Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2014 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
---------------------

TRIỆU THỊ BÔNG

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI,
TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN,
TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2014 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------------------

TRIỆU THỊ BÔNG

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI,
TỐ CÁO VỀ ĐẤT ĐAI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC KẠN,
TỈNH BẮC KẠN GIAI ĐOẠN 2014 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Quản lý đất đai
Lớp
: K44 - QLĐĐ - N02
Khoa
: Quản lý tài nguyên
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: TS. Vũ Thị Quý

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của


mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố
và vận dụng những kiến thức mà mình đã học được trong nhà trường. Được
sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài
nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên
địa bàn Thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015”.
Thời gian thực tập tuy không dài nhưng đem lại cho em những kiến
thức vô cùng bổ ích và những kinh nghiệm quý báu, đến nay em đã hoàn
thành đề tài tốt nghiệp của mình.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm
khoa cùng các thầy cô giáo trong khoa Quản lý Tài nguyên đã tận tình giảng
dạy và giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo TS. Vũ Thị Quý đã dành
nhiều thời gian hướng dẫn, chỉ bảo em tận tình trong suốt quá trình thực tập và
hoàn thành khóa luận này.
Trong thời gian thực tập em vô cùng cảm ơn Ban lãnh đạo cùng toàn
thể cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Bắc Kạn đã tạo điều
kiện, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập và nghiên cứu đề tài.
Do điều kiện về thời gian và trình độ chuyên môn còn nhiều hạn chế,
chắc chắn chuyên đề tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót, rất
mong được sự giúp đỡ, đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo cũng như các
bạn để chuyên đề tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng 5 năm 2016
Sinh viên thực hiện

Triệu Thị Bông


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn năm 2015 ........30
Bảng 4.2: Tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo đất đai trên địa bàn thành phố Bắc
Kạn giai đoạn 2014 - 2015 ......................................................................32
Bảng 4.3. Tình hình tranh chấp về đất đai của thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 2015 .........................................................................................................33
Bảng 4.4. Tình hình khiếu nại về đất đai của Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 2015 .........................................................................................................34
Bảng 4.5. Tình hình tố cáo về đất đai của Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 2015. ........................................................................................................35
Bảng 4.6. Kết quả giải quyết tranh chấp về đất đai trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn
giai đoạn 2014 - 2015. .............................................................................36
Bảng 4.7. Kết quả giải quyết khiếu nại về đất đai trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn
giai đoạn 2014 - 2015 ..............................................................................37
Bảng 4.8. Kết quả giải quyết tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai
đoạn 2014 - 2015 .....................................................................................38
Bảng 4.9. Tổng hợp tình hình và kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về
đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015...............39
Bảng 4.10. Kết quả phỏng vấn người dân về nguyên nhân tranh chấp ....................45
Bảng 4.11. Kết quả phỏng vấn về nguyên nhân khiếu nại ........................................47
Bảng 4.12. Kết quả phỏng vấn nguyên nhân tố cáo về đất đai .................................48


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BTNMT

: Bộ Tài nguyên và Môi trường

CP

: Chính phủ

GCNQSD

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng

GPMB

: Giải phóng mặt bằng

HĐND

: Hội đồng nhân dân

KNTC

: Khiếu nại tố cáo: Nghị định

QH

: Quốc hội

QSH

: Quyền sử hữu

TN&MT
TP

: Tài nguyên môi trường
: Thành phố

TT

: Thông tư

TTCP

: Thanh tra Chính phủ

TTCP- BTP- BNV : Thanh tra Chính phủ - Bộ Tư pháp - Bộ Nội vụ
TTLT- BTP- TTCP : Thông tư liên tịch - Bộ Tư pháp - Thanh tra Chính phủ
UBND

: Ủy ban nhân dân


iv

MỤC LỤC

Trang
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iii
MỤC LỤC ........................................................................................................ iv
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu............................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài.................................................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1.Cơ sở khoa học ......................................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lý luận ..................................................................................... 4
2.1.2.Cơ sở thực tiễn ................................................................................... 5
2.1.3. Cơ sở pháp lý .................................................................................... 6
2.2. Một số vấn đề cơ bản khi tiến hành giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về đất đai.................................................................................................. 8
2.2.1. Tranh chấp về đất đai ........................................................................ 8
2.2.2. Khiếu nại về đất đai ........................................................................ 10
2.2.3. Tố cáo về đất đai ............................................................................. 14
2.3. Những kết quả nghiên cứu tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về đất đai............................................................................................... 16
2.3.1. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai ở Việt
Nam ........................................................................................................... 16
2.3.2. Tình hình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của Tp
Bắc Kạn ..................................................................................................... 18


v

Phần 3. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...20
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ........................................................ 20
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................... 20
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................ 20
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................ 20
3.3. Nội dung nghiên cứu ............................................................................. 20
3.3.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của Thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn ..................................................................................... 20
3.3.2. Thực trạng về tình hình quản lý và sử sụng đất đai tại Thành phố
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn ............................................................................. 20
3.3.3. Đánh giá tình hình thực hiện công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015 ......20
3.3.4.Những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại
và tố cáo trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015.....................21
3.3.5. Đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả của công tác giải
quyết tranh chấp, khiếu nại và tố cáo trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn .. 21
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...................................................................... 21
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu.......................................................... 21
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu .............................................................. 22
3.4.3. Phương pháp kế thừa ...................................................................... 22
3.4.4. Phương pháp so sánh ...................................................................... 22
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................. 23
4.1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Bắc
Kạn, tỉnh Bắc Kạn ........................................................................................ 23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................... 23
4.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội .................................................................. 26
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn thành phố Bắc Kạn...... 28
4.2.1. Hiện trạng bộ máy tổ chức cán bộ ngành TN&MT Thành phố
Bắc Kạn ........................................................................................... 28


vi

4.2.2. Tình hình quản lý đất đai trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn ........... 29
4.2.3. Hiện trạng sử dụng các loại đất ...................................................... 29
4.3. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
trên địa bàn thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015............................... 31
4.3.1.Công tác tiếp nhận và phân loại đơn thư ......................................... 31
4.3.2. Tình hình tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai nói chung trên địa
bàn Thành phố Bắc Kạn , tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015 ............... 32
4.3.3. Kết quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
trên địa bàn Thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015 .......................... 35
4.3.4. Tổng hợp chung tình hình và kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố
cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kan giai đoạn 2014 - 2015 ..............39
4.3.5. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại và tố cáo về đất
đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015 .. 45
4.4. Những thuận lợi, khó khăn trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại
và tố cáo trên địa bàn thành phố Bắc Kạn ................................................... 50
4.4.1. Thuận lợi ......................................................................................... 50
4.4.2. Khó khăn ......................................................................................... 51
4.5. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải quyết tranh chấp, khiếu
nại, tố cáo về đất đai trên địa bàn thành phố Bắc Kạn trong thời gian tới ..........52
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 54
5.1. Kết luận ................................................................................................. 54
5.2. Kiến nghị ............................................................................................... 55
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

Phần 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới đều hình thành, tồn tại và
phát triển trên nền tảng quan trọng nhất đó là đất đai. Ngay từ khi xuất hiện,
con người đã lấy đất đai làm nơi cư ngụ, sinh tồn và phát triển. Ngày nay đất
đai trở thành tài nguyên đặc biệt quan trọng đối với từng quốc gia, nó luôn
gắn với cuộc sống, với lao động của con người nên nó có vai trò hết sức to
lớn trong đời sống xã hội.
Tốc độ đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ, dân số đông nhu cầu sử dụng
đất vào các mục đích như: Là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng cơ sở kinh tế,
văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và một số mục đích khác ngày càng tăng.
Mặt khác, đất đai là tài sản có giá trị lớn, quản lý về đất đai vẫn còn tồn tại
nhiều hạn chế và còn nhiều bất cập. Do vậy tình trạng tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Tình trạng này diễn ra
ở hầu hết tất cả các địa phương trong cả nước. Việc thực hiện, giải quyết công
tác này là rất quan trọng vì nếu thực hiện tốt sẽ đem lại sự tin tưởng của người
dân về quản lý của Nhà nước. Nhưng trên thực tế việc giải quyết công tác này
ở một số vụ việc còn chưa đúng, còn chậm, chưa mạnh và dứt điểm, số vụ
phát sinh nhiều, số vụ được giải quyết hiệu quả chưa cao dẫn đến tình trạng
khiếu nại, tố cáo vượt cấp ngày càng tăng.
Thành phố Bắc Kạn là nơi có sự hoạt động, phát triển mạnh mẽ của các
hoạt động kinh tế, xã hội và là nơi tập trung nguồn lao động dồi dào. Vì vậy,
nhu cầu sử dụng đất dành cho các mục đích khác nhau như: Xây dựng nhà ở,
xây dựng khu trung cư,… ngày càng tăng nhanh. Trong những năm gần đây,
công tác quản lý Nhà nước về đất đai tại Thành phố Bắc Kạn đã đạt được một
số kết quả góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của địa


2

phương. Song bên cạnh đó vẫn còn tồn tại nhiều nguyên nhân phát sinh tranh
chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai gây mất ổn định chính trị, kìm hãm sự phát
triển của đời sống xã hội. Vậy nên, công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại,
tố cáo về đất đai là một yêu cầu rất cấp bách, có ý nghĩa hết sức quan trọng và
thiết thực, cần tìm ra những giải pháp phù hợp, chặt chẽ, nhằm ngăn chặn việc
phát sinh mới các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai theo hướng giảm
dần đầu vào và kiên quyết giải quyết hết các trường hợp tồn đọng.
Xuất phát từ những yêu cầu trên, được sự nhất trí của Ban giám hiệu
nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên cùng với sự hướng
dẫn trực tiếp của cô TS.Vũ Thị Quý em đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai trên địa
bàn Thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015”.
1.2. Mục đích nghiên cứu
* Mục tiêu tổng quát
- Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp khiếu nại, tố cáo về đất đai trên
địa bàn Thành phố Bắc Kạn - tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015 nhằm tìm ra
những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo.
Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác giải quyết
tranh chấp khiếu nại, tố cáo.
* Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá được điều kiện tự hiên, kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành
phố Bắc Kạn.
- Đánh giá được tình hình quản lý và sử dụng đất Thành phố Bắc Kạn.
- Đánh giá được công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai
trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2014 - 1015.
- Đánh giá được những thuận lợi, khó khăn trong công tác giải quyết
tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2014 - 2015.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×