Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại Chi nhánh công ty TNHH HWA PAO RESINS VIETNAM (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Bùi Thị Bích Ngọc
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Văn Hồng Ngọc

HẢI PHÒNG - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------


HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY
TNHH HWA PAO RESINS VIETNAM

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên
: Bùi Thị Bích Ngọc
Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Văn Hồng Ngọc

HẢI PHÒNG - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Bùi Thị Bích Ngọc

Mã SV: 1312401047

Lớp: QT1701K

Ngành: Kế toán - Kiểm toán

Tên đề tài: Ho n thi n

ng t

p v ph n t h

ng

n đ i ế to n t i

Chi nhánh công ty TNHH HWA PAO RESINS VIETNAMNHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần gi i quyết trong nhi m vụ đề tài t t nghi p
( về lý lu n, thực tiễn, các s li u cần tính toán và các b n vẽ).
- Tìm hiểu lý lu n về công tác l p và phân tích b ng cân đ i kế toán
(BCĐKT) trong các doanh nghi p
- Tìm hiểu thực tế công tác l p và phân tích BCĐKT t i đơn vị.
- Đánh gia ưu khuyết điểm cơ b n trong công tác kế toán nói chung
cũng như công tác l p và phân tích BCĐKT nói riêng, trên cơ sở đó đề
xuất các bi n pháp giúp đơn vị thực t p làm t t hơn công tác h ch toán
kế toán.
2. Các s li u cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Sưu tầm, lựa chọn s li u tài li u phục vụ công tác l p và phân tích
BCĐKT năm 2016 t i Chi nhánh công ty TNHH HWA PAO RESINS
VIETNAM.
3. Địa điểm thực t p t t nghi p.
Chi nhánh công ty TNHH HWA PAO RESINS VIETNAM
………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………….


CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Văn Hồng Ngọc
Học hàm, học vị: Thạc Sĩ
Cơ quan

ng t : Trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng

Nội dung hướng dẫn: Khoá luận tốt nghiệp

Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................

Đề tài t t nghi p được giao ng y

th ng năm 2017

Yêu cầu ph i hoàn thành xong trước ng y
Đã nh n nhi m vụ ĐTTN

th ng

năm 2017

Đã giao nhi m vụ ĐTTN
Người hướng dẫn

Sinh viên

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017
Hiệu trƣởng

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị


PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
- Có tinh thần ham học hỏi, cầu tiến, có nhiều c gắng trong qu trình sưu
tầm tài li u phục vụ ho đề tài t t nghi p.
- Thường xuyên liên l c, trao đổi với gi o viên hướng dẫn về các vấn đề
iên quan đến đề tài t t nghi p. Tiếp thu nhanh, v n dụng t t lý thuyết vào
thực tiễn trong các ví dụ của đề tài.
- Đ m b o đúng tiến độ của bài viết theo quy định của Nh trường, Khoa
v gi o viên hướng dẫn.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu…):
- Khóa lu n đượ hia th nh 3 hương ó
cục và kết cấu rõ ràng, cân
đ i, hợp lý.
- Tác gi đã nêu được lý lu n chung về công tác l p và phân tích B ng cân
đ i kế toán trong các doanh nghi p vừa và nhỏ, thực tiễn t i Chi nhánh công
ty TNHH HWA PAO RESINS VIETNAM có s li u minh họa cụ thể.
- Tác gi đã đề xuất được một vài ý kiến về công tác l p và phân tích
B ng n đ i kế toán t i Chi nhánh công ty TNHH HWA PAO RESINS
VIETAM. Các gi i pháp có tính thực tiễn và kh thi cao.
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Bằng s : 10
Bằng chữ: Mười điểm
Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017
Cán bộ hƣớng dẫn

Ths. Văn Hồng Ngọc


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1 LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP ............................. 3
1.1 Một s vấn đề chung về h th ng báo cáo tài chính trong doanh nghi p. ...... 3
1.1.1 Khái ni m và sự cần thiết của Báo cáo tài chính trong công tác qu n lý
kinh tế. ................................................................................................................. 3
1.1.1.1 Khái ni m báo cáo tài chính (BCTC) ..................................................... 3
1.1.1.2 Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác qu n lý kinh tế ............ 3
1.1.2
Mụ đ h v vai trò ủa Báo cáo tàichính ............................................... 4
1.1.2.1 Mụ đ h ủa Báo cáo tàichính ............................................................... 4
1.1.2.2 Vai trò của báo cáo tài chính................................................................... 4
1.1.3 Đ i tượng áp dụng........................................................................................ 5
1.1.4 Yêu cầu của Báo cáo tài chính .................................................................... 5
1.1.5
Những nguyên tắ ơ n l p báo cáo tài chính ..................................... 6
1.1.5.1 Ho t động liên tục: .................................................................................. 6
1.1.5.2 Cơ sở dồn tích: ........................................................................................ 6
1.1.5.3 Nhất quán: ............................................................................................... 6
1.1.5.4 Trọng yếu và t p hợp .............................................................................. 6
1.1.5.5 Bù trừ: ..................................................................................................... 7
1.1.5.6 Có thể so sánh: ........................................................................................ 7
1.1.6 H th ng báo cáo tàichính theo quyết định s 48/2006/QĐ-BTC ngày
14/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Tàichính:................................................................. 7
1.1.6.1 Nội dung báo cáo tài chính........................................................................ 7
1.1.6.2 Trách nhi m l p Báo cáo tài chính........................................................... 8
1.1.6.3 Kỳ l p Báo cáo tài chính ........................................................................... 8
1.1.6.4 Thời h n nộp Báo cáo tài chính ................................................................ 8
1.1.6.5 Nơi nh n Báo cáo tài chính ....................................................................... 8
1.2
B ng n đ i kế to n v phương ph p p B ng n đ i kế toán ............. 9
1.2.1
B ng n đ i kế toán và kết cấu của B ng n đ i kế toán .................... 9
1.2.1.1 Khái ni m B ng n đ i kế toán: .............................................................. 9
1.2.1.2 Tác dụng của B ng n đ i kế toán .......................................................... 9
1.2.1.3 Nguyên tắc l p và trình bày B ng n đ i kế toán ................................... 9
1.2.1.4 Kết cấu và nội dung của B ng n đ i kế toán theo mẫu B01-DNN ..... 10


1.2.2
Cơ sở s li u, trình tự v phương ph p p B ng n đ i kếtoán ......... 13
1.2.2.1 Cơ sở s li u trên B ng n đ i kế toán.................................................. 13
1.2.2.2 Trình tự l p B ng n đ i kếtoán .......................................................... 13
1.2.2.3 Phương ph p p B ng n đ i kếtoán theo mẫu B01-DNN ................ 14
1.3 Phân tích B ng n đ i kế toán ..................................................................... 21
1.3.1
Sự cần thiết ph i phân tích B ng n đ i kếtoán .................................. 21
1.3.2
C phương ph p ph n t h B ng n đ i kế toán................................ 21
1.3.2.1 Phương ph p so s nh. ........................................................................... 22
1.3.2.2 Phương ph p n đ i .............................................................................. 22
1.3.2.3 Phương ph p tỷ l .................................................................................... 23
1.3.3.1 Đ nh gi h i qu t tình hình t i h nh ủa doanh nghi p thông qua các
chỉ tiêu chủ yếu trên B ng n đ i kế toán. ........................................................ 23
1.3.3.2 Phân tích tình hình tài chính của doanh nghi p thông qua các tỷ s kh
năng thanh to n ................................................................................................... 25
CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG C NG T C ẬP VÀ PHÂN T CH BẢNG
CÂN ĐỐI Ế TO N TẠI CHI NH NH C NG T TNHH HW P O
RESINS VIETNAM .......................................................................................... 27
2.1 Tổng qu t về hi nh nh ng tyTNHH H
P O RESINS IETN M .. 27
2.1.1 Qu trình hình th nh v ph t triển ủa hi nh nh ng ty TNHH H
PAO RESINS VIETNAM................................................................................... 27
2.1.2 Đ điểm s n uất inh doanh ủa ng ty ............................................... 27
2.1.3 Những thu n ợi, hó hăn v những th nh t h đ t đượ ủa ng ty
trong qu trình ho t động .................................................................................... 27
2.1.3.1 Thu n ợi ................................................................................................. 27
2.1.3.2 Khó hăn ................................................................................................. 28
2.1.3.3 Những th nh t h ơ n m
ng ty đ t đượ trong những năm gần đ y.
............................................................................................................... 28
2.1.4 M hình tổ h
ộ m y ủa ng ty ......................................................... 29
2.1.5 Đ điểm tổ h
ng t
ế to n ủa ng ty ......................................... 30
2.1.5.1 M hình tổ h
ng t
ế to n ủa ng ty........................................ 30
2.1.5.2 Hình th
ế to n, hế độ h nh s h v phương ph p ế to n p dụng t i
công ty. ............................................................................................................... 31
2.2 Thự tr ng ng t
p B ng n đ i ế to n t i hi nh nh ng ty TNHH
HWA PAO RESINS VIETNAM ........................................................................ 33


2.2.1 Căn
p ng CĐKT t i hi nh nh ng ty TNHH H
P O RESINS
VIETNAM........................................................................................................... 33
2.2.2 Quy trình p ng CĐKT t i hi nh nh ng ty TNHH H
P O
RESINS VIETNAM ............................................................................................ 33
2.2.3 Nội dung
ướ p ng CĐKT t i hi nh nh ng ty TNHH H
PAO RESINS VIETNAM................................................................................... 33
2.3 Thự tr ng ng t ph n t h ng CĐKT t i hi nh nh ng ty TNHH
HWA PAO RESINS VIETNAM. ....................................................................... 57
CH NG 3: M T S
KI N NH M HO N THI N C NG T C L P
PH N T CH B NG C N Đ I K TO N T I CHI NH NH C NG T
TNHH HWA PAO RESINS VIETNAM ............................................................ 58
3.1 Một s định hướng ph t triển ủa hi nh nh ng ty TNHH H
P O
RESINS IETN M trong thời gian tới. ............................................................ 58
3.2 Những ưu điểm v h n hế trong ng t
ế to n nói hung v
ng t
p
v ph n t h ng n đ i ế to n nói riêng t i hi nh nh ng ty TNHH HWA
PAO RESINS VIETNAM................................................................................... 58
3.2.1 Những ưu điểm. .......................................................................................... 58
3.2.2 M t h n hế ................................................................................................ 59
3.3 Một s
iến nhằm ho n thi n ng t
p v ph n t h ng n đ i ế
to n t i hi nh nh ng ty TNHH H
P O RESINS IETN M. ................ 60
3.3.1
iến th 1: Chi nh nh ng ty TNHH H
P O RESINS IETN M
nên thự hi n ng t ph n t h B ng n đ i ế to n. ..................................... 60
3.3.2 Chi nh nh ng ty TNHH H
P O RESINS IETN M ó thể tiến
h nh ph n t h BCĐKT năm 2016. ..................................................................... 61
3.3.2.1 Ph n t h sự iến động v ơ ấu ủa t i s n t i hi nh nh ng ty TNHH
HWA PAO RESINS VIETNAM. ....................................................................... 61
3.3.2.2 Ph n t h sự iến động v ơ ấu ủa nguồn v n t i hi nh nh ng ty
TNHH HWA PAO RESIN VIETNAM. ............................................................. 65
3.3.2.3 Ph n t h h i qu t tình hình t i h nh DN th ng qua
tỷ s t i h nh
ơ n ............................................................................................................... 66
3.3.3
iến th 3: Chi nh nh ng ty TNHH H
P O RESINS IETN M
nên p dụng phần mềm ế to n v o trong ng t h h to n ế to n. .............. 68
ẾT UẬN ........................................................................................................ 71
DO NH ỤC TÀI IỆU TH
HẢO ...................................................... 72


TR ỜNG ĐHDL H I PHÒNG

KHÓA LU N T T NGHI P

LỜI MỞ ĐẦU
Trong nền inh tế ph t triển ó rất nhiều doanh nghi p đượ hình th nh v
ph t triển. Kết qu ủa qu trình h h to n ế to n h th ng h th ng o o
t i h nh ủa doanh nghi p. H th ng o o t i h nh như một phong vũ đo
ường tình tr ng s
ho ủa n th n doanh nghi p. B ng n đ i ế to n
một trong
n o o ph i p ắt uộ trong h th ng o o t i h nh ủa
doanh nghi p do ộ t i h nh quy định. Đó
o o t i h nh tổng hợp, ph n
nh gi trị t i s n hi n ó v nguồn hình th nh t i s n đó ủa doanh nghi p ở
một thời điểm nhất định.
B ng n đ i nói riêng v
o o t i h nh nói hung đượ nhiều đ i
tượng quan t m. Trên ơ sở s i u đó,
nh đầu tư ,
nh qu n
ó thể
ph n t h, đ nh gi tình hình s n uất inh doanh, đ nh gi thự tr ng t i h nh
để iết đượ iến động t i s n, nguồn v n, ng nợ….trong ỳ ế to n, từ đó
tìm hiểu nguyên nh n v đưa ra i n ph p hắ phụ sao ho ph hợp với doanh
nghi p, đưa ra quyết định ó đầu tư hay h ng. Trong i khóa lu n này em in
đượ trình y một trong s
o o t i h nh đó
ng n đ i ế to n, iên h
thự tế t i hi nh nh ng ty TNHH H
P O RESINS IETN M.
Từ iến th đã họ v qua qu trình thự t p em in trình y o o ho
u n t t nghi p về đề t i Ho n thi n ng t
p v ph n t h ng n đ i ế
to n t i hi nh nh ng ty TNHH H
P O RESINS IETN M . ì thời
gian ó h n v iến th
ủa em òn ó h n nên i m ủa em òn ó nhiều sai
sót, mong thầy
góp để em ó thể hiểu s u hơn về đề t i n y v ho n thi n
i ho u n t t hơn.
Ngoài phần mở đầu và kết lu n,nội dung bà khóa lu n được chia thành 3
hương h nh như sau:
Chƣơng 1: ý luận chung về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
toán trong các doanh nghiệp
Chƣơng 2: Thực trạng công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán
tại chi nhánh c ng t TNHH HW P O RESINS VIETN
.
Chƣơng 3: ột số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích
Bảng cân đối kế toán tại chi nhánh c ng t TNHH HW P O RESINS
VIETNAM.
Bài khóa lu n của em được hoàn thành là nhờ sự giúp đỡ t n tình của Cô
giáo,Th c sỹ ăn Hồng Ngọc và các cán bộ kế toán t i hi nh nh công ty
Sinh viên: Bùi Thị Bích Ngọc – QT1701K

1


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×