Tải bản đầy đủ

Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá thích nghi đất đai phát triển cây Cam sành địa bàn huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên Quang. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LƢƠNG THỊ BÍCH

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI
PHÁT TRIỂN CÂY CAM SÀNH ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN,
TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

LƢƠNG THỊ BÍCH

XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁNH GIÁ THÍCH NGHI ĐẤT ĐAI
PHÁT TRIỂN CÂY CAM SÀNH ĐỊA BÀN HUYỆN HÀM YÊN,
TỈNH TUYÊN QUANG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học

: Chính quy
: Quản lý đất đai
: K44 – QLĐĐ -N02
: Quản lý tài nguyên
: 2012-2016

Thái Nguyên, năm 2016


LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của mỗi
sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố và vận
dụng những kiến thức đã được học trong nhà trường.
Được sự nhất trí của ban giám hiệu nhà trường, ban chủ nhiệm khoa Quản lý
tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã nghiên cứu đề tài:


“Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá thích nghi đất đai phát triển cây Cam
sành địa bàn huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang”.
Trong thời gian ho ̣c tâ ̣p và thự c hiê ̣n nghiên cứu đề tài này , em đã nhâ ̣n đươ ̣c
sự giúp đỡ , đô ̣ng viên, chỉ bảo tận tình của quý thầy cô , cơ quan thực tập , gia đin
̀ h,
bạn bè. Vậy, em xin tỏ lòng biế t ơn chân thành đế n :
- Quý thầy cô trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên đã da ̣y dỗ , đào ta ̣o
trong suố t 04 năm qua.
- Em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy giáo – ThS. Nguyễn Văn Hiểu, đã tận
tình hướng dẫn em trong suốt quá trình thực tập.
- Cô Trần Huyền Trang- Trung tâm Nghiên cứu Không gian, trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên đã tâ ̣n tình giúp đỡ chỉ bảo em trong thời gian thực hiện
nghiên cứu đề tài.
- Lãnh đạo phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Hàm Yên , các chuyên viên
phòng Tài nguyên – Môi trường huyện Hàm Yên , lãnh đạo phòng Nông Nghiê ̣p và
Phát triển Nông thôn huyê ̣n Hàm Yên đã ta ̣o điề u kiê ̣n thuâ ̣n lơ ̣i cho em trong thời
gian thực tập và thực hiê ̣n khóa luận tốt nghiệp.
Xin gửi lời cảm ơn chân thành đế n gia đình , bè bạn đã động viên , giúp đỡ em
trong suố t thời gian qua.
Do trình độ còn hạn chế, thời gian có hạn và bước đầu làm quen với thực tế
cũng như phương pháp nghiên cứu nên khóa luận của em vẫn còn nhiều sai xót. Em
rất mong được sự đóng góp ý kiến của các thầy cô và bạn bè để khóa luận tốt
nghiệp hoàn chỉnh hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng 05 năm 2016

Sinh Viên
Lƣơng Thị Bích


i

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Cấu trúc phân loại khả năng thích nghi đất đai (FAO, 1976).....................6
Bảng 2.2. Hiệu quả kinh tế của một số cây trồng trên đồi núi thấp ..........................16
Bảng 2.3. Hiệu quả xã hội của một số cây trồng trên đồi núi thấp ...........................17
Bảng 2.4. Hiệu quả môi trường của một số cây trồng trên đồi núi thấp ...................18
Bảng 4.1: Các nhóm đất trên địa bàn huyện Hàm Yên .............................................30
Bảng 4.2: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2014 ...........35
Bảng 4.3: K...........................................................................................3
1.6. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu .....................................................................3
PHẦN II. TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU.............................................4
2.1. Cơ sở lí thuyết ..................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm về đất đai và đánh giá thích nghi đất đai ..................................4
2.1.2. Hệ thống thông tin địa lý ...........................................................................6
2.1.3. Tổng quan về cây cam sành .....................................................................10
2.2. Cơ sở thực tiễn ................................................................................................18
2.2.1. Một số nghiên cứu trên thế giới ...............................................................18
2.2.2. Một số nghiên cứu trong nước .................................................................20
PHẦN III. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .....22
3.1. Đối tượng, phạm vi và thời gian nghiên cứu ..................................................22
3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ...........................................................22
3.1.2. Thời gian nghiên cứu ...............................................................................22
3.2. Nội dung nghiên cứu ......................................................................................22
3.3. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................22
3.3.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp......................................................22
3.3.2. Phương pháp thu thập sơ cấp ...................................................................23
3.3.3. Phương pháp chồng lớp số học ................................................................23
3.3.4. Phương pháp phân tích không gian .........................................................24


vi

PHẦN IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ..................................................................26
4.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang .26
4.1.1. Điều kiện tự nhiên....................................................................................26
4.1.2. Tài nguyên thiên nhiên ............................................................................30
4.1.3. Điều kiện kinh tế - xã hội ........................................................................34
4.1.4. Tình hình sử dụng quỹ đất của huyện Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang .......40
4.2. Thực trạng phát triển và sản xuất cam sành huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang ..41
4.2.1. Đánh giá diễn biế n diê ̣n tić ,hnăng suấ t và sản lươ ̣ng cam sành Hàm Yên
.... 41
4.2.2. Đánh giá diễn biế n diê ̣n tić h, năng suấ t và sản lươ ̣ng cam sành Hàm Yên
theo đơn vị hành chính .......................................................................................41
4.3. Xây dựng tiêu chí đánh giá thích nghi đất đai cây Cam Sành........................43
4.3.1. Các yếu tố tự nhiên ..................................................................................43
4.3.2. Các yếu tố kinh tế - xã hội .......................................................................48
4.4. Xây dựng cơ sở dữ liệu đánh giá thích nghi cây Cam Sành cho huyện Hàm
Yên, tỉnh Tuyên Quang .........................................................................................49
4.4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu thuộc tính ...........................................................49
4.4.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu không gian .........................................................51
4.5. Nhận xét chung ...............................................................................................65
PHẦN V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................66
5.1. Kết luận ..........................................................................................................66
5.2. Đề nghị ...........................................................................................................67
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
Ngày nay, nước ta vẫn là một nước nông nghiệp,và để phát triển các lĩnh vực
khác thì trước hết là phải phát triển từ nông nghiệp. Nhưng để phát triển nông
nghiệp một cách bền vững và toàn diện thì phải có những giải pháp phù hợp đưa ra.
Trước tiên, chúng ta cần phải phát huy tối đa tiềm năng đối với một loại hình nông
nghiệp hay một loại cây trồng khi phù hợp với một vùng nào đó khi đã đáp ứng đầy
đủ các điều kiện thích hợp để phát triển.
Mỗi vùng, mỗi khu vực, đặc trưng kinh tế nông nghiệp là không như nhau,
nhiều nơi với sự phát triển sản xuất đặc trưng đã có thương hiệu không giống nhau,
chắc hẳn trong chúng ta cũng đã từng nghe đến vải thiều Lục Ngạn- Bắc Giang, chè
Tân Cương- Thái Nguyên, mận Bắc Hà- Lào Cai, vịt cỏ Vân Đình- Hà Nội, gạo nếp
Tú Lệ- Yên Bái,…
Nói đến Hàm Yên- Tuyên Quang, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay đến một
loại quả có tiếng trong vùng này, đó là cam sành. Hiện nay, Cam sành Hàm Yên,
tỉnh Tuyên Quang đã là một thương hiệu nổi tiếng, không chỉ tiêu thụ trong thị
trường trong nước mà còn xuất khẩu ra một số thị trường nước ngoài, đem lại nhiều
hiệu quả cao về kinh tế, xã hội, môi trường.
Trong những năm qua, huyện Hàm Yên đã có nhiều giải pháp phát triển kinh
tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân. Cơ cấu sản xuất nông nghiệp từng bước
chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, mang lại hiệu quả kinh tế rõ
rệt. Đặc điểm sản xuất cam đã phát triển mạnh, phát huy được lợi thế so sánh, hình
thành được sản phẩm mang thương hiệu “Cam sành Hàm Yên”, có uy tín trên thị
trường trong và ngoài nước. Tính riêng năm 2013, sản lượng cam ước đạt 34.4000
tấn quả, trị giá khoảng 344 tỷ đồng, góp phần xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm
giàu của nhiều hộ gia đình cá nhân với mức thu nhập trên 500 triệu đồng/hộ/năm.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×