Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Đỗ Thu Hà

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Kim Oanh

HẢI PHÒNG - 2017


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI
KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY THUẬN PHONG

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Đỗ Thu Hà

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS Phạm Thị Kim Oanh

HẢI PHÒNG - 2017
Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

Page 2


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Đỗ Thu Hà
Lớp: QT1703K

Mã SV: 1312401140
Ngành: Kế toán – Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại
công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703KPage 3


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI

1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
 Tìm hiểu lý luận về công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán trong
các doanh nghiệp kinh doanh.
 Tìm hiểu thực tế công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán tại đơn vị
thực tập.
 Đánh giá ưu khuyết điểm cơ bản trong công tác kế toán nói chung cũng
như công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế toán nói riêng, trên cơ sở
đó đề xuất các biện pháp giúp đơn vị thực tập làm tốt hơn trong công tác
hạch toán.

2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
 Sưu tầm, lựa chọn số liệu phục vụ công tác lập và phân tích BCĐKT năm
2016 tại Công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong.

Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

Page 4


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

Page 5


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Phạm Thị Kim Oanh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hướng dẫn: Hoàn thiện công tác lập và phân tích Bảng cân đối kế
toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong.

Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hướng dẫn:............................................................................

Đề tài tốt nghiệp được giao ngày

tháng

Yêu cầu phải hoàn thành xong trước ngày

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN
Sinh viên
Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

năm 2017
tháng năm 2017

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn
Page 6


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

Đỗ Thu Hà

ThS. Phạm Thị Kim Oanh

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017
Hiệu trƣởng

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị

Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

Page 7


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƢƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC LẬP VÀ
PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP......... 2
1.1. Khái quát chung về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp vừa và nhỏ ..... 2
1.1.1. Báo cáo tài chính và sự cần thiết của báo cáo tài chính .............................. 2
1.1.1.1.Khái niệm báo cáo tài chính ...................................................................... 2
1.1.1.2.Sự cần thiết của báo cáo tài chính trong công tác quản lý kế toán ........... 2
1.1.2. Mục đích ,tác dụng và ý nghĩa của báo cáo tài chính ................................ 3
1.1.2.1. Mục đích của báo cáo tài chính ................................................................ 3
1.1.2.2. Vai trò của báo cáo tài chính .................................................................... 3
1.1.2.3. Ý nghĩa của báo cáo tài chính .................................................................. 4
1.1.3. Đối tượng áp dụng theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC .......................... 4
1.1.4.Yêu cầu của báo cáo tài chính theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ......... 5
1.1.5. Nguyên tắc lập và trình bày BCTC theo quyết định số 48/2006/QĐ-BTC
sửa đổi theo thông tư 138/2011/TT-BTC.............................................................. 6
1.1.5.1. Hoạt động liên tục .................................................................................... 6
1.1.5.2. Cơ sở dồn tích .......................................................................................... 6
1.1.5.3. Nhất quán ................................................................................................. 7
1.1.5.4. Trọng yếu và tập hợp ............................................................................... 7
1.1.5.5. Bù trừ........................................................................................................ 8
1.1.5.6. Có thể so sánh .......................................................................................... 8
1.1.6.Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp theo QĐ số 48/2006/QĐ- BTC
sửa đổi theo TT số 138/2011/TT-BTC.................................................................. 9

Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

Page 8


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

1.1.6.1. Hệ thống BCTC........................................................................................ 9
1.1.6.2. Trách nhiệm lập BCTC ............................................................................ 9
1.1.6.3. Kỳ lập BCTC............................................................................................ 9
1.1.6.4.Thời hạn nộp BCTC .................................................................................. 9
1.1.6.5. Nơi nhận BCTC...................................................................................... 10
1.2. Bảng cân đối kế toán và phương pháp lập bảng cân đối kế toán theo quyết
định số 48/2006/QĐ-BTC sửa đổi theo thông tư số 138/2011/TT-BTC ............ 10
1.2.1. Bảng cân đối kế toán và kết cấu của bảng cân đối kế toán ....................... 10
1.2.1.1. Khái niệm bảng cân đối kế toán ............................................................. 10
1.2.1.2. Tác dụng của bảng cân đối kế toán ........................................................ 10
1.2.1.3. Nguyên tắc lập và trình bày bảng cân đối kế toán ................................. 11
1.2.1.4. Kết cấu và nội dung của bảng cân đối kế toán ....................................... 12
1.2.2. Cơ sở số liệu, trình tự và phương pháp lập bảng cân đối kế toán ............. 19
1.2.2.1. Cơ sở số liệu trên bảng cân đối kế toán ................................................. 19
1.2.2.2. Trình tự lập bảng cân đối kế toán........................................................... 19
1.2.2.3. Phương pháp lập bảng cân đối kế toán .................................................. 19
1.3. Phân tích tài chính doanh nghiệp thông qua bảng cân đối kế toán .............. 28
1.3.1. Sự cần thiết phân tích bảng cân đối kế toán .............................................. 28
1.3.2. Các phương pháp phân tích bảng cân đối kế toán .................................... 28
1.3.2.1. Phương pháp so sánh .............................................................................. 30
1.3.2.2. Phương pháp tỷ lệ................................................................................... 30
1.3.3. Nội dung phân tích bảng cân đối kế toán .................................................. 30
1.3.3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua các
chỉ tiêu chủ yếu trên BCĐKT ............................................................................. 30
Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

Page 9


Hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong

1.3.3.2. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp thông qua tỷ số khả năng
thanh toán. .......................................................................................................... 32
CHƢƠNG 2: THỰC TẾ CÔNG TÁC LẬP VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ
TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH Ô TÔ XE MÁY THUẬN PHONG................................34
2.1. Khái quát về công ty TNHH ô tô xe máy Thuận Phong .............................. 34
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty ............................................ 34
2.1.2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty............................................... 35
2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được của công ty trong
những năm gần đây. ............................................................................................ 36
2.1.3.1. Thuận lợi ................................................................................................ 36
2.1.3.2. Khó khăn ................................................................................................ 36
2.1.3.3. Thành tích ............................................................................................... 36
2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy của công ty ...................................................... 36
2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty ......................................... 37
2.1.6. Hình thức kế toán, chế độ chính sách và phương pháp kế toán áp dụng tại công ty ..... 39
2.2. Thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH
ô tô xe máy Thuận Phong.................................................................................... 41
2.2.1. Căn cứ lập bảng cân đối kế toán tại công ty ............................................. 41
2.2.2. Quy trình lập bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô xe máy Thuận
Phong ................................................................................................................... 41
2.3. Thực trạng công tác phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty TNHH ô tô
xe máy Thuận Phong ........................................................................................... 70
CHƢƠNG 3. MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THÀNH CÔNG TÁC LẬP
VÀ PHÂN TÍCH BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH Ô
TÔ XE MÁY THUẬN PHONG ....................................................................... 71
Đỗ Thu Hà-Lớp QT1703K

Page 10


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x