Tải bản đầy đủ

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 từ số liệu đo đạc tại xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRƢƠNG THÀNH TRUNG
Tên đề tài:

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 TỪ SỐ LIỆU
ĐO ĐẠC TẠI XÃ HUỐNG THƢỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRƢƠNG THÀNH TRUNG
Tên đề tài:

THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 TỪ SỐ LIỆU
ĐO ĐẠC TẠI XÃ HUỐNG THƢỢNG, HUYỆN ĐỒNG HỶ,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Quản lý đất đai
: Quản lý Tài nguyên
: K44 – QLĐĐ - N02
: 2012 - 2016
: TS. Nguyễn Thị Lợi

Thái Nguyên, năm 2016


i


LỜI CÁM ƠN
Để hoàn thành chƣơng trình đào tạo trong nhà trƣờng, thực hiện phƣơng
châm: “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế” là phƣơng thức quan
trọng giúp học viên, sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố bổ sung lý thuyết học
trên lớp, học trong sách vở nhằm giúp cho sinh viên ngày càng nâng cao trình độ
chuyên môn của chính mình.
Xuất phát từ nguyện vọng bản thân và đƣợc sự đồng ý của ban giám hiệu
nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài nguyên em tiến hành thực tập tốt
nghiệp tại Công ty cổ phần trắc địa địa chính và xây dụng Thăng Long. Trong
thời gian thực tập em đã học hỏi đƣợc rất nhiều kiến thức bổ ích từ các anh chị
cho riêng mình.
Trƣớc hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo T.S Nguyễn
Thị Lợi. Cô đã nhiệt tình giảng dạy và hƣớng dẫn em trong suốt thời gian thực
tập và viết khóa luận.
Em xin chân thành cám ơn ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên,
Ban giám hiệu Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, cùng các thầy cô đã
giảng dạy những kiến thức và truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho chúng em
trong quá trình học tập, rèn luyện. Tất cả là những hành trang quý báu của mỗi
sinh viên sau khi ra trƣờng. Đó là sự hoàn thiện về kiến thức chuyên môn, lý
luận và phƣơng pháp làm việc, năng lực công tác nhằm đáp ứng đƣợc yêu cầu
thực tiễn.
Em xin gửi lời cám ơn đến các bác, các chú và các anh chị phòng Địa
chính của Công ty cổ phần trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long đã nhiệt
tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.


ii
Cám ơn gia đình và ngƣời thân của em đã luôn động viên em trong suốt thời
gian thực tập. Cám ơn bạn bè, những ngƣời đã luôn đồng hành cùng em trong
suốt thời gian hoàn thành bài luận văn này.
Do thời gian cũng nhƣ kiến thức của bản thân có hạn, bƣớc đầu đƣợc làm
quen với thực tế nên trong quá trình làm khóa luận còn nhiều thiếu sót. Em rất
mong đƣợc sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để bài luận
văn tốt nghiệp của em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn!
Thái Nguyên, ngày … tháng ... năm 2016
Sinh viên

Trƣơng Thành Trung


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Bảng tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ........................... 8
Bảng 2.2. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ......................................................... 10
Bảng 2.3. Chỉ tiêu kỹ thuật thành lập lƣới địa chính ...................................... 14
Bảng 2.4. Chỉ tiêu kỹ thuật của các yếu tố của lƣới đƣờng chuyền................ 15
Hình 2.1. Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ................................................ 19
Bảng 2.5. Kết quả đo đạc bản đồ địa chính trên phạm vi ............................... 26
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................. 26
Bảng 2.6. Thực trạng đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ... 27
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Huống Thƣợng năm 2015 ............. 35
Hình 4.2. Tạo file bản đồ ................................................................................ 36
Hình 4.3. Chọn seed file cho bản vẽ ............................................................... 37
Hình 4.4. Đặt đơn vị cho bản vẽ ..................................................................... 38
Hình 4.5. Khởi động famis .............................................................................. 39
Hình 4.6. Nối điểm đo chi tiết ......................................................................... 41
Hình 4.7. Điểm chi tiết lên bản vẽ .................................................................. 42
Hình 4.8. Khởi động Famis ............................................................................. 42
Hình 4.9. Kết nối cơ sở dữ liệu ....................................................................... 43
Hình 4.10. Tự động tìm và sửa lỗi .................................................................. 44
Hình 4.11. Chọn level để tìm và sửa lỗi tự động. ........................................... 45
Hình 4.12. Quá trình chạy sửa lỗi tự động ...................................................... 45
Hình 4.13. Sửa lỗi MRFFLAG (Thủ công) ................................................... 46
Hình 4.15. Tạo tâm thửa.................................................................................. 47
Hình 4.16. Tạo Topology ................................................................................ 47
Hình 4.17. Sau khi tạo đƣợc Topology ........................................................... 48
Hình 4.18. Đánh số thửa bản đồ...................................................................... 48
Hình 4.19. Gán dữ liệu .................................................................................... 49


iv
Hình 4.20. Thông tin bảng từ nhãn ................................................................. 50
Hình 4.21. Báo cáo sau khi sửa thông tin thửa đất ......................................... 50
Hình 4.22. Tạo nhãn thửa ................................................................................ 51
Hình 4.23. Tạo khung bản đồ .......................................................................... 51
Hình. 4.24. Khung bản đồ đã hoàn chỉnh........................................................ 52
Hình 4.25. Phiếu xác nhận kết quả hiên trạng thửa đất .................................. 53


v
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT

Cụm từ viết tắt

Giải thích
Cơ sở dữ liệu

1

CSDL

2

CHXHCN

3

Cs

Cộng sự

4

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

5

TN&MT

Tài nguyên và Môi trƣờng

6

Th.s

Thạc sỹ

7

TKKT- DT

Thiết kế kỹ thuật - dự toán

8

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

9

THCS

Trung học cơ sở

10

UBND

Ủy ban nhân dân

11

&Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam


vi
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG............................................................................... iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iv
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT ........................................................ v
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu................................................................ 2
1.2.1. Mục tiêu chung ........................................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.2.3. Yêu cầu nghiên cứu ................................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 3
2.1. Tổng quan về bản đồ địa chính .................................................................. 3
2.1.1. Khái niệm về bản đồ địa chính................................................................ 3
2.1.2. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ...................................................... 4
2.1.3. Nội dung của bản đồ địa chính.............................................................. 10
2.1.4. Các phƣơng pháp thành lập bản đồ địa chính ....................................... 12
2.1.5. Lƣới khống chế địa chính..................................................................... 13
2.2. Những phần mềm ứng dụng trong biên tập bản đồ địa chính.................. 17
2.2.1. Giới thiệu về phần mềm Mapping–Office và phần mềm Microstation 17
2.2.2. Giới thiệu về máy toàn đạc điện tử ....................................................... 19
2.2.3. Giới thiệu phần mềm bình sai lƣới COMPSASS.................................. 21
2.2.4. Giới thiệu phần mềm Famis .................................................................. 22
2.3. Thực trạng công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính ............................ 25
2.3.1. Tình hình chung công tác đo vẽ bản đồ địa chính trên toàn quốc ........ 25


vii
2.3.2. Tình hình công tác đo vẽ bản đồ địa chính ở tỉnh Thái Nguyên........... 25
2.3.3. Kết quả đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ ............ 26
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 28
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 28
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 28
3.3.1. Khái quát về khu vực đo vẽ................................................................... 28
3.3.2. Biên tập bản đồ địa chính từ số liệu đo .................................................. 28
3.3.3. Đánh giá và nhận xét kết quả. ............................................................... 29
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 29
3.4.1 – Điều tra cơ bản số liệu thứ cấp............................................................ 29
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu ................................................................ 29
3.4.4. Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm .......................................................... 29
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................................ 30
4.1. Khái quát khu vực đo vẽ .......................................................................... 30
4.1.1. Một vài thông tin chính về khu vực đo vẽ ............................................ 30
4.1.1.3. Văn hoá- giáo dục .............................................................................. 31
4.1.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của xã Huống Thƣợng .................. 32
4.2. Ứng dụng phần mềm Microstation và Famis để thành lập bản đồ địa chính ..... 35
4.14. Sửa lỗi .................................................................................................... 47
4.2.3 Ứng dụng phần mềm Famis.Map để khai thác cơ sở dữ liệu địa chính 52
4.2.4 In bản đồ, lƣu trữ, đóng gói và giao nộp sản phẩm................................... 54
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................... 55
5.1. Kết luận ..................................................................................................... 55
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 57


1
PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Công tác quản lý và sử dụng đất đã và đang trở thành nhu cầu không
thể thiếu trong bất kỳ một xã hội nào. Ngay từ thuở sơ khai của xã hội loài
ngƣời, vấn đề sở hữu đất đai đã giữ một vai trò cốt lõi, nó đã từng là một
trong những căn bản chủ yếu tạo nên của cải và sự giàu có của mỗi cá nhân.
Địa chính đã thực sự đƣợc nhiều dân tộc sử dụng từ thời cổ đại. Trong giai
đoạn vừa qua công tác quản lý đất đai ở một số địa phƣơng còn rất sơ sài do
đó đã dẫn đến những khó khăn trong công tác quản lý và sử dụng đất. Để việc
quản lý đất đai đƣợc chặt chẽ toàn diện chúng ta cần phải thực hiện tốt các
công tác nhƣ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp,
lâm nghiệp và sở hữu nhà ở. Xác định hiện trạng sử dụng đất, theo dõi biến
động đất đai, lập hồ sơ thu hồi đất khi cần thiết, giải quyết tranh chấp đất đai,
cải tạo đất, thiết kế xây dựng các điểm dân cƣ, quy hoạch giao thông thủy lợi.
Bản đồ địa chính là một trong những phƣơng tiện tốt nhất giúp chúng ta
thực hiện công tác quản lý và sử dụng đất. Bản đồ địa chính thể hiện chính
xác vị trí, ranh giới, diện tích và các thông tin địa lý khác của từng thửa đất,
từng vùng đất trong đơn vị hành chính địa phƣơng.
Trong những năm qua UBND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đến công
tác đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính nhằm giúp cho công tác quản lý đất
đai đƣợc hoàn thiện và chính xác hơn. Năm 2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái
Nguyên đã ra quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 “Về việc phê
duyệt TKKT-DT đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu
địa chính huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.
Xã Huống Thƣợng thuộc Huyện Đồng Hỷ là một trong những xã chƣa
có bản đồ địa chính và nằm trong diện đƣợc đo vẽ địa chính theo Quyết định


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×