Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Na Sầm huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2012 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

HỨA THỊ THIỀU
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYểN NHƢợNG QUYềN Sử DụNG ĐấT
TạI THị TRấN NA SầM, HUYệN VĂN LÃNG, TỉNH LạNG SƠN
GIAI ĐOạN 2012 - 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lí đất đai

Lớp


: K44 – QLĐĐ

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa

: 2012 - 2016

Thái Nguyên – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

HỨA THỊ THIỀU

Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYểN NHƢợNG QUYềN Sử DụNG ĐấT
TạI THị TRấN NA SầM, HUYệN VĂN LÃNG, TỉNH LạNG SƠN
GIAI ĐOạN 2012 - 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lí đất đai

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khóa

: 2012 - 2016Giảng viên hƣớng dẫn

: PGS. TS. Phan Đình Binh

Thái Nguyên – 2016


i

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình học tập, nghiên cứu thực tập và hoàn thành khóa luận tốt
nghiệp, em đã nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình của nhiều tập thể, cá nhân
trong và ngoài trường.
Trước hết em xin chân thành cảm ơn thầy giáo PGS. TS. PHAN ĐÌNH
BINH. Thầy đã nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập
và viết khóa luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Ban Giám
hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên cùng các thầy cô giáo đã giảng dạy
những kiến thức và truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho em trong quá trình học tập, rèn
luyện. Tất cả là những hành trang quý báu của mỗi sinh viên khi ra trường. Đó là sự
hoàn thiện về kiến thức chuyên môn, lý luận và phương pháp làm việc, năng lực công
tác nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến các cô chú, anh chị trong UBND huyện Văn Lãng
đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.
Do trình độ và thời gian có hạn, bước đầu được làm quen với thực tế và phương
pháp nghiên cứu vì thế khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót.
Em rất mong nhận được sự đóng góp quý báu của các thầy cô giáo và bạn bè
để khóa luận em được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa em xin chân trọng cảm ơn!
Thái nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Hứa Thi Thiều


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế của thị trấn Na Sầm ................... 37
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất năm 2015 của thị trấn Na sầm ................................. 44
Bảng 4.3: Tình hình biến động diện tích đất đai giai đoạn 2012 – 2015. .................... 46
Bảng 4.4: Kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đơn vị hành chính tại thị
trấn Na Sầm giai đoạn 2012 – 2015 ....................................................................................... 47
Bảng 4.5 : Kết quả chuyển nhượng QSDĐ theo mục đích sử dụng đất
tại thị trấn Na Sầm giai đoạn 2012 – 2015 ........................................................................... 48
Bảng 4.6: Kết quả chuyển nhượng QSDĐ theo thời gian tại thị trấn Na Sầm giai
đoạn 2012 – 2015 ........................................................................................................................ 49
Bảng 4.7: Kết quả sự hiểu biết của cán bộ địa chính ........................................................ 50
Bảng 4.8: Kết quả sự hiểu biết của người dân .................................................................... 52


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 2.1: Thời gian giải quyết hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ theo Nghị định 181...18
Hình 4.1: Vị trí địa lý thị trấn Na Sầm ......................................................................32
Hình 4.2: Biểu đồ cơ cấu sử dụng đất của thị trấn Na Sầm năm 2015 ....................45


iv

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ Ý NGHĨA

STT

Ý nghĩa

Chữ viết tắt

1

BĐS

Bất động sản

2

GCN

Giấy chứng nhận

3

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4

LPTB

Lệ phí trước bạ

5

HĐND

Hội đồng nhân dân

6

NSNN

Ngân sách nhà nước

7

NN/HĐ

Nhà nước/Hợp đồng

8

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

9

TN&MT

Tài nguyên và môi trường

10

TTBĐS

Thị trường bất động sản

11

TNCN

Thu nhập cá nhân

12

UBNN

Ủy ban nhân dân

13

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất


v

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................................. 1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ............................................................................................................ 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ................................................................................................................. 2
PHẦN 2. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ........................................................ 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ................................................................................................... 4
2.1.1. Cơ sở lý luận của đề tài ................................................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở thực tiễn của đề tài ................................................................................................ 5
2.1.3. Cơ sở pháp lý của đề tài .................................................................................................. 6
2.2. Khái quát về chuyển nhượng quyền sử dụng đất ......................................................... 8
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất ................................................................... 8
2.2.2. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất ......................................................... 12
2.2.3. Điều kiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ............................................... 13
2.2.4. Hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ................................................................ 17
2.2.5. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định
181/2004/NĐ-CP ........................................................................................................................ 17
2.2.6. Nghĩa vụ tài chính trong chuyển nhượng quyền sử dụng đất.............................. 20
2.3. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở Việt nam và một số nước trên thế
giới .................................................................................................................................................. 21
2.3.1. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở một số nước trên Thế giới ............. 21
2.3.2. Công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở tại Việt nam............................... 24
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN
CỨU ....................................................................................................................................29
3.1. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu ...................................................................................... 29
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu .................................................................................................... 29
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ........................................................................................................ 29
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu .................................................................................. 29


vi

3.3. Nội dung nghiên cứu của đề tài ...................................................................................... 29
3.4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài ............................................................................... 30
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu....................................................................................... 30
3.4.2. Phương pháp so sánh...................................................................................................... 31
3.4.3. Phương pháp phân tích, tổng hợp ............................................................................... 31
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu ............................................................................................ 31
3.4.5. Phương pháp chuyên gia ............................................................................................... 31
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ..........................................32
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh
Lạng Sơn ....................................................................................................................................... 32
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................................................... 32
4.1.2. Tình hình kinh tế xã hội của thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn
.......................................................................................................................................................... 36

4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của thị trấn ................... 39
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị trấn Na Sầm .......................... 41
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai .............................................................................................. 41
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất và biến động các loại đất................................................... 44
4.3. Đánh giá kết quả chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại thị trấn Na Sầm giai
đoạn 2012 – 2015 ........................................................................................................................ 46
4.3.1. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSD đất theo đơn vị hành chính ............... 47
4.3.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ theo mục đích sử dụng đất ............ 48
4.3.3. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ theo thời gian .................................... 49
4.4. Kết quả điều tra công tác chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên tại thị trấn Na
Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn .................................................................................. 50
4.4.1. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ qua ý kiến của cán bộ địa chính........... 50
4.4.2. Đánh giá công tác chuyển nhượng QSDĐ qua ý kiến của người sử dụng
đất ................................................................................................................................................... 51
4.5. Những khó khăn, tồn tại và đề xuất giải pháp hoàn thiện cho công tác chuyển
nhượng nhà đất trên địa bàn thị trấn Na Sầm ...................................................................... 52


vii

4.5.1. Những khó khăn, tồn tại trong chuyển nhượng QSDĐ của thị trấn Na Sầm .. 52
4.5.2. Những giải pháp chủ yếu thúc đẩy công tác chuyển nhượng quyền sử dụng
đất trong thời gian tới ................................................................................................................ 53
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .......................................................................56
5.1. Kết luận ................................................................................................................................. 56
5.2. Kiến nghị............................................................................................................................... 57
TÀI LIỆU THAM KHẢO ..............................................................................................58


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Trải qua hàng triệu năm cùng với những biến động của tự nhiên, đất đai đã
trở thành thành phần quan trọng nhất của môi trường sống, là sản phẩm của tự nhiên
ban tặng cho con người, là địa bàn phân bố dân cư, xây dựng các công trình văn
hóa, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng.
Đất đã tạo ra con người và con người cùng với sức lao động, cộng với trí
thông minh tuyệt vời của mình đã làm thay đổi hẳn bộ mặt của trái đất. Cũng từ đó
đất đai trở thành điều kiện sinh tồn, trở thành cơ sở để thực hiện quá trình sản xuất,
tạo ra của cải vật chất cho sản xuất. Mọi quá trình sản xuất và các hoạt động của
con người đều cần đến một mặt bằng và khoảngkhông gian lãnh thổ nhất định. Nếu
không có đất đai thì không có một ngành sản xuất nào, một xí nghiệp nào có thể
hoạt động được. Như vậy, nếu không có đất sẽ không có hoạt động sản xuất, không
có sự tồn tại của con người.
Đất là bất động sản nhưng luôn “động” quyền sử dụng đất được nguời dân
trao đổi trên thị trường khiến cho đất đai trở thành một thị trường nóng và sôi động
rất khó quản lý. Các hình thức chuyển quyền diễn ra mạnh, người dân ngày càng có
nhiều nhu cầu sử dụng đất cho ở, kinh doanh,… Để đảm bảo cho mọi hoạt động
chuyển quyền diễn ra hợp lý theo Pháp luật thì công tác quản lý hoạt động này cần
phải thường xuyên hơn.
Thị trấn Na Sầm nằm liền kề với khu vực Phía Bắc và gần một số cửa khẩu
giáp biên giới như Hữu Nghị, Tân Thanh. Với vị trí địa lý trên,thị trấn Na Sầm có
nhiều cơ hội trao đổi, giao thương với thị trường bên ngoài, tiếp cận với tiến bộ
khoa học tiên tiến. Trong những năm qua,đặc biệt trong những năm trở lại đây việc
thực hiện quyền và nghĩa vụ của Nhà nước đại diện chủ sở hữu và chủ sử dụng đất
đai đã đạt được nhiều thành tích đáng kể, tuy nhiên bên cạnh đó còn gặp nhiều khó
khăn nhất định trong quá trình thực hiện Luật đất đai. Do đó để thấy được những
mặt tồn tại và yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×