễn Thị Mai Linh

Học hàm, học vị:

Thạc sỹ

Cơ quan công tác:

Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng

Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................
Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2017
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng năm 2017
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn

Sinh viên

Nguyễn Phƣơng Thảo

Th.s Nguyễn Thị Mai Linh

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017
Hiệu trƣởng

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị


PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt
nghiệp:
- Chăm chỉ học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho bài
viết;
- Nghiêm túc, có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp;
- Luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu do giáo viên hƣớng dẫn giao.
- Đảm bảo đúng tiến độ của đề tài theo thời gian đã quy định
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề
ra trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu...):
Kết cấu của khoá luận đƣợc tác giả sắp xếp tƣơng đối hợp lý, khoa học bao
gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1, tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
Chƣơng 2, sau khi giới thiệu khái quát về công ty, tác giả đã đi sâu phân
tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn, có số liệu minh hoạ cụ thể
(năm 2016). Số liệu minh hoạ giữa chứng từ và sổ sách có tính logic và chính
xác cao.
Chƣơng 3, sau khi đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế
toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
thƣơng mại Bùi Nguyễn, tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp nhằm hoàn
thiện công tác kế toán tại Công ty. Các giải pháp đƣa ra có tính khả thi và tƣơng
đối phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Bằng số: ....................
Bằng chữ: ..........................................................................
Hải Phòng, ngày tháng năm 2017
Cán bộ hướng dẫn

Ths. Nguyễn Thị Mai Linh


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ
TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .................................................... 2
1.1 Những vấn đề chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. .................................................. 2
1.1.1.Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ............................................ 2
1.1.2.Các khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
trong doanh nghiệp ................................................................................................ 2
1.1.2.1.Doanh thu .................................................................................................. 2
1.1.2.2.Chi phí ....................................................................................................... 5
1.1.2.3.Xác định kết quả kinh doanh ..................................................................... 9
1.1.3.Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ............................................................... 10
1.2 Nội dung tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ....................................................... 10
1.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ
doanh thu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. ......................................................... 10
1.2.1.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 10
1.2.1.2.Tài khoản sử dụng ................................................................................... 10
1.2.1.3.Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 12
1.2.2. Kế toán giá vốn hàng bán .......................................................................... 14
1.2.2.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 14
1.2.2.2.Tài khoản sử dụng ................................................................................... 14
1.2.2.3.Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 16
1.2.3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ...................... 19
1.2.3.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 19
1.2.3.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 19
1.2.3.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 20
1.2.4. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh .......................................................... 22
1.2.4.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 22
1.2.4.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 22


1.2.4.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 22
1.2.5. Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ..................................................... 24
1.2.5.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 24
1.2.5.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 24
1.2.5.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 25
1.2.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh ........................................................ 27
1.2.6.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 27
1.2.6.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 27
1.2.6.3. Phƣơng pháp hạch toán .......................................................................... 27
1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách vào công tác doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ. .................................. 29
1.3.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................. 29
1.3.2. Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái .......................................................... 31
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ........................................................... 32
1.3.4. Hình thức kế toán trên Máy vi tính ........................................................... 34
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH
THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH THƢƠNG MẠI BÙI NGUYỄN .......................................................... 36
2.1 Khái quát chung về công ty TNHH Thƣơng mại Bùi Nguyễn .................. 36
2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển.............................................................. 36
2.1.2.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn ..... 37
2.1.3.Tổ chức công tác kế toán tại công ty TNHH Thƣơng mại Bùi Nguyễn .... 37
2.1.3.1.Tổ chức bộ máy kế toán .......................................................................... 37
2.1.3.2.Các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty TNHH
thƣơng mại Bùi Nguyễn ...................................................................................... 38
2.1.3.3.Tổ chức hệ thống sổ kế toán.................................................................... 39
2.2 Thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại công ty TNHH Thƣơng mại Bùi Nguyễn. ........................................... 41
2.2.1.Kế toán doanh thu bán hàng ....................................................................... 41
2.2.1.1.Đặc điểm doanh thu bán hàng tại công ty ............................................... 41
2.2.1.2.Chứng từ sử dụng .................................................................................... 41
2.2.1.3.Tài khoản sử dụng ................................................................................... 41
2.2.1.4.Quy trình hạch toán ................................................................................. 41
2.2.1.5.Ví dụ minh họa ........................................................................................ 43
2.2.2.Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn .... 50


2.2.2.1.Nội dung giá vốn hàng bán ..................................................................... 50
2.2.2.2.Chứng từ và tài khoản sử dụng ............................................................... 50
2.2.2.3.Quy trình kế toán giá vốn hàng bán ........................................................ 50
2.2.2.4.Ví dụ minh họa ........................................................................................ 51
2.2.3.Kế toán chi phí quản lý kinh doanh tại công ty ......................................... 57
2.2.3.1.Đặc điểm chi phí quản lý kinh doanh ..................................................... 57
2.2.3.2.Chứng từ sử dụng .................................................................................... 57
2.2.3.3.Tài khoản sử dụng ................................................................................... 57
2.2.3.4.Quy trình hạch toán ................................................................................. 57
2.2.4.Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ....................... 63
2.2.4.1.Đặc điểm doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính ................. 63
2.2.4.2.Chứng từ sử dụng .................................................................................... 63
2.2.4.3.Tài khoản sử dụng ................................................................................... 63
2.2.4.4.Quy trình hạch toán ................................................................................. 63
2.2.4.5.Ví dụ minh họa ........................................................................................ 64
2.2.5.Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ...................................................... 68
2.2.6.Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 68
2.2.6.1.Chứng từ sử dụng .................................................................................... 68
2.2.6.2.Tài khoản sử dụng ................................................................................... 68
2.2.6.3.Quy trình hạch toán ................................................................................. 68
2.2.6.4. Ví dụ minh họa: ...................................................................................... 70
CHƢƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI BÙI NGUYỄN .............. 77
3.1 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn .................................... 77
3.1.1.Ƣu điểm ...................................................................................................... 77
3.1.2.Một số mặt hạn chế trong công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại công ty. ........................................................................... 79
3.2 Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH thƣơng mại Bùi Nguyễn. .............. 80
3.2.1.Tầm quan trọng của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán
doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty. .......................... 80
3.2.2.Ý nghĩa của việc hoàn thiện những hạn chế trong công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh........................................................ 81


3.2.3.Điều kiện thực hiện các biện pháp hoàn thiện công tác kế toán doanh thu,
chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH thƣơng mại Bùi
Nguyễn. ............................................................................................................... 81
3.2.4.Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và
xác định kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................... 81
3.2.4.1.Hoàn thiện hệ thông sổ chi tiết tại công ty.............................................. 82
3.2.4.2.Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác kế toán .............................. 91
3.2.4.3.Hoàn thiện việc lập dự phòng phải thu khó đòi tại công ty TNHH thƣơng
mại Bùi Nguyễn................................................................................................... 92
3.2.4.4. Một số kiến nghị khác
. .................................................................... 95
ẾT UẬN ........................................................................................................ 96
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 97


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x