Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 20142015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------------------

HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN
GIAI ĐOẠN 2014-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý tài nguyên

Khóa học

: 2012-2016

Thái Nguyên – 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------------------

HOÀNG THỊ HUYỀN TRANG

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BÌNH GIA TỈNH LẠNG SƠN
GIAI ĐOẠN 2014-2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Quản lý đất đai
: K 45 – QLĐĐ – N01
: Quản lý tài nguyên
: 2012-2016
: Th.S Nguyễn Ngọc Anh

Thái Nguyên – 2016


i


LỜI CẢM ƠN
Trong thời gian thực tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại
học,ngoài sự cố gắng của bản thân, tôi còn nhận đƣợc sự quan tâm giúp đỡ
của các cá nhân trong và ngoài trƣờng.
Qua đây tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới toàn thể các thầy cô giáo
trong khoa Quản lý Tài nguyên cùng các thầy cô trong trƣờng Đại học Nông
Lâm Thái Nguyên đã dìu dắt, dạy dỗ tôi trong quá trình học tập tại trƣờng.
Tôi bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất tới thầy giáo - Th.s
Nguyễn Ngọc Anh, ngƣời đã tận tình hƣớng dẫn và giúp đỡ tôi trong suốt thời
gian thực tập.
Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của cán bộ UBND huyện Bình
Gia - tỉnh Lạng Sơn, các cán bộ phòng Tài Nguyên - Môi trƣờng huyện Bình
Gia, các cán bộ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Bình Gia đã tạo
mọi điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành nội dung đề tài này.
Tôi xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè đã quan tâm động viên,
giúp đỡ tôi trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp
của mình.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Hoàng Thị Huyền Trang


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
năm 2015 ...................................................................................... 25
Bảng 4.2: Các loại tài liệu trong bộ hồ sơ địa giới hành chính cấp huyện ...............28
Bảng 4.3: Kết quả đo đạc thành lập bản đồ huyện Bình Gia giai đoạn 2014- 2015 .29
Bảng 4.4: Biến động diện tích các loại đất theo mục đích sử dụng qua hai kỳ kiểm
kê năm 2010 và năm 2014 .......................................................................32
Bảng 4.5. Kết quả thuê đất tại huyện Bình Gia từ năm 2014 đến năm 2015...........34
Bảng 4.6. Tổng hợp kết quả thu hồi đất thực hiện các công trình, dự án theo từng
loại đất .....................................................................................................36
Bảng 4.7. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn và đất ở đô
thị huyện Bình Gia – Lạng Sơn năm 2014 ..............................................38
Bảng 4.8. Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở nông thôn và đất ở đô
thị huyện Bình Gia – Lạng Sơn (năm 2015)............................................39
Bảng 4.9: Kết quả lập hồ sơ địa chính của huyện Bình Gia .....................................41
Bảng 4.10: Công tác thống kê kiểm kê năm 2015 huyện Bình Gia .........................43
Bảng 4.11: Kết quả thực hiện thu ngân sách từ đất đai huyện Bình Gia từ năm
2014 - 2015 ................................................................................... 45
Bảng 4.12: Kết quả giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai của
huyện Bình Gia giai đoạn 2014 – 2015 ...................................................48


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

BTNMT

: Bộ Tài Nguyên và Môi Trƣờng

CHXHCN

: Cộng hòa xã hội chủ nghĩa

CN

: Công nghiệp

CT

: Chỉ thị

GCNQSDĐ

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HD

: Hƣớng dẫn

KT – XH

: Kinh tế - Xã hội

NN

: Nông nghiệp

NQ - TW

: Nghị quyết - Trung Ƣơng

PTNMT

: Phòng Tài Nguyên và Môi Trƣờng

QSHNƠ

: Quyền sở hữu nhà ở

QH-KHSDĐ : Quy hoạch - kế hoạch sử dụng đất
STNMT

: Sở Tài Nguyên và Môi Trƣờng

TW

: Trung Ƣơng

TT

: Thông tƣ

TB

: Thông báo

UBND

: Uỷ ban nhân dân


iv

MỤC LỤC

PHẦN 1. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu của đề tài ..................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .................................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. Yêu cầu của đề tài ...................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 4
2.1. Cơ sở lý luận .............................................................................................. 4
2.1.1. Các khái niệm liên quan đến quản lý đất đai .......................................... 4
2.1.2. Những nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai ở
Việt Nam theo Luật Đất Đai 2013 .................................................................... 6
2.2. Cơ sở pháp lý ............................................................................................. 7
2.3. Cơ sở thực tiễn ........................................................................................... 9
2.3.1. Tình hình quản lý Nhà nƣớc về đất đai trên phạm vi cả nƣớc ................ 9
2.3.2. Tình hình quản lý nhà nƣớc về đất đai ở tỉnh Lạng Sơn....................... 13
PHẦN 3. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 16
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 16
3.1.1. Đối tƣợng .............................................................................................. 16
3.1.2. Phạm vi .................................................................................................. 16
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 16
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 16
3.3.1. Điều tra về điề u kiê ̣n tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến đất đai của
huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn .......................................................................... 16


v

3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
giai đoa ̣n 2014 – 2015 ..................................................................................... 16
3.3.3. Đề xuấ t mô ̣t số giải pháp nhằ m nâng cao hi
ệu quả công tác quản lý Nhà nƣớc
về đấ t đai trên địa bàn huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn trong thời gian tơ...............
17
́i
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu.......................................................................... 17
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập tài liệu thứ cấp .................................................. 17
3.4.2. Phƣơng pháp thống kê, xử lý số liệu..................................................... 17
3.4.3. Phƣơng pháp kế thừa............................................................................. 17
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 18
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.......................................................... 18
4.1.1. Điều kiện tự nhiên,tài nguyên và môi trƣờng ....................................... 18
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế, xã hội ..................................................... 22
4.1.3. Đánh giá chung ..................................................................................... 23
4.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn
giai đoa ̣n 2014 - 2015 ...................................................................................... 24
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất .......................................................................... 24
4.2.2. Đánh giá tình hình quản lý đất đai của huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn ..... 27
4.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý và sử dụng đất trên địa bàn huyện
Bình Gia giai đoạn 2014-2015 ........................................................................ 50
4.3. Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai
trên địa bàn huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn................................................... 51
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 53
5.1. Kết luận .................................................................................................... 53
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Đất đai là tài nguyên quốc gia vô cùng quý giá, là tƣ liệu sản xuất đặc biệt,
là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân bố các
khu dân cƣ, xây dựng cơ sở kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng. Đất đai
là điều kiện chung đối với mọi quá trình sản xuất của các ngành kinh tế quốc dân
và hoạt động của con ngƣời, là điều kiện vật chất cần thiết để con ngƣời tồn tại và
tái sản xuất cho các thế hệ kế tiếp nhau của loài ngƣời.
Công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai với 15 nội dung đƣợc ghi nhận
tại điều 22 của Luật Đất đai năm 2013, đây là cơ sở pháp lý để Nhà nƣớc nắm
chắc, quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đấ t đai của quốc gia cũng nhƣ để
ngƣời sử dụng đất yên tâm sử dụng và khai thác tiềm năng từ đất mang lại.
Huyện Bình Gia có tổng diện tích 109.415,25 ha, nằm ở Phía Tây của
tỉnh Lạng Sơn. Cách thành phố 70km về phía Đông Bắc theo quốc lộ 1B. Địa
hình huyện Bình Gia bị chia cắt bởi những dãy núi đất, núi đá, độ dốc trung
bình từ 25 - 300; núi đất chiếm 70% diện tích đất tự nhiên; địa hình đồi núi
thoải chiếm từ 15 -20%; các dải thung lũng hẹp chiếm 3,5% diện tích. Việc
đo đạc bản đồ nhiều bất cập. Thực hiện Luật đất đai năm 2013 và nhu cầu
thực tiễn về quản lý, sử dụng đất tại địa phƣơng, UBND huyện Bình Gia đã
và đang tiến hành xây dựng các phƣơng án quản lý và sử dụng đất đai, sử
dụng các căn cứ pháp lý và khoa học, làm cơ sở sử dụng đất; phân bổ hợp lý,
sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả cao và bền vững quỹ đất; thiết lập các hành lang
pháp lý cho việc thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng, chuyển đổi,
chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất... cho phù hợp với yêu cầu phát triển KT XH của các xã.


2

Vì vậy, việc đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất trở thành vấn đề
cấp thiết hiện nay, xuất phát từ thực tế đó đƣợc sự nhất trí của Khoa Quản lý
tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên dƣới sự hƣớng dẫn của
thầy giáo Th.S Nguyễn Ngọc Anh. Em tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề
tài: “Đánh giá công tác Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện
Bình Gia, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2014-2015”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1.Mục tiêu tổng quát
Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai tại huyện
Bình Gia theo 15 nội dung quy định tại điều 22 Luật Đất đai 2013 và đề xuất
một số giải pháp có ý nghĩa và góp phần vào việc nâng cao hiệu quả trong
công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
Tìm hiểu tình hình quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2014 đến 2015
của huyện Bình Gia theo 15 nội dung quản lý nhà nƣớc về đất đai; đánh giá
những thành tựu và hạn chế trong công tác quản lý và sử dụng đất đai của
huyện Bình Gia giai đoa ̣n 2014 đến 2015 và tìm ra những nguyên nhân và đề
ra một số giải pháp để th ực hiện tốt công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai
trong thời gian tới.
1.3. Yêu cầu của đề tài
- Nắm đƣợc các quy định của Nhà nƣớc đối với công tác quản lý Nhà nƣớc

về đất đai. Đặc biệt là 15 nội dung quy định tại điều 22 Luật Đất đai 2013.
- Nắm vững tình hình quản lý và sử dụng đất đai ở huyện Bình Gia giai
đoạn 2014 - 2015.
- Các số liệu điều tra, thu thập đầy đủ, chính các, phản ánh trung thực
khách quan công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai ở huyện Bình Gia.


3

1.4. Ý nghĩa của đề tài
Ý nghĩa học tập: Củng cố kiến thức đại học và bƣớc đầu làm quen với
công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai ngoài thực tế.
Ý nghĩa thực tiễn: Nghiên cứu tình hình quản lý Nhà nƣớc về đất đai
của huyện Bình Gia, từ đó đề xuất một số giải pháp giúp cho công tác quản lý
Nhà nƣớc về đất đai đƣợc thực hiện tốt hơn.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×