Tải bản đầy đủ

Bài 27: Phản xạ toàn phần

S

igh
i
I

n1
Sini
gh 
i
n2
R’

n1
n2

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Kiến thức cũ

• Viết công thức của đònh luật
khúc xạ ánh sáng?

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


S
i

I

n1
n2

r

S
i

I
r

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM

n1
n2


Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Thí nghieäm 1 ( n1 < n2)
n1Sini =
n2Sinr

S


n1Sin900 =
n2Sinin
gh =
1

i
I

r

igh

n1
n2

n2Sinigh

n1
Sinigh 
n2
r = rmax = igh

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


1.Hiện tượng phản xạ toàn phần
a) Góc khúc xạ giới hạn

S3

S2

n1 < n2
i

S1

n1

I

n2

r
igh
R3

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM

R1
R2

Kết luận:
Trong trường
hợp ánh sáng đi
từ môi trường
có chiết suất
nhỏ sang môâi
trường có chiết
suất lớn thì ta
luôn có tia khúc
xạ
trong
môi
trường thứ 2

n
Sini 
n

Góc khúc xạ
luôn
nhỏ 1hơn
gh
góc
khúc
xạ
2
giới hạn igh với:


Thí nghieäm 2 ( n1 > n2)
n1Sini =
n2Sinr

S

n1Sinigh =
0
n
Sin90
n 2Sini = n
1

igh

i i
n1
n2

I

r

i = imax = igh
Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM

gh

2

n2
Sinigh 
n1


1.Hiện tượng phản xạ toàn phần
b) Sự phản xạ toàn phần
S

R’

igh

i i
n1
n2

I

r
R

igh
S

i

i
I

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM

R’
n1
n2

Kết luận:
Hiện tượng phản xạ
toàn phần là hiện tượng
tia sáng tới mặt lưỡng
chất chỉ cho tia phản xạ
mà không cho tia khúc
Điều
kiện xảy ra hiện
xạ.
tượng phản xạ toàn
phần:
nh sáng truyền từ
môi trường có chiết
suất lớn ra môi trường
có chiết suất nhỏ hơn
i ≥ igh

n2
Sinigh 
n1


. Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần

Sợi quang

I1

Lớp vỏ n2

Lõi n1
I

S

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM

I2


Ứng dụng hiện tượng phản xạ toàn phần

Truyền tải
được nhiều
thông tin
Chống nhiễu

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Chọn câu đúng nhất
Cho một tia sáng đi từ nước (n =
4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn
phần xảy ra khi góc tới :
a) I < 490
b) I > 420
c) I > 490
d) I > 430
Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Câu nào dưới đây không đúng?

a) Khi chùm sáng phản xạ toàn phần thì
không có chùm sang khúc xạ
b) Khi có sự phản xạ toàn phần, cường độ
chùm sáng phản xạ gần như bằng cường độ
chùm sáng tới
c) Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi
từ môi trường có chiết suất nhỏ hơn sang
môi trường có chiết suất lơn hơn
d) Ta luôn luôn có tia khúc xạ khi tia sáng đi
từ môi trường có chiết suất lớn hơn sang
môi trường có chiết suất nhỏ hơn

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


i gh
S

i

R’
n1
n2

i
I

n1
Sinigh 
n2

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Hình ảnh tham khảo

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Hình ảnh tham khảo

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Hình ảnh tham khảo

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Hình ảnh tham khảo

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCM


Hình ảnh tham khảo

Trần Triệu Phú L
y1B - ĐHSP HCMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×