Tải bản đầy đủ

Thử nghiệm sản xuất phân bón từ phụ phẩm Biogas bằng phương pháp làm khô trực tiếp và đánh giá sơ bộ hiệu quả trên một số loại cây trồng ngắn ngày. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

ĐỒNG THỊ THU
Tên đề tài:
“THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT PHÂN BÓN TỪ PHỤ PHẨM BIOGAS BẰNG
PHƢƠNG PHÁP LÀM KHÔ TRỰC TIẾP VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU
QUẢ TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Lớp
: K45 - CNSH
Khoa
: CNSH & CNTP
Khóa học
: 2012-2016


Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

ĐỒNG THỊ THU
Tên đề tài:
“THỬ NGHIỆM SẢN XUẤT PHÂN BÓN TỪ PHỤ PHẨM BIOGAS BẰNG
PHƢƠNG PHÁP LÀM KHÔ TRỰC TIẾP VÀ ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU
QUẢ TRÊN MỘT SỐ LOẠI CÂY TRỒNG NGẮN NGÀY”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Công nghệ sinh học
Lớp
: K45 - CNSH
Khoa
: CNSH & CNTP
Khóa học
: 2012-2016
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Dương Mạnh Cường

Thái Nguyên, năm 2016


ii
LỜI CẢM ƠN
Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Chủ nhiệm khoa Công
nghệ Sinh học-Công nghệ Thực phẩm, trong thời gian thực tập tốt nghiệp, em đã
tiến hành thực hiện đề tài “Thử nghiệm sản xuất phân bón từ phụ phẩm Biogas
bằng phƣơng pháp làm khô trực tiếp và đánh giá sơ bộ hiệu quả trên một số
loại cây trồng ngắn ngày”
Sau thời gian tham gia nghiên cứu thực hiện đề tài, đến nay em đã hoàn


thành đề tài nghiên cứu của mình.
Nhân dịp này em xin bày tỏ lòng biết ơn tới: ThS. Dương Mạnh Cường,
Khoa Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên đã luôn tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em thực hiện đề tài.
Em xin gửi lời cảm ơn tới ThS. Vi Đại Lâm đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện
tốt nhất cho em trong suốt quá trình thực hiện đề tài.
Em cũng xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong Khoa Công nghệ Sinh
học và Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã dạy dỗ,
truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu khoa học trong suốt thời
gian học tập.
Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã luôn ủng hộ, động
viên để em có tự tin trong học tập và thực tập tốt nghiệp.
Dù đã cố gắng nhiều, xong bài khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu
sót và hạn chế. Kính mong nhận được chỉ bảo, đóng góp ý kiến của quý Thầy Cô
cùng toàn thể các bạn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng 05 năm 2016

Sinh viên

Đồng Thị Thu


iii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Hàm lượng N, P, K có trong phụ phẩm Biogas ........................................11
Bảng 2.2. Hàm lượng một số kim loại nặng trong nước xả Biogas ..........................11
Bảng 3.1. Bố trí công thức thí nghiệm 1 ...................................................................31
Bảng 3.2. Bố trí công thức thí nghiệm 2 ...................................................................32
Bảng 3.3. Bố trí công thức từ phụ phẩm làm khô trực tiếp.......................................33
Bảng 3.4. Bố trí công thức từ sấy khô sấy khô .........................................................34
Bảng 4.1. Ảnh hưởng của phụ phẩm Biogas và phân hoá học NPK đến khả năng
nảy mầm ..................................................................................................38
Bảng 4.2. Ảnh hưởng của phụ phẩm Biogas và phân bón hóa học NPK đến chiều
cao cải ngồng HN888 ................................................................................39
Bảng 4.3. Ảnh hưởng của phụ phẩm Biogas và phân bón hóa học NPK đến chiều
dài Bí đỏ siêu ngọn Tân Nông...................................................................41
Bảng 4.4. Ảnh hưởng của phụ phẩm Biogas và phân bón hóa học NPK đến chiều
dài Bí đỏ ăn ngọn Tre Việt ........................................................................42
Bảng 4.5. Ảnh hưởng của các tỷ lệ phân bón và phụ phẩm Biogas khác nhau đến tỷ
lệ nảy mầm của rau cải canh mơ lùn Hoàng Mai số 1 ..............................43
Bảng 4.6. Kết quả theo dõi chiều cao của rau cải canh mơ lùn Hoàng Mai số1 ......44
Bảng 4.7. Chiều cao cải canh mơ lùn Hoàng Mai số 1 qua các lần lặp lại ...............45
Bảng 4.8. chiều cao cây khi được bón phân của 2 phương pháp làm khô khác nhau
sau 20 ngày ................................................................................................46
Bảng 4.9. Hàm lượng đạm tổng số trong các mẫu đất ..............................................48


iv
DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1. Vi khuẩn trong họ Clostridium .................................................................12
Hình 2.2. Vi khuẩn Bacillus cereus ..........................................................................13
Hình 2.3. Hình ảnh rau cải ngồng ............................................................................16
Hình 2.4. Hình ảnh bí đỏ siêu ngọn .........................................................................18
Hình 2.5. Hình ảnh rau cải canh ...............................................................................19
Hình 2.6. Hình ảnh rau dền .......................................................................................20
Hình 2.7. Hình ảnh rau bắp cải tý hon .....................................................................22
Hình 2.8. Hình ảnh su hào tím .................................................................................23
Hình 3.1. Phân bón sử dụng trong thí nghiệm ..........................................................28
Hình 3.2. Các loại rau được trồng thí nghiệm...........................................................28
Hình 3.3.Hình ảnh bố trí thí nghiệm trên khay .........................................................32
Hình 4.1.Hình ảnh ảnh hưởng của sâu hại đến chất lượng rau .................................28
Hình 4.2. Biểu đồ Chiều cao cây cải ngồng HN888 .................................................40
Hình 4.3. Hình ảnh chiều cao cải ngồng sau 45 ngày ...............................................40
Hình 4.4. Biểu đồ chiều dài bí đỏ siêu ngọn Tân Nông ............................................41
Hình 4.5. Biểu đồ chiều dài bí đỏ ăn ngọn Tre Việt .................................................42
Hình 4.6. Biểu đồ ảnh hưởng của các tỷ lệ phân bón và phụ phẩm Biogas khác nhau
đến chiều cao cải canh mơ lùn Hoàng Mai số 1 .......................................................45
Hình 4.7. Hình ảnh chiều cao của cải canh mơ lùn Hoàng mai số 1 sau 20 ngày
...............................................................................................................................…40
Hình 4.8. Biểu đồ chiều cao cây khi được bón phân của 2 phương pháp làm khô
khác nhau...................................................................................................................47
Hình 4.9. Hình ảnh trước và sau chuẩn độ ................................................................48


v
DANH MỤC VÀ KÍ HIỆU VIẾT TẮT

TCVN

: Tiêu chuẩn Việt Nam

Bio

: Phụ phẩm Biogas

HH

: Phân hoá học NPK

VSV

: Vi sinh vật

ĐHNN

: Trường đại học nông nghiệp Hà Nội

N

: Nito

KSH

: Khí sinh học

CT

: Công thức

V

: Thể tích

ĐC

: Đối chứng


vi
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iv
DANH MỤC VÀ KÍ HIỆU VIẾT TẮT......................................................................v
MỤC LỤC ................................................................................................................. vi
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục đích nghiên cứu ............................................................................................2
1.3. Yêu cầu.................................................................................................................2
1.4 Ý nghĩa của đề tài ..................................................................................................3
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học .................................................3
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiến .....................................................................................3
PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU.................................................................4
2.1. Cơ sở khoa học .....................................................................................................4
2.1.1. Tổng quan về phân bón .....................................................................................4
2.1.2. Khái quát về Biogas ..........................................................................................9
2.1.3. Đặc điểm sinh trưởng của một số loại cây ngắn ngày ....................................15
2.1.4. Vai trò Nito đối với cây trồng .........................................................................23
2.2. Tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước ........................................................25
2.2.1. Tình hình trong nước.......................................................................................25
2.2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới. .................................................................26
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....28
3.1. Đối tượng (vật liệu) và phạm vi nghiên cứu ......................................................28
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................28
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................29
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ......................................................................29
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu .......................................................................................29


vii
3.2.2. Thời gian nghiên cứu ......................................................................................29
3.3. Dụng cụ, Hoá chất ..............................................................................................29
3.3.1. Dụng cụ, thiết bị ..............................................................................................29
3.3.2. Hoá chất ..........................................................................................................29
3.4. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................30
3.5 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................30
3.5.1. Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng của hỗn hợp phụ phẩm Biogas và phân hoá học
đến cây trồng .............................................................................................................30
3.5.2. Đánh giá ảnh hưởng của phân hoá học và phụ phẩm Biogas đến cây trồng ở
các tỷ lệ khác nhau ....................................................................................................32
3.5.3. Đánh giá hiệu quả của phụ phẩm Biogas được phơi khô trực tiếp và
sấy khô.......................................................................................................................33
3.5.4. Phân tích hàm lượng nito trong đất sau quá trình thử nghiệm ........................34
PHẦN 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN ................................................................37
4.1. Đánh giá sơ bộ ảnh hưởng hỗn hợp phụ phẩm Biogas và phân hoá học đến cây
trồng ..........................................................................................................................37
4.1.1. Ảnh hưởng hỗn hợp phụ phẩm biogas và phân hoá học NPK đến khả năng
nảy mầm của rau cải ngồng .......................................................................................38
4.1.2. Ảnh hưởng hỗn hợp phụ phẩm biogas và phân hoá học đến chiều cao cây ...39
4.2. Đánh giá ảnh hưởng của phân hoá học và phụ phẩm Biogas đến cây trồng ở các
tỷ lệ khác nhau ..........................................................................................................43
4.2.1. Đánh giá tỷ lệ nảy mầm của rau cải canh ở các tỷ lệ phân hóa học và phụ
phẩm Biogas khác nhau ............................................................................................43
4.2.2. Đánh giá chiều cao của rau cải canh mơ lùn Hoàng Mai số1 ở các tỷ lệ phân
hóa học và phụ phẩm Biogas khác nhau. ..................................................................44
4.3. Đánh giá hiệu quả của phụ phẩm Biogas được làm khô trực tiếp và sấy khô ...46
4.4. Phân tích hàm lượng nito trong đất sau quá trình thử nghiệm ...........................48


viii
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................50
5.1. Kết luận ..............................................................................................................50
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................50
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Hiện nay, mức độ sử dụng phân bón hóa học ở nước ta rất cao, gấp 2 lần so
với mức trung bình của thế giới (Trần Thị Thu Hà, 2009). Trong sản xuất nông
nghiệp, bên cạnh giống, đất và chế độ canh tác thì phân bón là một yếu tố góp phần
làm tăng năng suất cây trồng và đảm bảo kết quả mùa vụ. Để đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao của con người trong bữa ăn khi nền kinh tế đã được cải thiện, sự gia tăng
sản lượng và năng suất cây trồng thường đi đôi với lượng phân bón hoá học sử
dụng, tuy nhiên sự lạm dụng phân hoá hoạ đã đã gây nhiều tác hại đến môi trường
trong cả quá trình sản xuất và sử dụng sẽ trở thành nguồn ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng, đe dọa sức khỏe của con người và ảnh hưởng đến môi trường lân cận
Kumar et al (2001). Nếu sử dụng phân bón dư thừa hoặc do bón đạm không đúng
cách làm cho Nito và Phospho theo nước xả xuống các thủy vực là nguyên nhân
gây ra sự ô nhiễm cho các nguồn nước, giảm oxy dưới hạ lưu. Đạm dư thừa bị
chuyển thành dạng Nitrat (NO3-) hoặc Nitrit (NO2-) là những dạng gây độc trực
tiếp cho các động vật thuỷ sinh, gián tiếp cho các động vật trên cạn do sử dụng
nguồn nước (Tabuchi and Hasegawa, 1995). Đặc biệt gây hại cho sức khoẻ con
người thông qua việc sử dụng các nguồn nước hoặc các sản phẩm trồng trọt,
nhất là các loại rau quả ăn tươi có hàm lượng dư thừa Nitrat. Các vi khuẩn
Nitrat hoạt động rất mạnh và gây ô nhiễm môi trường lớn, đặc biệt là gây ảnh
hưởng đến sức khỏe của con người. Theo các nghiên cứu gần đây, nếu trong
nước và thực phẩm có chứa hàm lượng Nito và Photpho, đặc biệt là Nito dưới
dạng muối Nitrit và Nitrat cao quá sẽ gây ra một số bệnh nguy hiểm cho người
đặc biệt là trẻ em dưới 6 tháng tuổi, làm giảm quá trình vận chuyển Oxi trong
máu. (Lê Thị Hiền Thảo, 2003) đã xác định, trong những thập niên gần đây,
mức NO3- trong nước uống tăng lên đáng kể mà nguyên nhân là do sự sử dụng
phân đạm vô cơ tăng, gây rò rỉ NO3- xuống nước ngầm. Hàm lượng NO3- trong
nước uống tăng gây ra nguy cơ về sức khoẻ đối với cộng đồng. Vì vậy, tận dụng


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×