Tải bản đầy đủ

Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất của xã Kim Đính huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2014 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

TIÊU THỊ HƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA XÃ KIM ĐÍNH, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƢƠNG
GIAI ĐOẠN 2014 – 2015

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Quản lý đất đai

Khoa:


Quản lý Tài nguyên

Khóa học:

2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

TIÊU THỊ HƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
CỦA XÃ KIM ĐÍNH, HUYỆN KIM THÀNH, TỈNH HẢI DƢƠNG
GIAI ĐOẠN 2014 – 2015

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Quản lý đất đai

Lớp:

K44 - QLĐĐ - N02

Khoa:

Quản lý Tài nguyên

Khóa học:


2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn:TS. Lê Văn Thơ

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại Trường Đại học Nông
lâm Thái Nguyên dưới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo, cô giáo trong khoa
Quản lý Tài nguyên cũng như các thầy cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, đã
truyền đạt, trang bị cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cũng như tạo môi
trường học tập thuận lợi nhất cho em.
Đây là một khoảng thời gian rất quý báu, bổ ích và có ý nghĩa vô cùng lớn
đối với bản thân em. Tại nơi đây em đã được trang bị một lượng kiến thức về
chuyên môn, nghiệp vụ và một lượng kiến thức về xã hội để sau này khi ra trường
em không còn phải bỡ ngỡ và có thể đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước và trở thành người
có ích cho xã hội.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập tốt nghiệp được giao và hoàn chỉnh các
nội dung của đề tài tốt nghiệp này, ngoài sự phấn đấu và nỗ lực của bản thân, em đã
nhận được sự giúp đỡ tận tình và rất tâm huyết của các thầy giáo, cô giáo trong
Khoa Quản lý Tài nguyên, đặc biệt dưới sự hướng dẫn nhiệt tình của thầy giáo TS.
Lê Văn Thơ, đồng thời bản thân em còn nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của các
bác, các chú, các cô, các anh chị trong UBND xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh
Hải Dương.
Với tấm lòng biết ơn của mình bản thân em xin bày tỏ sự biết ơn vô cùng sâu
sắc và chân thành tới thầy giáo TS. Lê Văn Thơ, các thầy giáo, cô giáo trong Khoa
Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, cùng các bác, các
chú, các cô, các anh chị trong UBND xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải
Dương đã giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ thực tập được giao và có được kết
quả thực tế rất tốt.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày… tháng … năm 2016
Sinh Viên
Tiêu Thị Hƣơng


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH
Bảng 4.1 Hiện trạng sử dụng đất xã Kim Đính năm 2015 ........................................22
Bảng 4.2: Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại xã Kim Đính giai đoạn
2014 - 2015 ...............................................................................................................27
Bảng 4.3: Kết quả tặng cho quyền sử dụng đất tại xã Kim Đính giai đoạn 2014 2015 ...........................................................................................................................29
Bảng 4.4: Kết quả để thừa kế quyền sử dụng đất tại xã Kim Đính giai đoạn 2014 2015 ...........................................................................................................................31
Bảng 4.5: Kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất tại xã Kim Đính giai
đoạn 2014 - 2015 .......................................................................................................32
Bảng 4.6: Sự hiểu biết của người dân xã Kim Đính về các hình thức chuyển quyền
sử dụng đất ................................................................................................................34
Bảng 4.7: Sự hiểu biết của người dân địa phương về chuyển đổi quyền sử dụng đất
...................................................................................................................................36
Bảng 4.8: Sự hiểu biết của người dân địa phương về chuyển nhượng quyền sử dụng
đất ..............................................................................................................................38
Bảng 4.9: Sự hiểu biết của người dân địa phương về cho thuê, cho thuê lại quyền sử
dụng đất .....................................................................................................................40
Bảng 4.10: Sự hiểu biết của người dân địa phương về tặng cho quyền sử dụng đất 41
Bảng 4.11: Sự hiểu biết của người dân địa phương về thừa kế quyền sử dụng đất ..43
Bảng 4.12: Sự hiểu biết của người dân địa phương về thế chấp quyền sử dụng đất 44
Bảng 4.13: Sự hiểu biết của người dân địa phương về góp vốn bằng quyền sử dụng
đất ..............................................................................................................................46
Bảng 4.14: Tổng hợp sự hiểu biết của người dân qua 7 hình thức chuyển quyền sử
dụng đất. ....................................................................................................................47
Hình 1 : Sự hiểu biết của người dân xã Kim Đính về chuyển quyền sử dụng đất ...47


iii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
Nguyên nghĩa

Kí hiệu viết tắt
GCN QSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

KCN

Khu công nghiệp

NDSXNN

Người dân sản xuất nông nghiệp

NDSXPNN

Người dân sản xuất phi nông nghiệp

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

TB

Trung bình

UBND

Ủy ban nhân dân

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


iv
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH............................................................................. ii
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT .................................................................................... iii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iv
PHẦN 1: MỞ ĐẦU....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu của đề tài .............................................................................2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát .............................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2
1.2.3 Yêu cầu của đề tài ..............................................................................................2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.........................................................................3
2.1 Cơ sở khoa học và pháp lý của đề tài ....................................................................3
2.1.1 Cơ sở pháp lí ......................................................................................................3
2.1.2 Cơ sở lí luận .......................................................................................................6
2.1.3 Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................7
2.2 Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất ...............................................................8
2.2.1 Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất. .........................................................8
2.2.2 Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất .....................................10
2.2.3 Những quy định về trình tự, thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo cơ chế
một cửa tại xã, phường, thị trấn. ...............................................................................12
2.2.4 Sơ lược về tình hình chuyển quyền sử dụng đất ..............................................14
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DỤNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...16
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................16
3.1.1 Đối tượng .........................................................................................................16
3.1.2 Phạm vi.............................................................................................................16
3.2 Thời gian và địa điểm nghiên cứu .......................................................................16
3.2.1 Thời gian ..........................................................................................................16


v
3.2.2 Địa điểm ...........................................................................................................16
3.3 Nội dung nghiên cứu ...........................................................................................16
3.4 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................17
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ................................................................17
3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp ..............................................................17
3.4.3 Phương pháp xử lí số liệu.................................................................................17
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....................................18
4.1 Khái quát về địa bàn nghiên cứu .........................................................................18
4.1.1 Điều kiện tự nhiên của xã Kim Đính ...............................................................18
4.1.2 Điều kinh tế - xã hội của xã Kim Đính ............................................................20
4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất và tình hình quản lí đất đai tại xã Kim Đính ..............22
4.2 Đánh giá kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại xã Kim Đính giai đoạn 2014 2105 ...........................................................................................................................25
4.2.1 Đánh giá kết quả chuyển đổi quyền sử dụng đất tại xã Kim Đính ..................25
4.2.2 Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất ......................................26
4.2.3 Đánh giá kết quả cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất .............................28
4.2.4 Đánh giá kết quả tặng cho quyền sử dụng đất .................................................29
4.2.5 Đánh giá kết quả thừa kế quyền sử dụng đất ...................................................30
4.2.6 Đánh giá kết quả thế chấp bằng giá trị quyền sử dụng đất ..............................31
4.2.7 Đánh giá kết quả góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất ...............................33
4.3 Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Kim Đính về chuyển quyền sử dụng đất ....33
4.3.1 Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Kim Đính về những quy định chung
của chuyển quyền sử dụng đất ..................................................................................33
4.3.2 Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Kim Đính về các hình thức chuyển
quyền sử dụng đất .....................................................................................................36
4.3.3 Tổng hợp sự hiểu biết của người dân xã Kim Đính về chuyển quyền sử dụng
đất ..............................................................................................................................47
4.4 Đánh giá chung về công tác chuyển quyền sử dụng đất tại xã Kim Đính, huyện
Kim Thành.................................................................................................................49


vi
4.4.1 Những mặt tích cực ..........................................................................................49
4.4.2 Những tồn tại và hạn chế .................................................................................50
4.4.3 Hướng giải quyết khắc phục ............................................................................51
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................52
5.1 Kết luận ...............................................................................................................52
5.1.1 Thực trạng công tác chuyển quyền tại xã Kim Đính trong giai đoạn 2014-2015 ...52
5.1.2 Công tác chuyển quyền sử dụng đất qua người dân ........................................52
5.2 Kiến nghị .............................................................................................................53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................54


1
PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1 Đặt vấn đề
Chuyển quyền sử dụng đất là một trong những quyền lợi cơ bản của người sử
dụng đất. Trên thực tế, hoạt động chuyển quyền sử dụng đất là một hoạt động diễn
ra từ xưa đến nay và tồn tại dưới nhiều hình thức rất đa dạng. Tuy nhiên chỉ đến
Luật Đất đai năm 1993 chuyển quyền sử dụng đất mới được quy định một cách có
hệ thống về các hình thức chuyển quyền, cũng như trình tự thủ tục thực hiện các
quyền đó. Theo Luật Đất đai 1993, người sử dụng đất có thể tham gia 5 hình thức
chuyển quyền sử dụng đất đó là: chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế và
thế chấp quyền sử dụng đất. Trong quá trình thực hiện và sau 2 lần sửa đổi, bổ sung
vào năm 1998, 2001 hoạt động chuyển quyền sử dụng đất thu được những thành tự
đáng kể góp phần hoàn thiện công tác quản lí nhà nước về đất đai, thúc đẩy nền
kinh tế Việt Nam phát triển. Khi Nhà nước chuyển hướng kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa làm cho nhu cầu về hàng hóa, xây dựng, đất đai để phục vụ
kinh tế ngày càng nhiều vì vậy để quản lý nhà nước được thuận lợi Luật Đất đai
2003 ra đời với 13 nội dung và chuyển quyền sử dụng đất là một trong những nội
dung quan trọng, các hình thức chuyển quyền sử dụng đất được hoàn thiện chặt chẽ
và bổ sung thêm 3 hình thức mới. Khi Luật Đất đai 2003 có hiệu lực thì người sử
dụng đất được tham gia 8 hình thức chuyển quyền sử dụng đất: chuyển đổi; chuyển
nhượng; cho thuê, cho thuê lại; thừa kế; tặng cho; thế chấp; bảo lãnh; góp vốn bằng
quyền sử dụng đất. Kinh tế ngày càng phát triển nhất là trong lĩnh vực đất đai diễn
ra ngày càng sôi động hơn và đa dạng mà Luật Đất đai 2003 vẫn còn nhiều điểm
không phù hợp. Chính vì vậy, Luật Đất đai 2013 ra đời nhằm khắc phục những tồn
tại của Luật Đất đai 2003. Về vấn đề chuyển quyền sử dụng đất của Luật Đất đai
2013 thì những nội dung chuyển quyền sử dụng đất vẫn được giữ nguyên nhưng chỉ
gộp 2 nội dung thế chấp và bảo lãnh thành một hình thức nên Luật Đất đai 2013 khi


2
có hiệu lực người sử dụng chỉ còn 7 hình thức chuyển quyền sử dụng đất với những
thủ tục và quyền hạn khác nhau.
Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, được sự nhất trí của Ban giám hiệu trường,
Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, dưới sự hướng dẫn của giảng viên TS.Lê
Văn Thơ, em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá kết quả chuyển quyền sử
dụng đất của xã Kim Đính, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương giai đoạn 20142015” để có cái nhìn đúng đắn về công tác chuyển quyền sử dụng đất, phát huy
điểm mạnh và khắc phục điểm yếu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên
địa bàn xã Kim Đính trong thời gian tới.
1.2 Mục tiêu và yêu cầu của đề tài
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
Đánh giá được kết quả của từng hình thức chuyển quyền khi được thực hiện
tại địa phương nhằm đưa ra những mặt tích cực và những tồn tại khi thực hiện từng
hình thức chuyển quyền, từ đó đề ra những giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những
hạn chế trong công tác chuyển quyền sử dụng đất.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá kết quả của 7 hình thức chuyển quyền sử dụng đất theo Luật Đất
đai 2013 tại xã Kim Đính giai đoạn 2014 - 2015
- Đánh giá sự hiểu biết của người dân xã Kim Đính về những quy định chung
của chuyển quyền sử dụng đất.
- Đánh giá những ưu điểm, tồn tại và hướng giải quyết trong thời gian tới.
1.2.3 Yêu cầu của đề tài
- Số liệu, tài liệu điều tra phải chính xác, đầy đủ, đảm bảo cơ sở pháp lý, đảm
bảo tính khách quan.
- Đối chiếu, so sánh được giữa lý thuyết đã học với thực tế, vận dụng để củng
cố và nâng cao kiến thức.
- Những giải pháp và kiến nghị đưa ra phải phù hợp với điều kiện địa phương.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×