Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn 2014 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ NGỌC
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN
GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản Lý Đất Đai

Lớp


: K44 – QLĐĐ – N02

Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khoá học

: 2012-2016

Thái Nguyên, năm 2016


i

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ NGỌC
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
TẠI HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN
GIAI ĐOẠN 2014 - 2015

KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản Lý Đất Đai

Lớp

: K44 – QLĐĐ – N02


Khoa

: Quản lý tài nguyên

Khoá học

: 2012-2016

Giảng viên hƣớng dẫn : PGS.TS Nguyễn Ngọc nông
Thái Nguyên, năm 2016


ii

LỜI CẢM ƠN
Qua quá trình thực tập vừa rồi tuy ngắn ngủi nhƣng lại có ý nghĩa rất
lớn đối với em.Khoảng thời gian thực tập vừa qua giúp cho em đƣợc trải
nghiệm những gì đã học trên ghế nhà trƣờng và học thêm nhiều điều mới lạ
quý báu ở thực tế. Giúp cho em tích lũy thêm kiến thức bổ ích giúp đỡ cho
công việc đƣợc giao sau này.Đƣợc sự nhất trí của trƣờng Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, khoa Quản lí Tài nguyên, em đã thực tập tại Văn phòng đăng kí
quyền sử dụng đất huyện Ngân Sơn từ ngày 15/2/2015 đến 18/3/2016 về đề
tài “Đánh giá công tác chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Ngân Sơn,tỉnh
Bắc Kạn giai đoạn 2014 - 2015”.
Em xin gửi lời cám ơn chân thành và tri ân sâu săc đối với các thầy cô
của trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Khoa Quản lí Tài nguyên đã
truyền đạt kiến thức và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành khóa luận
tốt nghiệp.
Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đến thầy giáo
PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông – Phó hiệu trƣởng nhà trƣờng đã dành thời gian
hƣớng dẫn, chỉ bảo em tận tình trong suốt quá trình thực tập và hoàn thành
khóa luận tốt nghiệp.
Em cũng xin gửi lời cảm ơn Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất
huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ em trong
suốt thời gian thực tập vừa qua.
Do điều kiện về thời gian và trình độ chuyên môn còn hạn chế nên
không thể tránh khỏi những sai xót, em rất mong những lời góp ý quý báu từ
thầy cô và bạn bè.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày tháng
năm
Sinh viên thực hiện
Hoàng Thị Ngọc


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1 Bảng hiện trạng sử dụng đất huyện Ngân Sơn giai đoạn ................ 31
2014 – 2015 ..................................................................................................... 31
Bảng 4.2: Bảng thống kê số lƣợng hồ sơ chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất
tại huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014- 2015 ...................................................... 34
Bảng4.3: Bảng thống kê số lƣợng hồ sơ thực hiện công tác tặng cho QSDĐ tại
huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014- 2015 ........................................................... 38
Bảng 4.4 Bảng thống kê số lƣợng hồ sơ thừa kế quyền sử dụng đất tại huyện
Ngân Sơn giai đoạn 2014- 2015...................................................................... 40
Bảng4.5: Bảng thống kê số lƣợng hồ sơ đất thế chấp quyền sử dụng đất tại
huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014- 2015 ........................................................... 42
Bảng 4.6: Bảng kết quả chuyển quyền sử dụng đất tại huyện Ngân Sơn giai
đoạn 2014- 2015 .............................................................................................. 45
Bảng 4.7 Bảng kết quả đánh sự hiểu biết chung của ngƣời dân về công tác
chuyển quyền đất tại huyện Ngân Sơn ............................................................ 48


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1 Bản đồ hành chính huyện Ngân Sơn tỉnh Bắc Kạn ......................... 26
Hình 4.2 Tỉ lệ phần trăm cơ cấu đất đai huyện Ngân Sơn năm 2014 ............. 32
Hình 4.3 Tỉ lệ phần trăm cơ cấu đất đai huyện Ngân Sơn năm 2015 ............ 33
Hình 4.4 Biểu đồ thống kê số hồ sơ hợp lệ thực hiên chuyển nhƣợng QSDĐ
tại huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014 - 2015 ..................................................... 35
Hình 4.5 Tình hình chuyển nhƣợng QSDĐ tại huyện Ngân Sơn trong giai
đoạn 2014 – 2015 ............................................................................................ 36
Hinh 4.6 :Tình hình tặng cho QSDĐ huyện Ngân Sơn .................................. 39
giai đoạn 2014- 2015 ....................................................................................... 39
Hình 4.7 : Tình hình thừa kế QSDĐ tại huyện Ngân Sơn .............................. 41
giai đoạn 2014 - 2015 ...................................................................................... 41
Hình 4.8 : Biểu đồ thể hiện số hồ sơ thế chấp QSDĐ tại huyện Ngân Sơn giai
đoạn 2014 – 2015 ............................................................................................ 43
Hình 4.9 : Biểu đồ hồ sơ thế chấp QSDĐ tại huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014
- 2015............................................................................................................... 44
Hinh 4.10 Biểu đồ số hồ sơ thực các hình thức chuyển quyền tại ................. 46
huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014 - 2015 .......................................................... 46
Hình 4.11 :Tình hình thực hiện chuyển QSDĐ tại huyện Ngân Sơn giai đoạn
2014 -2015....................................................................................................... 47
Hình 4.12 Biểu đồ điều tra sự hiểu biết của ngƣời dân về công tác chuyển
quyền sử dụng đất tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn ................................... 49


v

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BNV

Bộ nội vụ

BTC

Bộ tài chính

BTNMT

Bộ tài nguyên môi trƣờng

CP

Chính phủNghị định

PGS.TS

Phó giáo sƣ tiến sĩ

TT

Thông tƣ

TTLT

Thông tƣ liên tịch

QSDĐ

Quyền sử dụng đấtQuyết định

UBND

Ủy ban nhân dân

STT

Số thứ tự

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng kí quyền sử dụng đất


vi

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát của đề tài .................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
PHẦN 2:TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................. 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài .......................................................................... 4
2.1.1. Cơ cở pháp lí ........................................................................................... 4
2.1.2. Cơ sở lí luận ............................................................................................ 6
2.1.3. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................ 7
2.2. Khái quát về chuyển quyền sử dụng đất .................................................... 8
2.2.1. Các hình thức chuyển quyền sử dụng đất ............................................... 8
2.2.2. Một số quy định chung về chuyển quyền sử dụng đất.......................... 10
2.2.3. Những quy định trình tự chuyển quyền sử dụng đất thực hiện theo cơ
chế 1 cửa tại xã ,phƣờng ,thị trấn .................................................................... 13
2.2.4. Vị trí chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế hoạt động
và cơ chế phối hợp của VPĐK QSDĐ. ........................................................... 15
2.3. Sơ lƣợc tình hình chuyển quyền trên địa bàn huyện Ngân Sơn............... 19
PHẦN 3:ĐỐI TƢỢNG NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 21
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 21
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................ 21
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 21
3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu............................................................ 21
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 21


vii

3.3.1. Đánh giá sơ lƣợc về điều kiện tự nhiên ,kinh tế, xã hội của huyện Ngân
Sơn................................................................................................................... 21
3.3.2. Đánh giá thực trạng công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn
huyện Ngân Sơn .............................................................................................. 22
3.3.3. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân về chuyển quyền sử dụng đất ..... 22
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi khó khăn và giải pháp trong công tác chuyển
quyền sử dụng đất tại huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn ................................... 22
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 23
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu sơ cấp..................................................... 23
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu thứ cấp ................................................... 24
3.4.3. Phƣơng pháp xử lí thông tin .................................................................. 24
3.4.4. Phƣơng pháp biểu đạt thông tin thu thập đƣợc ..................................... 25
PHẦN 4:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .............................................................. 26
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Ngân Sơn ............................... 26
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 26
4.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội ........................................................................ 29
4.1.3. Hiện trạng sử dụng đất và tình hình sử dụng đất .................................. 30
4.2. Đánh giá công tác chuyển quyền trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn
2014 -2015....................................................................................................... 33
4.2.1. Công tác chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất ........................................ 33
4.2.2. Công tác tặng cho .................................................................................. 37
4.2.3. Công tác thừa kế.................................................................................... 40
4.2.4. Công tác thế chấp quyền sử dụng đất ................................................... 42
4.2.5. Tổng hợp kết quả công tác chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn
huyện Ngân Sơn giai đoạn 2014- 2015 ........................................................... 45
4.3. Đánh giá sự hiểu biết của ngƣời dân huyện Ngân Sơn về chuyển quyền sử
dụng đất. .......................................................................................................... 48


viii

4.4. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để đẩy mạnh công tác chuyển
QSDĐ .............................................................................................................. 51
4.4.1 Thuận lợi ................................................................................................ 51
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 51
4.4.3. Đề xuất giải pháp cho công tác chuyển quyền sử dụng đất. ................. 52
PHẦN 5:KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .............................................................. 54
5.1. Kết luận .................................................................................................... 54
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 57


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với con ngƣời.Đất
đai là nơi con ngƣời sinh sống và là tƣ liệu sản xuất đặc biệt. Đất đai là nguồn
tài nguyên có hạn về diện tích do không thể sản sinh ra thêm. Đất đai là điều
kiện vật chất mà mọi sản xuất và sinh hoạt đều cần tới. Trong quá trình phát
triển của xã hội loài ngƣời, sự hình thành và phát triển của mọi nền văn minh
vật chất và văn minh tinh thần, tất cả các kỹ thuật vật chất và văn hóa khoa
học đều đƣợc xây dựng trên nền tảng cơ bản là sử dụng đất đai.
Luật đất đai hiện hành đã khẳng định “Đất đai là tài nguyên quốc gia vô
cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt, là thành phần quan trọng hàng đầu
của môi trƣờng sống, là địa bàn phân bố các khu dân cƣ, xây dựng các công
tình kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng”.
Trong những năm vừa qua theo định hƣớng của đảng và nhà nƣớc, theo
định hƣớng xã hội chủ nghĩa công nghiệp hóa - hiện đại hóa kinh tế nƣớc ta
không ngừng tăng trƣởng kéo theo đó là sự phát triển của các đô thị. Đô thị
hóa diễn ra nhanh chóng và mạnh mẽ, xã hội ngày càng phát triển nhu cầu sử
dụng đất đai của con ngƣời ngày càng tăng từ đó kéo theo việc chuyển quyền
sử dụng dụng đất ngàycàng cao.
Huyện Ngân Sơn thuộc tỉnh Bắc Kạn là một huyện miền núi phía Đông
Bắc Bộ. Trong những năm gần đây việc thực hiện quyền và nghĩa vụ nhà
nƣớc đại diện chủ sở hữu và chủ sử dụng đất trong quản lí và sử dụng đất đạt
đƣợc nhiều thành tích đáng kể song vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhất định
trong quá trình thực hiện luật đất đai. Do đó để thấy đƣợc những tồn tại và
hạn chế trong công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai nói chung và trong việc
đảm bảo quyền lợi cũng nhƣ nghĩa vụ của nhà nƣớc và chủ sử dụng trong quá


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×