Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xây dựng Tín Đức (Khóa luận tốt nghiệp)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-------------------------------

ISO 9001:2008

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
NGÀNH: KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN

Sinh viên:

Bùi Đức Thành

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Ninh Thị Thùy Trang

HẢI PHÒNG - 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
-----------------------------------


HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ
VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY
TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÍN ĐỨC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY
NGÀNH: KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN

Sinh viên:

Bùi Đức Thành

Giảng viên hƣớng dẫn: ThS. Ninh Thị Thùy Trang

HẢI PHÒNG – 2017


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
--------------------------------------

NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP

Sinh viên: Bùi Đức Thành

Mã SV: 1312402019

Lớp: QT1703K

Ngành: Kế toán – Kiểm toán

Tên đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và
xây dựng Tín Đức


NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI
1. Nội dung và các yêu cầu cần giải quyết trong nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp
(về lý luận, thực tiễn, các số liệu tính toán và các bản vẽ).
- Nghiên cứu lý luận chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác


định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Mô tả thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Tín Đức.
- Đề xuất một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại
và xây dựng Tín Đức.
2. Các số liệu cần thiết để thiết kế, tính toán.
- Sử dụng số liệu kế toán năm 2016 của Công ty Đầu tƣ thƣơng mại và xây
dựng Tín Đức.
3. Địa điểm thực tập tốt nghiệp.
Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Tín Đức.


CÁN BỘ HƢỚNG DẪN ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP
Ngƣời hƣớng dẫn thứ nhất:
Họ và tên: Ninh Thị Thùy Trang
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Cơ quan công tác: Trƣờng Đại học Dân lập Hải Phòng
Nội dung hƣớng dẫn: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng
Tín Đức

Ngƣời hƣớng dẫn thứ hai:
Họ và tên:.............................................................................................
Học hàm, học vị:...................................................................................
Cơ quan công tác:.................................................................................
Nội dung hƣớng dẫn:............................................................................

Đề tài tốt nghiệp đƣợc giao ngày ….tháng ….năm 2017
Yêu cầu phải hoàn thành xong trƣớc ngày ….. tháng …. năm 2017
Đã nhận nhiệm vụ ĐTTN

Đã giao nhiệm vụ ĐTTN
Người hướng dẫn

Sinh viên

Hải Phòng, ngày ...... tháng........năm 2017
Hiệu trƣởng

GS.TS.NSƢT Trần Hữu Nghị


PHIẾU NHẬN XÉT CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN
1. Tinh thần thái độ của sinh viên trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp:
- Nghiêm túc, có ý thức tốt trong quá trình làm đề tài tốt nghiệp.
- Luôn thực hiện tốt mọi yêu cầu đƣợc giáo viên hƣớng dẫn giao.
2. Đánh giá chất lƣợng của khóa luận (so với nội dung yêu cầu đã đề ra
trong nhiệm vụ Đ.T.T.N trên các mặt lý luận, thực tiễn, tính toán số liệu...):
Kết cấu của khoá luận đƣợc tác giả sắp xếp khoa học, hợp lý đƣợc chia làm
3 chƣơng:
Chương 1: Tác giả đã hệ thống hóa đƣợc những vấn đề lý luận cơ bản về
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh
nghiệp vừa và nhỏ.
Chương 2: Sau khi giới thiệu khái quát về công ty, tác giả đã mô tả và
phân tích thực trạng công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Tín Đức, có số liệu
minh họa cụ thể (quý 4 năm 2016). Số liệu minh họa từ chứng từ vào các sổ
sách kế toán tƣơng đối hợp lý và logic.
Chương 3: Tác giả đã đánh giá đƣợc những ƣu điểm, nhƣợc điểm của
công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty,
trên cơ sở đó tác giả đã đƣa ra đƣợc các giải pháp hoàn thiện công tác kế toán tại
Công ty. Các giải pháp đƣa ra có tính khả thi và tƣơng đối phù hợp với tình hình
thực tế tại công ty.
3. Cho điểm của cán bộ hƣớng dẫn (ghi bằng cả số và chữ):
Bằng số: ......................
Bằng chữ: .................................................................
Hải Phòng, ngày ..... tháng ...... năm 2017
Cán bộ hướng dẫn

Ths. Ninh Thị Thùy Trang


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ...................................................................................................... 1
CHƢƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC KẾ
TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH
TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ .................................................... 3
1.1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ
XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA
VÀ NHỎ................................................................................................................ 3
1.1.1 Sự cần thiết của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh trong doanh nghiệp vừa và nhỏ .......................................................... 3
1.1.2 Một số khái niệm cơ bản về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh ..................................................................................................................... 4
1.1.2.1 Doanh thu .................................................................................................. 4
1.1.2.2 Chi phí ....................................................................................................... 8
1.1.2.3 Xác định kết quả hoạt động kinh doanh .................................................... 9
1.1.3 Nhiệm vụ của công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
doanh trong doanh nghiệp ..................................................................................... 9
1.2 NỘI DUNG KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT
QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ................. 10
1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, các khoản giảm trừ
doanh thu của doanh nghiệp vừa và nhỏ ............................................................. 10
1.2.1.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 10
1.2.1.2 Tài khoản kế toán sử dụng ...................................................................... 11
1.2.1.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 12
1.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán ........................................................................... 13
1.2.2.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 14
1.2.2.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 15
1.2.2.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 16
1.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................... 18
1.2.3.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 18
1.2.3.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 18
1.2.3.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 19


1.2.4 Kế toán doanh thu và chi phí hoạt động tài chính...................................... 21
1.2.4.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 21
1.2.4.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 21
1.2.4.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 22
1.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ...................................................... 23
1.2.5.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 23
1.2.5.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 23
1.2.5.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 24
1.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh ......................................................... 25
1.2.6.1 Chứng từ sử dụng .................................................................................... 25
1.2.6.2 Tài khoản sử dụng ................................................................................... 25
1.2.6.3 Phƣơng pháp hạch toán ........................................................................... 27
1.3 TỔ CHỨC VẬN DỤNG HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN VÀO CÔNG
TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TRONG DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ ...................................... 28
1.3.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung .............................................................. 28
1.3.2 Hình thức kế toán Nhật ký sổ cái ............................................................... 29
1.3.3. Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ ........................................................... 30
CHƢƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÍN ĐỨC ................................. 33
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Tín
Đức ...................................................................................................................... 33
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển ............................................................. 33
2.1.2 Mô hình tổ chức bộ máy quản lý công ty .................................................. 35
2.1.3 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại
và xây dựng Tín Đức ........................................................................................... 36
2.1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty ....................................................... 36
2.1.3.2. Các chính sách và phƣơng pháp kế toán áp dụng tại công ty. ............... 37
2.1.3.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ và tài khoản ................................ 38
2.1.3.4. Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách kế toán .......................................... 38
2.1.3.5. Tổ chức hệ thống Báo cáo tài chính tại Công ty .................................... 40


2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC
ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TÍN ĐỨC .............................................. 40
2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tại Công ty TNHH Đầu
tƣ thƣơng mại và xây dựng Tín Đức ................................................................... 40
2.2.1.1 Nội dung doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và
xây dựng Tín Đức................................................................................................ 40
2.2.1.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng ............................................................... 41
2.2.1.3 Quy trình hạch toán ................................................................................. 41
2.2.1.4 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 42
2.2.2 Kế toán giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và xây
dựng Tín Đức ...................................................................................................... 46
2.2.2.1 Nội dung của giá vốn hàng bán tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và
xây dựng Tín Đức................................................................................................ 46
2.2.2.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng ............................................................... 46
2.2.2.3 Quy trình hạch toán ................................................................................. 47
2.2.2.4 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 47
2.2.3 Kế toán chi phí quản lý kinh doanh ........................................................... 53
2.2.3.1 Nội dung của chi phí quản lý kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ
thƣơng mại và xây dựng Tín Đức ....................................................................... 53
2.2.3.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng ............................................................... 53
2.2.3.3 Quy trình hạch toán ................................................................................. 53
2.2.3.4 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 54
2.2.4 Kế toán doanh thu tài chính và chi phí tài chính tại Công ty TNHH Đầu tƣ
thƣơng mại và xây dựng Tín Đức ....................................................................... 59
2.2.4.1 Nội dung của doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính tại Công
ty TNHH Đầu tƣ thƣơng mại và xây dựng Tín Đức ........................................... 59
2.2.4.2 Chứng từ và tài khoản sử dụng ............................................................... 59
2.2.4.3 Quy trình hạch toán ................................................................................. 59
2.2.4.4 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 60
2.2.5 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác ...................................................... 66
2.2.6 Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Đầu tƣ thƣơng
mại và xây dựng Tín Đức .................................................................................... 66


2.2.6.1 Chứng từ và tài khoản sử dụng ............................................................... 66
2.2.6.2 Quy trình hạch toán ................................................................................. 66
2.2.6.3 Ví dụ minh họa ........................................................................................ 66
CHƢƠNG III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH
DOANH TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƢ THƢƠNG MẠI VÀ XÂY
DỰNG TÍN ĐỨC ............................................................................................... 75
3.1 Nguyên tắc của việc hoàn thiện công tác kế toán ......................................... 75
3.2 Đánh giá chung về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
kinh doanh tại Công ty TNHH đầu tƣ thƣơng mại & xây dựng Tín Đức ........... 75
3.2.1 Ƣu điểm ...................................................................................................... 76
KẾT LUẬN ........................................................................................................ 87


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x