Tải bản đầy đủ

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 tờ bản đồ số 06 từ số liệu đo đạc tại xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

i
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------  -----------

HOÀNG KHÁNH NGUYÊN
Tên đề tài:
“THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỈ LỆ 1:2000 TỜ BẢN ĐỒ SỐ 06
TỪ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC TẠI XÃ HUỐNG THƢỢNG,HUYỆN ĐỒNG
HỶ,TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai


Khoa

: Quản Lý Tài Nguyên

Khoá học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ii
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------  -----------

HOÀNG KHÁNH NGUYÊN
Tên đề tài:
“THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỈ LỆ 1:2000 TỜ BẢN ĐỒ SỐ 06
TỪ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC TẠI XÃ HUỐNG THƢỢNG,HUYỆN ĐỒNG
HỶ,TỈNH THÁI NGUYÊN”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa

: Quản Lý Tài Nguyên

Lớp

: K44 – QLĐĐ – N02

Khoá học: 2012 – 2016

Giáo viên hƣớng dẫn:TS. Nguyễn Thị Lợi
Khoa Quản Lý Tài Nguyên -Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thái Nguyên, năm 2016


iii
LỜI CÁM ƠN

Để hoàn thành chương trình đào tạo trong nhà trường, thực hiện phương
châm: “Học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tế” là phương thức quan
trọng giúp học viên, sinh viên trau dồi kiến thức, củng cố bổ sung lý thuyết học
trên lớp, học trong sách vở nhằm giúp cho sinh viên ngày càng nâng cao trình độ
chuyên môn của chính mình.
Xuất phát từ nguyện vọng bản thân và được sự đồng ý của ban giám hiệu
nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên em tiến hành thực tập tốt
nghiệp tại Công ty cổ phần trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long. Trong
thời gian thực tập em đã học hỏi được rất nhiều kiến thức bổ ích từ các anh chị
cho riêng mình.
Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Cô giáo Ts.Nguyễn Thị
Lợi. Cô đã nhiệt tình giảng dạy và hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập và
viết khóa luận.
Em xin chân thành cám ơn ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên,
Ban giám hiệu Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, cùng các thầy cô đã
giảng dạy những kiến thức và truyền đạt kinh nghiệm quý báu cho chúng em
trong quá trình học tập, rèn luyện. Tất cả là những hành trang quý báu của mỗi sinh
viên sau khi ra trường.Đó là sự hoàn thiện về kiến thức chuyên môn, lý luận và
phương pháp làm việc, năng lực công tác nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tiễn.
Em xin gửi lời cám ơn đến các bác, các chú và các anh chị phòng Địa
chính của Công ty cổ phần trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long đã nhiệt
tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho em hoàn thành khóa luận một cách tốt nhất.
Cám ơn gia đình và người thân của em đã luôn động viên em trong suốt
thời gian thực tập. Cám ơn bạn bè, những người đã luôn đồng hành cùng em
trong suốt thời gian hoàn thành bài luận văn này.


iv
Do thời gian cũng như kiến thức của bản thân có hạn, bước đầu được làm
quen với thực tế nên trong quá trình làm khóa luận còn nhiều thiếu sót. Em rất
mong được sự tham gia đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn để bài luận
văn tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cám ơn!
Thái Nguyên, ngày 30 tháng 4 năm 2016
Sinh viên

Hoàng Khánh Nguyên


v

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Bảng tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ........................... 7
Bảng 2.2. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ ......................................................... 9
Bảng 2.3. Chỉ tiêu kỹ thuật thành lập lưới địa chính ..................................... 13
Bảng 2.4. Chỉ tiêu kỹ thuật của các yếu tố của lưới đường chuyền .............. 14
Bảng 2.5. Kết quả đo đạc bản đồ địa chính trên phạm vi tỉnh Thái Nguyên .. 22
Bảng 2.6. Thực trạng đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Định Hóa.. 23
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Kim Sơn năm 2013 ........................ 34
Bảng 4.2. Toạ độ điểm khởi tính..................................................................... 35
Bảng 4.5. Thành quả toạ độ sau khi bình sai .................................................. 41


vi

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 4.1.Chọn điểm, chôn mốc, thông hướng ................................................ 37
Bảng 4.4. Số liệu điểm gốc ............................................................................. 38
Hình 4.2. Tạo file bản đồ ................................................................................ 44
Hình 4.3. Chọn seed file cho bản vẽ ............................................................... 45
Hình 4.4. Đặt đơn vị cho bản vẽ ..................................................................... 46
Hình 4.5. Khởi động TMV.Map ..................................................................... 47
Hình 4.6.Triển điểm chi tiết trên bản vẽ ......................................................... 47
Hình 4.7. Nhập số liệu..................................................................................... 48
Hình 4.8. Nối điểm đo chi tiết ......................................................................... 49
Hình 4.9.Sửa lỗi bằng phần mềm MRFClear.................................................. 50
Hình 4.10.a. Sửa lỗi......................................................................................... 51
Hình 4.10.b. Sửa lỗi ........................................................................................ 52
Hình 4.11. Tạo Topology ................................................................................ 53
Hình 4.12. Bản đồ đã tạo tâm thửa.................................................................. 54
Hình 4.13. Đánh số thửa bản đồ...................................................................... 55
Hình 4.14. Gán thông tin cho thửa đất ............................................................ 56
Hình 4.15. Bản đồ đã vẽ nhãn thửa ................................................................. 57
Hình 4.16. Tạo khung bản đồ .......................................................................... 58
Hình 4.18. Tạo hồ sơ thửa đất ......................................................................... 60
Hình 4.19. Tạo phiếu xác nhận kết quả hiên trạng thửa đất ........................... 61
Hình 4.20. Tạo trích lục thửa đất .................................................................... 62


vii
DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT

Cụm từ viết tắt

Giải thích

1

UBND

2

Cs

3

GCNQSDĐ

4

TN&MT

5

&

6

CHXHCN

7

Ts

8

TNHH

Trách nhiệm hữu hạn

9

THCS

Trung học cơ sở

10

CSDL

Cơ sở dữ liệu

11

TKKT- DT

Ủy ban nhân dân
Cộng sự
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tài nguyên và Môi trường

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Tiến sỹ

Thiết kế kỹ thuật - dự toán


viii
MỤC LỤC
LỜI CÁM ƠN .................................................................................................... i
PHẦN 1. MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................. 1
1.2. Mục đích và yêu cầu nghiên cứu................................................................ 2
1.2.1. Mục đích nghiên cứu ............................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu nghiên cứu ................................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ............................................................... 3
2.1. Tổng quan về bản đồ địa chính .................................................................. 3
2.1.1. Khái niệm về bản đồ địa chính................................................................ 4
2.1.2. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ...................................................... 4
2.1.3. Nội dung của bản đồ địa chính................................................................ 9
2.1.4. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính ....................................... 11
2.1.5. Lưới khống chế địa chính..................................................................... 12
2.2. Những phần mềm ứng dụng trong biên tập bản đồ địa chính.................. 16
2.2.1. Giới thiệu về phần mềm Mapping–Office và phần mềm Microstbation
......................................................................................................................... 16
2.2.2. Giới thiệu phần mềm TMV.Map .......................................................... 17
2.3. Thực trạng công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính ............................ 21
2.3.1. Tình hình chung công tác đo vẽ bản đồ địa chính trên toàn quốc ........ 21
2.3.2. Tình hình công tác đo vẽ bản đồ địa chính ở tỉnh Thái Nguyên........... 22
2.3.3. Kết quả đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn Huyện Đồng Hỷ ............ 23
PHÂN 3. NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ................... 24
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 24
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 24


ix
3.3. Nội dung ................................................................................................... 24
3.3.1. Điều tra điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội của xã Huống Thượng.... 24
3.3.2. Điều tra về tình hình quản lý, sử dụng đất đai của xã Huống Thượng . 24
3.3.4. Ứng dụng phần mềm TMV.Map để khai thác cơ sở dữ liệu địa chính 25
3.3.5. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ...................................................... 25
3.4. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 25
3.4.1. Điều tra cơ bản số liệu thứ cấp.............................................................. 25
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 25
3.4.3. Phương pháp đo vẽ và xử lý số liệu ...................................................... 25
3.4.4. Biên tập bản đồ địa chính ...................................................................... 25
3.4.5. Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm .......................................................... 25
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ........................... 26
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội ....................................................... 26
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 26
4.1.2. Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội.................................................... 29
4.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của xã Huống Thượng ..................... 31
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai ...................................................................... 31
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai .................................................................... 33
4.3. Thành lập lưới khống chế đo vẽ địa chính ............................................... 34
4.3.1. Công tác ngoại nghiệp........................................................................... 34
4.3.2. Công tác nội nghiệp .............................................................................. 38
4.4. Công tác đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ địa chính ............................... 41
4.4.1. Đo vẽ chi tiết ........................................................................................ 41
4.4.2. Nhập số liệu từ thực địa vào máy tính .................................................. 43
4.4.3. Ứng dụng phần mềm Microstation và TMV.map để thành lập bản đồ
địa chính .......................................................................................................... 43
4.5. Ứng dụng phần mềm TMV.Map để khai thác cơ sở dữ liệu địa chính ... 59


x
4.6. In bản đồ, lưu trữ, đóng gói và giao nộp sản phẩm..................................... 62
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................ 63
5.1. Kết luận ..................................................................................................... 63
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×