Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính tờ số 20 tỉ lệ 1:1000 xã Nhạo Sơn – huyện Sông Lô – tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

HOÀNG ĐỨC THIỆN

“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN TỬ
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 20 TỶ LỆ 1:1000 XÃ
NHẠO SƠN – HUYỆN SÔNG LÔ – TỈNH VĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính Quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa

: 2012 – 2016

THÁI NGUYÊN - 2016


O

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------

HOÀNG ĐỨC THIỆN
“ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC VÀ MÁY TOÀN ĐẠC ĐIỆN
TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỜ SỐ 20 TỶ LỆ 1:1000 XÃ
NHẠO SƠN – HUYỆN SÔNG LÔ – TỈNH VĨNH PHÚC”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính Quy

Chuyên ngành

: Quản lý Đất đai

Lớp

: 45 – QLĐĐ – N01

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa


: 2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn

: ThS. Nông Thu Huyền

THÁI NGUYÊN - 2016

Thái Nguyên – Năm 2015


LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trƣờng, bản thân
em đã đƣợc sự dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản
lý Tài nguyên, cũng nhƣ các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trƣờng,
các Phòng ban và phòng Đào tạo của Trƣờng Đại học Nông lâm.
Sau gần 4 tháng nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt
nghiệp của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy, cô trong khoa Quản
lý Tài nguyên, Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên đã giảng dạy và
hƣớng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn
luyện tại trƣờng, trong thời gian vừa qua các thầy, cô khoa Quản lý Tài
nguyên đã tạo điều kiện cho em đƣợc trải nghiệm thực tế về công việc và
ngành nghề mà mình đang học tại Công ty Cổ phần Trắc địa địa chính và Xây
dựng Thăng Long.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo – ThS. Nông Thu Huyền đã
trực tiếp hƣớng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Nhân đây em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Công ty Cổ phần
Trắc địa Địa Chính và Xây dựng Thăng Long, các chú, các anh trong công ty
và Đội đo đạc số 1 đã tận tình giúp đỡ, chỉ bảo cho em trong thời gian thực
tập.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên,
khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Emxin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 9 , tháng 5 năm 2016
Sinh viên
Hoàng Đức Thiện


DANH MỤC VIẾT TẮT
Chữ viết tắt
CSDL
BTNMT
TT

VP
UTM
VN-2000
BĐĐC

Nguyên nghĩa
Cơ sở dữ liệu
Bộ Tài nguyên & Môi trƣờng
Thông tƣ
Quyết định
Vĩnh Phúc
Lƣới chiếu hình trụ ngang đồng góc
Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000
Bản đồ địa chính


DANH MỤC BẢNG

Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã Nhạo Sơn năm 2015 .......................................38
Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lƣớiđƣờng chuyền địa chính ...........43
Bảng 4.3 Số lần đo quy định .....................................................................................44
Bảng 4.4: Số liệu điểm gốc .......................................................................................45
BẢNG 4.5: BẢNG KẾT QUẢ TỌA ĐỘ PHẲNG VÀ ĐỘ CAO SAU BÌNH SAI HỆ
TỌA ĐỘ PHẲNG VN-2000 KINH TUYẾN TRỤC : 105°00'ELLIPSOID :
WGS-84 ............................................................................................................ 46


DANH MỤC HÌNH
Hình 4.1 : Vị Trí địa lí xã Nhạo Sơn. ........................................................................32
Hình 4.2:Bản đồ xã Nhạo Sơn ..................................................................................33
Hình 4.3: Sơ đồ lƣới kinh vĩ I xã Nhạo Sơn .............................................................48
Hình4.4 : Kết quả đo vẽ một số điểm chi tiết ...........................................................50
Hình 4.5:trút số liệu từ máy đo điện tử T-com .........................................................51
Hình 4.6: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................52
Hình 4.7 : Xử lý số liệu bằng phần mềm trắc địa .....................................................53
Hình 4.8 : File số liệu sau khi đƣợc sử lý .................................................................53
Hình4.9: Tính tọa độ và độ cao điểm chi tiết ............................................................54
Hình 4.10: Đƣa số liệu đo chi tiết lên bản vẽ ............................................................55
Hình 4.11 : Phun điểm chi tiết lên bản vẽ .................................................................56
Hình 4.12 : Một số điểm đo chi tiết. .........................................................................57
Hình 4.13: Bản vẽ của khu vực đo vẽ .......................................................................58
Hình 4.14 : Tự động tìm, sửa lỗi Clean.....................................................................64
Hình 4.15 : Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất ...................................................65
Hình 4.16: Các thửa đất sau khi đƣợc sửa lỗi ...........................................................65
Hình 4.17 : Bản đồ sau khi phân mảnh .....................................................................66
Hình 4.18 : Thửa đất sau khi đƣợc tạo tâm thửa .......................................................67
Hình 4.19 : Đánh số thửa tự động .............................................................................68
Hình 4.20: Gán dữ liệu từ nhãn .................................................................................69
Hình4.21 : Vẽ nhãn thửa ...........................................................................................70
Hình 4.22 : Sửa bảng nhãn thửa ................................................................................71
Hình 4.23 : Tạo khung bản đồ địa chính ...................................................................72
Hình 4.24: Tờ bản đồ sau khi đƣợc biên tập hoàn chỉnh ..........................................72


MỤC LỤC
Phần 1.Lời mở đầu ............................................................................................ 1
1.1:Tính cấp thiết của đề tài.....................................................................................1
1.2: Mục đích của đề tài. ................................................................................... 2
1.3: Yêu cầu....................................................................................................... 2
1.4. Ý nghĩa của đề tài. .............................................................................................3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Bản đồ địa chính ................................................................................................4
2.1.1. Khái niệm ........................................................................................................4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và Nội dung bản đồ địa chính ......................................5
2.1.3.Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ............................................................9
2.1.4: Lƣới chiếu Gauss – Kruger ...........................................................................9
2.1.5: Phép chiếu UTM .........................................................................................10
2.2. Các phƣơng pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ..............................13
2.2.1. Các phƣơng pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ...................13
2.2.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phƣơng pháp toàn đạc ...............................14
2.3. Thành lập lƣới khống chế trắc địa .................................................................15
2.3.1. Khái quát về lƣới tọa độ địa chính .............................................................15
2.3.3: Thành lập đƣờng truyền kinh vĩ............................................................17
2.4. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ .....................................................................18
2.4.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu ..........................................................................18
2.4.2 Phƣơng pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ...........19
2.5. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ......23
2.5.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ................................................23
2.5.2. Phần mềm famis ...........................................................................................24
PHẦN 3.ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........29

3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu .................................................................29
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .....................................................................29
3.3. Nội dung ...........................................................................................................29
3.3.1. Điều kiện tự nhiên – kinh tế xã hội của xã Nhạo Sơn ............................29


3.3.2. Thành lập lƣới khống chế đo vẽ .................................................................30
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết......................30
3.4 Phƣơng pháp nghiên cứu .................................................................................30
PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .....................................32
4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Nhạo Sơn ...................................32
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ........................................................................................32
4.1.2 Tài nguyên thiên nhiên .................................................................................34
4.1.3. Điều kiện kinh tế- xã hội .............................................................................35
4.1.4. Tình hình quản lý đất đai của xã ................................................................38
4.2 Công tác thành lập lƣới khống chế đo vẽ xã Nhạo Sơn ...............................41
4.2.1 Khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu. ..............................................................41
4.3 Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation và Famis 50
4.3.1 Đo vẽ chi tiết .......................................................................................... 50
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS,Emap và Microstation thành lập bản đồ
địa chính. ..................................................................................................................51
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ...........................................................73
4.4. Nhận xét chung về sử dụng máy toàn đạc điện tử và các phần mềm
famis,microstation trong quá trình đo vẽ,thành lập và sử dụng bản đồ địa
chính................................................................................................................75
4.4.1.Máy toàn đạc điện tử(Topcon):.............................................................75
4.4.2.Phần mềm microstation và Famis trong việc thành lập bản đồ..........75
PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...............................................................75
5.1. Kết luận.............................................................................................................75
5.2. Kiến nghị .................................................................................................. 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO .....................................................................................77


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1.Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá, không có khả năng tái tạo,
hạn chế về không gian và vô hạn về thời gian sử dụng.Đất đai là sản phẩm của
tự nhiên; là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia. Đất đai
là cội nguồn của mọi hoạt động sống; đặc biệt là hoạt động sống của con
ngƣời; nếu không có đất sẽ không có sản xuất và không có sự tồn tại của con
ngƣời. Không những thế trong sự nghiệp của mỗi quốc gia trên thế giới nói
chung và Việt Nam nói riêng, đất luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng; đất là
nguồn đầu vào của nhiều ngành kinh tế khác nhau; là tƣ liệu sản xuất của ngành
nông nghiệp. Song sự phân bố đất đai lại rất khác nhau dẫn đến nảy sinh các mối
quan hệ về đất đai cũng rất phức tạp, vấn đề đặt ra ở đây là làm sao quản lý đất
đai một cách có hiệu quả để góp phần giải quyết tốt các quan hệ đất đai thúc đẩy
sự phát triển nền kinh tế đất nƣớc.
Công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng
ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là những công việc chính của công
tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai,đây là chủ trƣơng lớn của Đảng và Nhà nƣớc.
Để quản lý đất đai một cách chặt chẽ theo một hệ thống tƣ liệu mang tính khoa
học và kỹ thuật cao, cần thiết phải có bộ bản đồ địa chính chính quy và hồ sơ địa
chính hoàn chỉnh theo quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng.
Hiện nay dƣới những hoạt động của con ngƣời và những thay đổi của
tự nhiên làm cho đất đai có những biến đổi không ngừng do đó. Để bảo vệ
quỹ đất đai cũng nhƣ để phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý đất đai thì bản
đồ địa chính là một trong những tài liệu hết sức cần thiết, vì nó là nguồn tài
liệu cơ sở cung cấp thông tin cho ngƣời quản lý, sử dụng đất đai, đồng thời là


2

tài liệu cơ bản nhất của bộ hồ sơ địa chính mang tính pháp lý cao. Với tính
chất hết sức quan trọng của hệ thống bản đồ địa chính.
Với tính cấp thiết của việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính
cho toàn khu vực xã Nhạo Sơn,huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc, với sự phân
công, giúp đỡ của Ban giám hiệu nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý
Tài nguyên, Đội đo đạc số 1 thuộc Công ty cổ phần trắc địa địa chính và Xây
dựng Thăng Long với sự hƣớng dẫn của cô giáo T hS.Nông Thu Huyền em
tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Ứng dụng công nghệ tin học và máy toàn đạc điện tử thành lập
bản đồ địa chính tờ số 20 tỉ lệ 1:1000 xã Nhạo Sơn – huyện Sông Lô –
tỉnh Vĩnh Phúc”
1.2. Mục tiêu của đề tài.
-Mục tiêu chung:Tìm hiểu, nắm rõ quy trình thành lập bản đồ bằng
phƣơng pháp toàn đạc điện tử, thực tập ứng dụng công nghệ tin học và máy
toàn đạc điện tử vào thành lập lƣới khống chế đo vẽ, đo vẽ chi tiết và biên tập
một tờ bản đồ địa chính tại xã Nhạo Sơn. Lồng ghép việc hỗ trợ việc quản lý,
xây dƣ̣ng hồ sơ điạ chính , cơ sở dƣ̃ liê ̣u điạ chính , công tác quản lý nhà nƣớc
của UBND xã, đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyề n sở
hƣ̃u nhà ở và các tài sản khác gắ n liề n với đấ t.
-Mục tiêu riêng:Sử dụng máy toàn đạc điện tử (Topcon) và các phần mềm
Microstation, famis. . . vào xây dựng lƣới khống chế đo vẽ, và đo vẽ chi tiết
xây dựng tờ bản đồ địa chínhsố 20 trên địa bàn xã Nhạo Sơn – huyện Sông Lô –
tỉnh Vĩnh Phúc.
1.3. Yêu cầu.
- Bản đồ địa chính thành lập phải tuân thủ các quy trình, quy phạm
hiện hành nhƣ.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x