Tải bản đầy đủ

Kiểm soát rủi ro tín dụng trong cho vay tiêu dùng tại ngân hàng TMCP công thương việt nam chi nhánh đà nẵng (tt)

12356719123563
55
5
3 !"#3"$
%&

"
5'3(%)
23
*
5+

,7-7.

/0
123

47/2
/5
/19


67

89
1:
/27;<927/=
/
>
/9

?@ABCDEFDGDH

1I
JKL4
MNOPQR


123467839


 !"#$%&'
()*+,.*/01340567869:;<=>?$>?#@ABCDE#F
GHIJKLMJNOPQRSTUVXIYZ[\]
GHIJKLMJ^OG_QRPQZ[`abJPHcdeL

f`gUhiUjkjlm]KIYnMoplq]rsTjtJ[]Huvf`gUhiUowx
J[HLMyxHz{|}P~L]HJHZ[€JHJ[H\yxzL‚plƒU„SzLH\]…LJH
x†‡SzLH\{Sˆ‰ŠJ[n~YJ[~a^‹xHŒJ[UiŽ‘’

”•–—˜–™š—›˜œœžŸ¡¢Ÿ£¤›¥
‡P¦`J[x€vPH§J[xLJ¨r\]©LMª«SzLH\{Sˆ‰ŠJ[
‡‚VlhTMUoplƒU„SzLH\]…LJHx†«SzLH\{Sˆ‰ŠJ[0
34678
9


!"#$%&'!"()*+,-./%0%(%1$23(4%5678$9$:*;$
<=>?@A$6(./8$9$BC$4%9((2DEFGH(I!J#%K*%7($9$-L
MNO$%&'!"()*+,-#(]$9$^%&['!".C%_`J*!%/#J*!V(Va $%&
@7$9$^%&['!"%b%Bcd>efg>@h-!+i-#@(%&G#jkJ9"#
^%9J$%l!6%#+*.m$%a
nl!#'C$Q$3gopOq;Prs?PMgOMt4(u-%!%#j*%BCO<
P=vgowO-Bz=opO{=(I!J@!-+K(%!"@5#@|%0%(%/%
(%Y:*kJ*!(2BCxPr[q>gPM}O%*$K*(W+i-()*+,-$y!-_z
+LH(I!JZ~-/"$/--!(uO<€‚ƒ„PMm(2BzOowOOMdNPr8(%/%$Q$3gP…OoiO<‡g>O
PrˆOxM=7.B‰xOfFXJu-./23(
.C#Z&-2y2&@;'C%&G(@Œ-$%&'!"()*+,-$-^%V-+Ž
^DJZ&9(EH0't"#'$^DJZ&9(2y2&(W+i-(2&-$%&'!"()*
owO<@;'CIFS ./23(:*!(2ˆ-#%J@[J6[&!(&/';#
L-$!&Z1$$G%(2!%#-!(u-(%m4%K$y!$9$IFS (2)(%m
PrBzO<
;'CI-L%/-FSU‘UV-(%_n-H(I!J’“M=OMƒOM
/I”-#(2&-%l-uJ-K@pe?xM„d>eP=vgowO(2D#$%7J(•(2ˆ-$!&(2&-(5-+B‰$y!$%%9%#'/'C$%7
ŠB‰$4%9((2D@\"JG%%&G(@Œ-69.s$y!$%%9%(%0$%&'!"
()*+,-./Z[4%\J'V$,-:*!(2ˆ-#@B‰$$%%9%@A$6(
$%–(2ˆ-EF*"%)#(•.‰j3*(2&-%&G(@Œ-$%&'!"()*+,(G$%%9%'—$˜^%9$!&EHt"./J(%7/&@D^DJZ&9(2y2&(W
+i-(2&-%&G(@Œ-$%&'!"()*+,--Y44%K-–4$%%9%(uO<


0
345678
7
7778

7 
7678 77 7


7 !
"#7$%77&%' ()
7 
*+7 ,5- .7# %/ 0
"%'1%23
 0%
.74578
346789:6;<=3>?@AB78C3D>9:E7$
%FG%2HI6J340>463K7A578
346789:6;<=3>?@AB783%*87
78LMNONP78L5Q78R%'3
S *V78W278:>?79,@X
YZ\]^_`abcde`ac^fbg
Th'3:i78:j<9J9;#7$klk@+7;$9J9;#7$%7()
7/7
m>2HI6J340>463K7A578346789:6;<=3>?@AB7890<9J9ShnoX
TO7 ."
78% p93478m>2HI6J340>463K7A578
346789:6;<=3>?@AB783%*87
78LMNONP78 5Q78R%'3
S *V78X
TU$q@#37:r78m:@=/778:7:sHm>2HI6J340>463K7A578
346789:6;<=3>?@AB783%*87
78LMNONP78 5Q78R%'3
S *V78X
nt9J9H5 %) 7%"
p9:>'7953:2k@+7"u73v8>w>
x@=/39J99y@:z>78:>?79,)& 
753
){
T|>2HI6J340>463K7A578346789:6;<=3>?@AB7890}<68~H7:r787>A@788€j3:2I‚A5787:r789:ƒ %).8„2
78%1/3x@wm>2HI6J3……n†346789:6;<=3>?@AB78€
TD783J9m>2HI6J3……n†346789:6;<=3>?@AB783>S8y7

78LMNONP78 5Q78‡>'3S *V78ˆ 5-9
7:r78m/3x@w8C9‰77:r78:79:/7Š6975-9m:‹9Œ:59€
TU2:6Š73:>'75-99D783J9m>2HI6J3……n†346789:6;<=
3>?@AB789:>7:J7:973:p9:>'77:r788>w>Œ:JŒ7Š6€


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×