Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Trạch huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN CÔNG OAI
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN TRẠCH
HUYỆN PHÚ LƢƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Khoa

: Quản lý Tài Nguyên


Khóa học

: 2011 - 2015

Thái Nguyên, Năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

NGUYỄN CÔNG OAI
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ YÊN TRẠCH
HUYỆN PHÚ LƢƠNG - TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Lớp

: K43 - QLĐĐ

Khoa

: Quản lý Tài Nguyên

Khóa học

: 2011 - 2015

Thái Nguyên, Năm 2016LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một khâu rất quan trọng trong quá trình học tập
của mỗi sinh viên nhằm hệ thống lại toàn bộ lại hệ thống những kiến thức đã
học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn, bƣớc đầu làm quen với kiến thức khoa
học. Qua đó, sinh viên ra trƣờng sẽ hoàn thiện hơn về kiến thức lý luận,
phƣơng pháp làm việc, năng lực công tác nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của
công việc sau này.
Đƣợc sự giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trƣờng Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên và Ban Chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên, em đã tiến hành
nghiên cứu đề tài: "Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất trên địa bàn xã Yên Trạch - huyện Phú Lương - tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2013 - 2015 ”.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu nhà trƣờng Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên và các thầy, cô
giáo bộ môn đặc biệt là thầy giáo Ths.Trƣơng Thành Nam ngƣời đã trực
tiếp hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này.
Mặc dù đã cố gắng rất nhiều song bản khóa luận của em không thể
tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận đƣợc những ý kiến chỉ bảo của
các thầy cô giáo, ý kiến đóng góp của bạn bè để bài khóa luận tốt nghiệp của
em đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 19 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Nguyễn Công Oai


DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang

Bảng 4.1: Tình hình dân số, lao động của xã Yên Trạch ................................ 34
huyện phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên ............................................................. 34
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất của xã Yên Trạch 2015 ............................. 37
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Trạch năm 2015 ....... 39
Bảng 4.3: Tổng hợp số hộ đƣợc cấp GCNQSD đất ở giai đoạn 2013 - 2015 42
Bảng 4.4: Tổng hợp diện tích đƣợc cấp GCNQSD đất ở giai đoạn 2013 - 2015 ... 43
Bảng 4.5: Tổng hợp số hộ đƣợc cấp GCNQSD đất nông nghiệp ................... 44
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................................... 44
Bảng 4.6: Tổng hợp diện tích đƣợc cấp GCNQSD đất Nông nghiệp ............. 45
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................................... 45
Bảng 4.7: Tổng hợp số GCNQSD đất đƣợc cấp giai đoạn 2013 - 2015 ......... 46
Bảng 4.8: Kết quả cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. ....... 47


DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang

Hình 4.1: Cơ cấu sử dụng đất xã Yên Trạch năm 2015 .................................. 36
Hình 4.2: Cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Trạch năm 2015 ............. 41


MỤC LỤC
Trang

PHẦN 1 ĐẶT VẤN ĐỀ .................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích của đề tài .................................................................................... 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 3
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN 2 TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................. 4
2.1.Cơ sở khoa học của đề tài ........................................................................... 4
2.1.1. Vai trò của công tác cấp GCNQSD đất đối với công tác quản lý Nhà
nƣớc về đất đai: ................................................................................................. 4
2.1.2. Nội dung quản lý Nhà nƣớc về đất đai ................................................... 5
2.1.4. Khái niệm về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: ................................ 6
2.1.5. Các trƣờng hợp cấp GCNQSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất .................................................................................................. 7
2.1.6. Nguyên tắc cấp GCNQSD đất: ............................................................... 7
2.1.7. Thẩm quyền xét duyệt và cấp GCNQSD đất: ....................................... 10
2.2. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất ........................................ 11
2.2.1. Những căn cứ pháp lý của việc cấp GCNQSD đất ............................... 11
2.2.2. Căn cứ để cấp GCNQSD đất ................................................................. 16
2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất .................................................................... 18
2.3.1. Tình hình cấp GCNQSD đất của thế giới. ............................................ 18
2.3.2. Tình hình cấp GCNQSD đất trong cả nƣớc .......................................... 20
PHẦN 3 ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu. ........................................................... 23
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................ 23
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 23


3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu đề tài .................................. 23
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu ............................................................................. 23
3.2.2. Thời gian nghiên cứu ............................................................................ 23
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 23
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ........................................................ 23
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai ................................................... 23
3.3.3. Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất giai đoạn 2013 - 2015 ................. 23
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................... 24
3.4.1. Phƣơng pháp điều tra, thu thập số liệu thực tế, nghiên cứu các tài liệu
có liên quan đến công tác cấp GCNQSD đất .................................................. 24
3.4.2. Phƣơng pháp tìm hiểu các văn bản quy định về cấp GCNQSD đất ..... 24
3.4.3. Phƣơng pháp tổng hợp và xử lý số liệu ................................................ 24
PHẦN 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................. 25
4.1.Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Yên Trạch - huyện phú Lƣơng
- tỉnh Thái Nguyên .......................................................................................... 25
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 25
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 30
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ........................ 35
4.2. Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai của xã Yên Trạch ....................... 36
4.2.1. Hiện trạng quản lý ................................................................................. 36
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất .......................................................................... 37
4.2.3. Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp xã Yên Trạch năm 2015 ............. 38
4.3. Kết quả công tác cấp GCNQSD đất tại xã ............................................... 42
4.3.1 Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Yên
Trạch - huyện phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên : ............................................. 42
4.3.2 Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Yên Trạch - huyện
phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên ....................................................................... 47


4.4. Những thuận lợi, khó khăn và giải pháp trong công tác cấp GCNQSD đất
giai đoạn 2013 - 2015 của xã Yên Trạch - huyện phú Lƣơng - tỉnh Thái
Nguyên ............................................................................................................ 48
4.4.1. Thuận lợi ............................................................................................... 48
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 48
4.4.3. Giải pháp ............................................................................................... 49
PHẦN 5 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .............................................................. 50
5.1. Kết luận .................................................................................................... 50
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 51
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 52


1

PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm mà thiên nhiên đã ƣu đãi ban tặng cho con ngƣời.
Đất đai nằm trong nhóm tài nguyên hạn chế của mỗi quốc gia. Đất đai là chỗ
đứng, là địa bàn hoạt động của tất cả các ngành, các lĩnh vực và của con
ngƣời. Đặc biệt với sản xuất nông nghiệp đất đai càng có vai trò quan trọng vì
nó là tƣ liệu sản xuất không thể thay thế đƣợc. Mặt khác, đất đai có hạn về
diện tích mà nhu cầu sử dụng đất đai ngày càng tăng do dân số tăng, kinh tế
phát triển đặc biệt là quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nƣớc đang
diễn ra ồ ạt và Việt Nam lại vừa ra nhập tổ chức thƣơng mại quốc tế WTO.
Quản lý đất đai là một nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lƣợc của
Đảng và nhà nƣớc ta, là mục tiêu của mỗi Quốc Gia nhằm bảo vệ quyền sở
hữu đất đai của chế độ mình, đảm bảo sở hữu đất đai có hiệu quả và công
bằng xã hội. Để quản lý chặt chẽ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả đất
đai Nhà nƣớc đã ban hành một loạt các văn bản liên quan đến đất đai. Hiến
pháp nƣớc CHXHCN Việt Nam năm 1992 đã nêu: “Đất đai thuộc sở hữu toàn
dân do Nhà nƣớc thống nhất quản lý…”. Các luật đất đai 1987, 1993, 2003,
2013 luật sửa đổi bổ sung năm 1998, 2001 cùng với các văn bản hƣớng dẫn
thi hành luật đất đai đang từng bƣớc đi sâu vào thực tiễn.
Công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lập
hồ sơ địa chính là một trong 13 nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai. Trong
đó cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất có một vai trò hế t sức
quan trọng trong công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai, vì nó là chứng thƣ
pháp lý cao nhất xác định mối quan hệ hợp pháp giữa Nhà nƣớc và chủ sử
dụng đất, giúp Nhà nƣớc kiểm soát, quản lý nguồn tài nguyên đất một cách tốt
hơn, đồng thời giúp cho ngƣời sử dụng đất bảo vệ đƣợc quyền và lợi ích của


2

mình, tạo điều kiện cho chủ sử dụng đất yên tâm sản xuất, chủ động đầu tƣ
vào khai thác tiềm năng đất một cách có hiệu quả và chấp hành tốt luật đất
đai. Đồng thời, nhà nƣớc quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai đến từng
chủ sử dụng đất từ đó lập phƣơng án quy hoạch,kế hoạch sử dụng đất hợp lý
và có hiệu quả.
Trong những năm gần đây, dù đã có nhiều cố gắng trong công tác quản
lý nhà nƣớc về đất đai, nhƣng những hành vi vi phạm pháp luật đất đai, những
vụ tranh chấp, khiếu kiện vẫn xảy ra. Đây là vấn đề nhức nhối làm đau đầu
nhiều nhà chức trách trong bộ máy quản lý đất đai. Trên thực tế, công tác cấp
GCNQSD đất ở nƣớc ta đã đƣợc triển khai từ lâu song tiến độ thực hiện còn
rất chậm, không đồng đều ở các khu vực khác nhau, do vậy kết quả cấp
GCNQSD đất còn thấp. Trong những năm tới cần có nhiều giải pháp để đẩy
nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất để đáp ứng yêu cầu cần thiết hiện nay.
Từ thực tế cũng nhƣ nhận thức đƣợc vai trò, tầm quan trọng của vấn đề,
đồng thời đƣợc sự phân công của ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên Trƣờng Đại học Nông lâm, đƣợc sự hƣớng dẫn của Ths.Trương Thành Nam
em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Yên Trạch - huyện Phú Lương - tỉnh
Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 ”.
1.2. Mục đích của đề tài
- Tìm hiểu quá trình công tác cấp GCNQSD đất theo quy trình của nhà
nƣớc trên địa bàn xã Yên Trạch - huyện Phú Lƣơng - tỉnh Thái Nguyên giai
đoạn 2013 - 2015.
- Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất tại xã Yên Trạch, tìm ra những
mặt tốt và những mặt chƣa làm đƣợc công tác này tại xã.
- Bổ sung, hoàn thiện những kiến thức về quản lý Đất đai, về công tác
cấp GCNQSD đất cho bản thân trƣớc khi ra trƣờng.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×