Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Duy Phiên huyện Tam Dương tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

DƢƠNG THỊ PHƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TẠI XÃ DUY PHIÊN, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC
GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: Quản lý Tài nguyên
: 2012 - 2016


Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------

DƢƠNG THỊ PHƢƠNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TẠI XÃ DUY PHIÊN, HUYỆN TAM DƢƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC
GIAI ĐOẠN 2013 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành
: Địa chính Môi trƣờng
Lớp
: K44 - ĐCMT - N01
Khoa
: Quản lý Tài nguyên
Khoá học
: 2012 - 2016
Giáo viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một giai đoạn cần thiết và hết sức quan trọng của
mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiếp cận với thực tế, nhằm củng cố
và vận dụng những kiến thức mà mình đã học được trong nhà trường. Được
sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa Quản Lí Tài
Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai tại xã Duy Phiên,


huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2015”
Sau một thời gian nghiên cứu và thực tập tốt nghiệp bản báo cáo tốt
nghiệp của em đã hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa
Quản Lí Tài Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đã giảng dạy
và hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn
luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo - PGS.TS. Nguyễn Thế
Hùng người đã trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành
khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo tại UBND xã Duy Phiên,
huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, các cán bộ, chuyên viên, các ban ngành
khác đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên,
khuyến khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày 10 tháng 5 năm 2016
Sinh viên thực hiện
Dương Thị Phương


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của xã Duy Phiên năm 2015 ..................... 36
Bảng 4.2: Biến động đất đai của xã Duy Phiên giai đoạn 2013- 2015 ........... 37
Bảng 4.3. Tổng hợp các văn bản do xã ban hành liên quan đến quá trình quản
lý và sử dụng đất từ năm 2013 - 2015 ............................................. 38
Bảng 4.4. Tổng hợp các tài liệu trong bộ hồ sơ địa giới hành chính của xã Duy
Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc ..................................... 40
Bảng 4.5. Kết quả điều tra thu thập bản đồ xã Duy Phiên .............................. 41
Bảng 4.6. Diện tích đất giao theo đối tượng sử dụng ..................................... 43
Bảng 4.7. Diện tích đất giao theo đối tượng quản lý ...................................... 44
Bảng 4.8: Một số dự án được bồi thường ....................................................... 45
Bảng 4.9. Kết quả tổng hợp hồ sơ địa chính xã Duy Phiên ............................ 46
Bảng 4.10. Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giai
đoạn 2013 - 2015 (cấp lần đầu) ....................................................... 47
Bảng 4.11: Kết quả thống kê, kiểm kê diện tích đất đai năm 2015 ................ 49
Bảng 4.12. Kết quả thu ngân sách nhà nước về đất đai của xã Duy Phiên giai
đoạn 2013 - 2015 ............................................................................. 50
Bảng 4.13. Tổng hợp kết quả thanh tra, kiểm tra việc quản lý và sử dụng đất
đai xã Duy Phiên giai đoạn 2013-2015 ........................................... 53
Bảng 4.14. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2013-2015 ......... 55
Bảng 4.15. Tổng hợp kết quả giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo các vi
phạm về đất đai giai đoạn 2013 - 2015 ........................................... 56
Bảng 4.16. Đánh giá của người dân về công tác quản lí nhà nước về đất đai tại
xã Duy Phiên ................................................................................... 57
Bảng 4.17. Đánh giá của cán bộ về công tác quản lí nhà nước về đất đai tại xã
Duy Phiên ........................................................................................ 59


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Bản đồ hành chính huyện Tam Dương ........................................... 29


iv

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

Từ, cụm từ viết tắt

Chú Giải

CP

Chính phủ

CT-

Chỉ thị Thủ tướng

GCNQSDĐ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

NĐ - CP

Nghị định - Chính phủ

TN&MT

Tài nguyên và môi trường

TT - BTNMT

Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

QĐ - BTNMT

Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường

QĐ - UB

Quyết định Uỷ ban

UBND

Uỷ ban nhân dân


v

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG................................................................................ ii
DANH MỤC CÁC HÌNH ................................................................................ iii
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ....................................................................... iv
MỤC LỤC ......................................................................................................... v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU .......................................................................................... 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài .................................................................. 1
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .................................................................................. 1
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................ 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu ...................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................... 3
2.1. Các quy định có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về đất đai ....... 3
2.1.1. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.................................. 5
2.1.1.1. Một số quy định chung về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......... 5
2.1.1.2. Trình tự thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .................... 7
2.1.2. Công tác thu hồi đất .............................................................................. 10
2.1.2.1. Các trường hợp thu hồi đất................................................................. 10
2.1.2.2. Thu hồi và quản lý quỹ đất thu hồi .................................................... 11
2.1.2.3. Bồi thường, tái định cư cho người có đất bị thu hồi .......................... 12
2.1.3. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai .................................................. 13
2.1.3.1. Hòa giải tranh chấp đất đai ................................................................ 13
2.1.3.2. Thẩm quyền giải quyết ....................................................................... 14


vi

2.1.4. Nội dung quản lý nhà nước đối với đất đai ........................................... 15
2.1.4.1. Luật Đất đai 1987 ............................................................................... 15
2.1.4.2. Luật Đất đai 1993 ............................................................................... 16
2.1.4.3. Luật Đất đai 2003 ............................................................................... 17
2.1.4.4. Luật Đất đai 2013 ............................................................................... 18
2.2. Công tác quản lý đất đai trên thế giới và Việt Nam................................. 19
2.2.1. Công tác quản lý đất đai trên thế giới ................................................... 19
2.2.1.1. Quản lý đất đai tai Thụy Điển ............................................................ 19
2.2.1.2. Quản lý đất đai của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc) .. 20
2.2.2. Thực trạng việc quản lý và sử dụng đất đai tại Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay ........................................................................................................... 21
2.2.3. Công tác quản lý nhà nước về đất đai tại Tỉnh Vĩnh Phúc ................... 23
2.3. Các văn bản pháp lý có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước về
đất đai ................................................................................................................ 3
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 25
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu............................................................ 25
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 25
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 25
- Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.......................................... 25
- Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn xã Duy Phiên ....................................... 25
- Đánh giá công tác quản lý đất đai tại xã Duy Phiên ..................................... 25
- Đánh giá sự hiểu biết của cán bộ và người dân về công tác quản lí nhà nước
trên địa bàn xã ................................................................................................. 26
- Đánh giá chung và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản
lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn xã Duy Phiên, huyện Tam Dương, tỉnh
Vĩnh Phúc ........................................................................................................ 26


vii

3.5. Phương pháp nghiên cứu.......................................................................... 26
3.5.1. Điều tra, thu thập số liệu thứ cấp .......................................................... 26
3.5.2. Phương pháp điều tra số liệu sơ cấp ..................................................... 27
3.5.3. Phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu ................................................ 27
3.5.4. Phương pháp thống kê........................................................................... 27
3.5.5. Phương pháp so sánh............................................................................. 28
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .......................... 29
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Duy Phiên ..................................... 29
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 29
4.1.2. Điều kiện kinh tế-xã hội ........................................................................ 31
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của xã Duy Phiên, huyện Tam Dương,
tỉnh Vĩnh Phúc................................................................................................. 35
4.2.1. Hiện trạng sử dụng đất đai của xã Duy Phiên ....................................... 35
4.2.2. Tình hình biến động đất đai tại xã Duy Phiên ...................................... 37
4.3. Đánh giá công tác quản lý nhà nước về đất đai của xã Duy Phiên, huyện
Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2013 - 2015 ....................................... 38
4.3.1. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và tổ
chức thực hiện văn bản đó............................................................................... 38
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính,
lập bản đồ hành chính ..................................................................................... 39
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện trạng sử dụng đất và
bản đồ quy hoạch sử dụng đất; điều tra, đánh giá tài nguyên đất; điều tra xây
dựng giá đất ..................................................................................................... 40
4.3.3.1. Thực trạng công tác đo đạc lập bản đồ địa chính .............................. 40
4.3.3.2. Hạn chế trong công tác đo đạc lập bản đồ địa chính ......................... 42
4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ............................................ 42
4.3.4.1. Thực trạng công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ......... 42


viii

4.3.3.2. Hạn chế trong công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất .... 43
4.3.5. Đánh giá công tác giao đất, thu hồi đất ................................................. 43
4.3.5.1. Thực trạng công tác giao đất, thu hồi đất........................................... 43
4.3.5.2. Hạn chế trong công tác giao đất, thu hồi đất...................................... 44
4.3.6. Công tác quản lý việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất .. 44
4.3.7. Đánh giá công tác đăng ký đất đai, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ................................................................ 45
4.3.7.1. Công tác đăng ký đất đai .................................................................... 45
4.3.7.2. Công tác lập và quản lý hồ sơ địa chính ............................................ 46
4.3.7.3. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất............................. 46
4.3.8. Thống kê, kiểm kê đất đai ..................................................................... 48
4.3.9. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai ..................................................... 50
4.3.10. Đánh giá công tác quản lý tài chính về đất đai và giá đất................... 50
4.3.10.1. Thực trạng công tác quản lý giá đất ................................................. 50
4.3.11. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người
sử dụng đất ...................................................................................................... 52
Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền chung của người sử dụng đất. ............... 52
4.3.12. Thanh tra, kiểm tra, giám sát, theo dõi, đánh giá việc chấp hành quy
định của pháp luật về đất đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai .............. 53
4.3.13. Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai .............................................. 54
4.3.14. Đánh giá công tác giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết khiếu
nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai ........................ 55
4.3.14.1. Thực trạng công tác giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết
khiếu nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai .............. 55
4.3.14.2. Hạn chế trong công tác giải quyết tranh chấp về đất đai; giải quyết
khiếu nại tố cáo các vi phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai .............. 56
4.3.15. Quản lý hoạt động dịch vụ về đất đai ................................................. 57


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×