Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả hoạt động của chi nhánh Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ BỨNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN
PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÃNG
TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013- 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Khoa


: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2014 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

HOÀNG THỊ BỨNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH VĂN
PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN VĂN LÃNG
TỈNH LẠNG SƠN GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý đất đai

Lớp

: LTK11 - QLĐĐ

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2014 – 2016


Giảng viên hƣớng dẫn : TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn hết sức quan trọng trong toàn bộ quá trình học
tập, rèn luyện của mỗi sinh viên. Với phương châm “học đi đôi với hành, lý thuyết
gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên củng cố và hệ
thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã học, áp dụng một cách sáng tạo, linh hoạt vào
thực tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn để sau khi ra trường có thể đáp ứng
được nhu cầu của xã hội. Để hoàn thành khóa luận này bên cạnh sự nỗ lực cố gắng
của bản thân, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ.
Trước hết em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban giám hiệu trường Đại học
Nông Lâm Thái Nguyên, ban chủ nhiệm khoa Quản Lý Tài Nguyên, đặc biệt giảng
viên hướng dẫn TS. Vũ Thị Thanh Thuỷ và các thầy giáo, cô giáo đã giảng dạy và
hướng dẫn em trong thời gian học tập tại trường, luôn tạo điều kiện giúp đỡ em hoàn
thành tốt kết quả thực tập tốt ngiệp. Em xin trân thành cảm ơn các chú, các anh, các chị
đang công tác tại chi nhánh VPĐKQSDĐ huyện Văn Lãng đã tạo điều kiện giúp đỡ
em trong quá trình thực tập để có được kết quả như ngày hôm nay.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè, những người luôn
giúp đỡ và động viên em trong thời gian qua để hoàn thành tốt kỳ thực tập cũng như
bài báo cáo này.
Trong thời gian thực hiện đề tài, mặc dù đã cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu
nhưng do thời gian và trình độ hạn chế nên bài báo cáo của em không tránh khỏi
những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự giúp đỡ và đóng góp ý kiến của thầy,
cô giáo để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 08 năm 2016
Sinh viên

Hoàng Thị Bứng


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1:

Cơ cấu kinh tế của huyện Văn Lãng .....................................................30

Bảng 4.2:

Hiện trạng sử dụng đất của địa bàn huyện năm 2015 ...........................33

Bảng 4.3:

Nguồn nhân lực của Văn phòng ĐKQSDĐ ..........................................35

Bảng 4.4:

Kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện năm 2013 .......................40

Bảng 4.5:

Kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2014 ......41

Bảng 4.6:

Kết quả cấp GCNQSDĐ trên địa bàn huyện Văn Lãng năm 2015 ......42

Bảng 4.7:

Kết quả cấp GCNQSDĐ theo các năm của huyện Văn Lãng giai
đoạn năm 2013 - 2015 ..........................................................................43

Bảng 4.8:

Kết quả cấp GCNQSDĐ nông nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lãng,
Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 ..................................................45

Bảng 4.9:

Kết quả cấp GCNQSDĐ ở tại nông thôn trên địa bàn huyện Văn
Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 ........................................46

Bảng 4.10: Kết quả cấp GCNQSDĐ ở tại đô thị trên địa bàn huyện Văn Lãng,
Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 .................................................47
Bảng 4.11: Kết quả cấp GCNQSDĐ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 ...............................48
Bảng 4.12: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSDĐ phi nông nghiệp trên địa bàn
huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 – 2015 .....................49
Bảng 4.13: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSDĐ theo loại đất của huyện Văn Lãng
giai đoạn 2013 - 2015 ...........................................................................50
Bảng 4.14: Số lượng hồ sơ đăng ký thế chấp và xóa thế chấp QSDĐ của Văn
phòng ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng tỉnh Lạng Sơn ...............................51
Bảng 4.15: Tình hình lập và quản lý hồ sơ địa chính của Văn phòng ĐKQSDĐ
huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ...........................................................53
Bảng 4.16: Đánh giá sự hiểu biết chung .................................................................54
Bảng 4.17: Đánh giá của người dân về thời hạn giải quyết các thủ tục hành
chính tại Văn phòng ĐKQSDĐ ............................................................56


iii
Bảng 4.18: Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ chi nhánh Văn phòng
ĐKQSDĐ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ........................................58
Bảng 4.19: Trình độ của các hộ được điều tra ........................................................60
Bảng 4.20: Nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính của hộ điều tra ...................62
Bảng 4.21: Kết quả đánh giá ý kiến của cán bộ ......................................................63


iv
DANH MỤC CÁC HÌNH
Trang
Hình 2.1:

Sơ đồ vị trí của Văn phòng ĐKQSDĐ trong hệ thống quản lý đất đai 12

Hình 4.1:

Cơ cấu đất đai huyện Văn Lãng năm 2015 ...........................................34

Hình 4.2:

Hiểu biết chung của người dân .............................................................55

Hình 4.3:

Đánh giá của người dân về thời hạn giải quyết các thủ tục hành
chính tại Văn phòng ĐKQSDĐ ............................................................57

Hình 4.4:

Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ Văn phòng ĐKQSDĐ huyện .....59

Hình 4.5:

Trình độ các hộ được điều tra ...............................................................61

Hình 4.6:

Nhu cầu thực hiện các thủ tục hành chính của hộ được điều tra ..........62


v
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Ký hiệu, các từ viết tắt

Nghĩa đầy đủ

BTNMT

Bộ Tài nguyên và môi trường

ĐKQSDĐ

Đăng ký quyền sử dụng đất

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

HĐND

Hội đồng nhân dân

HSĐC

Hồ sơ địa chính

NĐ-CP

Nghị định chính phủ

QSDĐ

Quyền sử dụng đất

SDĐ

Sử dụng đất

TCĐC

Tổng cục địa chính

TN&MT

Tài nguyên và Môi trường

TW

Trung ương

UBND

Uỷ ban nhân dân

VPĐKQSDĐ

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

VPĐKĐĐ

Văn phòng đăng ký đất đai


vi
MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU....................................................................................................1
1.1. Đặt vấn đề ............................................................................................................1
1.2. Mục đích của đề tài ..............................................................................................2
1.3. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................................2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập ........................................................................................2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ...............................................................................................3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU.........................................................................4
2.1. Cơ sở khoa học và lý luận của công tác quản lý đất đai .....................................4
2.1.1. Khái niệm và nội dung quản lý nhà nước về đất đai .........................................4
2.2. Khái quát về văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở nước ta ..........................7
2.2.1. Khái niệm văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ...........................................7
2.2.2. Quy định Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ............................................8
2.2.3. Vị trí và chức năng của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất .....................8
2.2.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ..................9
2.2.5. Tổ chức hoạt động ...........................................................................................10
2.3. Tình hình quản lý đất đai trên Thế Giới và Việt Nam .......................................12
2.3.1. Tình hình quản lý đất đai trên Thế Giới ..........................................................12
2.3.2. Tình hình quản lý đất đai ở Việt Nam.............................................................15
2.4. Tính pháp lý và một số nghiên cứu liên quan đến đề tài ...................................17
2.4.1. Cơ sở lý luận, pháp lý về tổ chức và hoạt động của Văn phòng ĐKQSDĐ ...17
2.4.2. Một số nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực của đề tài .....................................21
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 24
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................24
3.1.1. Đối tượng ........................................................................................................24
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .........................................................................24
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................24


vii
3.4. Phương pháp nghiên cứu....................................................................................24
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .............................................................24
3.4.2. Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp...............................................................25
3.4.3. Phương pháp so sánh.......................................................................................25
3.4.4. Phương pháp kế thừa.......................................................................................25
3.4.5. Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu....................................................25
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....................................27
4.1. Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Văn Lãng .................27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ...........................................................................................27
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................................29
4.2. Tình hình sử dụng đất đai của huyện Văn Lãng ................................................32
4.3. Đánh giá hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên
địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 ..............................35
4.3.1. Thực trạng tình hình hoạt động của Văn phòng ĐKQSDĐ ............................35
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai
đoạn 2013 - 2015 .......................................................................................................39
4.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo loại đất của huyện Văn Lãng giai
đoạn 2013 - 2015 .......................................................................................................44
4.3.4. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ theo đối tượng sử dụng đất trên địa bàn
huyện Văn Lãng giai đoạn 2013 – 2015 ...................................................................50
4.3.5. Đánh giá công tác cấp GCNQSDĐ cho các tổ chức trên địa bàn huyện Văn
Lãng, Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2013 - 2015 ............................................................51
4.3.6. Đăng ký thế chấp bằng QSDĐ và xóa thế chấp bằng QSDĐ .........................51
4.3.7. Kết quả đo đạc và lập hồ sơ địa chính ............................................................52
4.4. Đánh giá ý kiến của người dân và cán bộ về hoạt động của Văn phòng
ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn..............................................................53
4.4.1. Ý kiến đánh giá của người dân về hoạt động của Văn Phòng ĐKQSDĐ huyện
Văn Lãng ...................................................................................................................54


viii
4.4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động Văn phòng ĐKQSDĐ huyện Văn Lãng
...................................................................................................................................59
4.4.3. Ý kiến của cán bộ đang công tác tại Văn phòng ĐKQSDĐ huyện ...............63
4.5. Những thuận lợi, khó khăn và nguyên nhân tồn tại của Văn phòng Đăng ký
quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn .............................64
4.5.1. Thuận lợi và khó khăn của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa
bàn huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn ........................................................................64
4.5.2. Nguyên nhân tồn tại của Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trên địa bàn
huyện Văn Lãng ........................................................................................................65
4.5.3. Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Đăng
ký quyền sử dụng đất ................................................................................................66
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................68
5.1. Kết luận ..............................................................................................................68
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................69
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................70


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x