Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Công ty TNHH Hào Quang (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Hoàng Thị Thùy Linh
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Văn Hồng Ngọc

HẢI PHÒNG - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------


HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
HÀO QUANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Hoàng Thị Thùy Linh
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Văn Hồng Ngọc

HẢI PHÒNG - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Hoàng Thị Thùy Linh

Mã SV: 1312107001

Lớp: QT1701K

Ngành: Kế toán - Kiểm toán

Tên đề tài: Ho n t

n

n t

pv p nt

Công ty TNHH Hào Quang

n


n đố

ế to n t


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần gi i quyết trong nhi m vụ đề tài tốt nghi p
( về lý lu n, thực tiễn, các số li u cần tính toán và các b n vẽ).
- Tìm hiểu lý lu n về công tác l p và phân tích b ng cân đối kế toán
(BCĐKT) trong các doanh nghi p
- Tìm hiểu thực tế công tác l p và phân tích BCĐKT t i đơn vị.
- Đánh gia ƣu khuyết điểm cơ b n trong công tác kế toán nói chung
cũng nhƣ công tác l p và phân tích BCĐKT nói riêng, trên cơ sở đó đề
xuất các bi n pháp giúp đơn vị thực t p làm tốt hơn công tác h ch toán
kế toán.
2. Các số li u cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Sƣu tầm, lựa chọn số li u tài li u phục vụ công tác l p và phân tích
BCĐKT năm 2016 t i Công ty TNHH Hào Quang.
3. Địa đ ểm thực t p tốt nghi p.
Công ty TNHH Hào Quang
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….


CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Hoàng Thị Thuỳ Linh
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Cơ quan

n t : Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Nộ dun

ƣớng dẫn: Khoá luận tốt nghiệp

Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan

n t :.................................................................................

Nộ dun

ƣớng dẫn:............................................................................

Đề tài tốt nghi p đƣợc giao ng y 18 t n 4 năm 2016
Yêu cầu ph

o n t n xon trƣớc ngày 09 th n 7 năm 2016

Đã n n nhi m vụ ĐTTN

Đã

ao n

m vụ ĐTTN

Người hướng dẫn

Sinh viên

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017
Hiệu trƣởng

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị


PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, có nhiều cố gắn tron qu trìn sƣu
tầm tài li u phục vụ o đề tài tốt nghi p.
- T ƣờng xuyên liên l , trao đổi vớ
o v ên ƣớng dẫn về các vấn đề
ên quan đến đề tài tốt nghi p. Tiếp thu nhanh, v n dụng tốt lý thuyết vào
thực tiễn trong các ví dụ của đề tài.
- Đ m b o đún t ến độ của bài viết t eo quy định của N trƣờng, Khoa
v
o v ên ƣớng dẫn.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu… toán: ............................................................. 8
1.2.1.2 Tác dụng của B n
n đối kế toán .......................................................... 9
1.2.1.3 Nguyên tắc l p và trình bày B n
n đối kế toán .................................. 9


1.2.1.4 Kết cấu và nội dung của B n
n đối kế toán theo mẫu B01-DNN .... 10
1.2.2 Cơ sở số li u, trình tự v p ƣơn p p p B n
n đối kế toán ............. 14
1.2.2.1 Cơ sở số li u trên B n
n đối kế toán.................................................. 14
1.2.2.2 Trình tự l p B n
n đối kế toán ........................................................... 14
1.2.2.3 P ƣơn p p p B n
n đối kếtoán theo mẫu B01-DNN .................. 14
1.3 Phân tích B n
n đối kế toán .................................................................... 21
1.3.1 Sự cần thiết ph i phân tích B n
n đối kế toán ...................................... 21
1.3.2 C p ƣơn p p p n t B n
n đối kế toán ..................................... 22
1.3.2.1 P ƣơn p p so s n ............................................................................... 22
1.3.2.2 P ƣơn p p n đối ............................................................................... 22
1.3.2.3 P ƣơn p p tỷ l .................................................................................... 23
1.3.3.1 Đ n
qu t tìn ìn t
n ủa doanh nghi p thông qua các
chỉ tiêu chủ yếu trên B n
n đối kế toán. ........................................................ 23
1.3.3.2 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghi p thông qua các tỷ số kh
năn t an to n ................................................................................................... 25
CHƢƠNG 2 : THỰC TRẠNG CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG
CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH HÀO QUANG ..................... 27
2.1 Tổng quát về công ty TNHH Hào Quang .................................................. 27
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty ......................................... 27
2.1.2 Đặ đ ểm s n xuất kinh doanh của công ty............................................... 27
2.1.3 Những thu n lợ , ó ăn ủa công ty trong quá trình ho t động .......... 28
2.1.4 Nhữn t n t
ơ nm
n ty đ t đƣợc trong nhữn năm ần đ y
(2014- 2016) ........................................................................................................ 28
2.1.5 Mô hình tổ chức bộ máy qu n lý của công ty .......................................... 30
2.1.6 Đặ đ ểm tổ chức công tác kế toán của công ty ........................................ 31
2.1.5.1 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán của công ty ........................................ 31
2.1.5.2 Hình thức kế toán, chế độ n s
v p ƣơn p p ế toán áp dụng
t i công ty. ........................................................................................................... 33
2.2 Thực tr ng công tác l p B n C n đối kế toán t i Công ty TNHH
Hào Quang........................................................................................................... 34
2.2.1 Căn ứ l p b n CĐKT t i Công ty TNHH Hào Quang ........................... 34
2.2.2 Quy trình l p b n CĐKT t i Công ty TNHH Hào Quang. .................... 34
2.2.3 Nộ dun
ƣớc l p b n CĐKT t i Công ty TNHH Hào Quang. ...... 34
2.3 Thực tr ng công tác phân tích B n
n đối kế toán t i Công ty TNHH
Hào Quang........................................................................................................... 57


CHƢƠNG 3 : MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP
VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH
HÀO QUANG .................................................................................................... 58
3.1 Một số địn ƣớng phát triển của công ty TNHH Hào Quang. .................... 58
3.2 Nhữn ƣu đ ểm và h n chế trong công tác kế toán nói chung và công tác l p và
phân tích B n
n đối kế toán nói riêng t i Công ty TNHH Hào Quang. ............. 58
3.2.1 Nhữn ƣu đ ểm.......................................................................................... 58
3.2.2 Mặt h n chế ................................................................................................ 59
3.3 Một số ý kiến nhằm hoàn thi n công tác l p và phân tích B n
n đối kế
toán t i Công ty TNHH Hào Quang.................................................................... 60
3.3.1 Ý kiến thứ nhất : N n ao năn ực nghi p vụ của nhân viên kế toán t i
Công ty TNHH Hào Quang................................................................................. 60
3.3.2 Ý kiến thứ hai: Phân tích tình hình biến độn v ơ ấu của các chỉ tiêu
trong B n
n đối kế toán t i Công ty TNHH Hào Quang. .............................. 60
3.3.3 Ý kiến thứ ba : Công ty TNHH Hào Quang nên áp dụng phần mềm kế toán
vào công tác h ch toán kế toán. .......................................................................... 68
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 72


DANH MỤC SƠ ĐỒ
Sơ đồ 2.1 : Sơ đồ ơ ấu tổ chức bộ máy Công ty TNHH Hào Quang. ............. 30
Sơ đồ 2.2 : Mô hình bộ máy kế toán Công ty TNHH Hào Quang...................... 32
Sơ đồ 2.3 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán Nh t ký chung. ....... 33
Sơ đồ 2.4: Tổng hợp các bút toán kết chuyển t i Công ty TNHH Hào Quang .. 46


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×