Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 26 tỷ lệ 1:500 tại phường Quang Trung thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------

VŨ MẠNH HÙNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 26 TỶ LỆ
1:500 PHƢỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính Quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa

: 2012 – 2016

THÁI NGUYÊN – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------

VŨ MẠNH HÙNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 26 TỶ LỆ
1:500 PHƢỜNG QUANG TRUNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính Quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Lớp

: K44 – QLĐĐ

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa


: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: GS.TS. Nguyễn Thế Đặng

THÁI NGUYÊN – 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân em đã
được sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý Tài
nguyên, cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng
ban và phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt nghiệp
của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô trong khoa Quản lý Tài
nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng dẫn, tạo
điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường, trong
thời gian vừa qua các thầy, cô khoa Quản lý Tài nguyên đã tạo điều kiện cho em
được trải nghiệm thực tế về công việc và ngành nghề mà mình đang học tại Công ty
cổ phần trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long, chi nhánh Thái Nguyên.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – GS.TS Nguyễn Thế Đặng đã trực
tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Thăng Long, các
bác, các chú, các anh, chị trong Công trình Quang Trung đã tận tình giúp đỡ, chỉ
bảo cho em trong thời gian thực tập.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2016
Sinh viên

Vũ Mạnh Hùng


ii

DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

BTNMT

Bộ Tài nguyên & Môi trường

BĐĐC

Bản đồ địa chính

CSDL

Cơ sở dữ liệuQuyết định

TN

Thái Nguyên

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


iii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................15
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của phường năm 2013 ...............................................32
Bảng 4.2: Các tài liệu , sản phẩm của công trình Quang Trung ...............................55
Bảng 4.3: Danh mục kiểm tra công trình Quang Trung............................................56
Bảng 4.4: Kết quả kiểm tra công trình Quang Trung................................................57


iv

DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ................................... 13
Hình 2.2: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis ..................... 25
Hình 4.1: Hình ảnh phường Quang Trung từ vệ tinh ................................................ 28
Hình 4.2: Kết quả đo vẽ một số điểm chi tiết ........................................................... 36
Hình 4.3: Giao diện phần mềm Leica FlexOffice ..................................................... 36
Hình 4.4: Cấu trúc tập tin dữ liệu từ máy đo điện tử ................................................ 37
Hình 4.5: Phần mềm chuyển số liệu trị đo từ GSI sang sổ đo .................................. 37
Hình 4.6: Chương trình tính tọa độ và độ cao điểm chi tiết ..................................... 38
Hình 4.7: Tập tin số liệu............................................................................................ 38
Hình 4.8: Tập tin số liệu sau khi được xử lý ............................................................. 39
Hình 4.9: Chức năng nhập cơ sở dữ liệu trị đo ......................................................... 39
Hình 4.10: Bảng chọn đường dẫn đến nơi chứa dữ liệu đo ...................................... 40
Hình 4.11: Phun điểm chi tiết lên phần mềm............................................................ 40
Hình 4.12: Chức năng tạo nhãn trị đo ....................................................................... 41
Hình 4.13: Một số điểm đo chi tiết ........................................................................... 41
Hình 4.14: Chức năng tự động tìm, sửa lỗi (CLEAN) .............................................. 47
Hình 4.15: Lỗi thửa đất ........................................................................................... 47
Hình 4.16: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất .................................................... 48
Hình 4.17: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ........................................................... 48
Hình 4.18: Bản đồ sau khi phân mảnh ...................................................................... 49
Hình 4.19: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa ........................................................ 49
Hình 4.20: Chức năng đánh số thửa tự động ............................................................ 50
Hình 4.21: Thửa đất sau khi được gán dữ liệu từ nhãn ............................................. 51
Hình 4.22: Chức năng vẽ nhãn thửa.......................................................................... 52
Hình 4.23: Sửa bảng nhãn thửa ................................................................................. 52
Hình 4.24: Chức năng tạo khung bản đồ địa chính................................................... 53
Hình 4.25: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh .......................................... 53


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................................2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ............................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................4
2.1. Bản đồ địa chính...................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm ..........................................................................................................4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính .............................................5
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ................................................................8
2.1.4: Lưới chiếu Gauss – Kruger ...............................................................................9
2.1.5: Phép chiếu UTM ..............................................................................................9
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính ..................................10
2.2. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay .....................................12
2.2.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...........................12
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ......................................13
2.3. Thành lập lưới khống chế trắc địa ......................................................................14
2.3.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ..................................................................14
2.3.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ .....................14
2.3.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ.....................................................................16
2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .........................................................................16
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ..............................................................................16
2.4.2 Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ....................17
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính........................20
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ......................................................20
2.5.2. Phần mềm famis ..............................................................................................21


vi

PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....26
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................26
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................26
3.3. Nội dung .............................................................................................................26
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của phường Quang Trung.......................26
3.3.2. Thành lập mảnh bản đồ địa chính phường từ số liệu đo chi tiết .....................27
3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................27
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀTHẢO LUẬN ......................................28
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của phường Quang Trung...........................28
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................28
4.1.2. Điều kiện kinh tế- xã hội .................................................................................29
4.1.3. Tình hình quản lý đất đai của phường.............................................................32
4.2. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation và Famis .................35
4.2.1 Đo vẽ chi tiết ....................................................................................................35
4.2.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap và Microstation thành lập bản đồ địa
chính. .........................................................................................................................36
4.2.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ................................................................54
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................59
5.1. Kết luận ..............................................................................................................59
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................60
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................61


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên; là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
của mỗi quốc gia. Đất đai là cội nguồn của mọi hoạt động sống; đặc biệt là hoạt
động sống của con người; nếu không có đất sẽ không có sản xuất và không có sự
tồn tại của con người. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi quốc gia trên thế
giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng; đất
là nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là tư liệu sản xuất của ngành
nông nghiệp. Song sự phân bố đất đai lại rất khác nhau dẫn đến nảy sinh các mối quan
hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý đất đai một cách
có hiệu quả để góp phần giải quyết tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy sự phát triển nền
kinh tế đất nước.
Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công tác quản lý
Nhà nước về đất đai, đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Để quản lý đất đai
một cách chặt chẽ theo một hệ thống tư liệu mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần
thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa chính hoàn chỉnh theo quy
định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Hiện nay dưới những hoạt động của con người và những thay đổi của tự
nhiên làm cho đất đai có những biến đổi không ngừng do đó. Để bảo vệ quỹ đất đai
cũng như để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai thì bản đồ địa chính là
một trong những tài liệu hết sức cần thiết, vì nó là nguồn tài liệu cơ sở cung cấp
thông tin cho người quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời là tài liệu cơ bản nhất của
bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với tính chất hết sức quan trọng của hệ
thống bản đồ địa chính.
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng , chỉnh lý hệ thống bản đồ địa
chính cho toàn khu vực phường Quang Trung , thành phố Thái Nguyên , tỉnh Thái
Nguyên, với sự phân công, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm


2

khoa Quản lý Tài nguyên, Đội đo đạc Công trình Quang Trung thuộc Công ty cổ
phần trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long với sự hướng dẫn của thầy giáo
GS.TS Nguyễn Thế Đặng em tiến hành nghiên cứu đề tài: “ Ứng dụng công nghệ tin
học và phương pháp toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 26 tỷ lệ 1:500
tại phường Quang Trung , thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ”.
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử vào thành lập , đo vẽ
chi tiết và biên tập một tờ bản đồ địa chính tại phường Quang Trung.
Lồng ghép việc hỗ trợ việc quản lý , xây dựng hồ sơ điạ chính , cơ sở dữ liê ụ
điạ chiń h, công tác quản lý nhà nước của UBND phường, đăng ký, cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyề n sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắ n liề n với đấ t .
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá về điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của phường Quang Trung,
thành phố Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên.
- Đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất phường Quang Trung, thành phố
Thái Nguyên , tỉnh Thái Nguyên.
- Biết cách đo vẽ ngoài thực địa bằng máy toàn đạc điện tử Leica TCR-407S
và trút số liệu đo vào máy tính.
- Sử dụng thành thạo phần mềm Famis, Emap và Microstation vào biên tập,
thành lập bản đồ địa chính.
- Thành lập được tờ bản đồ địa chính số 26 phường Quang Trung từ số liệu
đo chi tiết.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
- Trong học tập và nghiên cứu khoa học.
+ Thực tập tốt nghiệp là cơ hội tốt để hệ thống và củng cố lại kiến thức đã
được học trong nhà trường và áp dụng vào thực tiễn công việc.
- Trong thực tiễn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x