Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu đặc điểm cấu tạo và tính chất của gỗ Gù hương (Cinamomum balansae H.Lec) tại Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

MA MINH TRÍ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT
CỦA GỖ GÙ HƢƠNG (CINAMOMUM BALANSAE H.LEC)
TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý tài nguyên rừng

Khoa


: Lâm Nghiệp

Khóa học

: 2012-2016

Thái Nguyên - năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
----------------------

MA MINH TRÍ

NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT
CỦA GỖ GÙ HƢƠNG (CINAMOMUM BALANSAE H.LEC)
TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Quản lý tài nguyên rừng

Lớp

: 44 QLTNR

Khoa

: Lâm Nghiệp

Khóa học


: 2012-2016

Giáo viên hƣớng dẫn

: Th.S Nguyễn Việt Hƣng

Thái Nguyên - năm 2016


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học của bản thân
tôi. Các số liệu và kết quả nghiên cứu là quá trình phân tích trong phòng thí
nghiệm hoàn toàn trung thực, chưa công bố trên các tài liệu, nếu có gì sai tôi
xin chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016
XÁC NHẬN CỦA GVHD
Đồng ý cho bảo vệ kết quả

Ngƣời viết cam đoan

trước Hội đồng khoa học!

Th.S Nguyễn Việt Hƣng

Ma Minh Trí

XÁC NHẬN CỦA GV CHẤM PHẢN BIỆN
Giáo viên chấm phản biện xác nhận sinh viên
đã sửa chữa sai sót sau khi Hội đồng chấm yêu cầu!
(Ký, họ và tên)


ii

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Nông Lâm
Thái Nguyên, tôi đã trang bị cho mình kiến thức cơ bản về chuyên môn dưới
sự giảng dạy và chỉ bảo tận tình của toàn thể thầy cô giáo. Để củng cố lại
những khiến thức đã học cũng như làm quen với công việc ngoài thực tế thì
việc thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn rất quan trọng, tạo điều kiện cho sinh
viên cọ sát với thực tế nhằm củng cố lại kiến thức đã tích lũy được trong nhà
trường đồng thời nâng cao tư duy hệ thống lý luận để nghiên cứu ứng dụng
một cách có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất.
Trong thời gian nghiên cứu đề tài, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy
giáo Th.S Nguyễn Việt Hưng, và các thầy cô giáo trong khoa tạo mọi điều kiện
cho tôi thu thập thông tin liên quan đến đề tài nghiên cứu.
Qua đây tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc nhất đến các thầy cô giáo trong
khoa Lâm Nghiệp, đặc biệt là thầy giáo Th.S. Nguyễn Việt Hưng người thầy đã
trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện khóa luận.
Do trình độ chuyên môn và kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế do vậy khóa
luận không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi kính mong nhận được sự giúp đỡ của
các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn đồng nghiệp để khóa luận này được hoàn
thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 4 năm 2016
Sinh viên

Ma Minh Trí


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 4.1 đặc điểm cấu tạo gỗ Gù hƣơng..................................................... 26
Bảng 4.2. Độ ẩm của gỗ ................................................................................. 27
Bảng 4.3. Co rút theo 3 chiều ....................................................................... 29
Bảng 4.4. Khối lƣợng thể tích của gỗ........................................................... 30
Bảng 4.5 Bảng phân loại gỗ theo tính chất cơ lý ........................................ 30
Bảng 4.6. Giới hạn bền khi nén dọc thớ ...................................................... 31
Bảng 4.7. So sánh giới hạn bền khi nén dọc thớ của gỗ Gù Hƣơng và
một số loại gỗ khác .......................................................................... 32
Bảng 4.8. Giới hạn bền khi kéo dọc thớ ...................................................... 32
Bảng 4.9. Giới hạn bền khi uốn tĩnh ............................................................ 33
Bảng 4.10. So sánh giới hạn bền uốn tĩnh của gỗ Gù hƣơng và một
số loại gỗ khác .................................................................................. 33
Bảng 4.11. Modul đàn hồi uốn tĩnh ............................................................. 34


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
Trang
Hình 2.1. mạch gỗ xếp vòng
Hình 2.2 mạch gỗ phân tán
Hình 2.3 mạch gỗ xếp trung gian
Hình 2.4. Các hình thức tụ hợp của lỗ mạch
Hình 2.5 đặc điểm cấu tạo lớpcủa gỗ
Hình 3.1 Một số thiết bị, dụng cụ sử dụng trong thí nghiệm của đề tài .. 25
Hình 4.1: Đặc điểm, cấu tạo gỗ Gù hƣơng .................................................. 27
Hình 4.2: Biểu đồ độ ẩm của gỗ ................................................................... 28
Hình 4.3: Biểu đồ Co rút theo 3 chiều ......................................................... 29


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CAM ĐOAN ............................................................................................. i
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................. ii
DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................. iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH .................................................................... iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ v
Phần 1: MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề ................................................................................................. 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu................................................................................. 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ..................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học ....................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn sản xuất ......................................................... 2
Phần 2: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ......................................................... 3
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu .............................................................. 3
2.1.1. Các đặc điểm cấu tạo của gỗ.. ............................................................ 3
2.1.2 Tính chất vật lý của gỗ ......................................................................... 7
2.1.3. Tính chất cơ học của gỗ .................................................................... 10
2.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu ............................................................... 11
2.2.1. Lịch sử phát triển và tình hình nghiên cứu trên thế giới .................. 11
2.2.2 Nghiên cứu ở Việt Nam ...................................................................... 12
2.2.3. Nguồn gốc, phân bố, sinh thái học của cây Gù hương ..................... 13
2.3. Tổng quan về nơi lấy mẫu ..................................................................... 14
2.3.1. Vị trí địa lý ........................................................................................ 14
2.3.2. Điều kiện khí hậu thủy văn ................................................................ 14
2.3.3 Tài nguyên khoáng sản ...................................................................... 15


vi

2.3.4. Địa hình ............................................................................................. 16
2.3.5 Điều kiện dân sinh. kinh tế - văn hóa, xã hội..................................... 16
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
......................................................................................................................... 18
3.1. Đối tƣợng nghiên cứu............................................................................. 18
3.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................ 18
3.3. Nội dung nghiên cứu .............................................................................. 18
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu....................................................................... 18
3.4.1. Phương pháp kế thừa số liệu ............................................................ 18
3.4.2. Phương pháp luận ............................................................................. 18
3.4.3. Phương pháp thực nghiệm ................................................................ 19
3.4.4. Phương pháp tổng hợp kết quả và xử lý thống kê toán học.............. 23
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ............................................................. 26
4.1. Đặc điểm cấu tạo gỗ Gù hƣơng ............................................................. 26
4.2. Tính chất vật lý chủ yếu của gỗ Gù hƣơng .......................................... 27
4.2.1. Độ ẩm của gỗ .................................................................................... 27
4.2.2. Co rút của gỗ Gù hương .................................................................. 28
4.2.3. Khối lượng thể tích ............................................................................ 30
4.3. Tính chất cơ học của gỗ Gù hƣơng ....................................................... 31
4.3.1. Giới hạn bền khi nén ......................................................................... 31
4.3.2. Giới hạn bền khi kéo của gỗ ............................................................. 32
4.3.3. Giới hạn bền khi uốn tĩnh.................................................................. 33
4.3.4. Modul đàn hồi uốn tĩnh ..................................................................... 34
Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 35
5.1. Kết luận ................................................................................................... 35
5.1.1. Cấu tạo đặc điểm của gỗ Gù Hương ................................................ 35
5.1.2. Tính chất vật lý .................................................................................. 35


vii

5.1.3. Tính chất cơ học của gỗ .................................................................... 36
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 36
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Như chúng ta đã biết gỗ đóng vai trò rất quan trọng trong đời sống của
con người và là một mặt hàng, nguyên liệu truyền thống được Việt Nam sử
dụng, buôn bán từ rất lâu ở nhiều địa phương khác nhau như: Bắc Kạn, Thái
Nguyên, Tây Nguyên,…… Gỗ thường được sử dụng để làm nội thất, thủ công
mỹ nghệ, trong các công trình xây dựng đóng thuyền. Tùy vào từng tính chất,
cấu tạo của gỗ mà có mục đích sử dụng khác nhau.
Gỗ là nguyên vật liệu được con người sử dụng lâu đời và rộng rãi, là
một trong những vật tư chủ yếu của nền kinh tế quốc dân.
Trong các văn kiện chính thức từ trước tới nay, chính phủ Việt Nam
vẫn xếp gỗ đứng hàng thứ ba sau điện và than.
Gỗ được sử dụng rất rộng rãi trong công nghiệp, nông nghiệp, giao
thông vận tải, kiến trúc, xây dựng, khai khoáng.
Ngoài ra gỗ còn được dùng làm văn phòng phẩm, nhạc cụ, dụng cụ thể
dục thể thao, đóng toa tàu, thùng xe, thuyền, phà, cầu cống, bàn ghế và dụng
cụ học sinh, đồ dùng trong gia đình, công sở và chuyên dùng như bệnh viện,
thư viện.
Việt Nam phân bố thành 3 vùng: miền Bắc có khí hậu cận nhiệt đới
ẩm, miền Trung mang đặc điểm khí hậu gió mùa, trong khi miền Nam nằm
trong vùng nhiệt đới xavan. Khí hậu Việt Nam có độ ẩm tương đối trung
bình 84-100% cả năm. Lượng mưa cả năm ở mọi vùng đều lớn, dao động
từ 120- 300 cm. Chính vì có một khí hậu đặc trưng như vậy mà Việt Nam
có sự đa dạng và phong phú về thành phần loài lớn. Do đó đặc điểm cấu
tạo và tính chất cơ lý của gỗ cùng một loài cũng khác nhau theo đặc điểm
khí hậu và địa lý. Tùy theo địa phương tính chất gỗ có thể khác nhau.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×