s 'l^ A'r V l<&w c']q lnt Si^l Y l/' ah S '1 tnt' / 'W't t T,Lf ,W 4,tlu v[.- -+]" @s,^/ Wd W Su' ,l^"Y +d"' ctL 1" n+4r 'u u R""/... L'q =10 ' t 'o)) (,t,0) ) I,lL , I u^ L^,i)t *^Yt L;o" name="description"/>
Tải bản đầy đủ

Bài tập toán tuần 1 2

t";

Bn rAr vE1vHA 1l AD ..1f'

ya6r;,5/.W
n
,'
V_An, *6dnrw, +wwfy vf a
|

- u

k^^H?

,

,tvt'k

-= A

vr-- GC


ryfua/
d b"

h

D',ry

^t

OI tr' n4 T LL^A ;fftTa*n ?i{

W,

tqry sal^&a i^N

f-:

W,

VM-$ uo vtl'iJrilr

4o-tuu,,

du'o?

(3,*,r,-z) ,'

/z- n& l
s lnV K7trr c? /Ar,-%.

tt
Wtf' 6X,'w )4n
uf

A^4 .f r'xar. A^t ,


,&0,

tarl,r&-t'V" fr,U

il* l-,rfr,, , )Q /,lnirz l"- C ra,bJ
k6c
(b; f , ttqp cu tau-ilQ ,6( Xt,,,-|+ r^Mwf '-,(.1^,ri^ ae

R,

a+c

i

q+c +,1

4,1, c€ Q

) qrlrc €&


v-v '.G^
bfr{,d tX6'
v

vitd4a, KG &"-- t

]a tr,/ cu7 .t KG Ud Aan

,lrt;"

M

1x,V)

!

.

ld kG *,Et pLEi f6+trd
VrCfl

gl'i@

/@ d <+ R'/,!^r,tr
ni,,l na) c,Z,l^. tnf't Ylq q

,il" tL[ir d;

trttl
Uro)
0t

=

? ry
at), e

e

L'q=10'

t

'o))

(,t,0)

)

I,lL--

, -- I u^-- L^,i)t

*^Yt
L;o
t '
PW'
'1,*;

,Auu.

"h-(tt+

B

t))

G,

o)

|

t'tL--64)

/* ha'. l^-4t''"4

t, f

fi'1;'1"+oh'/6
'tr a b:^/ a'x
.,
r,rn,t-rlt.u)
tc('lto)^.+
= Qt'tr)

kU, :

/(out)

;
I
Vnqr)
rcn,
f

(tt'g)\ = Q' YO B t''/

qoaS

T

Rvv,-'[]tfu)UW ,
(Y.ryw
tt) f Q0,t1 =Ufl)
c4, czWry

f^ x t?.


W

T,Ax,+

l'ow*ur<

CS t/

hl f,,e

bt

q

A'+t b c"V
kr
Ln
U
ai
v,it
I)=-,tlrt.li
^':;i;^::',^,'=Q,v) ,I Uf) ssn b4t4etu
)Mt

"il;

u^h ka.
WW r{r^, T''^Y&',

-

)

tv) e

b )E4ry\i,4

/

'

Ws|'U ru'& k'l

I^-,

&y-u^:

X,.^

"t"

Q',,t hfiiti,

94

va"-

6
%

Loul=",
|t z^
"-/ '
v'- 6 th'ii
'L

Wv$+t
tcilnL

t/,'9

1t/@r4 t
/

c ,o{ v[1j
_fi;
=o

J,,P,rAC E"n6Wq
S/>s
'l^
A'r
V
l<&w
c']q lnt Si^l
Y
l/'
ah
S'1
tnt'
/

'W't


t

T,Lf ,W

4,tlu

v[.- -+]"

4

@s,^/

Wd

W

.

Su'
,l^"Y
--1 +d"' ctL 1"n+4r
'u

u

R""/ t^f(f&{, etz)-

IJ:

Wwt{

r)

W vh, tt ,h,

n

,Ab

rrVl

n

) W,tr))i t

W,

s ,kt@su,/ oA K6c4;

\ "ao o,"lt fr'G ^r,fk

CA

W

@zTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×