Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 102 tỷ lệ 1:1000 xã Nghinh Tường huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên.

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------------

NGUYỄN TÙNG DƢƠNG

“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC
ĐIỆN TỬ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ
SỐ 102 TỶ LỆ 1/1000 XÃ NGHINH TƢỜNG HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI
NGUYÊN”
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa

: 2012 – 2016

THÁI NGUYÊN - NĂM 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
------------------

NGUYỄN TÙNG DƢƠNG

“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 102 TỶ LỆ
1/1000 XÃ NGHINH TƢỜNG HUYỆN VÕ NHAI TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: TS. Vũ Thị QuýTHÁI NGUYÊN - NĂM 2016


LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành đƣợc bài khoá luận này với đề tài “Ứng dụng công nghệ tin
học và phƣơng pháp toàn đạc điện tử thực hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính
tờ số 102 tỷ lệ 1/1000 xã Nghinh Tƣờng huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên”, bên
cạnh sự nỗ lực của chính bản thân, vận dụng những kiến thức tiếp thu đƣợc ở
trƣờng, tìm tòi học hỏi cũng nhƣ thu thập thông tin số liệu có liên quan đến đề tài,
em luôn nhận đƣợc sự giúp đỡ, hƣớng dẫn tận tình của các thầy cô cùng với những
lời động viên khuyến khích từ phía gia đình, bạn bè.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu trƣờng Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập
và rèn luyện tại trƣờng, đặc biệt trong thời gian vừa qua các thầy giáo, cô giáo khoa
Quản lý Tài nguyên đã tạo điều kiện cho em đƣợc trải nghiệm thực tế về công việc
và ngành nghề mà mình đang học.
Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắctới cô giáo Ts. Vũ Thị Quý đã trực tiếp
hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành báo cáo khóa luận này. Em xin chân
thành cảm ơn cô !
Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Trắc địa
địa chính và Xây dựng Thăng Long, các chú, các anh trong Đội đo đạc xã Nghinh
Tƣờng đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em trong thời gian thực tập tại đây.
Do bƣớc đầu đi vào thực tế nên kiến thức của em còn hạn chế và nhiều bỡ
ngỡ. Vì vậy, không tránh khỏi những thiếu sót là điều chắc chắn, em rất mong nhận
đƣợc những ý kiến đóng góp quý báu của quý thầy giáo, cô giáo và các bạn học để
bài khoá luận của em đƣợc hoàn thiện.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 05 tháng 05 năm 2016
Sinh viên thực hiện

Nguyễn Tùng Dƣơng


DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt

Nguyên nghĩa

BĐĐC

Bản đồ địa chính

BTNMT

Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng

CSDL

Cơ sở dữ liệu

KV1

Đƣờng chuyền kinh vĩ 1

KV2

Đƣờng chuyền kinh vĩ 2Quyết định

TT

Thông tƣ

TN

Thái Nguyên

TS

Tiến sĩ

UBND

Uỷ ban nhân dân

UTM

Lƣới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 2.1: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đƣờng chuyền kinh vĩ ......................................18
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã Nghinh Tƣờng năm 2013 ...............................36
Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lƣới đƣờng chuyền địa chính ..........38
Bảng 4.3 Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản chung của lƣới khống chế đo vẽ........................39
Bảng 4.4 Số lần đo quy định .....................................................................................40
Bảng 4.5 Các hạn sai khi đo góc (quy định chung cho các máy đo có độ chính xác
đo góc từ 1 - 5 giây) không lớn hơn giá trị quy định ................................................40
Bảng 4.6: Số liệu điểm gốc .......................................................................................41


DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ...................................14
Hình 2.4: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm FAMIS .................25
Hình 4.1 : Vị trí địa lý xã Nghinh Tƣờng..................................................................29
Hình 4.2 : Bản đồ xã Nghinh Tƣờng .........................................................................30
Hình 4.3 : File số liệu sau khi đƣợc sử lý .................................................................41
Hình 4.4: Sơ đồ lƣới kinh vĩ I ...................................................................................43
Hình 4.5: Kết quả đo vẽ một số điểm chi tiết ...........................................................44
Hình 4.6: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................45
Hình 4.7: Chuyển dạng số liệu máy GPS. .................................................................46
Hình 4.8: Đƣa file số liệu vào phần mềm .................................................................46
Hình 4.9 : Nhập số liệu đo từ file *.txt......................................................................47
Hình 4.10 : Phun điểm chi tiết lên bản vẽ .................................................................48
Hình 4.11: Một số điểm đo chi tiết. ..........................................................................49
Hình 4.12: Tự động tìm, sửa lỗi Clean......................................................................50
Hình 4.13: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất ....................................................51
Hình 4.14: Các thửa đất sau khi đƣợc sửa lỗi ...........................................................52
Hình 4.15: Bản đồ sau khi phân mảnh ......................................................................52
Hình 4.16: Thửa đất sau khi đƣợc tạo tâm thửa ........................................................57
Hình 4.17: Đánh số thửa tự động ..............................................................................57
Hình 4.18: Gán dữ liệu thửa đất từ nhãn ...................................................................58
Hình 4.19 : Vẽ nhãn thửa ..........................................................................................59
Hình 4.20: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................60
Hình 4.21: Tạo khung bản đồ địa chính ....................................................................61
Hình 4.22: Tờ bản đồ sau khi đƣợc biên tập hoàn chỉnh ..........................................61


MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................................5
DANH MỤC CÁC HÌNH .........................................................................................6
MỤC LỤC ..................................................................................................................7
PHầN 1ĐẶT VẤN ĐỀ ...............................................................................................1
1.1. TÍNH CấP THIếT CủA Đề TÀI ....................................................................................1
1.2. MụC TIÊU CHUNG ..................................................................................................2
1.3. MụC TIÊU Cụ THể ...................................................................................................2
1.4. Ý NGHĨA CủA Đề TÀI. .............................................................................................2
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..........................................................................4
2.1. BảN Đồ ĐịA CHÍNH .................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm ..........................................................................................................4
2.1.5 Cơ sở toán học của bản đồ địa chính.................................................................8
2.3. CÁC PHƢƠNG PHÁP THÀNH LậP BảN Đồ ĐịA CHÍNH HIệN NAY ..............................12
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ..........................12
2.3.4. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc .....................................14
2.4. THÀNH LậP LƢớI KHốNG CHế TRắC ĐịA.................................................................17
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ..................................................................17
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ ......................18
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ .....................................................................19
2.5. ĐO Vẽ CHI TIếT, THÀNH LậP BảN Đồ ......................................................................20
2.6. ỨNG DụNG MộT Số PHầN MềM TIN HọC TRONG BIÊN TậP BảN Đồ ĐịA CHÍNH ..........21
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ......................................................21
2.6.2. Phần mềm FAMIS ...........................................................................................22
3.1. ĐốI TƢợNG VÀ PHạM VI NGHIÊN CứU ...................................................................27
3.2. ĐịA ĐIểM VÀ THờI GIAN TIếN HÀNH .....................................................................27


3.3. NộI DUNG ............................................................................................................27
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Nghinh Tường .............................27
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ......................................................................27
3.3.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm MicroStation, FAMIS ......27
3.4 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CứU..................................................................................27
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN ........................................29
4.1 ĐIềU KIệN Tự NHIÊN, KINH Tế, XÃ HộI CủA XÃ NGHINH TƢờNG.............................29
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................29
4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .....................................................................................32
4.1.3. Điều kiện kinh tế- xã hội .................................................................................33
4.1.3.4 Tình hình quản lý đất đai của xã ..................... Error! Bookmark not defined.
4.3.1 Công tác ngoại nghiệp .....................................................................................37
4.3.1.1 Chuẩn bị ........................................................................................................37
- Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu. .........................................................................37
4.4 ĐO Vẽ CHI TIếT VÀ BIÊN TậP BảN Đồ BằNG PHầN MềM MICROSTATION VÀ FAMIS 44
4.4.1 Đo vẽ chi tiết ....................................................................................................44
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap và Microstation thành lập bản đồ địa chính ...45
4.3.3. Thực hiện trên 1 mảnh bản đồ được tiến hành như sau : ...............................56
4.3.5. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ................................................................62
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................63
5.1. KếT LUậN .............................................................................................................63
5.2. KIếN NGHị............................................................................................................63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................65


1

Phần 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên, là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá
của mỗi quốc gia. Đất đai là yếu tố duy nhất của sự sống, nếu không có đất sẽ
không có sản xuất và cũng không có sự tồn tại của con ngƣời. Cho nên việc bảo vệ
nguồn tài nguyên đất đai là một vấn đề hết sức quan trọng.
Trong cuộc sống đất đai đóng vai trò là tƣ liệu sản xuất đặc biệt không thể
thiếu đƣợc trong cuộc sống hàng ngày với các hoạt động sản xuất công nghiệp,
nông nghiệp, lâm nghiệp và cả sinh hoạt của mình, con ngƣời đã tác động trực tiếp
vào đất đai, làm thay đổi hệ sinh thái tự nhiên và đôi khi làm giảm dần tính bền
vững của đất đai. Ngoài ra đất đai còn là thành quả cách mạng của Nhà nƣớc và
Nhân dân ta.
Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống tƣ liệu mang tính
khoa học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ
địa chính hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. Để bảo vệ
quỹ đất đai của địa phƣơng cũng nhƣ để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất
đai thì bản đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết, vì nó là nguồn
tài liệu cơ sở cung cấp thông tin cho ngƣời quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời là tài
liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao.
Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công tác quản lý
Nhà nƣớc về đất đai. Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống tƣ liệu
mang tính khoa học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và
hồ sơ địa chính hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho toàn
khu vực xã Nghinh Tƣờng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên, với sự phân công,
giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên,
đội sản xuất xã Nghinh Tƣờng thuộc Công ty Cổ phần Trắc địa địa chính và Xây


2

dựng Thăng Long với sự hƣớng dẫn của cô giáo TS Vũ Th ị Quý em tiến hành
nghiên cứu đề tài:
“Ứng dụng công nghệ tin học và phƣơng pháp toàn đạc điện tử thực
hiện công tác chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 102 tỷ lệ 1/1000 xã Nghinh Tƣờng
huyện Võ Nhai tỉnh Thái Nguyên”
1.2. Mục tiêu chung
Tìm hiểu công nghệ toàn đạc điện tử và tính năng của nó, nắm rõ quy trình
thành lập bản đồ bằng phƣơng pháp toàn đạc điện tử, thực tập ứng dụng công nghệ
tin học và máy toàn đạc điện tử vào thành lập lƣới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết và
biên tập một tờ bản đồ địa chính..
Lồng ghép việc hỗ trợ việc quản lý, xây dƣ̣ng hồ sơ điạ chin
́ h , cơ sở dƣ̃ liê ̣u
điạ chiń h, công tác quản lý nhà nƣớc của UBND xã, đăng ký, cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyề n sở hƣ̃u nhà ở và các tài sản khác gắ n liề n với đấ t .
1.3. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá điều kiện tự nhiện kinh tế xã hội xã Nghinh Tƣờng, huyện Võ
Nhai, tỉnh Thái Nguyên.
- Đánh giá tình hình sử dụng đất của xã Nghinh Tƣờng.
- Thành lập lƣới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần
mềm tin học Microstation, Famis…
1.4. Ý nghĩa của đề tài.
- Trong học tập và nghiên cứu khoa học.
+ Để hệ thống và củng cố lại kiến thức đã đƣợc học trong nhà trƣờng và áp
dụng vào thực tiễn công việc của mình sau này.
- Trong thực tiễn:
+ Qua nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng máy toàn đạc điện tử trong công tác
đo đạc thành lập bản đồ địa chính giúp cho công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai
đƣợc nhanh hơn đầy đủ hơn và chính xác hơn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x