Tải bản đầy đủ

Phân lập và nuôi trồng nấm sò quy mô hộ gia đình. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HÀ ĐỨC HUY

Tên đề tài:
PHÂN LẬP VÀ NUÔI TRỒNG NẤM SÒ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Công nghệ sinh học
Khoa

: CNSH – CNTP

Khóa học


: 2012 – 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

HÀ ĐỨC HUY
Tên đề tài:
PHÂN LẬP VÀ NUÔI TRỒNG NẤM SÒ QUY MÔ HỘ GIA ĐÌNH

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Công nghệ sinh học

Lớp

: K44 – CNSH

Khoa

: CNSH – CNTP

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Vi Đại Lâm

Thái Nguyên - 2016i

LỜI CẢM ƠN

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa
Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, trong thời gian thực tập em đã
tiến hành thực hiện đề tài “Phân lập và nuôi trồng nấm sò quy mô hộ gia
đình”.
Kết thúc thời gian thực tập tại Phòng Thí nghiệm lên men thuộc Khoa
Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm, đến nay em đã hoàn thành đề tài
tốt nghiệp. Để đạt được kết quả như ngày hôm nay, em xin gửi lời cảm ơn chân
thành tới Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban Chủ
nhiệm Khoa Công nghệ Sinh học - Công nghệ Thực phẩm cùng các thầy cô giáo
trong Khoa đã tạo điều kiện tốt nhất cho em trong suốt thời gian thực tập.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Vi Đại Lâm đã tận tình
chỉ bảo, giúp đỡ và hướng dẫn em trong thời gian thực hiện đề tài.
Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình đã tạo điều kiện vật chất tốt nhất có
thể và luôn là chỗ dựa tinh thần cho em trong quá trình thực tập, cảm ơn bạn bè
đã giúp đỡ em trong thời gian vừa qua.
Do thời gian thực hiện đề tài có hạn nên không thể tránh được còn nhiều
thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến chân thành từ các thầy cô
và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên

Hà Đức Huy

năm 2016


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 2.1.

Nồng độ của một số dạng muối khoáng cần cho nấm ...................... 9

Bảng 2.2:

So sánh một số thành phần có trong những loại nấm ăn thường
gặp ................................................................................................... 12

Bảng 2.3:

Hàm lượng vitamin và các chất khoáng ......................................... 12

Bảng 3.1:

Các công thức môi trường phân lập................................................ 24

Bảng 4.1:

Kết quả của quá trình sử lý cồn trong phân lập mẫu nấm sò.......... 30

Bảng 4.2:

So sánh sự phát triển sợi nấm sò theo các công thức môi trường
khác nhau ........................................................................................ 33

Bảng 4.3:

Kết quả đo kích thước độ dài sợi nấm (mm)…………………….37

Bảng 4.4:

Tính đa dạng cơ chất nuôi trồng tạo thể quả nấm sò ...................... 40


iii

DANH MỤC HÌNH VÀ ĐỒ THỊ
Trang
Hình 2.1

Chu kỳ phát triển của nấm đảm ........................................................ 5

Hình 2.2:

Hình dạng nấm sò ............................................................................. 7

Hình 4.1:

Kết quả phân lập nấm sò bằng nuôi cấy mảnh mô lõi .................... 31

Hình 4.2:

Phân lập nấm sò trong chai thóc ..................................................... 32

Hình 4.3:

Kết quả cấy chuyển nấm sò sau 6 ngày .......................................... 33

Hình 4.4:

Hình ảnh sợi nấm trên các môi trường phân lập ............................ 35

Hình 4.5:

Sợi nấm sò phân lập trên chai thóc ................................................. 37

Hình 4.6:

Quả thể mọc trên cơ chất rơm rạ sau 32 ngàyPhần V .................... 41

Biểu đồ 1: So sánh môi trường tối ưu (mm) .................................................... 33
Biểu đồ 2: So sánh kích thước sợi nấm trên bịch cơ chất ........ ……………....38


iv

THÀNH PHẦN MÔI TRƢỜNG
PGA: 200 gam khoai tây
20 gam Glucose
18 gam Aga
4 gam Peptone
1 lít nước
BSA: 200 gam giá đỗ
20 gam Glucose
18 gam Aga
4 gam Peptone
1 lít nước
CGA: 200 gam ngô hạt
20 gam Glucose
18 gam Aga
4 gam Peptone
1 lít nước
CWA: 1 lít nước dừa tươi
20 gam Glucose
18 gam Aga
4 gam Peptone


v

MỤC LỤC
Phần I: MỞ ĐẦU................................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề....................................................................................................... 1
1.2.Mục đích của đề tài ......................................................................................... 2
1.3. Mục tiêu.......................................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài .......................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa khoa học......................................................................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa thực tiễn ......................................................................................... 3
Phần II: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU............................................................ 4
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài ............................................................................... 4
2.1.1 Giới thiệu chung ........................................................................................... 4
2.1.2 Nấm sò.......................................................................................................... 6
2.1.3 Giá trị dinh dưỡng của nấm sò ................................................................... 11
2.1.4 Giá trị dược liệu của nấm sò ...................................................................... 12
2.1.5 Giá trị kinh tế của nấm sò .......................................................................... 13
2.1.6 Giá trị sinh thái ........................................................................................... 13
2.1.7 Tầm quan trọng của nấm ............................................................................ 14
2.1.8 Nuôi cấy nấm sò và sản xuất nấm sò ......................................................... 15
2.2 Tình hình sản xuất nấm ở Việt Nam và trên thế giới .................................... 17
2.2.1 Tình hình nghiên cứu trên thế giới ............................................................. 17
2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước ............................................................... 18
Phần III: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...19
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ................................................................. 19
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu: Nấm sò (Pleurotus spp)......................................... 19
3.1.2 Hóa chất, nguyên liệu, dụng cụ và thiết bị sử dụng ................................... 19
3.1.3. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................... 20
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ................................................................... 20
3.2.1. Địa điểm tiến hành thí nghiệm .................................................................. 20


vi

3.2.2. Thời gian tiến hành thí nghiệm ................................................................. 20
3.3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu ......................................................... 20
3.3.1. Phương pháp nhân giống cấp 2 ................................................................. 22
Phần IV: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .......................................................... 30
4.1. Kết quả phân lập nấm sò .............................................................................. 30
4.1.1 Kết quả sử lý mẫu bằng cồn 70 độ ............................................................. 30
4.1.2 Kết quả phương pháp không sử lý bằng cồn.............................................. 30
4.1.3 Kết quả phân lập trực tiếp vào chai thóc .................................................... 31
4.1.4 Kết quả cấy chuyển .................................................................................... 32
4.2. Kết quả lựa chọn môi trường tối ưu ............................................................. 33
4.3 Kết quả tính đa dạng cơ chất nuôi trồng thể quả nấm sò .............................. 37
Phần V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... 43
5.1. Kết luận ........................................................................................................ 43
5.1 Phân lập ......................................................... Error! Bookmark not defined.
5.2 Kiến nghị ....................................................................................................... 43
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 44


1

Phần I
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Việt Nam là nước có khí hậu nhiệt đới, nắng ẩm mưa nhiều, rất thuận lợi
cho các loài nấm phát triển. Tùy vào từng loại nấm mà mục đích sử dụng khác
nhau, có thể sử dụng làm nấm ăn hay làm nấm dược liệu.
Các loại nấm ăn điểm hình như nấm sò, nấm rơm, được xem như là một
loại “rau sạch”, “thịt sạch”, giàu các thành phần dinh dưỡng cao như: Protein,
glucide, các acid amin, vitamin , chất khoáng, các chất đa lượng. Ngoài ra nấm còn
có tác dụng làm thuốc như: Làm thuốc phòng chống khối u, tăng cường khả năng
miễn dịch của cơ thể, thuốc trợ tim, làm giảm lượng mỡ trong máu, giải độc bổ
gan, bổ dạ dày, hạ đường huyết, chống phóng xạ…(như nấm linh chi, mộc nhĩ
trắng, nấm hương…). Ngoài ra, việc sản xuất nấm còn tận dụng được các sản phẩm
phụ như bông phế liệu, rơm rạ, mùn cưa, cỏ, bã mía…làm nguyên liệu cho sản xuất
nấm, góp phần bảo vệ môi trường hạn chế ô nhiễm môi trường.
Nấm sò đang được trồng rộng rãi ở nhiều vùng trên cả nước vì sản xuất
nấm sò không đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật quá phức tạp. Mặt khác, nó lại mang lại giá
trị dinh dưỡng rất cao. Đặc biệt, dựa trên nhu cầu thị trường, lợi ích kinh tế của
nghề nuôi trồng nấm là rất lớn nếu như nó được mở rộng trên quy mô công nghiệp.
Công dụng của nấm sò với sức khỏe, giá trị về mặt y học Nấm sò được
xem là một loại nấm dược liệu do nó có chứa các statin như lovastatin . Trong
nấm sò tươi có chứa: Protit 4%, gluxit 3,4%, vitamin C, vitamin PP, các acid
béo không no… Khi nấm sò ở dạng sinh khối khô hàm lượng protein chiếm tới
33 đến 43%, ngoài ra các nhà nghiên cứu còn tìm thấy các acid amin như
glutamic, valin, ixoluxin… Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, trong nấm sò có
chất plutorin có công dụng kháng khuẩn gram dương và các tế bào ung thư…


2

Một số nghiên cứu khác đã chứng mình nấm sò có tác dụng giảm cholesterol và
đường máu. Nấm sò có tác dụng rất tốt với một số bệnh sau: Có tác dụng phòng
ngừa và điều trị các bệnh liên quan đến huyết áp, chống béo phì, chữa bệnh
đường ruột, làm giảm cholesterol trong máu, hỗ trợ điều trị bệnh gout, phòng
ngừa bệnh ung thư , giá trị về mặt dinh dưỡng nấm sò có rất nhiều giá trị dinh
dưỡng, nó chứa nhiều protein, vitamin và các acid amin có nguồn gốc thực vật,
cơ thể dễ hấp thụ.
Đặc biệt với hàm lượng protein cao, nấm sò hoàn toàn có thể bổ xung
thêm lượng đạm thay thế các món ăn từ thịt, cá có nguồn gốc từ động vật dễ gây
béo phì. Các chất dinh dưỡng và vi chất trong nấm có lợi cho sức khỏe con
người dễ dàng chuyển hóa thành năng lượng cho cơ thể, đây là giải pháp rất tốt
dành cho các bệnh nhân bị tiểu đường, bệnh gút, mỡ máu cao và những người
thích ăn chay.
Thực tế cho thấy tất cả các vùng, miền ở Việt Nam đều có tiềm năng về
khí hậu, nguồn nguyên liệu để phát triển nghề trồng nấm sò, nhiều hộ nông dân
đã phát triển nghề trồng nấm trên qui mô lớn, bán sản phẩm rộng rãi trên thị
trường trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Tuy nhiên, giá thành của nấm
vẫn còn khá cao và không phù hợp với người dân nghèo. Do vậy, phần lớn
người dân ở các địa phương khó khăn chưa có nhiều cơ hội để sử dụng loại thực
phẩm có giá trị này. Xuất phát từ thực tế trên, đề tài “Phân lập và nuôi trồng
nấm sò quy mô hộ gia đình”.
Được tiến hành nhằm đơn giản hóa quy trình nuôi trồng nấm, để loại
“rau sạch” này có thể nuôi trồng như những loại rau khác tại hộ gia đình.
1.2.Mục đích của đề tài
- Nghiên cứu một số kỹ thuật trong nuôi cấy nấm sò.
- Ứng dụng các kiến thức Công nghệ sinh học vào thực tiễn nuôi trồng tạo
thể quả nấm sò tại địa phương.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×