Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRẦN THỊ MAI HẰNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học

: Chính quy
: Quản lý đất đai
: Quản lý tài nguyên
: K44- QLĐĐ - N02

: 2012 – 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------

TRẦN THỊ MAI HẰNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học
Giảng viên hướng dẫn

: Chính quy
: Quản lý đất đai
: Quản lý tài nguyên
: K44- QLĐĐ - N02
: 2012 – 2016
: ThS. Hoàng Hữu Chiến

THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng trong quá trình học tập của mỗi
sinh viên nhằm hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã học, vận dụng lí thuyết vào
thực tiễn, bước đầu làm quen với kiến thức khoa học. Qua đó sinh viên ra trường sẽ
hoàn thiện hơn về kiến thức lí luận, phương pháp làm việc, năng lực công tác nhằm


đáp ứng nhu cầu thực tiễn của công việc sau này.
Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên và Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu đề
tài “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.
Trong suốt quá trình thực tập, em đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo
Bộ môn Khoa học đất.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, Ban chủ nhiệm Quản lý Tài nguyên và các thầy, cô giáo bộ môn và đặc biệt
là thầy giáo Th.S Hoàng Hữu Chiến người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp này.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song bản khóa luận tốt nghiệp của em không thể
tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được những ý kiến chỉ bảo của các
thầy cô giáo, ý kiến đóng góp của bạn bè để bài khóa luận tốt nghiệp của em được
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Trần Thị Mai Hằng


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu đất đai theo mục đích sử dụng của Việt Nam năm 2013 .............16
Bảng 4.1. Phân loại địa hình theo cấp độ dốc thành phố Thái Nguyên ....................26
Bảng 4.2. Diện tích, dân số theo đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố Thái
Nguyên, năm 2015 ...................................................................................28
Bảng 4.3. Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội Giai đoạn
2011 – 2015 .................................................................................. 29
Bảng 4.4. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo khu vực thành phố Thái Nguyên, giai
đoạn 2011 – 2015.....................................................................................30
Bảng 4.5. Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất tại TP Thái Nguyên, năm 2015 ...............34
Bảng 4.6. Các loại hình sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên ............................36
Bảng 4.7. Hiệu quả kinh tế của các loại cây trồng chính ..........................................39
Bảng 4.8. Phân cấp các chỉ tiêu đánh giá về hiệu quả kinh tế ..................................40
Bảng 4.9. Phân cấp hiệu quả kinh tế kiểu sử dụng đất trong LUT 1 ........................42
Bảng 4.10. Phân cấp hiệu quả kinh tế kiểu sử dụng đất trong LUT 2 ......................43
Bảng 4.11. Phân cấp hiệu quả kinh tế kiểu sử dụng đất trong LUT 3 ......................43
Bảng 4.12. Phân cấp hiệu quả kinh tế kiểu sử dụng đất trong LUT 4 ......................44
Bảng 4.13. Hiệu quả kinh tế của LUT chè, và cây ăn quả (Tính bình quân trên 1ha) ..... 45
Bảng 4.14. Hiệu quả xã hội của các LUT .................................................................47
Bảng 4.15. Hiệu quả môi trường của các kiểu sử dụng đất ......................................50


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1 Quá trình hình thành đất ...............................................................................4
Hình 4.1. Bản đồ địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên ................................25


iv

DANH MỤC CÁC TỪ, CỤM TỪ VIẾT TẮT
Nguyên nghĩa

Chữ viết tắt
BVTV

Bảo vệ thực vật

CPSX

Chi phí sản xuất

FAO

Food and Agricuture Organnization - Tổ chức
nông lương Liên hiệp quốc

GTSX

Giá trị sản xuất

GTNCLĐ

Giá trị ngày công lao động

H

Hight

HQSDV

Hiệu quả sử dụng vốn

LX

Lúa xuân

LM

Lúa mùa

LUT

Land Use Type (loại hình sử dụng đất)

L

Low (thấp)

M

Medium(trung bình)

TNT

Thu nhập thuần

STT

Số thứ tự

VL

Very Low (rất thấp)

VH

Very hight(rất cao)


v

MỤC LỤC
PHẦN 1 MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề .........................................................................................................1
1.2. Mục đích của đề tài ...........................................................................................1
1.3. Yêu cầu của đề tài .............................................................................................1
1.4. Ý nghĩa nghiên cứu của đề tài ..........................................................................2
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................3
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .................................................................................3
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài ..............................................................................3
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài .........................................................................11
2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới và Việt nam .......................14
2.2.1. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp trên thế giới .....................................14
2.2.2. Tình hình sử dụng đất nông nghiệp ở Việt Nam và các địa phương........14
2.3. Định hướng sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ..............................................17
PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...........................19
3.1. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu ...............................................19
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ...............................................................................19
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ..................................................................................19
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ..................................................................19
3.3. Nội dung nghiên cứu.......................................................................................19
3.3.1. Đánh giá về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .................................................................................19
3.3.2. Đánh giá hiệu quả các loại hình sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn thành
phố Thái Nuyên, tỉnh Thái Nguyên ....................................................................19
3.4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................20
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu ......................................................20
3.4.3. Phương pháp xác định các đặc tính đất đai ..............................................21
3.4.4. Phương pháp tính hiệu quả của các loại hình sử dụng đất .......................21
3.4.5. Phương pháp đánh giá tính bền vững .......................................................23


vi

3.4.6. Phương pháp tính toán phân tích số liệu ..................................................23
3.4.7. Phương pháp kế thừa các tài liệu có liên quan đến đề tài ........................23
3.4.8. Phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia .............................................23
PHẦN 4.....................................................................................................................24
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................................24
4.1. Khái quát tình hình cơ bản của thành phố Thái Nguyên ................................24
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ....................................................................................24
4.1.2. Tình hình kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên ...........................27
4.1.3. Đặc điểm kinh tế - xã hội .........................................................................29
4.1.4. Đánh giá chung về thực trạng phát triển của thành phố Thái Nguyên .....32
4.2. Xác định các loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn Thành
phố .........................................................................................................................35
4.2.1. Các loại hình sử dụng đất của thành phố Thái Nguyên ...........................35
4.2.2. Mô tả các loại hình sử dụng đất ...............................................................36
4.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuât nông nghiệp ....................................38
4.3.1. Hiệu quả kinh tế .......................................................................................38
4.3.2. Hiệu quả xã hội.........................................................................................47
4.3.3. Hiệu quả môi trường ................................................................................49
4.4. Lựa chọn các loại hình sử dụng đất thích hợp theo nguyên tắc sử dụng bền
vững .......................................................................................................................51
4.4.1. Nguyên tắc lựa chọn .................................................................................51
4.4.2. Tiêu chuẩn lựa chọn .................................................................................51
4.4.3. Hướng lựa chọn các loại hình sử dụng đất. ..............................................52
4.5. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng đất
trong tương lai........................................................................................................53
4.5.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất .............................................................53
4.5.2. Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của các loại hình sử dụng
đất trong tương lai ..............................................................................................54
Phần 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................58
5.1. Kết luận ...........................................................................................................58


vii

5.2. Đề nghị ............................................................................................................59
TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................1
1.Bách khoa toàn thƣ mở wikipedia ” Đất nông nghiệp”......................................1
2.Bộ tài nguyên và Môi trƣờng, Quyết định số 1467/QĐ-BTNMT ngày 21 tháng
7 năm 2014 của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về việc phê duyệt và
công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2013. .............................................1


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, vô cùng quan trọng đối với quá
trình sinh trưởng, phát triển của con người và các sinh vật. Đất không chỉ là nền tảng
để con người sống và hoạt động trên đó mà nó là tư liệu sản xuất, là đối tượng lao
động không thể thay thế được, đặc biệt là đối với ngành sản xuất nông nghiệp [7].
Ngày nay, với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, sự gia tăng dân số cộng
với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật đã tạo rất nhiều áp lực lên việc sử
dụng đất đai, khiến cho quỹ đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp làm ảnh hưởng đến
sản lượng lương thực, thực phẩm của cả nước đem lại cao, ngược lại điều kiện tự
nhiên bất lợi không những ảnh hưởng lớn đến việc bố trí các loại cây trồng vật nuôi
mà còn ảnh hưởng đến đời sống.
Xuất phát từ ý nghĩa thực tiễn và nhu cầu sử dụng đất, được sự đồng ý của ban
chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên,
đồng thời dưới sự hướng dẫn trực tiếp của thầy giáo: Th.S Hoàng Hữu Chiến, em tiến
hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp
trên địa bàn thànhphố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.nhằm xác định các loại
hình sử dụng đất phù hợp và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử
dụng đất đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vữngđồng thời cũng làm thay
đổi cơ cấu kinh tế, đời sống của nhân dân cả nước.
1.2. Mục đích của đề tài
Đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn và đề xuất hướng sử
dụng đất có hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành
phố Thái Nguyên
1.3. Yêu cầu của đề tài
- Điều tra thu thập điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội của xã một cách đầy đủ,
chính xác và khách quan.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×