Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại xã Linh Sơn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2011 – 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

.………….…………...

NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH
Tên đề tài :

“ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ QUỐC GIA
VỀ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ LINH SƠN – HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khoá học

: 2012 – 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

.………….…………...

NGUYỄN THỊ NHƢ QUỲNH
Tên đề tài :

“ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN 19 TIÊU CHÍ QUỐC GIA
VỀ NÔNG THÔN MỚI TẠI XÃ LINH SƠN – HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2011 – 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khoá học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nguyễn Đình Thi


THÁI NGUYÊN - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực hiện phương châm “Học đi đôi với hành”, thực tập tốt nghiệp là
gia đoạn mà mỗi sinh viên sau giai đoạn học tập nghiên cứu tại trường có điều
kiện củng cố và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Đây là giai đoạn
không thể thiếu được đối với mỗi sinh viên các trường đại học nói chung và
Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên nói riêng.
Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, em xin chân thành cảm ơn thầy
giáo Th.S Nguyễn Đình Thi đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em trong suốt
thời gian thực tập khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm
khoa Quản lý Tài nguyên, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ trong khoa đã truyền
đạt cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập và
rèn luyện tại trường.
Em xin gửi lời cám ơn chân thành nhất tới các cô, chú, anh, chị em
trong khối Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Linh Sơn và gia
đình, người thân, bạn bè đã tạo điều kiện giúp đỡ động viên em trong quá
trình thực tập.
Trong quá trình thực tập và làm chuyên đề, em đã cố gắng hết mình
nhưng do kinh nghiệm còn thiếu và kiến thức còn hạn chế nên chuyên đề tốt
nghiệp của em không tránh được thiếu sót. Em rất mong các thầy cô giáo và
bạn bè đóng góp ý kiến để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Thị Nhƣ Quỳnh


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ năm 2015 ............20
Bảng 4.2. Số hộ và lao động .....................................................................................22
Bảng 4.3. Cơ cấu lao động ........................................................................................22
Bảng 4.4. Hiện trạng các tuyến đường của xã Linh Sơn ..........................................32
Bảng 4.5: Hiện trạng trạm biến áp xã Linh Sơn .......................................................36
Bảng 4.6. Hiện trạng dân số lao động năm 2010 trước khi xây dựng NTM.............39
Bảng 4.7. Đánh giá các tiêu chí đã và chưa đạt được đến hết năm 2015 của xã
Linh Sơn ....................................................................................... 48


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
BCH

: Ban chấp hành

CNH-HĐH

:Công nghiệp hóa hiện đại hóa

HTX

: Hợp tác xã

MTTQ

: Mặt trận tổ quốc

NTM

: Nông thôn mới

THCS

: Trung học cơ sở

UBND

: Uỷ ban nhân dân


iv

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ....................................................................................1
1.2 Mục tiêu chung ..................................................................................................2
1.3 Mục tiêu cụ thể ..................................................................................................2
1.4 Ý nghĩa của đề tài ..............................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ..............................................3
2.1. Cơ sở lý luận ....................................................................................................3
2.2. Cơ sở thực tiễn ...............................................................................................11
2.2.1. Kinh nghiệm của một số nước về xây dựng nông thôn mới trên thế giới ...11
2.2.2. Xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam.....................................................13
2.2.3. Một số bài học rút ra từ kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới .............14
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...16
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...................................................................16
3.2 Địa điểm và thời gian nghiên cứu ...................................................................16
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu ................................................................................16
3.2.2 Thời gian nghiên cứu ...............................................................................16
3.3 Nội dung nghiên cứu .......................................................................................16
3.3.1. Điều kiện Tự nhiên – Kinh tế - Xã hội của Xã Linh Sơn .......................16
3.3.2. Đánh giá kết quả đi điều tra ....................................................................16
3.3.3. Thực trạng xây dựng nông thôn mới ở Xã Linh Sơn ..............................16
3.3.4. Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Linh Sơn.................16
3.3.5. Đánh giá kết quả đạt được của các tiêu chí nông thôn mới xã Linh Sơn ......16
3.3.6. Kết quả thực hiện nông thôn mới sau 5 năm tại xã Linh Sơn ( 2011 – 2015) ....16
3.3.7. Những thuận lợi và khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại xã
Linh Sơn ............................................................................................... 16
3.3.8. Định hướng và giải pháp .........................................................................16
3.4 Phương pháp nghiên cứu.................................................................................17
3.4.1. Phương pháp điều tra thực tế ..................................................................17
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ..................................................................17
3.4.3. Thống kê số liệu ......................................................................................17


v

PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ......................................18
4.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế - xã hội ..............................................................18
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...................................................................................18
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ........................................................................21
4.2. Đánh giá kết quả đi điều tra ...........................................................................23
4.3. Thực trạng xây dựng nông thôn mới xã Linh Sơn .........................................26
4.3.1. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông
thôn mới ................................................................................................ 26
4.3.2. Các hoạt động thúc đẩy mục tiêu phát triển đến năm 2020 của xã
Linh Sơn ................................................................................................ 26
4.4. Đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Linh Sơn ........................28
4.4.1. Vai trò các tổ chức, đoàn thể trong nông thôn đến xây dựng nông
thôn mới ................................................................................................ 28
4.4.2. Đánh giá kết quả các tiêu chí xã Linh Sơn trước khi xây dựng NTM ....31
4.5. Kết quả thực hiện xây dựng Nông thôn mới sau 5 năm tại xã Linh Sơn
(2011-2015) ............................................................................................. 42
4.5.1. Về cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội.............................................................42
4.5.2. Kinh tế và tổ chức sản xuất .....................................................................45
4.5.3. Văn hóa – Xã hội – Môi trường ..............................................................46
4.5.4. Hệ thống chính trị....................................................................................47
4.6. Kết quả đạt được ............................................................................................48
4.7. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp đảm bảo tiến độ xây dựng nông thôn
mới tại xã Linh Sơn ...............................................................................................51
4.7.1. Thuận lợi .................................................................................................51
4.7.2. Khó khăn .................................................................................................51
4.8. Định hướng và giải pháp ................................................................................52
4.8.1. Định hướng .............................................................................................52
4.8.2. Giải pháp .................................................................................................53
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................55
5.1.Kết luận ...........................................................................................................55
5.2.Kiến nghị .........................................................................................................56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................57


1

PHẦN 1. MỞ ĐẦU
1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Xây dựng nông thôn mới là một chủ chương lớn của Đảng và Nhà nước
ta. Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Nông thôn nước ta đã đạt
được thành tựu khá toàn diện và to lớn, góp phần quan trọng ổn định tình hình
kinh tế, xã hội, chính trị, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống cho nhân
dân, tuy nhiên những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi
thế và chưa đồng đều giữa các vùng miền trong cả nước. Phát triển nông
nghiệp còn kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt nguồn lực
cho phát triển sản xuất, chuyển giao khoa học – công nghệ và đào tạo nguồn
nhân lực còn hạn chế, sản xuất nhỏ phân tán, năng xuất chất lượng, giá trị gia
tăng nhiều mặt hàng còn thấp. Nông nghiệp và nông thôn phát triển thiếu quy
hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém, môi trường ngày càng ô
nhiễm, năng lực thích ứng đối phó với thiên tai còn nhiều hạn chế. Đời sống
vật chất và tinh thần của người dân nông thôn còn thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao.
Xuất phát từ những khó khăn và hạn chế nêu trên nên chương trình xây dựng
nông thôn mới có ý nghĩa rất to lớn. Công tác xây dựng nông thôn mới ở địa
phương còn gặp nhiều khó khăn, xuất phát điểm thấp, nhiều tiêu chí chưa đạt
được, nguồn lực hạn chế, tổ chức thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, sự tham
gia của người dân còn hạn chế, hiệu quả chưa cao. Nên việc nghiên cứu, đánh
giá các hoạt động xây dựng nông thôn mới tại các địa phương là rất cần thiết
và đưa ra các định hướng nhằm xây dựng nông thôn mới mang lại hiệu quả
tốt nhất.
Từ những thực tiễn nêu trên, được sự nhất trí, phân công của nhà
trường, của BCN Khoa Quản lý Tài nguyên em tiến hành nghiên cứu chuyên


2

đề “ Đánh giá công tác thực hiện 19 tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới tại
xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2011 – 2015”
1.2 Mục tiêu chung
Đánh giá các công tác xây dựng nông thôn mới theo 19 tiêu chí Quốc
giavề Nông thôn mới tại xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2011 - 2015
1.3 Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá được khái quát đặc điểm, điều kiện của xã Linh Sơn.
- Đánh giá thực trạng xây dựng nông thôn mới tại xã Linh Sơn.
- Đánh giá được tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Linh Sơn.
- Đánh giá được kết quả xây dựng nông thôn mới tại xã Linh Sơn.
- Đưa ra được một số giải pháp nhằm góp phần xây dựng nông thôn
mới tốt hơn ở địa phương.
1.4 Ý nghĩa của đề tài
- Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học: Giúp sinh viên vận
dụng được những kiến thức đã học vào thực tế.
- Ý nghĩa trong thực tiễn:
+ Nâng cao hiểu biết về lĩnh vực quản lý đất đai nói chung và công tác
xây dựng nông thôn mới nói riêng.
+ Tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau khi ra trường.
+ Bổ sung tư liệu cho học tập.
+ Làm cơ sở tham khảo đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công
tác xây dựng nông thôn mới.


3

PHẦN 2
TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU
2.1. Cơ sở lý luận
2.1.1. Cơ sở pháp lý của lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
- Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy
hoạch xây dựng;
- Nghị quyết số 26-NQ/TƯ ngày 5/8/2008 của Ban chấp hành Trung
ương về nông nghiệp - nông dân - nông thôn (Hội nghị TW lần thứ 7 khoá X
của Đảng);
- Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính
phủ ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới;
- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ Xây dựng về
việc Ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn;
- Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/9/2009 về việc hướng
dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;
- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/2/2010 của Thủ tướng Chính phủ
về việc phê duyệt chương trình rà soát quy hoạch xây dựng nông thôn mới;
- Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn
mới giai đoạn 2010 - 2020;
- Thông tư số 09/2010/TT-BXD ngày 04/8/2010 của Bộ Xây dựng Quy
định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã
nông thôn mới;


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×