Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

PHẠM THỊ THU HẰNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƢỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG,
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Quản lí đất đai

Lớp:


K44 – QLĐĐ N02

Khoa:

Quản lí Tài nguyên

Khóa học:

2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn: PGS TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Thái Nguyên – 2016


i
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

PHẠM THỊ THU HẰNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI PHƢỜNG PHAN ĐÌNH PHÙNG,
THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Quản lí đất đai

Lớp:

K44 – QLĐĐ N02Khoa:

Quản lí Tài nguyên

Khóa học:

2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn: PGS TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn

Thái Nguyên – 2016


ii
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề
nghiệp, kết hợp với các kiến thức đã học trong nhà trường để hoàn thiện kỹ
năng trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang phục vụ cho công
việc hiện tại và sau này khi ra trường.
Được sự giới thiệu của Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài
nguyên - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành nghiên
cứu đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại
phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2013 - 2015”. Có được kết quả này em xin chân thành cảm ơn thầy giáo
PGS. TS. Nguyễn Khắc Thái Sơn đã tận tình giúp đỡ em trong suốt thời
gian thực tập và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú và các anh chị công
tác tại UBND phường Phan Đình Phùng đặc biệt là anh Trịnh Văn Dƣ, chị
Nguyễn Thị Hoạt đã tạo điều kiện để em có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao và cung cấp đầy đủ các số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình
nghiên cứu đề tài.
Trong quá trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp em đã cố gắng nghiên
cứu nhưng do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên chắc chẵn không
tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Em rất mong được sự tham gia
đóng góp ý kiến từ phía các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên để khoá
luận của em được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày

tháng 5 năm 2016

Sinh viên

Phạm Thị Thu Hằng


iii
DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của phường Phan Đình Phùng năm 2015... 31
Bảng 4.2: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia
đình, cá nhân của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2013 - 2015 ................. 33
Bảng 4.3: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia
đình, cá nhân của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2013 – 2015.................. 36
Bảng 4.4: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp của
phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2013– 2015........................................................ 38
Bảng 4.5: Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở của phường
Phan Đình Phùng giai đoạn 2013– 2015 ........................................................................ 39
Bảng 4.6: Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ
gia đình, cá nhân của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2013 – 2015 .......... 40
Bảng 4.7: Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất cho
các loại đất của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2013 – 2015...................... 41
Bảng 4.8: Tổng hợp kết quả các trường hợp chưa được cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất giai đoạn 2013 – 2015........................................................... 42
Bảng 4.9: Kết quả điều tra mức độ hiểu biết của người dân về công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................................. 44
Bảng 4.10: Tổng hợp phiếu điều tra sự hiểu biết của người dân về công tác
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................................................... 45


iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CP

Chính phủ

CT – TTg

Chỉ thị Thủ tướng

ĐKĐĐ

Đăng kí đất đai

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

HĐND

Hội đồng nhân dân

HSĐC

Hồ sơ địa chínhNghị định

NĐ – CP

Nghị định Chính phủ

Nxb

Nhà xuất bản

QĐ – UBND

Quyết định Ủy ban nhân dân

QĐ – BTNMT

Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường

TT – BTNMT

Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

TT – TCĐ

Thông tư Tổng cục Địa chính

UBND

Ủy ban nhân dân

VPĐK

Văn phòng đăng kí


v
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG ............................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................... iv
MỤC LỤC..................................................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU..................................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề ........................................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ............................................................................................................ 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ................................................ 3
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài................................................................................................ 3
2.1.1. Cơ sở lý luận của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ..... 3
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .. 5
2.1.3. Cơ sở pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ................... 6
2.2 Khái quát về đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ..................... 9
2.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất..................................................................... 9
2.2.3 Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất............................. 14
2.2.4. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường ............................... 15
2.2.5. Nhiệm vụ của các cấp trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . 17
2.2.6. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.............. 19
2.3. Kết quả của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .................... 19
2.3.1 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên cả nước ............. 19
2.3.2 Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tỉnh Thái Nguyên..... 20


vi
2.3.3 Kết quả công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố
Thái Nguyên.......................................................................................... 21
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU .............................................................................................................................................. 23
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................ 23
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu............................................................................. 23
3.3. Nội dung nghiên cứu ...................................................................................................... 23
3.4. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................. 24
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..................................... 26
4.1. Tình hình cơ bản của Phường Phan Đình Phùng................................................ 26
4.1.1. Đặc điểm về điều kiện tự nhiên............................................................. 26
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 28
4.1.3 Khái quát việc quản lý đất đai của phường Phan Đình Phùng, thành phố
Thái Nguyên.......................................................................................... 29
4.1.4. Hiện trạng sử dụng đất đai của phường Phan Đình Phùng ................... 30
4.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường
Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2015..................... 33
4.2.1. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia
đình, cá nhân phường Phan Đình Phùng trong giai đoạn 2013 – 201533
4.2.2. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng dất cho các loại
đất của phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2013 – 2015 ................... 37
4.2.3. Đánh giá chung về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
của phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên giai đoạn 2013– 2015
............................................................................................................... 40
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về hoạt động cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất .................................................................................................................... 43


vii
4.4. Một số những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp cho công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của phường Phan Đình Phùng trong
giai đoạn tới ................................................................................................................................ 47
4.4.1. Những khó khăn, tồn tại ........................................................................ 47
4.4.3. Một số giải pháp nhằm đấy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất của phường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên ........... 47
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................................... 49
5.1. Kết luận ............................................................................................................................... 49
5.2. Đề nghị ................................................................................................................................ 49
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của quốc gia, là tư liệu sản xuất
đặc biệt, là nguồn gốc của mọi quá trình sống và cũng là nguồn gốc của mọi
sản phẩm hàng hoá xã hội. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường rất phát
triển, giá trị của đất đai ngày càng được thể hiện rõ nét.
Ở Việt Nam, Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do nhà nước đại diện quản
lý. Một trong những công cụ quản lý hết sức quan trọng của nhà nước về đất
đai là đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trong giai đoạn hiện nay, tình hình sử dụng đất đai rất phức tạp, nhu
cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng, đất đai trở nên khan hiếm và có giá trị
hơn, bên cạnh đó hàng loạt các vụ tranh chấp về đất đai diễn ra, ảnh hưởng
đến sự phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Do đó, việc nâng cao công
tác quản lý đất đai là hết sức cần thiết, đặc biệt là công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất.
Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có vị trí đặc biệt trong
quá trình quản lý đất đai của nhà nước, xác lập mối quan hệ pháp lý về quyền
sử dụng đất đai giữa nhà nước và người sử dụng đất, không những đảm bảo
sự thống nhất về quản lý mà còn đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người sử
dụng, giúp người sử dụng đất yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh và cũng là cơ
sở pháp lý trong việc thu tiền sử dụng đất, tăng nguồn ngân sách cho nhà nước.
Hoạt động của thị trường Bất động sản đang diễn ra với tốc độ nhanh,
góp phần tăng trưởng kinh tế, để thị trường này hoạt động công khai, minh
bạch thì công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần phải tiến hành
nghiêm túc.


2
Phường Phan Đình Phùng là một trong những phường trung tâm thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, là nơi có nhiều công trình, dự án trọng
điểm nằm trong đề án phát triển thành phố nói riêng và toàn tỉnh nói chung
trong giai đoạn tới. Chính sự phát triển đó cùng với nhiều vấn đề khác tồn tại
trong xã hội đã mang lại nhiều khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước
về đất đai nói chung và công tác cấp giấy chứng nhận nói riêng. Xuất phát
từ những vấn đề trên với sự hướng dẫn của thầy giáo PGS.TS. Nguyễn
Khắc Thái Sơn em đã tiến hành lựa chọn đề tài: "Đánh giá công tác cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân tại phường
Phan Đình Phùng, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn
2013 - 2015".
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1 Mục tiêu tổng quát
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa bàn
phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2013 - 2015.
1.2.2 Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá sơ lược về tình hình cơ bản của phường Phan Đình Phùng.
- Tìm hiểu tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia
đình, cá nhân tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên trong giai đoạn 2013 - 2015
- Đánh giá sự hiểu biết của người dân trên địa bàn phường về công tác
cấp GCNQSD đất
- Đề xuất một số giải pháp đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất tại Phường Phan Đình Phùng, TP.Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×