Tải bản đầy đủ

Ứng dụng công nghệ thông tin và máy toàn đạc điện tử thành lập bản đồ địa chính xã Tử Du huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Phúc. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DƢƠNG LINH TRANG
Tên đề tài:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÁY TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ TỬ
DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành : Địa chính Môi trƣờng
Khoa

: Quản lý Tài nguyên


Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên - 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

DƢƠNG LINH TRANG
Tên đề tài:

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ MÁY TOÀN
ĐẠC ĐIỆN TỬ THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH XÃ TỬ
DU, HUYỆN LẬP THẠCH, TỈNH VĨNH PHÚC

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Lớp
Khóa học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính Môi trƣờng
: Quản lý Tài nguyên
: K44 - ĐCMT - N01
: 2012 - 2016
: ThS. Hà Anh Tuấn

Thái Nguyên - 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Qua thời gian 4 năm học tập và rèn luyện đạo đức tại trường, bản thân em đã
được dạy dỗ, chỉ bảo tận tình của các thầy, cô giáo trong khoa Quản lý Tài nguyên,


cũng như các thầy, cô giáo trong Ban Giám hiệu Nhà trường, các Phòng ban và
phòng Đào tạo của Trường Đại học Nông Lâm.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới các thầy cô giáo trong khoa Quản lý
Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên đã giảng dạy và hướng
dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường.
Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo - ThS. Hà Anh Tuấn đã trực
tiếp hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này.
Em xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo, các cán bộ trong Văn phòng Đăng ký
đất đai - Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như các cán bộ trong
tổ đo đạc tại xã Tử Du đã tận tình giúp đỡ em trong quá trình thực tập và hoàn thành
khóa luận.
Cuối cùng em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè đã động viên, khuyến
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, 05 tháng 05 năm 2016
Sinh viên

Dƣơng Linh Trang


ii

DANH MỤC VIẾT TẮT
Nguyên nghĩa

Chữ viết tắt
CP

Chính Phủ

CSDL

Cơ sở dữ liệu

VP

Vĩnh PhúcQuyết định

QL

Quốc lộ

TCĐC

Tổng cục Địa chính

TL

Tỉnh lộ

TN & MT

Tài nguyên & Môi trường

TT

Thông tư

UTM

Lưới chiếu hình trụ ngang đồng góc

VN-2000

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ quốc gia VN-2000


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1 Tóm tắt một vài thông số phân mảnh bản đồ ............................................13
Bảng 2.2 : Chỉ tiêu kỹ thuật thành lập lưới địa chính ...............................................20
Bảng 2.3: Các chỉ tiêu kỹ thuật của đường chuyền kinh vĩ ......................................20
Bảng 4.1: Hiện trạng quỹ đất của xã năm 2013. .......................................................37
Bảng 4.2: Những yêu cầu kỹ thuật cơ bản của lưới đường chuyền địa chính ..........40
Bảng 4.3: Bảng kết quả tạo độ và độ cao sau khi bình sai ........................................44
Bảng 4.4: Kết quả đo một số điểm chi tiết xã Tử Du ...............................................46


iv

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 2.1: Hệ tọa độ vuông góc Gauss-Kruger [1] ......................................................9
Hình 2.2: Hệ tọa độ vuông góc UTM [1] ....................................................................9
Hình 2.3: Sơ đồ quy trình công nghệ đo vẽ bản đồ địa chính [1] .............................15
Hình 2.4: Sơ đồ mô tả các phương pháp thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng
không [1] ..................................................................................................17
Hình 2.5: Sơ đồ thể hiện Phương pháp đo ảnh [1] ....................................................18
Hình 2.6: Sơ đồ cấu tạo máy toàn đạc điện tử [8] .....................................................23
Hình 2.7: Trình tự đo [8] ...........................................................................................25
Hình 2.8: Quy trình thành lập bản đồ địa chính trên phần mềm famis .....................30
Hình 4.1: Đóng cọc, thông hướng ngoài thực địa .....................................................41
Hình 4.2: Sổ đo GPS .................................................................................................42
Hình 4.3: Máy Hi- Target V30 ..................................................................................42
Hình 4.4: Lưới kinh vĩ sau khi được thành lập .........................................................44
Hình 4.5: Đo chi tiết đất ruộng ngoài thực địa ..........................................................46
Hình 4.6: Màn hình làm việc Topcon Link ...............................................................47
Hình 4.7: Cấu trúc file dữ liệu từ máy đo điện tử .....................................................48
Hình 4.8: Màn hình làm việc CVF.EXE ...................................................................48
Hình 4.9: File số liệu sau khi được sử lý ..................................................................49
Hình 4.10: Nhập số liệu bằng FAMIS ......................................................................49
Hình 4.11: Triển điểm chi tiết lên bản vẽ .................................................................50
Hình 4.12: Tạo mô tả trị đo .......................................................................................51
Hình 4.13: Một số điểm đo chi tiết ...........................................................................51
Hình 4.14: Một góc tờ bản đồ trong quá trình nối thửa ............................................52
Hình 4.15: Các thửa đất sau khi được nối .................................................................52
Hình 4.16: Các lỗi thường gặp ..................................................................................53
Hình 4.17: Màn hình hiển thị các lỗi của thửa đất ....................................................54
Hình 4.18: Các thửa đất sau khi được sửa lỗi ...........................................................54
Hình 4.19: Tạo bảng chắp phân mảnh bản đồ...........................................................55


v

Hình 4.20: Thửa đất sau khi được tạo tâm thửa ........................................................56
Hình 4.21: Đánh số thửa tự động ..............................................................................56
Hình 4.22: Gán thông tin thửa đất .............................................................................57
Hình 4.23: Sửa bảng nhãn thửa .................................................................................58
Hình 4.24: Vẽ nhãn thửa trên famis ..........................................................................59
Hình 4.25: Tờ bản đồ sau khi được biên tập hoàn chỉnh ..........................................59


vi

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. i
DANH MỤC VIẾT TẮT ........................................................................................... ii
MỤC LỤC ................................................................................................................. iii
DANH MỤC CÁC BẢNG........................................................................................ iii
DANH MỤC CÁC HÌNH ......................................................................................... iv
PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài.........................................................................2
1.3. Yêu cầu .............................................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài .............................................................................................2
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................4
2.1. Bản đồ địa chính ...............................................................................................4
2.1.1. Khái niệm ...................................................................................................4
2.1.2. Các yếu tố cơ bản và nội dung bản đồ địa chính .......................................5
2.1.3. Cơ sở toán học của bản đồ địa chính .........................................................8
2.1.4. Lưới chiếu Gauss - Kruger ........................................................................9
2.1.5. Phép chiếu UTM ........................................................................................9
2.1.6. Nội dung và phương pháp chia mảnh bản đồ địa chính ..........................10
2.2. Cơ sở pháp lý ..................................................................................................13
2.3. Các phương pháp thành lập bản đồ địa chính hiện nay ..................................14
2.3.1. Các phương pháp đo vẽ chi tiết thành lập bản đồ địa chính ....................14
2.3.2. Đo vẽ bản đồ địa chính bằng phương pháp toàn đạc ...............................14
2.3.3. Thành lập bản đồ địa chính bằng ảnh hàng không ..................................15
2.4. Thành lập lưới khống chế trắc địa ..................................................................19
2.4.1. Khái quát về lưới tọa độ địa chính ...........................................................19
2.4.2. Những yêu cầu kĩ thuật cơ bản của lưới đường chuyền kinh vĩ ..............20
2.4.3. Thành lập đường chuyền kinh vĩ .............................................................21
2.4.4. Lưới khống chế đo vẽ ..............................................................................22
2.5. Đo vẽ chi tiết, thành lập bản đồ ......................................................................22


vii

2.5.1. Đo chi tiết và xử lý số liệu .......................................................................22
2.5.2. Phương pháp đo vẽ bản đồ địa chính bằng máy toàn đạc điện tử ...........23
2.6. Ứng dụng một số phần mềm tin học trong biên tập bản đồ địa chính ...........26
2.6.1. Phần mềm MicroStation, Mapping Office ..............................................26
2.6.2. Phần mềm famis ......................................................................................27
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....31
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ..................................................................31
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .....................................................................31
3.3.1. Điều kiện tự nhiên , kinh tế - xã hội của xã Tử Du , huyện Lập Thạch,tỉnh
Vĩnh Phúc ..........................................................................................................31
3.3.2. Thành lập lưới khống chế đo vẽ ..............................................................32
3.3.3. Thành lập mảnh bản đồ địa chính xã từ số liệu đo chi tiết ......................32
3.4. Phương pháp nghiên cứu ................................................................................32
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU & THẢO LUẬN .......................................34
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội của xã Tử Du ..........................................34
4.1.1. Điều kiện tự nhiên....................................................................................34
4.1.2. Điều kiện kinh tế, xã hội ..........................................................................36
4.1.3. Tình hình quản lý sử dụng đất đai của xã Tử Du ....................................37
4.2. Công tác chuẩn bị và thành lập lưới kinh vĩ trên địa bàn xã Tử Du ..............38
4.2.1. Công tác ngoại nghiệp .............................................................................38
4.2.2. Công tác nội nghiệp .................................................................................43
4.3. Đo vẽ chi tiết và biên tập bản đồ bằng phần mềm Microstation, Famis ........45
4.3.1. Đo vẽ chi tiết ............................................................................................45
4.3.2. Ứng dụng phần mềm FAMIS và Microstation thành lập bản đồ địa chính ... 47
4.3.3. Kiểm tra và nghiệm thu các tài liệu .........................................................60
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................61
5.1. Kết luận ..........................................................................................................61
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................62


1

PHẦN 1
ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá đối với mỗi quốc gia, là món
quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho con người, đất đai còn là tư liệu sản xuất
đặc biệt, là điều kiện lao động có vai trò quan trọng đến sự phát triển kinh tế- xã hội
và an ninh quốc phòng.
Song song với sự biến động không ngừng của quỹ đất thì việc chia tách, sát
nhập và điều chỉnh địa giới hành chính của một số đơn vị hành chính theo nhu cầu
quản lý chung đã làm cho địa giới hành chính các cấp có nhiều thay đổi và làm quỹ
đất được bố trí theo đơn vị hành chính mới.
Trong khi đó công tác quản lí đất đai ở nước ta vẫn còn nhiều vấn đề cần giải
quyết, hoàn thiện và hiện đại hơn. Vì vậy, yêu cầu đặt ra cho công tác quản lý nhà
nước về đất đai trong giai đoạn hiện nay là phải nắm chắc và quản lý chặt chẽ tới
từng thửa đất. Để thực hiện được yêu cầu đó công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính
là vấn đề được đặt ra hàng đầu trong công tác quản lý nhà nước về đất đai nhằm
hoàn thiện hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Để phục vụ mục đích trên, được sự đồng ý của Sở Tài nguyên và Môi trường
tỉnh Vĩnh Phúc, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh
Vĩnh Phúc đã tổ chức khảo sát, thu thập tài liệu, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán: đo
đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại xã Tử Du, huyện Lập
Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Trên cơ sở hệ thống bản đồ địa chính đã được lập cho các
địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong đó có xã Tử Du.
Với tính cấp thiết như vậy, việc phải xây dựng hệ thống bản đồ địa chính cho
toàn xã Tử Du là rất quan trọng. Được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường,
Ban chủ nhiệm khoa Quản lý Tài nguyên, Văn phòng Đăng ký đất đai - Sở Tài
Nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc, với sự hướng dẫn của thầy giáo ThS. Hà


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×