Tải bản đầy đủ

Đồ án máy ép trục khuỷu 100T

Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T

LÅÌI NỌI ÂÁƯU
Nãưn cäng nghiãûp trãn thãú giåïi hiãûn nay â v âang
phạt triãøn, thay âäøi o ảt. Trong khi âọ, nỉåïc ta måïi chè åí
trong giai âoản cäng nghiãûp họa, hiãûn âải họa. Âãø täưn tải
v këp theo sỉû phạt triãøn ca thãú giåïi, chụng ta cáưn phi
âäøi måïi v táûn dủng táút c nhỉỵng gç hiãûn cọ. Trong âọ
ngnh Chãú tảo tảo mạy l mäüt ngnh then chäút âi âáưu
trong cäng cüc cå khê họa ca nỉåïc nh.
Tỉì ch trỉång ca trỉåìng Âải Hc Bạch Khoa Â
Nàơng khäng ngỉìng phạt triãøn, náng cao cháút lỉåüng ging
dảy v hc táûp, trong âọ cọ ngnh cå khê ngy cng phạt
triãøn,âỉåüc âáưu tỉ xáy dỉûng cå så dảy v hc ,náng cao
cháút lỉåüng âo tảo.Qua thåìi gian di hc táûp, nghiãn cỉïu
l thuút v thỉûc tãú cng våïi sỉû hỉåïng dáùn, giụp âåỵ
nhiãût tçnh ca tháưy giạo Tráưn Âçnh Sån cng nhỉ cạc tháưy,
cä giạo trong khoa cå khê. Em â âỉåüc nháûn nhiãûm vủ
thiãút kãú Mạy ẹp trủc khuu 100 táún lm âãư ti täút
nghiãûp ca mçnh.

Sau 12 tưn thỉûc hiãûn ,âỉåüc sỉû hỉåïng dáùn ca
tháưy Tráưn Âçnh Sån âãún nay âäư ạn täút nghiãûp ca em â
hon thnh. Tuy nhiãn thåìi gian thiãút kãú cọ hản v chỉa cọ
nhiãưu kinh nghiãûm nãn âäư ạn khäng trạnh khi nhỉỵng sai
sọt. Mong q tháưy, cä giạo , bản b âọng gọp kiãún âãø
âäư ạn âỉåüc hon thiãûn hån.
Em xin chán thnh cm ån tháưy giạo hỉåïng dáưn, cạc
tháưy cä giạo trong khoa cå khê cng cạc cạn bäü k thût
Cäng Ty Cäø Pháưn Cå Âiãûn Miãưn Trung â tảo âiãưu kiãûn
giụp
âåỵ
em
hon
thnh
âäư
ạn
ny.
 Nàơng, ngy 25 thạng 05 nàm
Sinh viãn
thiãút kãú

*Có file autocad


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T

CHỈÅNG I
GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ CẠC PHỈÅNG PHẠP
GIA CÄNG ẠP LỈÛC
1.1 THỈÛC CHÁÚT, ÂÀÛC ÂIÃØM CA GIA CÄNG ẠP LỈÛC
1.1.1 Thỉûc cháút
Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc l mäüt trong nhỉỵng
phỉång phạp cå bn âãø chãú tảo cạc chi tiãút mạy v cạc
sn pháøm kim loải thay thãú cho phỉång phạp âục hồûc gia
cäng càõt gt.
Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc thỉûc hiãûn bàòng cạch
dng ngoải lỉûc tạc dủng lãn kim loải åí trảng thại nọng
hồûc ngüi lm cho kim loải âảt âãún quạ giåïi hản ân
häưi, kãút qu s lm thay âäøi hçnh dảng ca váût thãø kim


loải m khäng phạ hy tênh liãn tủc v âäü bãưn ca chụng.
1.1.2 Âàûc âiãøm
Kim loải gia cäng åí thãø ràõn, sau khi gia cäng khäng
nhỉỵng thay âäøi hçnh dạng kêch thỉåïc m cn thay âäøi c
cå, l, họa tênh ca kim loải nhỉ : Kim loải mën chàût hån,
hảt âäưng âãưu, khỉí cạc khuút táût (räø khê, räø co .....) do
âục gáy nãn, náng cao cå tênh v tøi bãưn ca chi tiãút.
Gia cäng ạp lỉûc l quạ trçnh sn xút cao nọ cho
phẹp ta nháûn cạc chi tiãút cọ kêch thỉåïc chênh xạc, màût chi
tiãút täút, lỉåüng phãú liãûu tháúp v chụng cọ tênh cå hc
cao so våïi cạc váût âục.
Gia cäng kim loải bàòng ạp lỉûc cho nàng sút cao vç
cọ kh nàng cå khê họa v tỉû âäüng họa cao.
1.2 KHẠI NIÃÛM VÃƯ BIÃÚN DẢNG DO KIM LOẢI.
1.2.1 Biãún dảng do ca kim loải.
a. Biãún dảng do trong âån tinh thãø.
- Âån tinh thãø l khäúi kim loải cọ mảng tinh thãø
âäưng nháút khi ỉïng sút sinh ra trong kim loải vỉåüt quạ
giåïi hản ân häưi, kim loải bë biãún dảng do do trỉåüt v
song tinh.


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
a)

b)
Hçnh 1.1 Så âäư biãún dảng trong âån tinh thãø.
Theo hçnh thỉïc trỉåüt, mäüt pháưn âån tinh thãø dëch
chuøn song song våïi pháưn cn lải theo mäüt màût phàóng
nháút âënh, màût phàóng ny gi l màût trỉåüt (Hçnh a). Trãn
màût trỉåüt, cạc ngun tỉí kim loải dëch chuøn tỉång âäúi
våïi nhau mäüt khong âụng bàòng säú ngun láưn thäng säú
mảng, sau dëch chuøn cạc ngun tỉí kim loải åí vë trê cán
bàòng måïi, båíi sau khi thäi tạc dủng lỉûc kim loải khäng tråí
vãư trảng thại ban âáưu.
Theo hçnh thỉïc song tinh, mäüt pháưn tinh thãø vỉìa
trỉåüt vỉìa quay âãún mäüt vë trê måïi âäúi xỉïng våïi pháưn
cn lải qua mäüt màût phàóng gi l màût song tinh (Hçnh b),
cạc ngun tỉí kim loải trãn mäùi màût di chuøn mäüt
khong t lãû våïi khong cạch âãún màût song tinh.
Cạc nghiãn cỉïu l thuút v thỉûc nghiãûm cho tháúy
trỉåüt l hçnh thỉïc ch úu gáy ra biãún dảng do trong
kim loải, cạc màût trỉåüt l cạc màût phàóng cọ máût âäü
ngun tỉí cao nháút. Biãún dảng do do song tinh gáy ra ráút
bẹ, nhỉng khi cọ song tinh trỉåüt s xy ra thûn låüi hån.
b. Biãún dảng do trong âa tinh thãø.
Biãún dảng do trong âa tinh thãø : Kim loải v håüp
kim l táûp håüp ca nhiãưu âån tinh thãø (Hảt tinh thãø ), Cáúu
trục ca chụng âỉåüc gi l cáúu trục âa tinh thãø. Trong âa
tinh thãø biãún dảng do cọ hai dảng : Biãún dảng trong näüi
bäü hảt v biãún dảng åí vng tinh giåïi hảt. Sỉû biãún
dảng trong näüi bäü hảt do trỉåüt v song tinh. Âáưu tiãn sỉû
trỉåüt xy ra åí cạc hảt cọ màût trỉåüt tảo våïi hỉåïng ca
ỉïng sút chênh hồûc mäüt gọc bàòng hồûc xáúp xè 45 0 sau
âọ måïi âãún cạc màût khạc. Nhỉ váûy, biãún dảng do trong
kim loải âa tinh thãø xy ra khäng âäưng thåìi v khäng âäưng
âãưu. Dỉåïi tạc dủng ca ngoải lỉûc, biãn giåïi hảt ca cạc
tinh thãø bë biãún dảng, khi âọ cạc hảt trỉåüt v quay tỉång
âäúi våïi nhau. Do sỉû trỉåüt v quay ca cạc hảt, trong cạc
hảt lải xút hiãûn cạc màût trỉåüt thûn låüi måïi, giụp cho
biãún dảng trong kim loải tiãúp tủc phạt triãøn.
1.2.2 Cạc úu täú nh hỉåíng âãún tênh do v biãún
dảng ca kim loải.
Tênh do ca kim loải l kh nàng biãún dảng ca kim
loải dỉåïi tạc dủng ca ngoải lỉûc m khäng bë phạ hy.
Tênh do ca kim loải phủ thüc vo hng loảt nhán täú
khạc nhau : Thnh pháưn v täø chỉïc ca kim loải, nhiãût


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
âäü, trảng thại ỉïng sút chênh, ỉïng sút dỉ, ma sạt
ngoi, lỉûc quạn tênh, täúc âäü biãún dảng.
a. nh hỉåíng ca thnh pháưn v täø chỉïc kim loải.
Cạc kim loải khạc nhau cọ kiãøu mảng tinh thãø, lỉûc
liãn kãút giỉỵa cạc ngun tỉí khạc nhau, do âọ tênh do ca
chụng cng khạc nhau , chàóng hản âäưng nhäm do hån sàõt.
Âäúi våïi cạc håüp kim, kiãøu mảng thỉåìng phỉïc tảp xä
lãûch mảng låïn, mäüt säú ngun täú tảo cạc hảt cỉïng
trong täø chỉïc cn tråí sỉû biãún dảng, do âọ tênh do gim.
Thäng thỉåìng kim loải sảch v håüp kim cọ cáúu trục mäüt
pha. Cạc tảp cháút thỉåìng táûp trung åí biãn giåïi hảt, lm
tàng xä lãûch mảng cng lm gim tênh do ca kim loải.
b. nh hỉåíng ca nhiãût âäü.
Tênh do ca kim loải phủ thüc ráút låïn vo nhiãût
âäü, háưu hãút kim loải khi tàng nhiãût âäü tênh do tàng. Khi
tàng nhiãût âäü, dao âäüng nhiãût ca cạc ngun tỉí tàng,
âäưng thåìi xä lãûch mảng gim, kh nàng khuúch tạn ca
cạc ngun tỉí tàng lm cho täø chỉïc âäưng âãưu hån ,mäüt
säú kim loải åí nhiãût âäü thỉåìng täưn tải åí pha kẹm do, khi
åí nhiãût âäü cao chuøn biãún th hçnh thnh pha cọ âäü do
cao.Khi ta nung thẹp tỉì 20 âãún 100 0 C thç â do tàng cháûm
nhỉng tỉì 100 âãún 4000C âäü do gim nhanh, âäü gin tàng
(âäúi våïi thẹp håüp kim âäü do gim âãún 600 0C),quạ nhiãût
âäü ny thç do tàng nhanh,åí nhiãût âäü rn nãúu hm lỉåüng
cacbon trong thẹp cng cao thç sỉïc chäúng biãún dảng cng
låïn.
c. nh hỉåíng ca ỉïng sút dỉ.
Khi kim loải bë biãún dảng nhiãưu,cạc hảt tinh thãø
bë våí vủn,xä lãûnh mảng tàng ỉïng sút dỉ låïn. Lm cho
tênh do kim loải gim mảnh (Hiãûn tỉåüng biãún cỉïng) Khi
nhiãût âäü kim loải âảt tỉì 0,25 âãún 0,35 Tnc (Nhiãût âäü
nọng chy), ỉïng sút dỉ v xä lãûch mảng gim lm cho
tênh do kim loải phủc häưi tråí lải (Hiãûn tỉåüng phủc
häưi). Nãúu nhiãût âäü nung âảt tåïi 0,4 Tnc trong kim loải bàõt
âáưu xút hiãûn quạ trçnh kãút tinh lải, täø chỉïc kim loải sau
kãút tinh lải cọ hảt âäưng âãưu v låïn hån, mảng tinh thãø
hon thiãûn hån nãn âäü do tàng.
d. nh hỉåíng ca trảng thại ỉïng sút chênh.
Trảng thại ỉïng sút chênh cng nh hỉåíng âạng kãø
âãún tênh do ca kim loải. Qua thỉûc nghiãûm ngỉåìi ta
tháúy ràòng kim loải chëu ỉïng sút nẹn khäúi cọ tênh do
cao hån khi chëu ỉïng sút nẹn màût, nẹn âỉåìng hồûc chëu


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
ỉïng sút kẹo. ỈÏng sút dỉ ma sạt ngoi lm thay âäøi
trảng thại ỉïng sút chênh trong kim loải nãn tênh do trong
kim loải cng gim.
e. nh hỉåíng ca täúc âäü biãún dảng.
Sau khi rn dáûp, cạc hảt kim loải bë biãún dảng do
chëu tạc dủng mi phêa nãn chai cỉïng hån, sỉïc chäúng lải
sỉû biãún dảng ca kim loải s låïn hån, âäưng thåìi khi nhiãût
âäü ngüi dáưn s kãút tinh lải nhỉ c. Nãúu täúc âäü biãún
dảng nhanh hån täúc âäü kãút tinh lải thç cạc hảt kim loải bë
chai chỉa këp tråí lải trảng thại ban âáưu m lải tiãúp tủc
biãún dảng, do ỉïng sút trong khäúi kim loải s låïn, hảt
kim loải bë dn v cọ thãø bë nỉït.
Nãúu láúy hai khäúi kim loải nhỉ nhau cng nung âãún
nhiãût âäü nháút âënh räưi rn trãn mạy bụa v mạy ẹp, ta
tháúy täúc âäü biãún dảng trãn mạy bụa låïn hån, nhỉng täúc
âäü biãún dảng täøng cäüng trãn mạy ẹp låïn hån.
1.3 CẠC PHỈÅNG PHẠP GIA CÄNG KIM LOẢI BÀỊNG ẠP
LỈÛC
1.3.1 Cạn kim loải.
a. Thỉûc cháút ca quạ trçnh cạn.
Quạ trçnh cạn l do kim loải biãún dảng giỉỵa hai
trủc cạn quay ngỉåüc chiãưu nhau cọ khe håí nh hån chiãưu
cao ca phäi, kãút qu lm cho chiãưu cao phäi gim, chiãưu
di v chiãưu räüng tàng. Hçnh dảng ca khe håí giỉỵa hai
trủc cạn quút âënh hçnh dạng ca sn pháøm. Quạ trçnh
phäi chuøn âäüng qua khe håí trủc cạn l nhåì ma sạt giỉỵa
hai trủc cạn våïi phäi.
Cạn khäng nhỉỵng thay âäøi hçnh dạng v kêch thỉåïc
phäi m cn náng cao cháút lỉåüng sn pháøm.
Mạy cạn cọ hai trủc cạn âàût song song våïi nhau quay
ngỉåüc chiãưu nhau. Phäi cọ chiãưu dy låïn hån khe håí giỉỵa
hai trủc cạn, dỉåïi tạc dủng ca lỉûc ma sạt khi kim loải bë
kẹo vo giỉỵa hai trủc cạn, biãún dảng tảo ra sn pháøm.
Khi cạn chiãưu dy phäi gim, chiãưu di v chiãưu räüng phäi
tàng.


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T

B

Hçnh 1-2
Khi cáưn dng cạc thäng säú sau âãø biãøu thë :
* T säú chiãưu di (Hồûc t säú tiãút diãûn) ca phäi
trỉåïc v sau khi cạn gi l hãû säú kẹo di

µ=

l 1 F0
=
l 2 F1

* Lỉåüng ẹp tuût âäúi : ∆h = ( h0 - h1) mm.
* Quan hãû giỉỵa lỉåüng ẹp v gọc àn : ∆h = D.( 1 - cosα)
(mm.)
* Sỉû thay âäøi chiãưu di trỉåïc v sau khi cạn gi l
lỉåüng gin di :
∆l = l1 - l0 .
* Sỉû thay âäøi chiãưu räüng trỉåïc v sau khi cạn gi l
lỉåüng gin räüng :
∆b = b1 - b0 .
Cạn cọ thãø tiãún hnh åí trảng thại nọng hồûc trảng
thại ngüi. Cạn nọng cọ ỉu âiãøm : Tênh do ca kim loải
cao nãn dãù biãún dảng, nàng sút cao, nhỉng cháút lỉåüng
bãư màût kẹm vç cọ täưn tải vy sàõt trãn màût phäi khi nung.
Vç váûy cạn nọng dng cạn phäi, cạn thä, cạn táúm dy, cạn
thẹp håüp kim. Cạn ngüi thi ngỉåüc lải cháút lỉåüng bãư
màût täút hån,song khọ biãún dảng nãn chè dng khi cạn tinh,
cạn táúm mng,di hồûc kim loải mãưm.
Âiãưu kiãûn âãø kim loải cọ thãø cạn âỉåüc gi l âiãưu
kiãûn cạn vo. Khi kim loải tiãúp xục våïi trủc cạn thç chụng
chëu hai lỉûc : Phn lỉûc N v lỉûc ma sạt T, nãúu hãû säú ma
sạt giỉỵa hai trủc cạn v phäi l f thç :
T = N.f
f = tgβ
vç β l gọc ma sạt nãn : T/N = tgβ = f.
Lỉûc N v T cọ thãø chia thnh hai thnh pháưn : Nàòm
ngang v thàóng âỉïng :
Nx = N.sinα


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
Ny = N.cosα
Tx = T.cosα
Ty = T.sinα
Thnh pháưn lỉûc thàóng âỉïng cọ tạc dủng lm kim
loải biãún dảng, cn thnh pháưn nàòm ngang cọ tạc dủng
kẹo váût cạn vo hồûc âáøy ra.
Âãø cọ thãø cạn âỉåüc, phi tha mn âiãưu kiãûn :
Tx > Nx
f.N.cosα > N.sinα.
tgβ > tgα hồûc β > α
Nghéa l hãû säú ma sạt f phi låïn hån tang ca gọc àn
α hồûc gọc ma sạt låïn hån gọc àn.
Khi váût cạn â vo giỉỵa hai trủc cạn thç gọc àn nh
dáưn âãún khi váût cạn â hon ton vo giỉỵa hai trủc cạn
thi gọc àn chè cn bàòng 1/2. Hiãûn tỉåüng ny gi l ma sạt
thỉìa.
Âãø âm bo âiãưu kiãûn cạn vo cáưn tàng hãû säú ma
sạt trãn bãư màût trủc cạn.
b. Sn pháøm cạn.
Sn pháøm cạn ráút âa dảng, âỉåüc phán ra 4 nhọm
chênh : Dảng hçnh, dảng táúm, dảng äúng v dảng âàûc
biãût.
Dảng hçnh : Cạc sn pháøm âỉåüc chia ra dảng hçnh
âån gin (a) gäưm cọ thanh, thi tiãút diãûn trn, vng, chỉỵ
nháût, lủc giạc, bạn nguût..... v dảng hçnh phỉïc tảp (b)
cọ tiãút diãûn chỉỵ V, U, I, T, Z...

a. Dảng hçnh âån gin

b. Dảng hçnh phỉïc tảp.
hçnh 1.-3
Dảng táúm : cạc sn pháøm dảng táúm âỉåüc phán
loải theo chiãưu dy ca táúm thnh :
* Mng : s = 0,2 âãún 3,75 mm ; b = 600 âãún 2200 mm.
* Dy : s = 4 âãún 60
mm ; b = 600 âãún 5000 mm.
L = 4000 âãún 12000 mm.


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
* Cün : s = 0,2 âãún 2
mm ; b = 200 âãún 1500 mm; l
= 4000 âãún 60000 mm.
− Dảng äúng : Cạc sn pháøm âỉåüc phán ra thnh hai
loải : ÄÚng khäng cọ mäúi hn v äúng cọ mäúi hn.
* ÄÚng khäng hn âỉåüc cạn tỉì phäi thi cọ Φ = 5 âãún
426 mm , chiãưu dy thnh äúng s = 0,5 âãún 40 mm.
* ÄÚng cọ mäúi hn âỉåüc chãú tảo bàòng cạch cún
táúm thnh äúng sau âọ cạn âãø hn giạp mäúi våïi nhau.
Loải ny cọ âỉåìng kênh ngoi âãún 720 mm v chiãưu dy
âãún 14 mm
Dảng hçnh âàûc biãût : Cạc sn pháøm âàûc biãût gäưm
cọ cạc loải cọ hçnh dạng âàûc biãût theo u cáưu riãng nhỉ
v ä tä v cạc loải tiãút diãûn thay âäøi theo chu k.

c. Så âäư mạy cạn

2 Hçnh31-4

4 5

6

4
5

7

Så âäư cáúu tảo mạy cạn
1. Trủc cạn
2. Trủc cạc âàng
3. Häüp
gim täúc
4. Khåïp näúi
5. Bạnh â
6. Häüp gim
täúc 7. Âäüng cå
1.3.6 Cäng nghãû dáûp táúm
a. Thỉûc cháút :
Dáûp táúm l mäüt phỉång phạp gia cäng ạp lỉûc tiãn
tiãún âãø chãú tảo cạc sn pháøm hồûc chi tiãút bàòng váût
liãûu táúm thẹp bng hồûc thẹp di.
Dáûp táúm âỉåüc tiãún hnh åí trảng thại ngüi (Trỉì
thẹp cacbon cọ s > 10 mm). Nãn cn gi l dáûp ngüi.

1


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
Váût liãûu dng trong dáûp táúm : Thẹp cạcbon, thẹp
håüp kim mãưm, âäưng v håüp kim âäưng, nhäm v håüp kim
nhäm, niken, thiãúc, chç...v váût liãûu phi kim nhỉ : Giáúy
cactäng, ãbänêc, fip, amiàng, da....
b. Âàûc âiãøm:
Nàng sút lao âäüng cao, dãù tỉû âäüng họa v cå khê
họa .
Chuøn âäüng ca thiãút bë âån gin, cäng nhán khäng
cáưn trçnh âäü cao, âm bo âäü chênh xạc cao.
Cọ thãø dáûp âỉåüc nhỉỵng chi tiãút phỉïc tảp v âẻp
cọ âäü bãưn cao ...
c. Cäng dủng
Dáûp táúm âỉåüc dng räüng ri trong cạc ngnh cäng
nghiãûp, âàûc biãût ngnh chãú tảo mạy bay, näng nghiãûp, ä
tä, thiãút bë âiãûn, dán dủng....

CHỈÅNG II
GIÅÏI THIÃÛU VÃƯ CẠC LOẢI MẠY DÁÛP V
CHN PHỈÅNG ẠN THIÃÚT KÃÚ
2.1 ÂËNH NGHÉA V ỈÏNG DỦNG CA MẠY DÁÛP.
2.1.1 Âënh nghéa:
Mạy dáûp l thiãút bë cå khê dng âãø gia cäng ạp lỉûc
m cäng biãún dảng âỉåüc sn sinh ra nhåì truưn âäüng cå
khê,truưn âäüng ma sạt hay ạp lỉûc cháút lng.
2.1.2 ỈÏïng dủng ca mạy dáûp:
Mạy dáûp âỉåüc ỉïng dủng räüng ri trong nhiãưu lénh
vỉûc khạc nhau.
a. Âäúi våïi mạy ẹp trủc khuu :
Thỉûc hiãûn âỉåüc nhiãưu ngun cäng trong cäng nghãû
dáûp táúm,nhỉ càõt hçnh,âäüt läù,dáûp sáu , ún...
b.Âäúi våïi mạy ẹp ma sạt trủc vêt.
Dng åí dảng sn xút hng loảt låïn cho nàng sút
tháúp nhỉng ráút ph håüp trong dảng sn xút hng loảt
nh vç tênh vản nàng ca nọ cao.Mạy cọ kh nàng lm thay
cäng nghãû trãn mạy bụa v mạy dáûp nọng,tháûm chê dng
trong c cäng nghãû kẻp ngüi nhỉ nàõn,ún,càõt...
c.Âäúi våïi mạy ẹp thy lỉûc.


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
Âỉåüc ỉïng dủng räüng ri:rn tỉû do,rn khn, ẹp
cháút do hồûc cạc váût liãûu nhỉ kim loải,ẹp bäüt kim
loải...
2.2 CẠC LOẢI MẠY DÁÛP THỈÅÌNG DNG
2.2.1
Mạy dáûp trủc khuu .
Mạy dáûp trủc khuu cọ lỉûc ẹp tỉì 16 âãún 10.000
táún.Mạy ny cọ loải hnh trçnh âáưu con trỉåüt cäú âënh
gi l mạy cọ hnh trçnh cỉïng;cọ loải âáưu con trỉåüt cọ
thãø âiãưu chènh âỉåüc gi l hnh trçnh mãưm.Nhçn chung
cạc mạy låïn âãưu cọ hnh trçnh mãưm.Trãn mạy dáûp cå khê
cọ thãø lm âỉåüc cạc cäng viãûc khạc nhau :rn trong khn
håí,ẹp phäi,âäüt läù,càõt bavia....
Så âäư ngun l âỉåüc trçnh by trãn hçnh sau:

2

1

4

5

3
6
8
7
1- Âäüng cå âiãûn
2- Bạnh âai nh
3- Bạnh âai låïn 9
(Bạnh â)
4- Trủc dáùn
5- Bạnh ràng nh
6- Bạnh ràng låïn
7- Cå cáúu ly håüp
8- Trủc khuu
9- Cå cáúu phanh
hm
10- Tay biãn
11- Âáưu trỉåüt
12- Rnh trỉåüt
13- Âe dỉåïi
14- Âãú mạy

10

11

12

13
14


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T

Hçnh 2-1
Ngun l lm viãûc ca mạy nhỉ sau:âäüng cå (1)
truưn qua bäü truưn âai(2),(3) truưn chuøn âäüng cho
trủc(4) ,bạnh ràng (5) àn khåïp våïi bạnh ràng (6) làõp läưng
khäng trãn trủc khuu (8).Khi âọng ly håüp (7) trủc khuu (8)
quay ,thäng qua tay biãn (10) lm cho âáưu trỉåüt (11) chuøn
âäüng tënh tiãún lãn xúng ,thỉûc hiãûn chu trçnh dáûp.Âe
dỉåïi (13) làúp trãn bãû nghiãng cọ thãø âiãưu chènh âỉåüc vë
trê àn khåïp ca khn trãn v khn dỉåïi.
Âàûc âiãøm ca mạy dáûp trủc khuu: Chuøn âäüng
ca âáưu trỉåüt ãm hån mạy bụa ,nàng sút cao,täøn hao
nàng lỉåüng êt,nhỉng cọ nhỉåüc âiãøm l phảm vi âiãưu
chènh hnh trçnh bẹ,âi hi tênh toạn phäi chênh xạc v phi
lm sảch phäi k trỉåïc khi dáûp.
2.2.2
Mạy dáûp thy lỉûc:
* Så âäư ngun l
7

6

5

4
3

2

11

1

w
98
10

1. Mätå

7. Xilanh thy lỉûc


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T
2. Bồm dỏửu
8. ỏửu trổồỹt
3. ọửng họử õo aùp
9. Maùng trổồỹt
4. ổồỡng ọỳng dỏựn
10. Baỡn eùp
5.Van tióỳt lổu
11. Van traỡn
6.Van õaớo chióửu (van phỏn phọỳi)
12. Bóứ dỏửu
*Nguyón lyù hoaỷt õọỹng :
ọỹng cồ truyóửn chuyóứn õọỹng laỡm quay bồm dỏửu 2,
lỏỳy tổỡ bóứ dỏửu 12 qua van traỡn vaỡ van tióỳt lổu õóỳn hóỷ
thọỳng van phỏn phọỳi 6 theo õổồỡng dỏựn dỏửu I õóỳn. Xi lanh 7
thổỷc hióỷn quaù trỗnh eùp õỏứy õỏửu trổồỹt 8 õi xuọỳng, õọửng
thồỡi dỏửu theo õổồỡng ọỳng II qua van phỏn phọỳi õóứ vóử laỷi
bóứ chổùa dỏửu 12. haỡnh trỗnh vóử cuớa piston seợ theo chióửu
ngổồỹc laỷi tổùc laỡ vaỡo xi lanh theo õổồỡng ọỳng II vaỡ ra khoới xi
lanh ồớ õổồỡng ọỳngI. Sổỷ õaớo chióửu cuớa piston õổồỹc õióửu
khióứn bồới hóỷ thọỳng van phỏn phọỳi 6.
*ặu õióứm vaỡ nhổồỹc õióứm :
-ặu õióứm :
+ Lổỷc eùp õổồỹc kióứm soaùt chỷt cheợ trong tổỡng chu
kyỡ.
+ Coù khaớ nng taỷo ra lổỷc laỡm vióỷc lồùn, cọỳ õởnh ồớ
bỏỳt kyỡ vở trờ naỡo cuớa haỡnh trỗnh laỡm vióỷc.
+ Khoù xaớy ra quaù taới.
+ Lổỷc taùc duỷng laỡm bióỳn daỷng vỏỷt lióỷu rỏỳt óm vaỡ
tổỡ tổỡ.
+Tọỳc õọỹ chuyóứn õọỹng cuớa õỏửu trổồỹt cọỳ õởnh vaỡ coù
thóứ õióửu chốnh õổồỹc,coù thóứ thay õọứi õổồỹc chióửu daỡi
haỡnh trỗnh.
+ Laỡm vióỷc khọng coù tióỳng ọửn.
+ Hóỷ thọỳng õióửu khióứn tổỷ õọỹng hoùa.
+ Nng suỏỳt vaỡ hióỷu quaớ cao.
-Nhổồỹc õióứm :
+ Kóỳt cỏỳu mayù phổùc taỷp.
+ Vọỳn õỏửu tổ lồùn.
+ Khuọn chóỳ taỷo phổùc taỷp, õừt tióửn.
2.2.3

Maùy dỏỷp ma saùt truỷc vờt.
Taỷo hỗnh bũng maùy eùp ma saùt truỷc vờt.
Caùc maùy eùp truỷc vờt coù lổỷc eùp tổỡ 40 õóỳn 630 tỏỳn.
Nguyón lyù hoaỷt õọỹng:
ọỹng cồ 1 truyóửn chuyóứn õọỹng qua bọỹ truyóửn õai (2)
laỡm quay truỷc (4) trón õoù coù lừp caùc õộa ma saùt (3) vaỡ (5).


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
Khi nháún bn âảp (11), cáưn âiãưu khiãøn (10) âi lãn âáøy trủc
(4) dëch sang bãn phi v âéa ma sạt (3) tiãúp xục våïi bạnh
ma sạt (6) lm trủc vêt quay theo chiãưu thûn âỉa âáưu bụa
âi xúng. Khi âãún vë trê cúi ca hnh trçnh ẹp váúu (8) t
vo cỉỵ (9) lm cho cáưn âiãưu khiãøn (10) âi xúng âáøy trủc
(4) qua trại v âéa ma sạt (5) t vo bạnh ma sạt (6) lm cho
trủc vêt quay theo chiãưu ngỉåüc lải âỉa âáưu trỉåüt âi lãn
âãún cỉỵ hnh trçnh (7), cáưn (10) lải âỉåüc nháúc lãn, trủc
(4) âỉåüc âáøy sang phi làûp lải quạ trçnh trãn.

Så âäư ngun l:
3

2

5

4

1
7

6

9

8
10
11

sạt trủc vêt.
Trong âọ:
1. Âäüng cå.

Hçnh 3.2. Så âäư ngun l mạy ẹp ma
5.Âéa ma sạt.

9.Cỉỵ t


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
2. Bäü truưn âai.
6.Bạnh ma sạt.
10.Cáưn âáøy
3. Âéa ma sạt.
7.Cỉỵ hnh trçnh.
11.Bn âảp
4. Trủc.
8.Váúu t.
Ỉu âiãøm v nhỉåüc âiãøm:
Ỉu âiãøm:
+ Mạy ẹp ma sạt cọ chuøn âäüng âáưu trỉåüt ãm, täúc âäü
ẹp khäng låïn nãn kim loải biãún dảng tỉì tỉì v triãût âãø
hån, hnh trçnh lm viãûc âiãưu chènh trong phảm vi khạ
räüng.
+ Âån gin, dãù chãú tảo, giạ thnh r.
Nhỉåüc âiãøm:
+ Nàng sút khäng cao.
+ Lỉûc ẹp tảo âỉåüc khäng låïn.
+ Chỉa cọ tênh tỉû âäüng họa cao.
2.3 CHN MẠY THIÃÚT KÃÚ
2.3.1 Phán têch cạc u cáưu k thût
Hiãûn nay nhỉỵng thiãút bë dng trong dáûp ngüi cọ
nhiãưu chng loải ph håüp våïi tỉìng u cáưu cäng nghãû
khạc nhau trong ngnh gia cäng ạp lỉûc . Å í âáy ta phi thiãút
kãú mạy âäüt dáûp m củ thãø l dng cho cạc ngun cäng
âäüt ,càõt cạc loải tän m trong cạc chng loải mạy hay
âỉåüc sỉí dủng räüng ri l chng loải mạy ẹp lãûch tám v
trủc khuu.
Ngun l lm viãûc ca hai chng loải mạy ny hon
ton tỉång tỉû nhau âãưu sỉí dủng cå cáúu tay quay thanh
truưn trong truưn âäüng cå khê âãø biãún âäøi chuøn
âäüng quay ca trủc lãûch tám hay trủc khuu thnh chuøn
âäüüng âi lải ca âáưu trỉåüt, âãø thỉûc hiãûn nhiãưu ngun
cäng trong cäng nghãû dáûp táúm nhỉ càõt hçnh ,âäüt läù ,dáûp
sáu ún ...nhỉng chng loải mạy ẹp dng trủc lãûch tám cọ
hnh trçnh lm viãûc ca âáưu ẹp nh v lỉûc ẹp bẹ hån so
våïi mạy ẹp trủc khuu .Vç váûy ,ta chn phỉång ạn l thiãút
kãú mạy ẹp trủc khuu
Cạc loải mạy ẹp
Dỉûa vo cạc kiãøu thán mạy , ngỉåìi ta chia ra lm hai
kiãøu: Thán håí v thán kên
+Kiãøu thán håí: L kiãøu thán mạy cọ dảng chỉỵ E cọ
ỉu âiãøm l gn nhẻ, måí räüng âỉåüc phảm vi, âỉa phäi
vo c ba phêa ca bn mạy .Kiãøu ny thỉåìng cọ lỉûc dáûp
khäng låïn hån 100 táún ,cn khi u cáưu lỉûc dáûp låïn hån


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T
nổợa ngổồỡi ta duỡng kióứu thỏn kờn. Thỏn maùy õổồỹc lión kóỳt
vồùi nhau bũng kóỳt cỏỳu haỡn hay bulọng giỡng.
+Kióứu thỏn kờn coù õọỹ cổùng noỡng cao: Thỏn maùy bở
bióỳn daỷng khi coù taới troỹỹng , saớn phỏứm dỏỷp ra coù õọỹ
chờnh xaùc cao. Vióỷc õổa phọi vaỡo maùy thổỷc hióỷn 2 phờa
trổồùc vaỡ sau. Ngoaỡi vióỷc phỏn loaỷi trón, thỏn maùy coỡn chia
laỡm 2 kióứu: mọỹt truỷc vaỡ hai truỷc.
+Thỏn maùy kióứu mọỹt truỷc : Laỡ daỷng thỏn maùy coù bọỹ
phỏỷn truyóửn õọỹng nũm vóử mọỹt phờa cuớa thỏn maùy(hỗnh 24 a), bión maùy mang õỏửu trổồỹt nũm ngoaỡi gọỳi õồợ cuớa thỏn
maùy,goỹi laỡ thỏn maùy coù truỷc cọng xọn. Nhổồỹc õióứm cuớa
loaỷi thỏn maùy naỡy laỡ õọỹỹ cổùng cuớa truỷc chờnh thỏỳp.

.

Hỗnh 2-4a
+Thỏn maùy kióứu 2 truỷc: Laỡ loaỷi thỏn maùy coù bọỹ phỏỷn
truyóửn õọỹng , bọỳ trờ ồớ 2 phờa cuớa thỏn maùy (hỗnh 2-4 b).
Bión maùy mang õỏửu trổồỹt nũm giổợa 2 gọỳi õồợ cuớa thỏn
maùy nón õọỹ cổùng vổợng cuớa thỏn maùy cao. Thỏn maùy kióứu 2
truỷc thổồỡng coù kióứu thỏn nghióng õổồỹc vaỡ thỏn cọỳ õởnh ,
loaỷi thỏn nghióng õổồỹc coù ổu õióứm laỡ saớn phỏứm sau khi
dỏỷp rồỡi khoới loỡng khuọn , õổồỹc ra theo chióửu nghióng cuớa
thỏn maùy.


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T

Hỗnh 2.4b
2.3.2 Phỏn tờch caùc kóỳt cỏỳu maùy
Vóử nguyón lyù laỡm vióỷc cuớa maùy eùp truỷc khuyớu coù
chuyóứn õọỹng chờnh laỡ chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn lón xuọỳng
cuớa õỏửu trổồỹt mang chaỡy taỷo ra chuyóứn õọỹng dỏỷp. óứ
taỷo ra õổồỹc chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn naỡy , ta õổa ra mọỹt
sọỳ phổồng aùn:
a. Chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn nhồỡ truỷc khuyớu 2 truỷ.
ỷc õióứm chuyóứn õọỹng cuớa cồ cỏỳu naỡy laỡ bióỳn
chuyóứn õọỹng quay n thaỡnh chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn lón
xuọỳng cuớa õỏửu trổồỹt .
Cồ cỏỳu naỡy coù 2 ổu õióứm laỡ õồn giaớn , hióỷu suỏỳt
cao , õọỹ cổùng vổợng cuớa õỏửu trổồỹt lồùn vaỡ haỡnh trỗnh laỡm
vióỷc cuớa õỏửu eùp lồùn.
n
S

Hỗnh 2.5
b. Chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn nhồỡ truỷc lóỷch tỏm kióứu 1
truỷc:
ỷc õióứm cuớa chuyóứn õọỹng naỡy laỡ bióỳn chuyóứn
õọỹng quay truỷc lóỷch tỏm CO1 thaỡnh chuyóứn õọỹng lón
xuọỳng cuớa õỏửu trổồỹt .
Nhổng ồớ cồ cỏỳu naỡy coù õỷc õióứm laỡ do duỡng truỷc
lóỷch tỏm õóứ truyóửn chuyóứn õọỹng nón lổỷc eùp khọng lồùn
lừm, õọỹ cổùng vổợng thỏỳp haỡnh trỗnh laỡm vióỷc nhoớ ,ổu
õióứm laỡ õồn giaớn dóự chóỳ taỷo.
O1
C
S


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T
Hỗnh 2.6.
c. Cồ chóỳ chuyóứn õọỹng thọng qua caùc khỏu baớn lóử:
ỷc õióứm cuớa cồ cỏỳu truyóửn õọỹng: bióỳn chuyóứn
õọỹng quay cuớa khuyớu 1 thaỡnh chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn cuớa
õỏửu trổồỹt .Ta thỏỳy ồớ loaỷi cồ cỏỳu naỡy truyóửn õọỹng rỏỳt
phổùc taỷp , chióỳm khọng gian maùy lồùn do duỡng cồ cỏỳu thanh
truyóửn vaỡ khuyớu baớn ló,hióỷu suỏỳt truyóửn õọỹng thỏỳp ,
haỡnh trỗnh laỡm vióỷc nhoớ , khọng õaùp ổùng õổồỹc tờnh nng
kinh tóỳ ,kyợ thuỏỷt khi thióỳt kóỳ maùy.

S

Hỗnh 2.7
d. Chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn nhồỡ cồ cỏỳu hỗnh sin.
Cồ cỏỳu hỗnh sin chuyóứn õọỹng quay toaỡn voỡng thaỡnh
chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn qua laỷi hay ngổồỹc laỷi . õỏy con
trổồỹt 2 õoùng vai troỡ thanh truyóửn khỏu 1 quay troỡn quanh O
laỡm õỏửu trổồỹt 2 trổồỹt trong khe k :Nhồỡ sổỷ trổồỹt trong khe
k cuớa khỏu 2 laỡm cho khỏu 3 mang õỏửu trổồỹt gừn lióửn vồùi
khe chuyóứn õọỹng lón xuọỳng . Ta thỏỳy vióỷc hoaỷt õọỹng cuớa
cồ cỏỳu rỏỳt phổùc taỷp ,hióỷu suỏỳt thỏỳp ,õọỹ cổùng vổợng
thỏỳp nón khọng õaùp ổùng õổồỹc tờnh nng kyợ thuỏỷt khi
thióỳt kóỳ .

2
S


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T

Hçnh 2.8
Kãút lûn: Qua viãûc phán têch v âỉa ra cạc phỉång
ạn thiãút kãú ca cå cáúu cháúp hnh nhỉ trãn . Ta tháúy cå
cáúu chuøn âäüng tënh tiãún nhåì tay quay con trỉåüt l täúi
ỉu ,hiãûu qu vãư màût tênh nàng k thût , hiãûu sút cao
ph håüp våïi u cáưu k thût cáưn thiãút kãú.

2.3.4 Chn phỉång ạn thiãút kãú
Qua viãûc phán têch chng loải mạy ẹp v mäüt säú cå
cáúu truưn âäüng cng våïi u cáưu cäng nghãû chãú tảo ta
rụt ra mäüt säú u cáưu chênh âãø chãú tảo mạy ẹp dng âãø
âäüt dáûp.
Thán mạy phi vỉỵng chàõc, âàûc biãût l trủc chênh
ca mạy.
Mạy dng âãø âäüt dáûp våïi lỉûc dáûp 100 táún nãn thán
mạy 2 trủ , cọ bäü truưn âäüng c 2 phêa ,tay biãn v con
trỉåüt nàòm åí giỉỵa nãn âäü cỉïng vỉỵng cao thán mạy cọ âäü
nghiãng bàòng 00.
Loải mạy ta thiãút kãú l loải mạy vản nàng dng
trong cäng nghãû dáûp , âäüt läù, dáûp sáu, ún, dáûp táúm ...
sn pháøm lm ra cọ âäü chênh xạc låïn .Âäưng thåìi kãút cáúu
chênh ca mạy cng âån gin ,dãø chãú tảo , làõp rạp âiãưu
khiãøn , phủ tng thay thãú cọ thãø gia cäng âỉåüc tải nåi
sn xút ,sỉí dủng bo qun dãù dng. Âáy l nhỉỵng ỉu
âiãøm vãư màût k thût ca mạy , dáùn âãún giạ thnh hả.


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
2

1
4
5

3
6
8
7

9
10

11

12

13
14

CHỈÅNG III
TÊNH TOẠN ÂÄÜNG HC V TÉNH HC
CÅ CÁÚU KHUU- BIÃN- ÂÁƯU TRỈÅÜT
3.1 CÁÚU TẢO V NGUN TÀÕC LM VIÃÛC :
Mạy ẹp trủc khuu âån âäüng hiãûn nay âang chiãúm
mäüt t lãû låïn trong ngnh gia cäng ạp lỉûc , nọ âa dảng vãư
kiãøu mạy, phong phụ vãư chng loải , mỉïc âäü hiãûn âải
ngy cng tiãún bäü , hçnh dạng ,cäng nghãû ngy cng âäøi
måïi, nhỉng nhçn chung vãư cå bn âãưu cọ mäüt ngun tàõc
chuøn âäüng giäúng nhau.
3.1.1 Så âäư âäüng ca mạy ẹp trủc khuu :


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T
2

1
4
5

3
6
8
7

9
10

11

12

13

Hỗnh 3-1
1. ọỹng cồ
2. Baùnh õai nhoớ
3. Baùnh õai lồùn 4. Truỷc 1
5. Baùnh rng nhoớ 6. Baùnh rng lồùn
7. Ly hồỹp 8. Truỷc
khuyớu
9. Phanh haợm
10. Tay bión
11. Con trổồỹt
12. Raợnh trổồỹt
13. e dổồùi
14. Baỡn maùy
3.1.2 Nguyón lyù laỡm vióỷc cuớa maùy eùp truỷc khuyớu :
Qua sồ õọử õọỹng ta thỏỳy : Khi mồớ maùy mọ tồ 1 quay vaỡ
truyóửn õọỹng õóỳn bọỹ truyóửn baùnh õai vaỡ ồớ õỏửu phaới cuớa
truỷc I coù lừp baùnh rng nhoớ (5) õổồỹc n khồùp vồùi baùnh rng
ồớ truỷc II ( truỷc khuyớu ), khi chổa sổớ duỷng cồ cỏỳu õióửu
khióứn thỗ bọỹ phỏỷn ly hồỹp (7) chổa laỡm vióỷc ,luùc õoù baùnh
rng lồùn quay lọửng khọng trón truỷc chờnh (truỷc khuyớu).Truỷc
chờnh vỏựn õổùng yón , truỷc chờnh quay khi ta yóu cỏửu õọỹng
taùc õọỹt dỏỷp, bũng caùch õióửu khióứn bọỹ phỏỷn õióửu khióứn,
thọng qua bọỹ phỏỷn naỡy cồ cỏỳu ly hồỹp laỡm vióỷc ,chuyóứn
õọỹng quay cuớa baùnh õaỡ seợ õổồỹc truyóửn tồùi truỷc chờnh .Khi
truỷc chờnh quay thỗ õỏửu trổồỹt (10) seợ õổồỹc thổỷc hióỷn


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
chuøn âäüng tënh tiãún trong mạng dáùn rnh trỉåüt (12)
.Phanh (9) gi trãn trủc khuu âãø giỉỵ cho âáưu trỉåüt dỉìng
lải åí âiãøm chãút trãn sau khi ly håüp â ra khåïp, hồûc khi
âáưu trỉåüt dỉìng lải åí mäüt vë trê báút kç lải cọ thãø råi
theo trng lỉåüng.
3.2 THIÃÚT KÃÚ ÂÄÜNG HC MẠY
3.2.1 Cạc säú liãûu ban âáưu
a.Chi tiãút låïn nháút cọ thãø dáûp âỉåüc

101

R15

77

12

141

Hçnh 1
b.Tênh lỉûc ẹp danh nghéa
Ngun cäng càõt hçnh âäüt läù:
Lỉûc dáûp càõt hay âäüt läù våïi chy cäúi cọ màût càõt
phàóng âỉåüc xạc âënh nhỉ sau:
P = K .L.S .τ C
Våïi K=1,1 - 1,3 l hãû säú tênh âãún sỉû khäng âãưu vãư chiãưu
dy v tênh cháút váût liãûu, mẹp càõt bë mn,chãú tảo v
làõp ghẹp khn khäng chênh xạc. Chn K= 1,2
L: Chu vi låïn nháút vng trn dáûp càõt hay âäüt läù .
S: Chiãưu dy låïn nháút ca chi tiãút dáûp âỉåüc . S = 12
(mm )
τ C : ỈÏng sút càõt ca váût liãûu
Âäúi våïi váût liãûu thẹp cạcbon cháút lỉåüng thỉåìng ,ta cọï :

τ

C

= 68( KG / mm 2 )

Váûy P = K.L.S. Tc = 1,2 . 3,14 . 30 . 12 . 68 = 92240 (KG )


Âäư ạn täút nghiãûp
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu 100T
Váûy chn lỉûc ẹp låïn nháút cọ thãø dáûp âỉåüc P=100 táún
c.Tênh cäng sút mạy
Ta cọ : cäng sút ca mạy âỉåüc tênh nhỉ sau:
N=P.V
Våïi P l lỉûc ẹp danh nghéa ca mạy P = 100 táún
Vç trong cå cáúu trủc khuu-thanh truưn thç ỉïng våïi
mäøi gọc quay khạc nhau thç váûn täüc dáûp khạc nhau.Nãn
tacọ:
V=0.14 (m/s)
N = 100. 1000.0.14 = 14 (KW)
Váûy chn cäng sút mạy N = 15 KW
Thiãút kãú mạy ẹp trủc khuu thán håí cọ lỉûc ẹp danh
nghéa P = 100 táún
Tra bng (1-1) tênh nàng k thût ca mạy ẹp trủc
khuu âån âäüng loải thán
håí (TCVN 1086-71) [6]
Hnh trçnh âáưu trỉåüt S =100 mm`
Säú hnh trçnh âáưu trỉåüt trong 1 phụt n = 80 láưn /
phụt
Khong cạch tỉì âáưu trủc ca âáưu trỉåüt âãún thán
mạy C = 320 mm
Khong cạch låïn nháút giỉỵa bn mạy v âáưu trỉåüt
khi âáưu trỉåüt åí vë trê tháúp
nháút H = 400 mm
Khong cạch giỉỵa 2 säúng trỉåüt A = 400 mm
Khong âiãưu chènh giỉỵa bn v âáưu trỉåüt l : 100
mm
Chiãưu dy táúm lọt dỉåïi khn dáûp : h = 100 mm
Âäü nghiãng thán mạy : 300
Dỉûa vo cạc säú liãûu ,tênh nàng k thût ca mạy ta
âi tênh v thiãút kãú âäüng
hc mạy gäưm :hnh trçnh v täúc âäü âáưu trỉåüt


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T

400

100
320

100

Hỗnh 3.2.

3.2.2.Haỡnh trỗnh vaỡ tọỳc õọỹ õỏửu trổồỹt
a. Haỡnh trỗnh


ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T
Trong caùc maùy eùp cồ khờ ,õóứ bióỳn õọứi chuyóứn õọỹng
cuớa truỷc khuyớu thaỡnh chuyóứn õọỹng tởnh tióỳn cuớa õỏửu
trổồỹt ngổồỡi ta aùp duỷng phọứ bióỳn cồ cỏỳu tay quay thanh
truyóửn (khuyớu-bión) .Chióửu daỡi tay quay R chờnh laỡ baùn kờnh
lóỷch tỏm cuớa truỷc khuyớu .Chióửu daỡi L cuớa bión laỡ khoaớng
caùch giổợa hai tỏm cuớa 2 ọứ bi ồớ 2 õỏửu bión trón vaỡ dổồùi.Khi
õỏửu trổồỹt chuyóứn õọỹng õi laỷi coù hai vở trờ maỡ ồớ õoù tỏm
bión vaỡ tỏm truỷc khuyớu cuỡng trón õổồỡng truỷc .Ngổồỡi ta goỹi
2 vở trờ naỡy laỡ õióứm chóỳt trón (CT) vaỡ õióứm chóỳt dổồùi
(CD).
Khoaớng caùch giổợa hai vở trờ õoù laỡ haỡnh trỗnh toaỡn
phỏửn S cuớa õỏửu trổồỹt vaỡ S = 2R laỡ mọỹt trở sọỳ khọng
õọứi.Mọựi voỡng quay cuớa truỷc khuyớu õỏửu trổồỹt thổỷc hióỷn 2
haỡnh trỗnh,haỡnh trỗnh õi xuọỳng vaỡ haỡnh trỗnh õi lón.
CT
R
R
CD
L
CT

L

2R
S
Hỗnh 3-3
Thổỷc chỏỳt cuớa phỏửn naỡy laỡ phỏửn õọỹng lổỷc hoỹc
CD
cuớa cồ cỏỳu tay quay thanh truyóửn,õóứ
xaùc õởnh cọng suỏỳt
S
trón maùy ta cỏửn xaùc õởnh caùc lổỷc taùc duỷng lón caùc khỏu tổỡ
lổỷc dỏỷp ồớ õỏửu trổồỹt bũng caùch phỏn tờch lổỷc.
Vồùi:
+ Baùn kờnh lóỷch tỏm truỷc khuyớu R = 50 mm
+ Chióửu daỡi tay quay L = 500 mm
+ Haỡnh trỗnh cuớa õỏửu trổồỹt S =100 mm
+ S =R [ (1 cos ) + 0,25(1 cos2 ) ]
Goùc quay cuớa truỷc khuyớu tổồng ổùng vồùi haỡnh trỗnh
laỡm vióỷc goỹi laỡ goùc laỡm vióỷc cuớa truỷc khuyớu ,goùc naỡy
õổồỹc tờnh tổỡ 5 - 300.
Trong thổỷc tóỳ saớn xuỏỳt thỗ ta phaới tờnh giaù trở cuớa S
ọử aùn tọỳt nghióỷp
Thióỳt kóỳ maùy eùp truỷc khuyớu 100T
Aùp duỷng cọng thổùc :

S = R[ (1 cos ) + 0,25 (1 cos2 ) ]
ỷt f = [ (1 cos ) + 0,25 (1 cos 2 ) ]

S = Rf

Tổỡ cọng thổùc trón ta thỏỳy S = Rf phuỷ thuọỹc vaỡo goùc

vaỡ

Trong õoù : :Goùc quay cuớa truỷc khuyớu õổồỹc tổỡ CD
Do õoù : S cuợng tờnh tổỡ õióứm chóỳt dổồùi ngổồỹc
chióửu vồùi chióửu quay cuớa truỷc khuyớu .

=

R
: Hóỷ sọỳ chióửu daỡi cuớa bión
L

óứ õồn giaớn trong vióỷc tờnh toaùn ngổồỡi ta tờnh sụn
caùc giaù trở cuớa f phuỷ thuọỹc vaỡo vaỡ ,bióỳt õổồỹc giaù trở
cuớa f õem nhỏn vồùi R thỗ ta õổồỹc giaù trở cuớa S
Ta coù :
S 100
R= =
= 50mm
2
2

L = 500mm
R 50
= =
= 0,1
L 500

ọỳi vồùi maùy eùp truỷc khuyớu õồn õọỹng lổỷc eùp danh
nghộa õổồỹc taỷo nón khi goùc quay cuớa truỷc khuyớu tổỡ 5 0
300 tờnh tổỡ õióứm chóỳt dổồùi cuớa õỏửu trổồỹt ,ngổồỹc vồùi
chióửu chuyóứn õọỹng õi xuọỳng cuớa õỏửỡu trổồỹt.
óứ õaỷt õổồỹc hióỷu quaớ tọỳt nhỏỳt khi dỏỷp ta choỹn
goùc = 30 0 vỗ ồớ õoù lổỷc dỏỷp lồùn
Tra baớng (1-3) theo trang 28,[6] vồùi goùc = 30 0 ta coù f
=0,146
Khoaớng haỡnh trỗnh laỡm vióỷc
S = R.f = 50.0,146 = 7,3mm
b. Tọỳc õọỹ cuớa õỏửu trổồỹt
Sau mọỹt voỡng quay cuớa truỷc khuyớu õỏửu trổồỹt õi qua 2
vở trờ CT vaỡ CD.Qua mọựi vở trờ õỏửu trổồỹt thay õọứi vở trờ
chuyóứn õọỹng .Giai õoaỷn bừt õỏửu dỏỷp ,õỏửu trổồỹt coù 1 trở
sọỳ tọỳc õọỹ naỡo õoù sau õoù haợm dỏửn tồùi 0 tọỳc õọỹ õỏửu
trổồỹt phuỷ thuọỹc vaỡo baùn kờnh lóỷch tỏm R,vở trờ goùc laỡm
vióỷc vaỡ sọỳ voỡng quay cuớa truỷc khuyớu .Tọỳc õọỹ lồùn nhỏỳt
cuớa õỏửu trổồỹt õổồỹc tờnh :
V = 0.14 (m/s)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×