Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Phúc Lương huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------0o0----------

DƢƠNG VĂN ĐỨC
Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
PHÚC LƢƠNG - HUYỆN ĐẠI TƢ̀ - TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính Môi trƣờng

Khoa:


Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:

2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------0o0----------

DƢƠNG VĂN ĐỨC

Tên đề tài:

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
PHÚC LƢƠNG - HUYỆN ĐẠI TƢ̀ - TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2013 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính Môi trƣờng

Lớp:

K44 – ĐCMT – N02

Khoa:

Quản lý Tài Nguyên

Khóa học:2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn:

Th.S Vƣơng Vân Huyền

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng đối
với mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng
cố và vận dụng các kiến thức đã học đƣợc vào trong thực tiễn.
Sau một thời gian thực tập tuy không dài nhƣng cũng đem lại cho em
những kiến thức bổ ích và nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu, đến nay em đã
hoàn thành xong chuyên đề của mình.
Trong trang đầu của khóa luận này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới:
Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.
Ban chủ nhiệm khoa và tập thể các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý
Tài Nguyên đã tận tình giúp đỡ và dìu dắt em trong suốt quá trình học tập.
Ban lãnh đạo và toàn thể các cán bộ của Ủy ban nhân dân xã Phúc
Lƣơng đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt quá trình thực tập tại cơ sở.
Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo tận tình của
cô giáo Th .S Vƣơng Vân Huyề n giảng viên khoa Quản lý Tài Nguyên trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giúp đỡ em trong suốt quá trình
thực hiện đề tài và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Nhân dịp này em cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè
đã luôn động viên, giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập.
Mặc dù rất cố gắng nghiên cứu, tìm hiểu nhƣng do thời gian có hạn,
trình độ còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất
mong nhận đƣợc những ý kiến đóng góp của các thầy, cô và toàn thể các
bạn để khóa luận này đƣợc hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Dƣơng Văn Đƣ́c


ii

DANH MỤC BẢNG
Bảng 4.1. Dân số, mật độ dân số và lao động xã Phúc Lƣơng ....................... 27
Bảng 4.2 Cơ cấ u các nghành kinh tế của xã Phúc Lƣơng

– Huyê ̣n Đa ̣i Tƣ̀ –

tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 ........................................................ 28
Bảng 4.3 : Biế n đô ̣ng sƣ̉ du ̣ng đấ t của xã Phúc Lƣơng giai đoa ̣n 2013 – 2015
......................................................................................................................... 35
Bảng 4.4. Kết quả cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Phúc Lƣơng giai đoạn
2013 - 2015...................................................................................................... 40
Bảng 4.5. Kết quả cấp GCNQSD đất nông nghiệp của xã Phúc Lƣơng giai
đoạn 2013 - 2015 ............................................................................................. 41
Bảng 4.6. Kết quả cấp GCNQSD đất ở của xã Phúc Lƣơng gia i đoạn 2013 2015 ................................................................................................................. 43
Bảng 4.7. Kết quả cấp GCNQSD đất cho các tổ chức trên địa bàn xã Phúc
Lƣơng giai đoạn 2013 - 2015 .......................................................................... 44
Bảng 4.8. Kết quả cấp GCNQSD đất cho các hô ̣ gia điǹ h, cá nhân trên địa bàn
xã Phúc Lƣơng giai đoạn 2013 - 2015 ............................................................ 45
Bảng 4.9. Kết quả cấp GCNQSD đất của xã Phúc Lƣơng năm 2013............. 46
Bảng 4.10. Kết quả cấp GCNQSD đất của xã Phúc Lƣơng năm 2014........... 47
Bảng 4.11. Kết quả cấp GCNQSD đất của xã Phúc Lƣơng năm 2015........... 48
Bảng 4.12. Hiể u biế t của ngƣời dân xã Phúc Lƣơng về CGCNQSD đấ t. ...... 49


iii

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT

Chữ viết tắt

Chữ viết đầy đủ

1

BNV

Bộ nội vụ

2

BTC

Bộ tài chính

3

BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng

4

CT

Chỉ thị

5

CP

Chính phủ

6

ĐKTK

Đăng ký thống kê

7

GCN

Giấy chứng nhận

8

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

9

HĐBT

Hội đồng Bộ trƣởng

10

KH

Kế hoạch

11

NĐCP

Nghị định Chính phủ

12Quyết định

13

STT

Số thƣ́ tƣ̣

14

THCS

Trung học cơ sở

15

TT

Thông tƣ

16

TTg

Thủ tƣớng

17

TTLT

Thông tƣ liên tịch

18

UBND

Ủy ban nhân dân

19

VPĐKĐĐ

Văn phòng đăng ký đấ t đai


iv

MỤC LỤC
PHẦN I .............................................................................................................. 1
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ............................................................. 1
1.2.Mục đích nghiên cứu ................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .................................................................................. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ………………………………………………………...2
PHẦN II ............................................................................................................ 3
TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................................. 3
2.1 Cơ sở khoa học của đề tài ........................................................................... 3
2.1.1 Cơ sở lý luận của quản lý nhà nƣớc về đất đai ........................................ 3
2.1.2. Cơ sở pháp lý của công tác cấp GCNQSDĐ ........................................ 13
2.2. KHÁI QUÁT VỀ CÔ NG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT CỦA TỈNH THÁI
NGUYÊN VÀ HUYỆN ĐẠI TƢ̀.................................................................... 19
2.2.1 Tình hình cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ................. 19
2.2.3. Tình hình công tác cấp GCNQSDĐ của huyện Đa ̣i Tƣ̀ ........................ 20
PHẦN III. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ................................................................................................ 23
3.1. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ......................................... 23
3.2. ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TIẾN HÀNH ............................................ 23
3.3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU .................................................................... 23
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của xã Phúc Lƣơng. ..................... 23
3.3.2. Tình hình quản lý và sử dụng đất đai của xã Phúc Lƣơng.................... 23
3.3.3. Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Phúc Lƣơng giai
đoạn 2013 - 2015 ............................................................................................. 23
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và giải pháp khắc phục. .............. 24
3.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU............................................................ 24
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập số liệu thƣ́ cấ p ................................................... 24


v

3.4.2. Phƣơng pháp thu thâ ̣p số liê ̣u sơ cấ p, tổ ng hơ ̣p và xƣ̉ lý số liê ̣u. ......... 24
PHẦN IV ......................................................................................................... 25
KẾT QUẢ NGHIÊN CƢ́U VÀ THẢO LUẬN .............................................. 25
4.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA XÃ PHÚ C LƢƠNG
......................................................................................................................... 25
4.1.1 Điề u kiê ̣n tƣ̣ nhiên .................................................................................. 25
4.1.2 Điề u kiê ̣n kinh tế – xã hội ...................................................................... 26
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội ........................ 31
4.2. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI CỦA XÃ PHÚ C
LƢƠNG ........................................................................................................... 33
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai của xã Phúc Lƣơng ...................................... 33
4.2.2 Tình hình biến động sử dụng đất của xã Phúc Lƣơng giai đoạn

2013 –

2015 ................................................................................................................. 35
4.3. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GCNQSD ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ
PHÚC LƢƠNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015 .................................................... 39
4.3.1. Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Phúc Lƣơng theo
các loại đất ....................................................................................................... 40
4.3.2. Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Phúc Lƣơng theo
các năm ............................................................................................................ 45
Kết quả cấp GCNQSD đất cho các hộ gia đình , cá nhân của xã Phú c Lƣơng
năm 2014 thể hiện ở bảng 4.10 nhƣ sau: ........................................................ 47
4.3.3 Đánh giá sự hiểu biết chung của ngƣời dân xã Phúc Lƣơng về những
quy định chung của đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .......... 49
4.4. ĐÁNH GIÁ NHỮNG THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ GIẢI PHÁP
KHẮC PHỤC .................................................................................................. 50
4.4.1. Những thuận lợi..................................................................................... 50
4.4.2. Những khó khăn .................................................................................... 50
4.4.3. Giải pháp khắc phục .............................................................................. 51


vi

PHẦN V .......................................................................................................... 52
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................................. 52
5.1. KẾT LUẬN .............................................................................................. 52
5.2. ĐỀ NGHỊ.................................................................................................. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 54


1
PHẦN I
MỞ ĐẦU
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá mà thiên nhiên đã ban tặng
cho con ngƣời. Đất đai là nền tảng để con ngƣời định cƣ và tổ chức các hoạt
động kinh tế xã hội, nó không chỉ là đối tƣợng lao động mà còn là tƣ liệu sản
xuất đặc biệt không thể thay thế đƣợc. Trong bốn nguồn lực đầu vào cơ bản.
của nền kinh tế xã hội (đất đai, lao động, vốn, khoa học kỹ thuật), con
ngƣời đặc biệt quan tâm tới đất đai vì đất đai là nguồn tài nguyên có hạn, có
ảnh hƣởng trực tiếp tới môi trƣờng sinh thái, là thành phần quan trọng hàng
đầu của môi trƣờng sống, là địa bàn phân bố các khu dân cƣ, là nền tảng cho
xây dựng các cơ sở kinh tế, văn hóa, xã hội và an ninh quốc phòng. Đối với
nƣớc ta là một nƣớc nông nghiệp thì vị trí của đất đai lại càng quan trọng và có ý
nghĩa hơn.
Không chỉ ngày nay chúng ta mới nhận thấy tầm quan trọng của đất đai
mà từ ngàn xƣa ông cha ta đã có câu thành ngữ "Tấc đất tấc vàng". Quả thật
nhƣ vậy, đất đai có ý nghĩa vô cùng to lớn, nó có liên quan trực tiếp, gián tiếp
tới đời sống con ngƣời. Do vậy, quản lý đất đai là một nhiệm vụ quan trọng
mang tính chiến lƣợc của Đảng và nhà nƣớc ta, là mục tiêu của mỗi quốc gia
nhằm bảo vệ quyền sở hữu đất đai của chế độ mình, đảm bảo sở hữu đất đai
có hiệu quả và công bằng xã hội. Để quản lý đất đai có hiệu quả phải tạo ra
các chứng thƣ pháp lý mà công tác cấp GCNQSD đất là chứng thƣ pháp lý
cao nhất, xác nhận mối quan hệ hợp pháp giữa nhà nƣớc với ngƣời sử dụng
đất. Để chủ sử dụng đất yên tâm sản xuất, chủ động đầu tƣ vào khai thác tiềm
năng đất một cách có hiệu quả và chấp hành tốt luật đất đai. Đồng thời, nhà
nƣớc quản lý chặt chẽ nguồn tài nguyên đất đai đến từng chủ sử dụng đất từ
đó lập phƣơng án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.
Trong những năm gần đây kinh tế phát triển đặc biệt là sự phát triển
của thị trƣờng nhà đất thì đổi mới về chính sách đất đai và công cụ quản lý
của mình để phù hợp với sự phát triển của đất nƣớc là điều rất cần thiết.


2

Vì vậy, để đảm bảo vấn đề giao dịch có đủ căn cứ pháp lý, nhà nƣớc rất
quan tâm đến việc triển khai công tác cấp GCNQSD đất cho ngƣời sử dụng đất.
Xuất phát từ yêu cầu thực tế trên và nhận thấy tầm quan trọng của công
tác cấp GCNQSD đất, đƣợc sự nhất trí của Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài
nguyên - Trƣờng Đại học Nông lâm Thái Nguyên , dƣới sự hƣớng dẫn nhiệt
tình của cô giáo Th .S Vƣơng Vân Huyề n , em tiến hành thực hiện đề tài
"Đánh giá công tác cấp GCNQSD đất trên địa bàn xã Phú c Lương - huyện
Đaị Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015".
1.2.Mục đích nghiên cƣ́u
1.2.1. Mục tiêu tổng quát
Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của xã
Phúc Lƣơng –huyện Đại Từ- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 – 2015.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
- Đánh giá kế t quả đăng ký đấ t đai, cấ p giấ y chƣ́ng nhâ ̣n quyế n sƣ̉ du ̣ng đấ t
tại xã Phúc Lƣơng– huyê ̣n Đa ̣i Tƣ̀ – tỉnh Thái nguyên giai đoạn2013 -2015
- Xác định những mặt thuận lợi và khó khăn trong c

ông tác cấ p

GCNQSDĐ tại xã Phúc Lƣơng
- Đề xuấ t nhƣ̃ng giải pháp thích hơ ̣p để khắ c phu ̣c nhƣ̃ng khó khăn
hoàn thiện công tác đăng ký đất đai,cấ p GCNQSDĐ
- Giúp sinh viên chủ động làm quen củng cố,vận dụng kiến thức đã học
vào thực tiễn.
- Nắm vững những quy định của Luật Đất đai năm 2003, những đổi
mới của Luật Đất đai 2013 so với Luật Đất đai 2003 và những văn bản dƣới
Luật về đất đai của Trung ƣơng và địa phƣơng về công tác cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất của xã Phúc Lƣơng –huyện Đại Từ- tỉnh Thái
Nguyên giai đoạn 2013 – 2015.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×