Tải bản đầy đủ

Đánh giá biến động giá đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên giai, đoạn 20132015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ HUYỆN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG
PHAN ĐÌNH PHÙNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊNGIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Quản lí đất đai
Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khoá


: 2012 – 2016

Thái Nguyên, 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN THỊ HUYỆN
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ BIẾN ĐỘNG GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN PHƢỜNG
PHANĐÌNH PHÙNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊNGIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lí đất đai

Lớp

: K44 - QLĐĐ - N02

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khoá

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Trƣơng Thành Nam


Thái nguyên, 2016


ii

LỜI CẢM ƠN
Thực hiện phương trâm “học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế”.
Thực tập tốt nghiệp là thời gian để mỗi sinh viên sau khi học tập, nghiên cứu tại
trường có điều kiện củng cố và vận dụng kiến thức đã học vào thực tế. Đây là giai
đoạn không thể thiếu được đối với mỗi sinh viên các Trường Đại học nói chung và
sinh viên Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên nói riêng.
Với lòng kính trọng và biết ơn, em xin cảm ơn thầy giáo ThS. Trương Thành
Nam giảng viên khoa Quản lí Tài nguyên đã tận tình hướng dẫn và giúp đỡ em
trong suốt thời gian thực hiện đề tài này.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu Nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa
Quản lý Tài nguyên, các thầy giáo, cô giáo, cán bộ trong khoa đã truyền đạt cho em
những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong quá trình học tập và rèn luyện tại
trường.
Em xin gửi lời cảm ơn tới UBND phường Phan Đình Phùng, các cán bộ,
nhân viên đang công tác tại UBNDPhường đã giúp đỡ em trong suốt thời gian thực
tập tốt nghiệp.
Em cũng gửi lời cảm ơn tới gia đình, người thân và bạn bè đã luôn ở bên
cạnh động viên, khích lệ em trong suốt quá trình học tập và thời gian em thực hiện
khóa luận tốt nghiệp này.
Trong quá trình học tập và thực hiện đề tài, em đã cố gắng hết mình nhưng
do kinh nghiệm còn thiếu và kiến thức còn hạn chế nên bài khóa luận tốt nghiệp này
chắc chắn sẽ không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự đóng góp ý
kiến của các thầy cô và bạn bè để bài khóa luận được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn.
Thái Nguyên, ngày ... tháng ... năm 2016
Sinh viên
Nguyễn Thị Huyện


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.: Hiện trạng sử dụng đất của phường Phan Đình Phùng năm 2015 .............35
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2015 ........................................37
Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp ..................................................38
Bảng 4.4:Giá đất ở do Nhà nước quy định tại phường Phan Đình Phùng từ năm
2013 đến năm 2015 ...................................................................................................42
Bảng 4.5: Giá đất nông nghiệp Nhà nước quy định tại phường Phan Đình Phùng từ
năm 2013 đến năm 2015 ...........................................................................................44
Bảng 4.6: So sánh giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường
Phan Đình Phùng năm 2013 ......................................................................................45
Bảng 4.7: So sánh giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường
Phan Đình Phùng năm 2014 ......................................................................................47
Bảng 4.8: So sánh giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường
Phan Đình Phùng năm 2015 ......................................................................................49
Bảng 4.9: So sánh giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường
Phan Đình Phùng giai đoạn 2013-2015 ....................................................................51


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1: Thể hiện cơ cấu sử dụng đất năm 2015 của phường Phan Đình Phùng ..................... 37
Hình 4.2: Giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường Phan Đình
Phùng năm 2013 .................................................................................................................. 47
Hình 4.3: giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường Phan Đình
Phùng năm 2014 .................................................................................................................. 48
Hình 4.4: giá đất Nhà nước quy định và giá đất trên thị trường tại phường Phan Đình
Phùng năm 2014 .................................................................................................................. 50
Hình 4.5: Biểu đồ mức độ ảnh hưởng của vị trí tới giá đất trên thị trường của các loại
đường phố trên địa bàn phường Phan Đình Phùng (năm 2015)Error!
defined.

Bookmark

not


v

DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT
Tên viết tắt

STT

Tên đầy đủ

1

BĐS

Bất động sản

2

BTC

Bộ tài chính

3

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường

4

CBRE

Đơn vị tư vấn bất động sản

5

CMT8

Cách Mạng Tháng 8

6

CP

Chính phủ

7

CTCP

Công ty cổ phần

8

DN

Doanh nghiệp

9

FDI

Đầu tư trực tiếp nước ngoài

10

HĐND

Hội đồng nhân dân

11

HN; TP.HCM

Hà Nội; Thành phố Hồ Chí Minh

12

ITP.HCMTP>HC


Nghị định

13

C

NQ

Nghị quyết

14Quyết định

15

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

16

TT

Thông tư

17

TTLT

Thông tư liên tịch

18

UBND

Ủy ban nhân dân

19

USD

Đô la Mỹ

20

VAMC

Công ty thu mua nợ quốc gia

21

VT

Vị trí


vi

MỤC LỤC
Trang bìa phụ: ............................................................................................................. i
Lời cảm ơn ................................................................................................................. ii
Danh mục các bảng ................................................................................................... iii
Danh mục các hình .................................................................................................... iv
Danh mục các từ viết tắt ..............................................................................................v
PHẦN 1 MỞ ĐẦU .....................................................................................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu ..............................................................................................2
1.3 Yêu cầu của đề tài .................................................................................................3
1.4 Ý nghĩa của đề tài ..................................................................................................3
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU ..........................................................................4
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài nghiên cứu...................................................................4
2.1.1 Cơ sở lý luận của đề tài .....................................................................................4
2.1.2 Cơ sở thực tiễn ...................................................................................................4
2.1.3 Cơ sở pháp lý của đề tài. ....................................................................................5
2.2 Khái quát về giá đất...............................................................................................6
2.2.1 Khái niệm giá đất ...............................................................................................6
2.2.2 Cơ sở khoa học của việc hình thành giá đất .......................................................7
2.2.2.1 Địa tô ...............................................................................................................7
2.2.2.2 Lãi suất ngân hàng ..........................................................................................7
2.2.2.3 Quan hệ cung - cầu ..........................................................................................8
2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ......................................................................8
2.2.3.1 Yếu tố thông thường .......................................................................................8
2.2.3.2 Yếu tố khu vực ..............................................................................................10
2.2.3.3 Yếu tố cá biệt ................................................................................................10
2.2.3.4 Các yếu tố chung bên ngoài ..........................................................................11
2.2.4 Kháiquátvềđịnhgiáđấtvàcácnguyêntắcđịnhgiáđất...........................................12
2.2.4.1 Kháiniệmđịnhgiáđất ......................................................................................12


vii

2.2.4.2 Nguyêntắcthaythế..........................................................................................12
2.2.4.3Nguyêntắcsửdụnghiệuquảnhất .......................................................................13
2.2.4.4 Nguyêntắcbiếnđộng ......................................................................................13
2.2.5 Phương pháp xác định giá đất .........................................................................13
2.2.5.1 Các phương pháp xác định giá đất tại Việt Nam ..........................................13
2.2.5.2 Phương pháp xác định giá đất ở đô thị ..........................................................17
2.2.6 Các quy định khi áp dụng các loại giá đất trên địa bàn phường ......................18
2.2.6.1 Đất ở ..............................................................................................................18
2.2.6.2.Đấtsảnxuất,kinhdoanhphinôngnghiệp...........................................................19
2.2.6.3.Đấtnôngnghiệp ..............................................................................................19
2.2.6.4.Đốivớiđấtchuyêndùng ...................................................................................21
2.3 Những kết quả nghiên cứu về biến động giá đất .................................................21
2.3.1 Những kết quả nghiên cứu về biến động giá đất trên thế giới. ........................21
2.3.2 Tình hình và nguyên nhân biến động giá đất ở Việt Nam ...............................22
2.3.2.1 Tình hình biến động giá đất trong cả nước. ..................................................22
2.3.2.2 Tình hình biến động giá đất ở Thái Nguyên. ................................................25
PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....26
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .......................................................................26
3.1.1Đối tượng nghiên cứu........................................................................................26
3.1.2 Phạm vi nghiên cứu ..........................................................................................26
3.2 Địa điểm và thời gian tiến hành ..........................................................................26
3.2.1 Địa điểm nghiên cứu: .......................................................................................26
3.2.2 Thời gian nghiên cứu .......................................................................................26
3.3 Nội dung nghiên cứu ...........................................................................................26
3.4 Phương pháp nghiên cứu .....................................................................................27
3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp .................................................27
3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ................................................................27
3.4.3 Phương pháp chọn điểm điều tra......................................................................27
3.4.4 Phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích và xử lý số liệu ...........................28


viii

PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................29
4.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội khu vực nghiên cứu ....................29
4.1.1 Điều kiện tự nhiên ............................................................................................29
4.1.1.1 Vị trí địa lý ....................................................................................................29
4.1.1.2 Địa hình địa mạo ...........................................................................................29
4.1.1.3 Khí hậu, thủy văn. .........................................................................................30
4.1.1.4 Các nguồn tài nguyên ...................................................................................30
4.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội .................................................................................31
4.1.2.1 Thực trạng phát triển các ngành kinh tế ........................................................31
4.1.2.2 Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng ...............................................................32
4.1.2.3 Thực trạng phát triển đô thị ...........................................................................33
4.1.3 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội phường Phan Đình
Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ..................................................34
4.1.3.1 Những thuận lợi ............................................................................................34
4.1.3.2 Những khó khăn, hạn chế..............................................................................34
4.1.4 Tình hình sử dụng đất ......................................................................................35
4.1.4.1 Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của phường năm 2015 ............35
4.1.4.2 Đất nông nghiệp ............................................................................................37
4.1.4.3 Đất phi nông nghiệp ......................................................................................38
4.1.4.4. Đất chưa sử dụng..........................................................................................40
4.1.5 Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất tại phường Phan Đình Phùng 41
4.2. Đánh giá tình hình biến động giá đất trên địa bàn phường Phan Đình Phùng ......41
4.2.1 Tình hình biến động giá đất theo khung giá Nhà nước quy định trênđịa bàn
phường Phan Đình Phùng giai đoạn 2013 – 2015. ...................................................41
4.2.2GiáđấtnôngnghiệpquyđịnhtạiphườngPhanĐìnhPhùng .....................................43
4.2.3GiáđấtthựctếtrênthịtrườngtạiphườngPhanĐìnhPhùngnăm 2013 ......................44
4.2.4GiáđấtthựctếtrênthịtrườngtạiphườngPhanĐìnhPhùngnăm 2014 ......................47
4.2.5GiáđấtthựctếtrênthịtrườngtạiphườngPhanĐìnhPhùngnăm 2015 ......................48


ix

4.2.6SosánhgiáđấtNhànướcquyđịnhvàgiáđấttrênthịtrườngtạiphường
PhanĐìnhPhùnggiaiđoạn2013-2015...........................................................................50
4.2.7 Đánh giá tình hình biến động giá đất trên địa phường Phan Đình Phùng qua ý
kiến của người dân và cán bộ quản lí ........................................................................52
4.3 Yếu tố ảnh hưởng đến sự biến động giá đất trên địa bàn phường Phan Đình
Phùng .........................................................................................................................54
4.3.1 Yếu tố vị trí ......................................................................................................54
4.3.2 Khả năng tạo lợi nhuận của thửa đất ...............................................................55
4.3.3 Yếu tố cơ sở hạ tầng .........................................................................................56
4.3.4 Yếu tố đặc điểm thửa đất ................................................................................56
4.3.5 Nhu cầu và mục đích sử dụng đất của người dân ............................................57
4.3.6 Yếu tố quy hoạch .............................................................................................58
4.4 Đề xuất một số giải pháp giúp bình ổn giá đất trên địa bàn phường Phan Đình
Phùng .........................................................................................................................58
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .................................................................60
5.1 Kết luận ...............................................................................................................60
5.2 Kiến nghị .............................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................62


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×