Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Nam Á (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG

-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Đỗ Thị Thu Hà

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh

HẢI PHÕNG – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG

-----------------------------------

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ
ĐÔNG NAM Á

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN

Sinh viên

: Đỗ Thị Thu Hà

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.S Nguyễn Thị Mai Linh

HẢI PHÕNG – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Đỗ Thị Thu Hà

Mã SV: 1212401009

Lớp: QT1602K

Ngành: Kế toán - Kiểm toán

Tên đề tài:

Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH
Thƣơng mại Dịch vụ Đông Nam Á


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI


1.Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
( về lý luận, thực tiễn, các số liệu cần tính toán và các bản vẽ).
- Khái quát hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức công tác kế
toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Phản ánh đƣợc thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH
Thƣơng Mại dịch vụ Đông Nam Á
- Đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác kế toán hàng hóa tại
công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ Đông Nam Á , trên cơ sở đó đƣa ra
những biện pháp hoàn thiện.
1. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.

Sử dụng số liệu năm 2016

2. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.

Công ty TNHH Thƣơng Mại dịch vụ Đông Nam Á


CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Linh
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại Công ty
TNHH Thƣơng mại dịch vụ Đông Nam Á.
Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................

Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày tháng năm 2017
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày tháng năm 2017

Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn

Sinh viên

Đỗ Thị Thu Hà

ThS. Nguyễn Thị Mai Linh

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017
Hiệu trƣởng

GS.TS.NGƢT Trần Hữu Nghị


PHẦN NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN

1.
2.

Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
Chăm chỉ học hỏi, chịu khó sƣu tầm số liệu, tài liệu phục vụ cho bài viết.
Nghiêm túc, có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp.
Luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu đƣợc giáo viên hƣớng dẫn giao.
Đảm bảo đúng tiến độ của đề tài theo thời gian đã quy định.
Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T. T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số
liệu…):
Kết cấu của khóa luận đƣợc tác giả sắp xếp tƣơng đối hợp lý, khoa học
bao gồm 3 chƣơng:
Chƣơng 1, tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về
công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chƣơng 2, sau khi giới thiệu khái quát về công ty, tác giả đã mô tả và
phân tích thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH
Thƣơng mại dịch vụ Đông Nam Á., có số liệu minh họa cụ thể (năm
2016). Số liệu minh họa từ chứng từ vào các sổ sách kế toán logic và hợp
lý.
Chƣơng 3, tác giả đã đánh giá đƣợc những ƣu, nhƣợc điểm của công tác
kế toán tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ
Đông Nam Á., trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc một số giải pháp nhằm
hoàn thiện công tác kế toán tại Công ty. Các giải pháp đƣa ra có tính khả
thi và tƣơng đối phù hợp với tình hình thực tế tại công ty.

3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Bằng số: …………….
Bằng chữ:…………………………………………………

Hải Phòng, ngày … tháng … năm 2017

Cán bộ hƣớng dẫn

Ths. Nguyễn Thị Mai Linh


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƢƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ
TOÁNHÀNG HÓA TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ.................. 2
1.1. Những vấn đề chung về công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa
và nhỏ . .................................................................................................................. 2
1.1.1 Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp
vừa và nhỏ. ............................................................................................................ 2
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và
nhỏ. ........................................................................................................................ 2
1.1.2.1. Khái niệm và đặc điểm hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .......... 2
1.1.2.2. Vai trò hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .................................... 3
1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ................ 4
1.1.4. Phân loại hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ ................................... 4
1.1.5. Phƣơng pháp tính giá hàng hóa ................................................................... 5
1.1.5.1.Giá thực tế của hàng hóa nhập kho: .......................................................... 5
1.2. Nội dung tổ chức công tác kế toán hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
............................................................................................................................... 9
1.2.1. Kế toán chi tiết hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.......................... 9
1.2.1.2. Phƣơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển .................................................. 10
1.2.1.3. Phƣơng pháp sổ số dƣ ............................................................................ 11
1.2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .................... 13
1.2.2.1. Kế toán tổng hợp hàng hóa theo phƣơng pháp kê khai thƣờng xuyên .. 13
1.2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng háo theo phƣơng pháp kiểm kê định kỳ ........... 17
1.3. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho .................................................... 18
1.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán vào công tác kế toán hàng hóa
trong doanh nghiệp nừa và nhỏ ........................................................................... 21
1.4.1. Hình thức kế toán Nhật ký chung ............................................................. 22
1.4.2. Hình thức kế toán Nhật ký-Sổ cái ............................................................. 23
1.4.3. Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ: ........................................................... 24
1.4.4. Hình thức kế toán trên máy tính ................................................................ 25
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG HÓA TẠI
CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG NAM Á .................. 26
2.1. Khái quát chung công ty TNHH thƣơng mại dịch vụ Đông Nam Á ........... 26


2.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch
vụ Đông Nam Á. ................................................................................................. 26
2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Đông
Nam Á. ................................................................................................................ 27
2.1.3. Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Đông
Nam Á ................................................................................................................. 30
2.1.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán. ...................................................................... 30
2.1.3.2. Chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại Công ty TNHH
Thƣơng ................................................................................................................ 31
2.1.3.3. Tổ chức hệ thống sổ kế toán. ................................................................. 32
2.1.3.4. Tổ chức hệ thống báo cáo tài chính. ...................................................... 33
2.2. Thực trạng kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ Đông
Nam Á ................................................................................................................. 33
2.2.1. Đặc điểm về hàng hóa của Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ Đông
Nam Á ................................................................................................................. 33
2.2.2. Tổ chức kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ
Đông Nam Á ....................................................................................................... 33
2.2.2.1. Thủ tục nhập – xuất hàng hóa ................................................................ 33
2.2.2.2. Kế toán chi tiết hàng hóa tại Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ Đông
Nam Á ................................................................................................................. 35
2.2.2. Kế toán tổng hợp hàng hóa tại Công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ Đông
Nam Á ................................................................................................................. 52
2.2.2.1. Chứng từ sử dụng ................................................................................... 52
2.2.2.2. Tài khoản sử dụng .................................................................................. 52
2.2.2.3. Quy trình hạch toán ................................................................................ 52
2.2.2.4. Ví dụ minh họa ....................................................................................... 53
CHƢƠNG III:MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG
TÁC KẾ TOÁN HÀNG HOA TẠI CÔNG TY TNHH THƢƠNG MẠI
DỊCH VỤĐÔNG NAM Á ............................................................................... 57
3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thƣơng
mại Dịch vụ Đông Nam Á. ................................................................................. 57
3.1.1. Ƣu điểm ..................................................................................................... 57
3.1.2. Nhƣợc điểm ............................................................................................... 59
3.2. Một số đề xuất nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán hàng hóa tồn kho
tại công ty TNHH Thƣơng mại dịch vụ Đông Nam Á. ...................................... 59


3.2.1. Sự cần thiết của việc hoàn thiện ................................................................ 60
3.2.2. Yêu cầu của việc hoàn thiện...................................................................... 61
3.2.3.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tồn kho tại Công
ty .......................................................................................................................... 62
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................ 72


TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÕNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỜI MỞ ĐẦU
Nƣớc ta đang trong thời kỳ hội nhập với thế giới. Vì thế, để tăng khả năng
cạnh tranh trên thị trƣờng, các doanh nghiệp luôn cố gắng nhằm phấn đấu nâng
cao chất lƣợng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ của mình. Đồng thời doanh
nghiệp phải làm tốt công tác quản lý, công tác kế toán đặc biệt là kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
Nhận thức đƣợc tầm quan trọng, thiết thực của công việc kế toán; vận
dụng kiến thức đã đƣợc học tại trƣờng và thực tế qua quá trình thực tập tại công
ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Đông Nam Á, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện
công tác kế toán hàng hóa tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông
Nam Á” cho bài khoá luận của mình.
Nội dung bài khóa luận của em gồm 3 chƣơng:
Chương I: Những vấn đề lý luận cơ bản về công tác kế toán hàng hóa trong
doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Chương II: Thực trạng công tác kế toán hàng hóa tại công ty TNHH Thương
mại Dịch vụ Đông Nam Á
Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán hàng hóa tại
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Đông Nam Á
Do đây là lần đầu tiên tiếp xúc với việc tìm hiểu công việc thực tế nên không thể
tránh khỏi những thiếu sót hạn chế trong quá trình tìm hiểu, trình bày và đánh
giá về Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Đông Nam Á nên em rất mong
đƣợc sự giúp đỡ của các thầy cô!
Em xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên
Đỗ Thị Thu Hà

SV: ĐỖ THỊ THU HÀ-LỚP QT1602K

1


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x