Tải bản đầy đủ

Mẫu KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ

HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC
KHOA QUẢN LÝ
--------------- o0o ----------------

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ
ĐỊA ĐIỂM THỰC TẬP:
TRƯỜNG MẦM NON ……………..
Nhóm sinh viên
……………………
…………………….

- Lớp QLGD - K
- Lớp QLGD - K

Giảng viên hướng dẫn: ThS. …………..

Hà Nội 2017


HỌC VIỆN QUẢN LÝ GIÁO DỤC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KHOA QUẢN LÝ

Hà Nội, Ngày … tháng …. năm 20….

KẾ HOẠCH THỰC TẬP CƠ SỞ
TẠI TRƯỜNG MẦM NON ……………
I. Căn cứ để xây dựng kế hoạch
- Chương trình và kế hoạch đào tạo ngành Quản lý giáo dục, được ban hành kèm
theo Quyết định số 791/QĐ – HVQLGD ngày 17/10/2014 của Giám đốc Học
viện Quản lý giáo dục về việc ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học
ngành Quản lý giáo dục hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Học viện Quản lý giáo dục.
- Kế hoạch thực tập cơ sở đối với sinh viên khóa 8 khoa Quản lý, Học viện Quản
lý giáo dục năm học 2016 – 2017.
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ sở thực tập, sự hướng dẫn của giảng viên
hướng dẫn thực tập và kế hoạch làm việc của Hiệu phó– vị trí cần quan sát trong
thời gian thực tập cơ sở.
II. Mục tiêu cần đạt
2.1. Về kiến thức
- Phân tích được mối quan hệ giữa lý thuyết với thực tiễn quản lý trường học
thông qua hoạt động tác nghiệp của Hiệu phó trường Mầm non ……..
- Vận dụng các kiến thức về khoa học quản lý, quản lý giáo dục và các khoa học
liên quan để phân tích và đánh giá các hoạt động tác nghiệp của Hiệu phó để
quan sát tìm hiểu cũng như xem xét đánh giá về các hoạt động của nhà trường.
Từ đó trau dồi, bổ sung kiến thức về chuyên ngành Quản lý giáo dục được đào
tạo cũng như ý thức nghề nghiệp trong tương lai.
2.2. Về kĩ năng
- Quan sát, tìm hiểu, thu thập thông tin để mô tả, nhận xét, đánh giá được hoạt
động tác nghiệp của Hiệu phó trường Mầm non ……...


- Bổ sung, hoàn thiện các kỹ năng cơ bản về chuyên ngành quản lý giáo dục đã
được đào tạo (kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lập kế hoạch
và tổ chức triển khai các hoạt động, biết cách xử lý các tình huống quản lý,…)
để quá trình học tập và thực hiện công việc có hiệu quả nhất.
2.3. Thái độ
- Thực hiện tốt các nội dung và yêu cầu của đợt thực tập.


- Có tinh thần tích cực, tự giác, chủ động, ham học hỏi trong quá trình thực tập cơ
sở.
- Trau dồi phẩm chất, đạo đức tốt, ứng xử văn minh, lịch sự đối với mọi người.
- Tác phong nghiêm túc, có trách nhiệm trong các hoạt động để hoàn thiện kiến
thức, kĩ năng sau tốt nghiệp.
III. Nội dung
3.1. Thời gian và địa điểm thực tập
- Thời gian: 3 tuần, từ ngày 01/08/2017 đến hết ngày 22/08/2017
- Địa điểm: Trường mầm non ……..
3.2. Đối tượng quan sát và giảng viên hướng dẫn
-

Đối tượng quan sát: Hiệu phó Trường mầm non …….. Cô ……………. - SĐT:

09……..
- Giảng viên hướng dẫn: ThS. …………….. - SĐT: 09……
3.3. Thành viên nhóm
STT
Họ và tên
1
……………….
2

………………

Ngày sinh
27/04/199

Mã sinh viên
1………..

Lớp
QLGD-

Ghi chú
Trưởng
nhóm

1…………

K
QLGD-

15/12/199

K
3.4. Nội dung kế hoạch chi tiết
STT

Thời gian

Nội dung công việc

Cách tiến

Kết quả cần

Ghi

hành

đạt

chú


Tuần
1

1

Ngày
01/08/- - Ra mắt lãnh đạo và - Gọi điện

- Được nhà

2017

trường tiếp

các

giáo

viên thoại để liên

Trường Mầm non hệ và gặp
………...
trực tiếp để
- - Trao đổi với các
trò chuyện,
thầy cô về mục tiêu,
trao đổi.
nhiệm vụ và các kết
quả cần đạt được

- Gặp và
trao đổi về
công việc với
và chào hỏi,
làm quen với

thực tập của nhóm

mọi người.

với cơ sở thực tập.

1

vị thực tập

cô Hiệu phó

sau đợt thực tập.
- - Trình kế hoạch

2

nhận vào đơn

02/08/ - Tìm hiểu khái quát - Tìm hiểu kế

- Có được

2017

những thông

về nhà trường và

hoạch nhà

các hoạt động của

trường và các tin chinh xác

Hiệu phó.

tài liệu có

từ cô để hoàn

liên quan.

thiện bản kế

- Ghi chép và

hoạch hoàn

trao đổi

chỉnh.
- Nắm bắt
được vị trí,
nhiệm vụ và
công việc
của Hiệu
phó.


3

1

03/08/ - Triển khai quan sát - Quan sát,

- - Quan sát,

2017 - hoạt động, công việc trao dổi, ghi

mô tả được

04/08/ của Hiệu phó và ghi

các

2017

chép.

chép nhật kí.

hoạt

động

của

Hiệu phó.
- - Nhận xét,
đánh

giá

được

hoạt

động

tác

nghiệp, làm
rõ các yếu tố
quản lý trong
công

việc

của

Hiệu

phó.
- - Ghi chép
nhật kí.
4

2

07/08/ - Quan sát hoạt động - Quan sát,

- Biết và nắm

2017

của giáo viên và của trao đổi và

rõ được cách

trẻ và ghi chép.

thức hoạt

ghi chép

động.
- Ghi chép
5

2

nhật kí.
08/08/ -Viết nhật kí cá - Họp và thảo - Rút kinh
2017

nhân.

luận

nhóm, nghiệm.

- Phác thảo báo cáo trao đổi.
nhóm.

- Hoàn thành

- Tổng hợp ý nhật kí theo

- Báo cáo tình hình kiến
thực tập cơ sở với thành

các ngày.
viên - Có bản

giảng viên hướng trong nhóm.

phác thảo


dẫn.

- Liên lạc qua báo cáo.
điện thoại và - Giảng viên
Gmail.

hướng dẫn
nắm bắt
được tình
hình thực tập

6

2

của nhóm.
09/08/ - Tiếp tục quan sát - Quan sát, - Nắm được
2017 - công việc của Hiệu trao đổi và công việc và
11/082 phó.
017

ghi chép.

cách giải

- Ghi chép nhật kí.

quyết của
Hiệu phó
đồng thời bổ
sung vào
nhật kí và
trong bản
phác thảo

7

3

14/08/ -Viết nhật kí cá
2017

nhân.

báo cáo.
- Họp nhóm - Hoàn thành
cùng

thảo phần đầu của

- Báo cáo tình hình luận và tổng báo cáo.
thực tập cơ sở với hợp ý kiến.

- Giảng viên

giảng viên hướng - Liên lạc qua hướng dẫn
dẫn.

điện thoại và

nắm bắt

gmail.

được tình
hình thực tập

8

3

của nhóm.
15/08/ - Quan sát hoạt động - Quan sát, - Quan sát,
2017 - của Hiệu phó.

trao

16/08/ - Tiếp tục viết nhật phỏng

đổi, thu
vấn, thông

thập
tin


2017

kí.

ghi chép

hoạt động tác
nghiệp

của

Hiệu phó.
- Ghi chép
9

3

17/08/ - Họp nhóm viết báo - Trao đổi,

vào nhật kí.
- Có bản thảo

2017

của báo cáo

cáo thực tập cơ sở.

tổng hợp ý

- Liên hệ với giảng kiến.

thực tập cơ

viên hướng dẫn, tiếp - Trao đổi qua sở.
tục bổ sung hoàn điện thoại,

- Khắc phục

thiện báo cáo nhóm gmail.

hạn chế, sai

và nhật kí cá nhân

sót trong báo
cáo sau khi
trao đổi với
giảng viên.

10

3

18/08/ - Bổ sung, hoàn - Quan sát,

- Hoàn thiện

2017

ghi chép

phần còn lại

nghiên cứu

của báo cáo

tài liệu.

- Hoàn chỉnh

thiện báo cáo.

nhật kí cá
nhân.


11

3

21/08/ - Chia tay cơ sở -Gặp mặt trực - Xin được
2017

thực tập.

tiếp, trao đổi.

giấy xác

- Xin dấu xác nhận

nhận của cơ

của cơ sở thực tập.

sở.
- Tạo ấn
tượng tốt với
BGH nhà
trường và
giáo viên
trong trường.

3

22/08/ - Hoàn chỉnh báo - Họp nhóm

- Hoàn chỉnh

2017

báo cáo thực

cáo thực tập cơ sở.

để trao đổi

- Liên hệ giảng viên hoàn thiện.

tập cơ sở.

hướng dẫn báo cáo - Gặp trực

- Hoàn thiện

tổng kết kết thúc tiếp giảng

đầy đủ hồ sơ

thực tập cơ sở của viên.

thực tập cơ

nhóm.

sở gồm: kế

- Xin ý kiến Giảng

hoạch nhóm,

viên hướng dẫn để

nhật ký cá

hoàn thiện báo cáo

nhân,

nhóm.

cáo

báo
nhóm,

giấy

xác

nhận của cơ
sở.
- Xin ý kiến
nhận xét của
giảng viên
hướng dẫn
vào hồ sơ


thực tập và
nộp về Khoa
theo yêu cầu.

Trên đây là bản kế hoạch thực tập của nhóm trong 3 tuần (1/08/2017 22/08/2017) tại Trường Mầm non .......
Chúng em rất mong nhận được sự giúp đỡ của Học viện Quản lý giáo dục,
Khoa Quản lý, ThS. ............. và Trường Mầm .......... để nhóm chúng em thực hiện
tốt bản kế hoạch này.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×