Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và phương pháp toàn đạc điện tử đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính tỷ lệ 1:500 tại phường Quang Trung – thành phố Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGÔ TÙNG LÂM

Tên đề tài:
“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC
ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 25 TỶ LỆ
1:500 PHƢỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Quản lý đất đai
Khoa

: Quản lý Tài nguyên


Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

NGÔ TÙNG LÂM
Tên đề tài:
“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ PHƢƠNG PHÁP TOÀN ĐẠC
ĐIỆN TỬ ĐO ĐẠC CHỈNH LÝ BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 25 TỶ LỆ
1:500 PHƢỜNG QUANG TRUNG - THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : Th.S Trƣơng Thành Nam

Thái Nguyên - 2016i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trƣờng, bản thân
em đã đƣợc sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản
lý Tài nguyên, cũng nhƣ các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trƣờng,
các Phòng ban và phòng Đào tạo của Trƣờng Đại học Nông lâm.
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt
nghiệp của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô trong khoa Quản
lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và
hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn
luyện tại trƣờng, trong thời gian vừa qua các thầy, cô khoa Quản lý Tài
nguyên đã tạo điều kiện cho em đƣợc trải nghiệm thực tế về công việc và
ngành nghề mà mình đang học tại Công ty cổ phần Trắc địa Địa chính và Xây
dựng Thăng Long.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo – Th.S Trƣơng Thành Nam
đã trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban Lãnh đạo Công ty Thăng
Long, các chú, các anh trong Đội đo đạc đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em
trong thời gian thực tập.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên,
khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 20, tháng 5 năm 2016
Sinh viên

Ngô Tùng Lâm


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1:

Các chỉ tiêu kỹ thuật của đƣờng chuyền kinh vĩ....................................16

Bảng 2.2:

Một số chỉ tiêu y tế của phƣờng Quang Trung ......................................38

Bảng 4.1:

Hiện trạng quỹ đất của phƣờng năm 2015.............................................40

Bảng 4.2:

Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lƣới đƣờng chuyền địa chính ......45

Bảng 4.3:

Số lần đo quy định ...................................................................................46

Bảng 4.4:

Các hạn sai khi đo góc (quy định chung cho các máy đo có độ chính
xác đo góc từ 1 - 5 giây) không lớn hơn giá trị quy định ......................46

Bảng 4.5:

Chỉ tiêu kỹ thuật cơ bản chung của lƣới khống chế đo vẽ ....................46

Bảng 4.6:

Số liệu điểm gốc ......................................................................................48

Bảng 4.7:

Bảng kết quả tọa độ phẳng và độ cao sau bình sai hệ tọa độ phẳng vn2000 kinh tuyến trục: 106°30' ellipsoid: wgs-84 ..................................48


iii

Hình 2.1:

DANH MỤC HÌNH
Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính ...............................14

Hình 2.2:

Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis.................27

Hình 4.1:

Bản đồ phƣờng Quang Trung .................................................................32

Hình 4.2:

Biểu đồ Tổng sản lƣợng lƣơng thực có hạt phƣờng Quang Trung ......35

Hình 4.4:

Sơ đồ lƣới kinh vĩ I ..................................................................................50

Hình 4.5:

Kết quả đo vẽ một số điểm chi tiết. ........................................................51

Hình 4.6:

Giao diện phần mềm trút số liệu máy đo điện tử LEICA TCR407
POWER ...................................................................................................52

Hình 4.7:

Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử...................................................52

Hình 4.8:

Giao diện phần mềm GSI chạy ra file DAT ..........................................53

Hình 4.9:

Giao diện phần mềm TDO.EXE ............................................................54

Hình 4.10: File số liệu sau khi đƣợc xử lý ................................................................54
Hình 4.11: Phun điểm chi tiết lên bản vẽ ..................................................................56
Hình 4.12: Một số điểm đo chi tiết............................................................................57
Hình 4.13: Tự động tìm, sửa lỗi Clean......................................................................63
Hình 4.14: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất ...................................................65
Hình 4.15: Các thửa đất sau khi đƣợc sửa lỗi ...........................................................65
Hình 4.16: Bản đồ sau khi phân mảnh ......................................................................66
Hình 4.17: Thửa đất sau khi đƣợc tạo tâm thửa .......................................................67
Hình 4.18: Đánh số thửa tự động ..............................................................................67
Hình 4.19: Thửa đất sau khi đƣợc gán dữ liệu từ nhãn............................................68
Hình 4.20: Vẽ nhãn thửa ............................................................................................69
Hình 4.21: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................70
Hình 4.22: Tạo khung bản đồ địa chính....................................................................71
Hình 4.23: Tờ bản đồ sau khi đƣợc biên tập hoàn chỉnh .........................................71


iv

DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
CSDL
UBND
BTN & MT
TT

TN
UTM
VN-2000
BĐĐC

Nguyên nghĩa
Cơ sở dữ liệu
Ủy ban nhân dân
Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng
Thông tƣ
Quyết định
Thái Nguyên
Lƣới chiếu hình trụ ngang đồng góc
Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000
Bản đồ địa chính


v

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU……… .......................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .......................................................................................... 1
1.2. Mục đích của đề tài.................................................................................................. 2
1.3. Yêu cầu..................................................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài. ................................................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................................. 4
2.1. Bản đồ địa chính ...................................................................................................... 4
2.1.1. Khái niệm.............................................................................................................. 4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính .............................................. 5
2.1.3.Cơ sở toán học của bản đồ địa chính.................................................................... 9
2.1.4: Lƣới chiếu Gauss – Kruger.................................................................................. 9
2.1.5. Phép chiếu UTM ...............................................................................................10
2.1.6. Nội dung và phƣơng pháp chia mảnh bản đồ địa chính ..................................11
2.2. Các phƣơng pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ......................................13
2.2.1. Các phƣơng pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ............................13
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phƣơng pháp toàn đạc .......................................14
2.3. Thành lập lƣới khống chế trắc địa ........................................................................15
2.3.1. Khái quát về lƣới tọa độ địa chính ....................................................................15
2.3.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lƣới đƣờng chuyền kinh vĩ......................15
2.3.3. Thành lập đƣờng chuyền kinh vĩ.......................................................................17
2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ ............................................................................17
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu .................................................................................17
2.4.2 Phƣơng pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ....................18
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...............21
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office .......................................................21
2.5.2. Phần mềm famis .................................................................................................22


vi

2.6. Giới thiệu sơ lƣợc về máy toàn đạc điện tử .........................................................28
2.6.1. Đặc điểm và chức năng của máy toàn đạc điện tử ...........................................28
2.6.2. Đo tọa độ, độ cao đƣờng truyền kinh vi............................................................28
2.6.3. Đo vẽ chi tiết bằng máy toàn đạc điện tử..........................................................28
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU......29
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ........................................................................29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành............................................................................29
3.3. Nội dung.................................................................................................................29
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của phƣờng Quang Trung .......................29
3.3.2. Thành lập lƣới khống chế đo vẽ ........................................................................30
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính phƣờng từ số liệu đo chi tiết .....................30
3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .......................................................................................30
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN ..........................................32
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của phƣờng Quang Trung ............................32
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..............................................................................................32
4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên........................................................................................34
4.1.3. Điều kiện kinh tế- xã hội ....................................................................................35
4.1.4. Tình hình quản lý đất đai của phƣờng ..............................................................40
4.2 Công tác thành lập lƣới khống chế đo vẽ phƣờng Quang Trung ........................43
4.2.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu.......................................................................43
4.2.2. Bố trí và đo vẽ đƣờng chuyền kinh vĩ. ..............................................................47
4.2.3 Bình sai lƣới kinh vĩ ............................................................................................47
4.3 Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation và Famis.........50
4.3.1 Đo vẽ chi tiết ........................................................................................................50
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS, Emap và Microstation thành lập bản đồ địa
chính. .............................................................................................................................51
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu...................................................................72


vii

PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................................73
5.1. Kết luận ..................................................................................................................73
5.2. Kiến nghị ................................................................................................................73
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...........................................................................................75


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là sản phẩm của tự nhiên; là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý
giá của mỗi quốc gia. Đất đai là cội nguồn của mọi hoạt động sống; đặc biệt là
hoạt động sống của con ngƣời; nếu không có đất sẽ không có sản xuất và
không có sự tồn tại của con ngƣời. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi
quốc gia trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ
một vị trí quan trọng; đất là nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là
tƣ liệu sản xuất của ngành nông nghiệp. Song sự phân bố đất đai lại rất khác
nhau dẫn đến nảy sinh các mối quan hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt
ra ở đây là làm sao quản lý đất đai một cách có hiệu quả để góp phần giải quyết
tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế đất nƣớc.
Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng
ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công
tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai, đây là chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc.
Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống tƣ liệu mang tính khoa
học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa
chính hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Hiện nay dƣới những hoạt động của con ngƣời và những thay đổi của
tự nhiên làm cho đất đai có những biến đổi không ngừng do đó. Để bảo vệ
quỹ đất đai cũng nhƣ để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai thì bản
đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết, vì nó là nguồn tài
liệu cơ sở cung cấp thông tin cho ngƣời quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời là
tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với tính
chất hết sức quan trọng của hệ thống bản đồ địa chính.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x