Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai của trên địa bàn phường Bắc Cường thành phố Lào Cai tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG BẮC CƢỜNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI,
TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Quản lý Đất đai
: Quản lý Tài Nguyên
: 2012 - 2016


Thái Nguyên -2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

NGUYỄN THỊ THÙY DƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG BẮC CƢỜNG, THÀNH PHỐ LÀO CAI,
TỈNH LÀO CAI GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Quản lý Đất đai
: K44 - QLĐĐ - N02
: Quản lý Tài Nguyên
: 2012 - 2016
: TS. Vũ Thị Thanh Thủy

Thái Nguyên -2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp trong một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng lại có ý
nghĩa vô cùng quan trọng. Đây là thời gian giúp cho sinh viên kiểm nghiệm
những kiến thức đã được học ở trường, từ thầy cô, bạn bè. Bên cạnh đó còn
giúp cho sinh viên làm quen với môi trường, tích lũy thêm kinh nghiệm thực


tế, tạo hành lang vững chắc cho sinh viên sau khi ra trường có thể làm tốt
những công việc được giao. Được sự nhất trí của Ban giám hiệu trường Đại
học Nông lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lí tài nguyên, em đã
thực tập tại UBND phường Bắc Cường từ ngày 30 thánh 11 năm 2015 đến
ngày 16 tháng 04 năm 2016 với đề tài: “Đánh giá công tác quản lý nhà nước
về đất đai của trên địa bàn phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh
Lào Cai giai đoạn 2014 -2015”.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường Đại
học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lí Tài nguyên, các
thầy cô giáo trong khoa, đặc biệt là cô giáo T.S Vũ Thị Thanh Thủy.
Em cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể các cán bộ UBND phường
Bắc Cường đã tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em rất nhiều trong thời gian
thực tập tại UBND phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Mặc dù bản thân em đã rất cố gắng nhưng không thể tránh được những
thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và bạn bè để bản khóa
luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Thùy Dƣơng


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 4.1. Tổng hợp các văn bản có liên quan tới quá trình quản lý và sử dụng
đất đai trên địa bàn Phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai .............................................................................................. 31
Bảng 4.2. Tổng hợp hồ sơ địa giới hành chính của phường Bắc Cường ........ 32
Bảng 4.3. Kết quả điều tra thu thập bản đồ Phường Bắc Cường .................... 33
Bảng 4.4. Phân kỳ diện tích các loại đất phân bổ cho các mục đích .............. 34
Bảng 4.5. Tổng hợp nhu cầu tăng giảm diện tích sử dụng đất đai trong kỳ quy
hoạch sử dụng đất Phường Bắc Cường, Thành Phố Lào Cai, Tỉnh
Lào Cai .............................................................................................. 35
Bảng 4.6. Công tác giao đất phường Bắc Cường giai đoạn 2014-2015 ......... 36
Bảng 4.7. Công tác cho thuê đất ở phường Bắc Cường.................................. 37
Bảng 4.8. Tổng hợp kết quả thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án theo
từng loại đất ...................................................................................... 38
Bảng 4.9. Kết quả lập hồ sơ địa chính tại phường Bắc Cường đến năm 201540
Bảng 4.10. Kết quả đánh giá công tác cấp GCNQSD đất theo năm trên địa
phường Bắc Cường giai đoa ̣n 2014 đến 2015 .................................. 41
Bảng 4.11. Kết quả bồi thường ở phường giai đoạn 2014-2015 .................... 42
Bảng 4.12. Số hộ dân được tái định cư trên địa bàn phường
giai đoạn 2014-2015 ......................................................................... 42
Bảng 4.13. Kết quả thu ngân sách Nhà nước về đất đai của Phường Bắc
Cường giai đoa ̣n 2014-2015 ............................................................. 45
Bảng 4.14. Tổng hợp kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai
phường Bắc Cường giai đoa ̣n 2014 đến 2015 .................................. 48
Bảng 4.15. Kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai
trên địa bàn UBND Phường Bắc Cường giai đoa ̣n 2014 đến
năm 2015 ........................................................................................... 50


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 4.1. Cơ cấu các loại đất phường Bắc Cường năm 2014......................... 44
Hình 4.2: Nhận xét của người dân về công tác quản lý và sử dụng đất.......... 51
Hình 4.3. Đánh giá về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai . 52
Hình 4.4. Đánh giá công tác thu hồi, bồi thường, hỗ trợ tái định cư .............. 53
Hình 4.5: Đánh giá sự hiểu biết của người dân về đất đai .............................. 53


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CHXHCN

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

CT-TTg

Chỉ thị-Thủ tướng Chính Phủ

DVTM

Dịch vụ thương mại

GPMB

Giải phóng mặt bằng

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HĐND

Hội Đồng Nhân Dân

KH

Kế hoạch

NLN

Nông lâm nghiệp

NQ

Nghị quyết

PBGDPL

Phổ biến giáo dục pháp luật

TT-BTNMT

Thông tư-Bộ tài nguyên môi trường

TN&MT

Tài nguyên và môi trường

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

UBND

Uỷ Ban Nhân Dân


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................. iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .................................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. Yêu cầu nghiên cứu của đề tài ................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU...................................... 4
2.1. Cơ sở khoa học của công tác quản lí nhà nước về đất đai ......................... 4
2.1.1. Cơ sở lí luận ............................................................................................ 4
2.1.2. Cơ sở pháp lí của nghiên cứu .................................................................. 6
2.2. Khái quát những quy định về quản lí đất đai ............................................. 7
2.3. Những kết quả nghiên cứu về công tác quản lí nhà nước về đất đai ......... 8
2.3.1. Những kết quả nghiên cứu về công tác quản lí nhà nước về đất đai ở
Việt Nam ........................................................................................................... 8
2.3.2. Những kết quả nghiên cứu về công tác quản lí nhà nước về đất đai ở
tỉnh Lào Cai ..................................................................................................... 13
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 20
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 20


vi

3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 20
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 20
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 20
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 20
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội ......................................................... 20
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 20
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội: .................................................................. 20
3.3.2. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn theo 15 nội dung
trong Luật Đất đai 2013 .................................................................................. 21
3.3.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác quản lý nhà nước về
đất đai .............................................................................................................. 21
3.3.4. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác
quản lý nhà nước về đất đai ............................................................................ 21
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 21
3.4.1. Tài liệu thứ cấp (tài liệu đã được công bố) ........................................... 21
3.4.2. Tài liệu sơ cấp ....................................................................................... 21
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 22
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 23
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.......................................................... 23
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 23
4.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 23
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo ............................................................................... 23
4.1.1.3. Khí hậu, thời tiết................................................................................. 23
4.1.1.4. Thuỷ văn............................................................................................. 24
4.1.1.5. Các nguồn tài nguyên ......................................................................... 25
4.1.1.6. Thực trạng môi trường ....................................................................... 26
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 27


vii

4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ........................... 27
4.1.2.2. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ................................................................ 28
4.1.2.3. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập ............................................. 28
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ........................ 29
b. Những hạn chế ............................................................................................ 30
4.2. Công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn Phường Bắc Cường,
Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai theo 15 nội dung trong
Luật Đất đai 2013 ............................................................................................ 30
4.2.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng
đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó ................................................... 31
4.2.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính,
lập bản đồ hành chính ..................................................................................... 31
4.2.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá phân hạng đất, lập bản đồ địa chính, bản đồ
hiện trạng sử dụng đất, bản đồ quy hoạch sử dụng đất ................................... 32
4.2.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .............................. 33
4.2.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử . 36
4.2.6. Đăng kí quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất........................................................................ 39
4.2.7. Quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ......................................... 41
4.2.8. Thống kê, kiểm kê đất đai ..................................................................... 43
4.2.9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai ..................................................... 44
4.2.10. Quản lý tài chính về đất đai ................................................................ 44
4.2.11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người
sử dụng đất ...................................................................................................... 46
4.2.12. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các văn bản của pháp luật về đất
đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai ....................................................... 48
4.2.13. Phổ biến giáo dục về đất đai ............................................................... 49


viii

4.2.14. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố các vi phạm
trong việc quản lý và sử dụng đất ................................................................... 49
4.2.15. Quản lý hoạt động dịch vụ công về đất đai ......................................... 51
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của người dân về công tác quản lý nhà nước về đất ... 51
4.3.1. Về công tác quản lý và sử dụng đất ...................................................... 51
4.3.2. Về công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đất đai ........................... 52
4.3.3. Về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................... 52
4.3.4. Về công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư ........................ 53
4.3.5. Mức độ hiểu biết của người dân về đất đai ........................................... 53
4.4. Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác
quản lý nhà nước về đất đai ............................................................................ 54
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................ 57
5.1. Kết luận .................................................................................................... 57
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 58
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×