Tải bản đầy đủ

Đánh giá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Văn An huyện Văn Quan tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 20132015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRIỆU THỊ NGỌC HOA

ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT
XÃ VĂN AN, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Quản lý đất đai
: K44 – QLĐĐ - N02
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016


Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

TRIỆU THỊ NGỌC HOA

ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ ĐỤNG ĐẤT
XÃ VĂN AN, HUYỆN VĂN QUAN, TỈNH LẠNG SƠN
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Quản lý đất đai
: K44 – QLĐĐ - N02
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016
: PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của
mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố
và vận dụng những kiến thức mà mình đã học được trong nhà trường. Được
sự nhất trí của Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý Tài
Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Sau khi hoàn thành khóa
học ở trường, em đã tiến hành thực tập tốt nghiệp tại UBND Xã Văn An,


Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn với đề tài:
“Đánh giá cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xã Văn An,
Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013-2015”.
Trong thời gian thực tập tại UBND Xã Văn An em đã có cơ hội được
học hỏi, có thêm nhiều kiến thức bổ ích và kinh nghiệm thực tế quý báu, đến
nay em đã hoàn thành đề tài của mình. Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em
hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp.
Ban lãnh đạo, tất cả các anh, chị, cô, chú cán bộ nhân viên trong UBND
Xã Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn đã tạo điều kiện, quan tâm em
trong quá trình em thực tập để em có thể thực hiện tốt cho bài báo cáo thực
tập tốt nghiệp.
Do giới hạn về thời gian, cũng như những kiến thức nên bài báo cáo không
tránh khỏi những thiếu sót, rất mong được sự góp ý và đánh giá chân thành của
các thầy cô giáo, cô chú, anh chị trong UBND Xã Văn An, Huyện Văn Quan,
Tỉnh Lạng Sơn để bài báo cáo có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn.
Em xin chân thành cám ơn !
Văn An, ngày tháng năm 2016
Sinh viên thực hiện

Triệu Thị Ngọc Hoa


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp của xã Văn An....................... 31
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp ........................................ 32
Bảng 4.3 Diện tích các loại đất chưa sử dụng của xã Văn An ........................ 33
Bảng 4.4: Kết quả cấp giấy CNQSD đất phân theo các thôn của xã Văn An,
HuyệnVăn Quan, Tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2013-2015 ................ 35
Bảng 4.5: Kết quả cấp giấy CNQSD đất ở cho các hộ gia đình, cá nhân của xã
Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 .....36
Bảng 4.6: Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp theo từng thôn của xã Văn
An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 ...... 38
Bảng 4.7.Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông
nghiệp trên địa bàn xã Văn An giai đoạn 2013 - 2015 ................... 39
Bảng 4.8 : Kết quả cấp GCNSD đất ở từng thôn tại xã Văn An năm 2013- 2015 ....39
Bảng 4.9.Tổng hợp kết quả diện tích cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ở trên địa bàn xã Văn An giai đoạn 2013 - 2015 ........................... 40
Bảng 4.10: Thống kê các trường hợp không được cấp giấy CNQSD đất ở của xã
Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 .......42
Bảng 4.11: Tổng hợp phiếu điều tra sự hiểu biết của người dân về công tác
cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã 2013 – 2015 .............................. 43


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CP

Chính phủ

CT – TTg

Chỉ thị Thủ tướng

ĐKĐĐ

Đăng kí đất đai

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

HĐND

Hội đồng nhân dân

HSĐC

Hồ sơ địa chính

HTX

Hợp tác xãNghị định

NĐ – CP

Nghị định Chính phủ

Nxb

Nhà xuất bản

QĐ – UBND

Quyết định Ủy ban nhân dân

QĐ – BTNMT

Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường

THCS

Trung học cơ sở

TT – BTNMT

Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

TT – TCĐ

Thông tư Tổng cục Địa chính

UBND

Ủy ban nhân dân

UBTVQH

Ủy ban thường vụ Quốc Hội

VPĐK

Văn phòng đăng kí


iv

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1.Tính cấp thiết của đề tài.................................................................................. 1
1.2. Mục đích ......................................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu ....................................................... Error! Bookmark not defined.
1.4. Ý nghĩa của đề tài .......................................................................................... 3
1.4.1. Ý nghĩa trong học tập nghiên cứu khoa học .................................... 3
1.4.2. Ý nghĩa trong thực tiễn .................................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất ... 4
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai ...................................... 4
2.1.2. Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ............ 5
2.1.3. Căn cứ pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ......... 6
2.2. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ............... 7
2.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất ............................................................. 7
2.2.2. Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất......................................... 9
2.2.3. Hồ sơ địa chính .............................................................................. 12
2.2.4. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ...... 14
2.2.5. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .................... 14
2.2.6. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã .............................. 16
2.3. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã
Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn ...................................................... 18
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ................................................................................................................ 19
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .............................................................. 19


v

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................... 19
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ....................................................................... 19
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu............................................................... 19
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu...................................................................... 19
3.2.2. Thời gian nghiên cứu ..................................................................... 19
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................... 19
3.4. Phương pháp nghiên cứu............................................................................. 20
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu ........................................................ 20
3.4.2. Phương pháp so sánh ..................................................................... 20
3.4.3. Phương pháp phỏng vấn ................................................................ 20
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 21
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ............................................................ 21
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ......................................................................... 21
4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội ............................................................... 24
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Văn An,
Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn ........................................................... 26
4.2. Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai của xã Văn An, Huyện Văn
Quan, Tỉnh Lạng Sơn ......................................................................................... 27
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai ............................................................... 27
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai ............................................................. 30
4.2.3. Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất tại xã Văn An.. 34
4.3. Thực trạng công tác cấp giấy CNQSD đất của xã Văn An, Huyện Văn
Quan, Tỉnh Lạng Sơn trong giai đoạn 2013 – 2015............................................ 35
4.3.1. Đánh giá công tác cấp giấy CNQSD đất tại xã Văn An, Huyện Văn
Quan, Tỉnh Lạng Sơn, trong giai đoạn 2013 – 2015 ............................... 35
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSD dất cho các loại đất của xã Văn
An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 ............... 38


vi

4.3.3. Đánh giá chung về công tác cấp GCNQSD đất của xã Văn An,
Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013–2015 ........................ 41
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công 45
tác cấp GCNQSD đất của xã Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn ......... 45
4.4.1. Thuận lợi ........................................................................................ 45
4.4.2. Khó khăn ........................................................................................ 46
4.4.3. Một số giải pháp nhằm đấy mạnh công tác cấp GCNQSD đất của
xã Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn ........................................ 47
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ........................................................... 49
5.1. Kết luận ........................................................................................................ 49
5.2. Đề nghị ......................................................................................................... 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản
xuất đặc biệt không gì có thể thay thế được của ngành sản xuất nông nghiệp,
lâm nghiệp, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là các
nguồn lợi tự nhiên như khí hậu, thời tiết, nước, không khí, khoáng sản nằm
trong lòng đất, sinh vật sống trên bề mặt trái đất thậm chí cả sinh vật sống
trong lòng đất. Đồng thời đất đai là nguồn tài nguyên có hạn về số lượng, có
vị trí cố định trong không gian. Chính vì vậy, đất đai cần được quản lý một
cách hợp lý, sử dụng một cách có hiệu quả, tiết kiệm và bền vững.
Hiện nay nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện
đại hóa cùng với sự tăng nhanh của dân số và phát triển của nền kinh tế đã
gây áp lục rất lớn đối với đất đai, trong khi đó diện tích đất đai lại không hề
tăng lên. Vậy đòi hỏi con người phải biết cách sử dụng một cách hợp lý nguồn
tài nguyên có giới hạn đó. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay các vấn đề đất
đai là những vấn đề hết sức nóng bỏng, các vấn đề trong lĩnh vưc này ngày
càng phức tạp và nhạy cảm. Do đó hoạt động quản lý về đât đai của nhà nước
có vai trò rất quan trọng. giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một chứng
thư pháp lý, là cơ sở để xác định, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người sử
dụng đất, được cấp cho người sử dụng đất, được cấp cho người sử dụng đất để
họ yên tâm chủ động sử dụng đất có hiệu quả cao nhất và thực hiện các
quyền, nghĩa vụ sử dụng đất theo pháp luật. Vì vậy việc nâng cao hiệu quả
công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là rất cần thiết, nhằm mục
đích quản lý chặt chẽ quỹ đất đai.


2

Luật đất đai năm 2013 chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2014 đã từng
bước đưa pháp luật đất đai phù hợp với thực tế quản lý và sử dụng đất. Các văn
bản, Thông tư, Nghị định đi kèm đã giúp rất nhiều cho việc nắm chắc, quản lý
chặt chẽ quỹ đất đai của quốc gia cũng như phù hợp với sự phát triển của nền
kinh tế đất nước trong thời kỳ đổi mới. Công tác đăng kí và cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất là một trong số các nội dung giúp cơ quan quản lí đất đai nắm
được tình hình sử dụng đất kể cả số lượng và chất lượng đất.
Xuất phát từ những yêu cầu cấp thiết trên và được sự đồng ý của Ban
giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa quản lý Tài Nguyên Trường đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo
PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng em tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài:
"Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Xã Văn An
– Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015".
1.2. Mụctiêu tông quát của đề tài
1.2.2. mục tiêu tổng quát
- Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất cho hộ gia đình, cá nhân tại : Xã
Văn An, Huyện Văn Quan, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015.
1.1.2. mục tiêu cụ thể
- Xác định những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp
GCNQSDĐ.
-


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×