Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu tối ưu điều kiện nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus reuteri bằng phương pháp tối ưu bề mặt. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG VĂN TÀI
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TỐI ƢU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VI KHUẨN
LACTOBACILLUS REUTERI BẰNG PHƢƠNG PHÁP
TỐI ƢU BỀ MẶT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Khoa

: CNSH & CNTP

Lớp


: 44 - CNSH

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG VĂN TÀI
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU TỐI ƢU ĐIỀU KIỆN NUÔI CẤY VI KHUẨN
LACTOBACILLUS REUTERI BẰNG PHƢƠNG PHÁP
TỐI ƢU BỀ MẶT

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Khoa

: CNSH & CNTP

Lớp

: 44 - CNSH

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Bùi Tuấn Hà


Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân
tôi, không sao chép của ai. Nội dung khóa luận có tham khảo và sử dụng các
tài liệu, thông tin được đăng tải trên các tác phẩm, tạp chí và các trang web
theo danh mục tài liệu tham khảo của khóa luận.
Thái nguyên, ngày 19 tháng 5 năm 2016
Ngƣời viết cam đoan

Hoàng Văn Tài


ii

LỜI CẢM ƠN
Trong suốt quá trình thực tập tại phòng Công nghệ Lên men, Khoa
Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ Ban chủ nhiệm Khoa
CNSH - CNTP, thầy cô hướng dẫn, bạn bè và gia đình.
Trước hết, em xin chân thành cảm ơn Th.S Bùi Tuấn Hà, giảng viên
Khoa CNSH - CNTP, đã tạo điều kiện, hướng dẫn và tận tình giúp đỡ em
hoàn thành khoá luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ThS. Dương Mạnh Cường, ThS. Vi Đại
Lâm giảng viên Khoa CNSH - CNTP, người đã hướng dẫn em các thao tác thực
hành và chỉ ra cho em những sai lầm giúp em hoàn thành tốt khoá luận.
Em xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô trong Khoa CNSH - CNTP,
trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em trong
quá trình học tập và hoàn thành khoá luận này.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè, những người
đã luôn ở bên cạnh động viên giúp đỡ em trong suốt thời gian thực hiện
khoá luận.
Do thời gian thực hiện đề tài có giới hạn nên đề tài không tránh khỏi
những sai sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và các
bạn để đề tài của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2016
Sinh viên thực hiện
Hoàng Văn Tài


iii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 3.1. Các hoá chất sử dụng trong nghiên cứu ......................................... 25
Bảng 3.2. Các thiết bị sử dụng trong thí nghiệm ............................................ 25
Bảng 3.3. Môi trường thạch MRS (de Man,Rogosa and Sharpes) (g/l) ......... 26
Bảng 3.4. pH nuôi cấy ..................................................................................... 31
Bảng 3.5. Nhiệt độ nuôi cấy ( 0C ) .................................................................. 32
Bảng 3.6. Tốc độ lắc ( vòng/phút) .................................................................. 32
Bảng 3.7. Bảng mã hóa các điều kiện tối ưu................................................... 33
Bảng 3.8. Bảng thiết kế thí nghiệm tối ưu chất lượng sản phẩm .................... 33
Bảng 4.1: Khả năng đồng hóa của vi khuẩn Lactobacillus reuteri trên các
môi trường đường. ........................................................................... 36
Bảng 4.2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đên nuôi cấy vi khuẩn L. reuteri ............. 37
Bảng 4.3: Ảnh hưởng của pH đến nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus reuteri ........ 39
Bảng 4.4 : Ảnh hưởng của tốc độ lắc đên nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus reuteri .. 40
Bảng 4.5. Kết quả mật độ của vi khuẩn L. reuteri trong sản phẩm ................ 42
Bảng 4.6. Lack of Fit tests ( Kiểm tra tính phù hợp của mô hình) ................. 43
Bảng 4.7. Tổng hợp phân tích mô hình ( model summary statistics) ............. 43
Bảng 4.8. Kết quả phân tích ANOVA cho mô hình mật độ vi sinh vật trong
quá trình nuôi cấy ............................................................................ 44
Bảng 4.9. Các giá trị của biến độc lập để đạt được giá trị tối ưu của chỉ tiêu ....... 45


iv

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 2.1. Hình dạng khuẩn lạc của vi khuẩn L. reuteri .................................... 7
Hình 2.2. Hình thái tế bào vi khuẩn L. reuteri qua kính hiển vi ...................... 7
Hình 2.3. Bề mặt đáp ứng không có độ cong .................................................. 19
Hình 2.4. Bề mặt đáp ứng có độ cong ............................................................. 19
Hình 4.1. Hình thái khuẩn lạc L. reuteri ......................................................... 35
Hình 4.2. Hình thái tế bào vi khuẩn L. reuteri ................................................ 35
Hình 4.3. Biểu đồ mật độ tế bào vi khuẩn trên các môi trường đường .......... 36
Hình 4.4. Biểu đồ ảnh hưởng của nhiệt độ đến mật đố vi khuẩn L. reuteri .... 38
Hình 4.5. Biểu đồ ảnh hưởng của pH đến mật độ tế bào vi khuẩn L.
reuteri ............................................................................................... 39
Hình 4.6. Biểu đồ ảnh hưởng của tốc độ lắc đến mật độ vi khuẩn L.
reuteri ............................................................................................... 41
Hình 4.7. a và b : ảnh hưởng của nhiệt độ,pH và tốc độ lắc đến mật độ vi
khuẩn Lactobaciluss reuteri ............................................................. 46


v

DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT

MRS

: de Man, Rogosa and Sharpes

LAB

: Lactic acid Bacteria

FAD

: Flavin Adenin Dinuclecotit

EC

: Ủy ban khoa học châu Âu

VSV

: Vi sinh vật


vi

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN .............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... ii
DANH MỤC BẢNG ........................................................................................ iii
DANH MỤC HÌNH ......................................................................................... iv
DANH MỤC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT .......................................................... v
MỤC LỤC ........................................................................................................ vi
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài ................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu của đề tài .................................................................................. 2
1.2.2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................... 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học ........................................................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ........................................................................... 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Tổng quan về vi khuẩn Lactobacillus reuteri ............................................ 4
2.1.1. Lịch sử phát hiện ..................................................................................... 4
2.1.2. Đặc điểm phân loại và phân bố của vi khuẩn Lactobacillus reuteri ...... 4
2.1.3. Đặc điểm sinh hóa của vi khuẩn Lactobacillus reuteri .......................... 5
2.1.4. Đặc điểm hình thái của vi khuẩn Lactobacillus reuteri ......................... 7
2.1.5. Đặc điểm nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus reuteri.................................. 8
2.1.6. Tác đụng của Lactobacillus reuteri ....................................................... 10
2.2. Ứng dụng của vi khuẩn Lactobacillus reuteri - Probiotics ..................... 12
2.2.1. Lịch sử nghiên cứu Probiotics............................................................... 12
2.2.2. Ứng dụng của probiotic......................................................................... 14


vii

2.3. Khả năng tạo probiotic của vi khuẩn Lactobacillus reuteri.................... 16
2.4. Phương pháp bề mặt chỉ tiêu .................................................................... 17
2.5. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước .............................................. 20
2.5.1 Tình hình nghiên cứu trong nước ........................................................... 20
2.5.2. Tình hình nghiên cứu ngoài nước ......................................................... 23
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ...................................................................................................... 25
3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 25
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 25
3.3. Hóa chất và thiết bị sử dụng ..................................................................... 25
3.3.1. Hóa chất................................................................................................. 25
3.3.2. Thiết bị sử dụng..................................................................................... 25
3.4. Môi trường sử dụng .................................................................................. 26
3.5. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 26
3.6. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 27
3.6.1. Thí nghiệm cho nội dung 1: Phương pháp nghên cứu đặc điểm sinh
học của vi khuẩn L.reuteri. ................................................................... 27
3.6.2. Thí nghiệm cho nội dung 2: Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng
của pH tới sự phát triển của vi khuẩn Lactobacillus reuteri. ................ 31
3.6.3. Thí nghiệm cho nội dung 3: Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng
của nhiệt độ tới sự phát triển của vi khuẩn Lactobacillus reuteri. ........ 32
3.6.4. Thí nghiệm cho nội dung 4: Phương pháp kiểm tra tốc độ lắc tới sự
phát triển của vi khuẩn Lactobacillus reuteri. ....................................... 32
3.6.5. Thí nghiệm cho nội dung 5: Tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy vi
khuẩn Lactobacillus reuteri................................................................... 32
3.7 Phương pháp xử lý số liệu ......................................................................... 34
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 35


viii

4.1. Hình thái của vi khuẩn Lactobacillus reuteri .......................................... 35
4.1.1. Hình thái khuẩn lạc của vi khuẩn Lactobacillus reuteri ........................ 35
4.1.2. Hình thái tế bào vi khuẩn L. reuteri ...................................................... 35
4. 2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến nuôi cấy vi khuẩn L. reuteri ..................... 37
4.3. Ảnh hưởng của pH đến nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus reuteri ........... 38
4.4. Ảnh hưởng của tốc độ lắc đên nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus reuteri......... 40
4.5. Kết quả tối ưu hóa điều kiện nuôi cấy vi khuẩn Lactobacillus reuteri
bằng phương pháp bề mặt chỉ tiêu. ....................................................... 41
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 47
5.1. Kết luận .................................................................................................... 47
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 47
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×