Tải bản đầy đủ

Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 từ số liệu đo đạc tờ bản đồ số 10 tại xã Huống Thượng huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

DƢƠNG THANH TÙNG
Tên đề tài:
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 TỪ SỐ LIỆU ĐO ĐẠC
TỜ BẢN ĐỒ SỐ 10 TẠI XÃ HUỐNG THƢỢNG,
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Quản lý Đất đai

Lớp:


LTK11- QLĐĐ

Khoa:

Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:

2014 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


1

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------o0o--------------

DƢƠNG THANH TÙNG
Tên đề tài:
THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH TỶ LỆ 1:2000 TỪ SỐ LIỆU ĐO
ĐẠC TỜ BẢN ĐỒ SỐ 10 TẠI XÃ HUỐNG THƢỢNG,
HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Quản lý Đất đai

Lớp:

LTK11- QLĐĐ

Khoa:


Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:

2014 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: Th.s Ngô Thị Hồng Gấm


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tâp tốt nghiệp là khâu cuối cùng và rất quan trọng của mỗi sinh
viên trong quá trình học tập. Qua đó giúp cho mỗi sinh viên có điều kiện để
củng cố lại kiến thức đã học trong nhà trƣờng và ứng dụng trong thực tế.
Đồng thời nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực công tác có thể vững
vàng khi ra trƣờng.
Đƣợc sự nhất trí của Ban giám hiệu Nhà trƣờng, Ban chủ nhiệm Khoa
Quản lý Tài Nguyên - Trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành
nghiên cứu đề tài: “Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ 1:2000 từ số liệu đo đạc tờ
bản đồ số 10 tại xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”
Trong quá trình thực hiện đề tài em đã nhận đƣợc sự giúp đỡ nhiệt tình và
sự chỉ bảo của các thầy, cô giáo trong Khoa Quản lý Tài Nguyên – Trƣờng
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và các tập thể đã tạo điều kiện để em hoàn
thành khóa luận tốt nghiệp này.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo Th.s Ngô Thị Hồng Gấm
và các thầy, cô giáo trong giáo trong Khoa Quản lý Tài Nguyên cũng nhƣ
các thầy cô giáo trong trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giảng dạy
cho em những kiến thức, kinh nghiệm quý báu trong suốt thời gian em học
tập tại trƣờng và trực tiếp hƣớng dẫn em hoàn thành khóa luận. Em xin chân
thành cảm ơn Công ty cổ phần trắc địa địa chính và xây dựng Thăng Long
và UBND xã Huống Thƣợng, là những đơn vị đã trực tiếp giúp đỡ em trong
thời gian nghiên cứu làm đề tài tại địa bàn.
Với sự hạn chế trong thời gian tìm hiểu, nghiên cứu cũng nhƣ những hiểu
biết trong vấn đề này nên trong khóa luận không tránh khỏi những thiếu sót.
Em rất mong đƣợc các thầy cô giáo chỉ bảo, đóng góp để khóa luận đƣợc
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày

tháng

Sinh viên
Dƣơng Thanh Tùng

năm 2016


ii

DANH MỤC CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

STT

Cụm từ viết tắt

Giải thích

1

CSDL

Cơ sở dữ liệu

2

Cs

Cộng sự

3

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

4

TN&MT

Tài nguyên và Môi trƣờng

5

&6

THCS

Trung học cơ sở

7

Th.s

Thạc sỹ

8

TKKT- DT

Thiết kế kỹ thuật - dự toán

9

UBND

Ủy ban nhân dân


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Bảng tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ..............................8
Bảng 2.2. Độ chính xác của tỷ lệ bản đồ…………………………….............10
Bảng 2.3. Chỉ tiêu kỹ thuật thành lập lƣới địa chính………………………...13
Bảng 2.4. Kết quả đo đạc bản đồ địa chính trên phạm vi tỉnh Thái Nguyên ...........19
Bảng 2.5. Thực trạng đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ .........20
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Huống Thƣợng năm 2015 ................27
Bảng 4.2. Kết quả toạ độ sau khi bình sai...........................................................29
Bảng 4.3. Bảng tọa độ điểm gốc .........................................................................32
Bảng 4.4. Số liệu đo chi tiết ................................................................................33


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ
Hình 2.1. Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử ....................................................16
Hình 4.1. Mô tả vị trí xã Huống Thƣợng ............................................................23
Hình 4.2. Khởi động TMV.Map……………………………………………..36
Hình 4.3.Sau khi khởi động TMV.Map…………………………………. …36
Hình 4.4. Chuyển điểm chi tiết lên bản vẽ…………………………………..37
Hình 4.5. Chuyển số liệu vào MicroStation…………………………………37
Hình 4.6. Một số điểm đo chi tiết……………………………………………38
Hình 4.7. Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa........................................39
Hình 4.8. Các thửa đất sau khi đƣợc nối.............................................................39
Hình 4.9. Sửa lỗi bằng phần mềm MRF Clean v8.0.1 .......................................40
Hình 4.10. Tìm và sửa lỗi tự động ......................................................................40
Hình 4.11. Bản đồ đã tạo tâm thửa .....................................................................41
Hình 4.12. Đánh số thửa bản đồ..........................................................................41
Hình 4.13. Gán thông tin cho thửa đất ................................................................42
Hình 4.14. Vẽ nhãn thửa......................................................................................43
Hình 4.15. Bản đồ đã vẽ nhãn thửa .....................................................................43
Hình 4.16. Tạo khung bản đồ ..............................................................................44
Hình 4.17. Bản đồ hoàn chỉnh.............................................................................44
Hình 4.18. Tạo hồ sơ thửa đất .............................................................................46
Hình 4.19. Tạo phiếu xác nhận kết quả hiên trạng thửa đất...............................46
Hình 4.20. Tạo trích lục thửa đất ........................................................................46


v

MỤC LỤC
PHẦN 1: MỞ ĐẦU ...............................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................1
1.2. Mục tiêu của đề tài .........................................................................................2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .......................................................................................2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ............................................................................................2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .....................................................................4
2.1. Tổng quan về bản đồ địa chính ......................................................................4
2.1.1. Khái niệm về bản đồ địa chính ...................................................................4
2.1.2. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính ..........................................................5
2.1.2.1. Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia .........................................................5
2.1.2.2. Độ chính xác bản đồ địa chính…………………………………….....6
2.1.2.3. Chia mảnh bản đồ địa chính, đánh số phiên hiệu mảnh và ghi tên gọi
của mảnh bản đồ địa chính ....................................................................................7
2.1.2.4. Tỷ lệ bản đồ địa chính ...........................................................................8
2.1.2.5 Độ chính xác tỷ lệ bản đồ địa chính .....................................................10
2.1.3. Nội dung của bản đồ địa chính .................................................................10
2.1.4. Các phƣơng pháp thành lập bản đồ địa chính ..........................................11
2.1.5. Lƣới khống chế địa chính.........................................................................12
2.2. Những phần mềm ứng dụng trong biên tập bản đồ địa chính .....................15
2.2.1. Giới thiệu về phần mềm Mapping–Office và phần mềm Microstation ....15
2.2.2. Giới thiệu về máy toàn đạc điện tử ...........................................................16
2.2.3. Giới thiệu phần mềm bình sai lƣới COMPASS .......................................16
2.2.4. Giới thiệu phần mềm TMV.Map ..............................................................17
2.3. Thực trạng công tác đo vẽ thành lập bản đồ địa chính................................18
2.3.1. Tình hình chung công tác đo vẽ bản đồ địa chính trên toàn quốc ...........18
2.3.2. Tình hình công tác đo vẽ bản đồ địa chính ở tỉnh Thái Nguyên..............19
2.3.3. Kết quả đo vẽ bản đồ địa chính trên địa bàn huyện Đồng Hỷ ................20
PHẦN 3: NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..........................21
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu................................................................21
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ................................................................21
3.3. Nội dung .......................................................................................................21
3.3.1. Khái quát về khu vực đo vẽ.......................................................................21
3.3.2. Biên tập bản đồ địa chính từ số liệu đo.....................................................21


vi

3.3.3. Đánh giá kết quả đạt đƣợc........................................................................21
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ..............................................................................21
3.4.1. Điều tra cơ bản số liệu thứ cấp..................................................................21
3.4.2. Phƣơng pháp thu thập số liệu ....................................................................22
3.4.3. Biên tập bản đồ địa chính ..........................................................................22
3.4.4. Nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.............................................................22
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .................................23
4.1. Khái quát khu vực đo vẽ...............................................................................23
4.1.1. Một vài thông tin chính về khu vực đo vẽ ................................................23
4.1.1.1. Vị trí địa lý ..............................................................................................23
4.1.1.2. Địa hình, địa mạo ...................................................................................24
4.1.1.3. Văn hoá- giáo dục...................................................................................24
4.1.1.4. Y tế ..........................................................................................................24
4.1.1.5. Môi trƣờng ..............................................................................................25
4.1.2. Tình hình quản lý, sử dụng đất đai của xã Huống Thƣợng......................25
4.1.2.1. Tình hình quản lý đất đai .......................................................................25
4.1.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai .....................................................................26
4.2. Biên tập bản đồ địa chính từ số liệu đo........................................................28
4.2.1. Số liệu đo đã thu thập đƣợc.......................................................................28
4.2.2. Ứng dụng phần mềm Microstation và TMV.map để thành lập bản đồ địa
chính .....................................................................................................................35
4.2.3. Ứng dụng phần mềm TMV.Map để khai thác cơ sở dữ liệu địa chính .......45
4.2.4. In bản đồ, lƣu trữ, đóng gói và giao nộp sản phẩm....................................47
4.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu ..............................................................47
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .................................................................48
5.1. Kết luận .........................................................................................................48
5.2. Kiến nghị.......................................................................................................49
TÀI LIỆU THAM KHẢO ...................................................................................50


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai đóng vai trò quan trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội và an
ninh quốc phòng của mỗi quốc gia.
Song song với sự biến động không ngừng của quỹ đất thì việc chia tách,
sát nhập và điều chỉnh địa giới của một đơn vị hành chính theo nhu cầu quản
lý chung đã làm cho địa giới hành chính các cấp có nhiều thay đổi và làm cho
quỹ đất đƣợc bố trí theo đơn vị hành chính mới.
Trong khi đó công tác quản lý đất đai ở nƣớc ta còn nhiều vấn đề nan
giải cần giải quyết, hoàn thiện và hiện đại hóa. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho
công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai trong giai doạn hiện nay là phải nắm
chắc và quản lý chặt chẽ tới từng thửa đất. Để thực hiện đƣợc yêu cầu đó thì
công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính là vấn đề đƣợc đặt ra hàng đầu trong
công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai nhằm hoàn thiện hồ sơ địa chính và cấp
giấy CNQSDĐ.
Trƣớc đây việc đo đạc, thành lập bản đồ địa chính đƣợc thực hiện theo
công nghệ truyền thống mang nặng tính thủ công và cho hiệu quả thấp. Vì vậy
công nghệ này hiện nay đã không còn đƣợc áp dụng nhiều nữa. Ngày nay
công nghệ thông tin phát triển ngày càng mạnh, phần cứng cũng nhƣ phần
mềm trở nên hiện đại và hoàn thiện hơn. Việc ứng dụng thành quả của công
nghệ thông tin vào công tác đo đạc, thành lập bản đồ đã đem lại hiệu quả cao
trong công tác quản lý Nhà nƣớc về đất đai.
Trong thời gian qua, ngành Tài nguyên và Môi trƣờng đã triển khai ứng
dụng công nghệ thông tin, các thành tựu tiên tiến, đầu tƣ trang thiết bị các
phần mềm, các trang thiết bị tin học vào hoạt động quản lý Nhà nƣớc về đất
đai đƣợc nhiều thành công. Nhƣ vậy có thể thấy việc ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác quản lý đất đai nói chung, thành lập bản đồ nói riêng


2

đã giúp ngành Tài nguyên và Môi trƣờng ngày càng đƣợc nâng cao chất
lƣợng hoạt động quản lý đất đai, quản lý tài nguyên môi trƣờng, đáp ứng
đƣợc yêu cầu quản lý của Nhà nƣớc và nhu cầu của nhân dân. Qua đó góp
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại
hóa đất nƣớc.
Trong những năm qua UBND tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đến công tác
đo đạc bản đồ và lập hồ sơ địa chính nhằm giúp cho công tác quản lý đất đai
đƣợc hoàn thiện và chính xác hơn. Năm 2012 Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái
Nguyên đã ra quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 10/12/2012 “Về việc phê
duyệt TKKT-DT đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu
địa chính huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.
Xã Huống Thƣợng thuộc Huyện Đồng Hỷ là một trong những xã
chƣa có bản đồ địa chính và nằm trong diện đƣợc đo vẽ địa chính, nhằm
từng bƣớc hoàn thiện hồ sơ địa chính, giúp công tác quản lý nhà nƣớc về
đất đai đƣợc tốt hơn.
Xuất phát từ thực tế nêu trên, với sự hƣớng dẫn của Cô giáo Th.s Ngô Thị
Hồng Gấm, em đã tiến hành thực hiện đề tài: “Thành lập bản đồ địa chính tỷ lệ
1:2000 từ số liệu đo đạc tờ bản đồ số 10 tại xã Huống Thượng, huyện Đồng
Hỷ, tỉnh Thái Nguyên”.
1.2. Mục tiêu của đề tài
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
- Từ số liệu đo đạc sử dụng công nghệ tin học thành lập bản đồ địa chính.
- Tạo ra các loại sản phẩm: Bản đồ địa chính, phiếu xác nhận kết quả
đo đạc hiện trạng thửa đất phục vụ công tác quản lý nhà nƣớc về đất đai.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Thành lập bản đồ địa chính tại xã Huống Thƣợng theo quy phạm của
Bộ Tài Nguyên và Môi Trƣờng ban hành.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×