Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân hạng thích nghi đất đai phục vụ quy hoạch diện tích đất trồng lúa nếp địa phương trên địa bàn xã Ôn Lương huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên (Khóa luận tốt nghiệp)

Ị NGUYÊN
ĐẠI HỌC THÁI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ THU HƢƠNG
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI
ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA NẾP
ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ÔN LƢƠNG – HUYỆN PHÚ LƢƠNG
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai


Lớp

: K44 – QLĐĐ

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


Ị NGUYÊN
ĐẠI HỌC THÁI
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ THU HƢƠNG
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BẢN ĐỒ PHÂN HẠNG THÍCH NGHI
ĐẤT ĐAI PHỤC VỤ QUY HOẠCH DIỆN TÍCH ĐẤT TRỒNG LÚA NẾP
ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ÔN LƢƠNG – HUYỆN PHÚ LƢƠNG
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa

: Quản lý Tài nguyên


Khóa học

: 2012 – 2016

Giảng viên

: TS. Nguyễn Đức Nhuận

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN

- Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu
và kết quả nghiên cứu trong khóa luận là trung thực và chưa được sử dụng để
bảo vệ một học vị nào.
- Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện khóa luận đã được cảm
ơn và các thông tin trích dẫn trong khóa luận đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2016

Sinh viên

Hoàng Thị Thu Hƣơng


ii

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận
được sự hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo của các thầy cô giáo và sự giúp đỡ nhiệt tình,
những ý kiến đóng góp quý báu của nhiều cá nhân và tập thể để hoàn thành bản
luận văn này.
Lời đầu tiên tôi xin trân trọng cảm ơn thầy TS. Nguyễn Đức Nhuận đã trực
tiếp hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu.
Tôi xin trân trọng cảm ơn sự góp ý chân thành của các thầy, cô giáo trong
Khoa Quản lý Tài nguyên, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã quan tâm,
tạo điều kiện thuận lợi giúp Tôi thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu của mình.
Tôi xin trân trọng cảm ơn UBND xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái
Nguyên, các cán bộ khuyến nông và các trưởng thôn, các hộ dân trong xã đã tạo điều
kiện và giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu thực hiện đề tài tại địa phương.
Tôi xin cảm ơn tới gia đình, những người thân và bạn bè đã tạo điều kiện về mọi
mặt cho tôi trong quá trình thực hiện đề tài này.
Trong quá trình nghiên cứu thực hiện nghiên cứu, do điều kiện hạn chế về thời
gian, nhân lực và những khó khăn khách quan nên không tránh khỏi những thiếu
sót. Tôi mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy, cô giáo,
các nhà khoa học và bạn bè để luận văn được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa tôi xin trân trọng cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

năm 2016

Sinh viên

Hoàng Thị Thu Hƣơng


iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ...................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ....................................................................................... vi
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT.................................................................... vii
Phần 1: MỞ ĐẦU ......................................................................................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ..................................................................................... 1
1.2 Mục tiêu tổng quát ............................................................................................. 2
1.3 Mục tiêu cụ thể ................................................................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU ................................................3
2.1 Cơ sở lí luận của nghiên cứu. ............................................................................. 3
2.1.1 Đánh giá thích nghi đất đai ........................................................................ 3
2.1.2 Tổng quan về cây lúa ................................................................................. 9
2.2 Cơ sở thực tiễn ................................................................................................. 17
2.2.1 Các nghiên cứu về đánh giá đất đai trên thế giới ..................................... 17
2.2.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng GIS trong đánh giá thích nghi đất đai........... 21
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......24
3.1 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................... 24
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 24
3.1.2 Phạm vi phạm nghiên cứu ........................................................................ 24
3.3 Nội dung nghiên cứu ........................................................................................ 24
3.4 Phương pháp nghiên cứu.................................................................................. 25
3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp. ..................................................... 25
3.4.2 Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp ........................................................ 25
3.4.3 Phương pháp lấy mẫu đất và phân tích đất .............................................. 26
3.4.4 Phương pháp thành lập bản đồ ................................................................. 28
3.4.5 Phân hạng thích nghi cây lúa nếp ............................................................. 28
3.4.6 Phương pháp chuyên gia .......................................................................... 29


iv

3.4.7 Phương pháp đánh giá phân hạng thích hợp đất đai theo FAO ............. 299
3.4.8 Phương pháp xử lý số liệu ...................................................................... 299
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................................30
4.1 Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội xã Ôn Lương ............................................ 30
4.1.1 Điều kiện tự nhiên .................................................................................... 30
4.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội ........................................................................... 32
4.1.3 Hiện trạng sử dụng đất ............................................................................. 36
4.1.4 Năng suất, diện tích, sản lượng lúa năm 2014 ......................................... 38
4.1.4 Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên - kinh tế - xã hội, ảnh hưởng đến
khả năng phát triển cây lúa nếp ....................................................................... 40
4.2 Kết quả lấy mẫu đất, phân tích mẫu đất. .......................................................... 40
4.3 Xây dựng tiêu chuẩn phân hạng đất đai và thành lập bản đồ đơn tính. ........... 41
4.3.1 Xác định các chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai ............................. 41
4.3.2 Xây dựng các bản đồ đơn tính theo các chỉ tiêu ...................................... 43
4.4 Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên.. 49
4.5 Xây dựng bản đồ thích nghi cây lúa nếp Vải ................................................... 54
4.5.1 Xác định các yêu cầu sử dụng đất ............................................................ 54
4.5.2 Đánh giá phân hạng mức độ thích hợp đất đai trên cơ sở yêu cầu sử dụng
đất, thành lập bản đồ phân hạng thích nghi đât đai ......................................... 54
4.5.3 Một số giải pháp đề xuất phát triển sản xuất cây lúa nếp Vải.................. 57
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ....................................................................59
5.1 Kết luận ............................................................................................................ 59
5.2 Đề nghị ............................................................................................................. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................60


v

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Cấu trúc phân loại khả năng thích nghi đất đai (FAO, 1976) .................... 6
Bảng 2.1: Yêu cầu sử dụng đất của cây lúa .............................................................. 13
Bảng 4.1: Tình hình dân số và lao động của xã Ôn Lương qua 3 năm 2013 - 2015 .... 33
Bảng 4.2: Bảng hiện trạng sử dụng đất của xã Ôn Lương năm 2014 ....................... 37
Bảng 4.3: So sánh hiệu quả kinh tế lúa Nếp vải với lúa tẻ khang dân 18 ................. 39
Bảng 4.4: Kết quả phân tích mẫu đất xã Ôn Lương- huyện Phú Lương .................. 41
Bảng 4.5: Các tiêu chuẩn phân cấp xây dựng bản đồ đơn vị đất đai ........................ 42
Bảng 4.6: Kết quả xây dựng bản đồ chế độ tưới ....................................................... 43
Bảng 4.7: Kết quả xây dựng bản đồ địa hình ............................................................ 44
Bảng 4.8: Kết quả xây dựng bản đồ điều kiện tiêu ................................................... 45
Bảng 4.9 Kết quả xây dựng bản đồ độ chua pH ....................................................... 46
Bảng 4.10: Kết quả xây dựng bản đồ độ sâu tầng canh tác ...................................... 47
Bảng 4.11 Kết quả xây dựng bản đồ thành phần cơ giới .......................................... 48
Bảng 4.12: Tổng hợp các chỉ tiêu xây dựng bản đồ đơn vị đất đai........................... 52
Bảng 4.13: Yêu cầu sử dụng đất cây lúa nếp Vải ..................................................... 54
Bảng 4.14: Diện tích, mức độ thích hợp đất đai của cây lúa nếp Vải ....................... 55


vi

DANH MỤC CÁC HÌNH
Sơ đồ 1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu......................................................................... 29
Hình 4.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014 ................................................. 30
Hình 4.2: Bản đồ chế độ tưới .................................................................................... 43
Hình 4.3: Bản đồ địa hình ......................................................................................... 45
Hình 4.4: Bản đồ điều kiện tiêu ................................................................................ 46
Hình 4.5: Bản đồ độ pH xã Ôn Lương ...................................................................... 47
Hình 4.6: Bản đồ độ sâu tầng canh tác xã Ôn Lương ............................................... 48
Hình 4.7: Bản đồ thành phần cơ giới ........................................................................ 49
Hình 4.8: Quy trình chồng xếp bản đồ đơn vị đất đai ............................................... 50
Hình 4.9: Quy trình mở bảng thuộc tính ................................................................... 50
Hình 4.10: Quy trình thêm trường dữ liệu ................................................................ 51
Hình 4.11: Xây dựng hàm toán học logic ................................................................. 51
Hình 4.12: Bản đồ đơn vị đất đai xã Ôn Lương ........................................................ 53
Hình 4.13: Bản đồ phân hạng thích nghi đất đai cây lúa nếp Vải xã Ôn Lương ...... 56


vii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

BVTV

Bảo vệ thực vật

CSDL

Cơ sở dữ liệu.

FAO

(Food and Agriculture Organization)

GIS

(Geographic Information System) Hệ thống Thông tin Địa lý

GPS

Global Positioning System (Hệ thống định vị toàn cầu)

HTTTĐL

Hệ thống Thông tin Địa lý

KH

Kế hoạch

LC

(Land Characteristic): Đặc tính đất đai

LHSDĐ

Loại hình sử dụng đất

LMU

(Land Mapping Unit): Bản đồ đơn vị đất đai

LQ

(Land Quaility): Chất lượng đất đai

LS

(Land Sustainability): Sự thích hợp đất đai

LUR

(Land Use Requirement): Yêu cầu sử dụng đất

LUT

(Land Use Type): Loại hình sử dụng đất

LUT

Loại hình sử dụng đất

N

(Non Suitable): Không thích nghi

NON

Không đánh giá

PCA

(Principal Component Analysis) Phân tích thành phần chính

S1

(High Suitable): Rất thích nghi

S2

(Monderately Suitable): Thích nghi trung bình

S3

(Marginally Suitable): Ít thích nghi

TIN

(Triangle Irregular Network) Mạng lưới tam giác không đều

TPCG

Thành phần cơ giới


1

Phần 1
MỞ ĐẦU

1.1 Tính cấp thiết của đề tài
Việt Nam là một nước nông nghiệp, ngành nông nghiệp là ngành kinh tế
quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đặc biệt dưới
ánh sáng nghị quyết Đại Hội VII của Đảng chuyển hẳn nền kinh tế tập trung quan
liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường, mở rộng quan hệ hàng hoá đẩy mạnh sản
xuất nông nghiệp, khai thác phát huy tốt tiềm năng sẵn có của từng vùng, từng địa
phương, biến sản phẩm nông nghiệp thành hàng hoá, tăng giá trị sản phẩm nông
nghiệp thông qua chế biến và xuất khẩu. Vì vậy, liên tiếp trong những năm gần đây,
Việt Nam có tỷ lệ tăng trưởng kinh tế cao, chất lượng cuộc sống dân cư được nâng
lên rất nhiều. Sự thành công to lớn của nông nghiệp nước ta trong những năm qua
do nhiều yếu tố, trong đó 2 nhân tố có tính quan trọng và quyết định là: đường lối
đổi mới và sự phát triển của khoa học kỹ thuật trong nông nghiệp. Tuy nhiên đây
mới chỉ là những thắng lợi bước đầu, bởi vì khi chuyển sang nền kinh tế sản xuất
hàng hoá thì sản xuất nông nghiệp và người nông dân phải thực hiện quá trình
chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, triệt để khai thác những điều kiện thuận lợi
của từng vùng từng địa phương và các lợi thế về những cây trồng vật nuôi để có giá
trị kinh tế cao, nâng cao năng suất chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.
Người dân Việt Nam không ngừng tiếp thu và ứng dụng các loại cây trồng,
vật nuôi mới. Họ đã thử nghiệm và chấp nhận các loại giống mới có hiệu quả kinh
tế cao, đối với ngành lúa gạo Việt Nam việc đưa nguồn giống mới vào sản xuất đã
giúp cho người nông dân tự tin hơn với sản phẩm của mình trên con đường xuất
khẩu lúa gạo trên thế giới (Chu Quế Hiền, 2012). [9]
Xã Ôn Lương, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên có địa hình đồi núi phức
tạp nhưng lại tạo cho xã những thung lũng tương đối bằng phẳng, tạo ra cho xã Ôn
Lương những vùng đất chuyên canh để sản xuất Nông – Lâm – Ngư Nghiệp với
những sản phẩm hàng hóa đặc thù có khả năng cho sản lượng lớn. Trong đó vùng
cây con đặc sản của xã Ôn Lương chính là cây lúa nếp địa phương hay còn được gọi
là lúa nếp Vải. Lúa nếp Vải của xã Ôn Lương đã trở thành thương hiệu nổi tiếng với
chất lượng thơm, ngon, dẻo. Nhằm nâng cao chất lượng của cây lúa nếp Vải và tạo
nên vùng sản xuất tập trung để tạo thành vùng sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×