Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 20112015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

MÃ THỊ NGỌC GIANG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN
GIAI ĐOẠN 2011-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Quản lý đất đai
Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học


: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

MÃ THỊ NGỌC GIANG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, TỈNH BẮC KẠN
GIAI ĐOẠN 2011-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Lớp

: K44 – QLĐĐ – N02

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn : ThS. Nông Thu Huyền

Thái Nguyên - 2016
i

LỜI CẢM ƠN
Được sự đồng ý của Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý tài nguyên cùng giáo viên hướng dẫn, cô
giáo Th.S Nông Thu Huyền trong quá trình làm đề tài: “Đánh giá công tác
thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
giai đoạn 2011-2015”.
Để hoàn thành bài khóa luận này ngoài sự cố gắng, sự nỗ lực của bản
thân em còn nhận được sự giúp đỡ tận tình của nhiều cá nhân và tập thể.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo Th.S Nông Thu
Huyền, người đã tận tình chỉ bảo, hướng dẫn, giúp đỡ em thực hiện và hoàn
thành đề tài này.
Em xin cám ơn Ban giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm, khoa Quản lý
tài nguyên đã tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và nghiên
cứu tại trường.
Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của các bác, các cô chú,
các anh chị công tác tại phòng TN&MT đã tạo điều kiện cung cấp số liệu cần
thiết và giúp đỡ em trong quá trình thực tập.
Với trình độ năng lực còn hạn chế và là lần đầu tiên xây dựng một khóa
luận tốt nghiệp, tuy đã có nhiều cố gắng hết sức song cũng không tránh khỏi
nhiều thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của quý thầy
cô giáo và các bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày 20 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Mã Thị Ngọc Giang


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1:

Thống kê diện tích và cơ cấu đất đai của Việt Nam năm 2014..... 12

Bảng 4.1:

Chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất huyện Chợ Mới .................... 20

Bảng 4.2:

Hiện trạng sử dụng đất của huyện Chợ Mới năm 2015 ................ 24

Bảng 4.3:

Phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2011 đến năm 2015 ........ 27

Bảng 4.4:

Phương án quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất huyện Chợ
Mới giai đoạn 2011-2015 .............................................................. 28

Bảng 4.5: Phương án quy hoạch diện tích chưa sử dụng đưa vào sử dụng
huyện Chợ Mới giai đoạn 2011-2015............................................ 29
Bảng 4.6: Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện
Chợ Mới giai đoạn 2011-2015 ...................................................... 30
Bảng 4.7:

Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện
Chợ Mới năm 2015 ........................................................................ 34

Bảng 4.8:

Kết quả việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất của huyện
Chợ Mới giai đoạn 2011-2015 ...................................................... 37

Bảng 4.9:

Kết quả thực hiện đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng huyện Chợ
mới giai đoạn 2011-2015............................................................... 38

Bảng 4.10: Kết quả sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án của
huyện Chợ Mới trong giai đoạn 2011-2015 .................................. 39
Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
huyện Chợ mới giai đoạn 2011-2015 ............................................ 41


iii

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1:

Vị trí địa lý ..................................................................................... 16

Hình 4.2:

Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất năm 2015 ...................................... 25

Hình 4.3:

Phương án quy hoạch sử dụng đất năm 2011 đến năm 2015 ........ 27

Hình 4.4:

Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện
Chợ Mới giai đoạn 2011-2015 ...................................................... 31

Hình 4.5:

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Mới 2015 ........ 35

Hình 4.6:

Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất huyện Chợ Mới giai
đoạn 2011-2015 ............................................................................. 41


iv

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CN

Công nghiệp

CSD

Chưa sử dụng

DT

Diện tích

GTNT

Giao thông nội thị

KH

Kế hoạch

KHSDĐ

Kế hoạch sử dụng đất

KS

Khoáng sản

NĐ - CP

Nghị định - Chính phủ

NN - PNN

Nông nghiệp - Phi nông nghiệp

QH

Quy hoạch

QHSDĐ

Quy hoạch sử dụng đất

QĐ – UBND

Quyết định - Ủy ban nhân dân

SXNN

Sản xuất nông nghiệp

TNMT

Tài nguyên môi trường

TT – BTNMT

Thông tư - Bộ Tài nguyên Môi trường

TCQLĐĐ

Tổng cục quản lý đất đai

TSCQ - CTSN

Trụ sở cơ quan, Công trình sự nghiệp

UBND

Ủy ban nhân dân


v

MỤC LỤC
Trang
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................................... 1
1.Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu của đề tài....................................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ................................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.......................................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa khoa học của đề tài nghiên cứu ................................................................ 2
1.3.1. Ý nghĩa học tập ......................................................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ...................................................................................................... 3
1.4. Yêu cầu của đề tài ........................................................................................................ 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU................................................ 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lí luận của đề tài ............................................................................................ 4
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài ....................................................................................... 4
2.1.3. Cơ sở pháp lí của đề tài ........................................................................................... 5
2.2. Khái quát về vấn đề nghiên cứu ............................................................................... 5
2.2.1. Khái niệm quy hoạch sử dụng đất ........................................................................ 5
2.2.2. Các nguyên tắc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ..................................... 6
2.2.3. Kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ................................................................... 7
2.2.4. Các loại hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất................................................ 7
2.2.5. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện .................................................... 8
2.2.6. Trình tự lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện ............................ 10
2.3. Tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong nước và trên thế giới ..... 10
2.3.1. Tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên thế giới ............................ 10
2.3.2. Tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở Việt Nam ............................. 12
2.3.3. Tình hình quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh Bắc Kạn ................. 13
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG, VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
................................................................................................................................................ 14


vi

3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................... 14
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu ............................................................................................ 14
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................................... 14
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu .......................................................................... 14
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................................. 14
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới ảnh
hưởng đến việc quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. .................................................... 14
3.3.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Chợ Mới năm 2015 ................................ 14
3.3.3. Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện Chợ Mới giai đoạn
2011-2015 ............................................................................................................................ 14
3.3.4. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Chợ
Mới giai đoạn 2011-2015 ................................................................................................. 14
3.3.5. Những tồn tại, nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục trong
công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Chợ Mới trong
những năm tới ..................................................................................................................... 15
3.4. Phương pháp nghiên cứu ......................................................................................... 15
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu thông tin ............................................................ 15
3.4.2. Phương pháp điều tra, khảo sát ........................................................................... 15
3.4.3. Phương pháp xử lý số liệu .................................................................................... 15
3.4.4. Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh ...................................................... 15
3.4.5. Phương pháp kế thừa ............................................................................................. 15
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ................................ 16
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Chợ Mới............................ 16
4.1.1. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên .......................................... 16
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ......................................................................... 20
4.1.3. Thuận lợi, khó khăn về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội đối với việc
quy hoạch sử dụng đất ........................................................................................ 23
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của huyện Chợ Mới năm 2015 .............................. 24
4.3. Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Chợ Mới giai đoạn
2011-2015........................................................................................................... 25


vii

4.3.1. Phương án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo diện tích, cơ cấu các
loại đất ................................................................................................................ 25
4.3.2. Phương án quy hoạch chuyển mục đích sử dụng đất huyện Chợ Mới giai
đoạn 2011-2015 .................................................................................................. 28
4.3.3. Phương án quy hoạch diện tích chưa sử dụng đưa vào sử dụng huyện Chợ
Mới giai đoạn 2011-2015 ................................................................................... 29
4.4. Đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện
Chợ Mới giai đoạn 2011-2015 ........................................................................... 29
4.4.1. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Chợ Mới
giai đoạn 2011-2015 .......................................................................................................... 29
4.4.2. Kết quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Chợ Mới
năm 2015 .............................................................................................................................. 34
4.5. Những tồn tại, nguyên nhân và các giải pháp khắc phục trong công tác thực
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Chợ Mới giai đoạn 2011-2015.
............................................................................................................................ 42
4.5.1. Một số tồn tại ........................................................................................... 42
4.5.2. Nguyên nhân ............................................ Error! Bookmark not defined.
4.5.3. Giải pháp khắc phục ................................................................................. 43
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ........................................................... 45
5.1. Kết luận ....................................................................................................... 45
5.2. Kiến nghị ..................................................................................................... 45
TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 47
I. Tài liệu tiếng Việt ........................................................................................... 47
II. Tài liệu Internet ............................................................................................. 48


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là một diện tích cụ thể của bề mặt trái đất, là một tài nguyên vô
cùng quý, là tư liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng của môi
trường sống, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các cơ sở kĩ thuật - văn hóa
- an ninh - quốc phòng. Đất đai có vai trò rất quan trọng được thể hiện trong
từng ngành, từng lĩnh vực…
Hiện nay, nền kinh tế - xã hội ngày càng phát triển đời sống con người
ngày càng được nâng cao nên nhu cầu của con người về đất ngày càng tăng.
Vì vậy tình trạng sử dụng đất đất đai bừa bãi, khai thác tài nguyên đất cạn
kiệt, môi trường đất bị hủy hoại đi rất nhiều. Cho nên việc quy hoạch sử dụng
đất là việc làm rất cần thiết. Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất luôn
được sự chỉ đạo và quan tâm của Đảng, Chính phủ. Thực hiện quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất phải phù hợp với nhu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội
của từng địa phương. QH,KHSDĐ cấp huyện là bước cụ thể hóa QHSDĐ cấp
tỉnh và định hướng cho QHSDĐ cấp xã.
Chợ Mới là một huyện nằm ở cửa ngõ của tỉnh Bắc Kạn 42km về phía
Nam, cách thành phố Thái Nguyên 40km về phía Bắc, có vị trí địa lí tương
đối thuận lợi, nằm trong khu vực thấp của tỉnh Bắc Kạn. Nền kinh tế chủ yếu
của huyện là sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Cơ cấu đất đai của huyện
trong những năm gần đây có nhiều biến động, diện tích đất nông nghiệp ngày
càng bị thu hẹp. Việc đánh giá công tác thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất của huyện Chợ Mới giai đoạn 2011 – 2015 để thấy được tình trạng
người dân thay đổi việc sử dụng đất như thế nào? theo quy hoạch, kế hoạch
nhà nước đưa ra không? và đưa ra các giải pháp cho phương án quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất là một việc làm rất cần thiết.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×