Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác tại Phường Trưng Vương thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐOÀN ĐỨC HOÀNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC TẠI
PHƢỜNG TRƢNG VƢƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Khoa
Khoá học

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: Quản lý tài nguyên
: 2009 - 2016


Thái Nguyên, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐOÀN ĐỨC HOÀNG
Tên đề tài:
ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG
ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC TẠI
PHƢỜNG TRƢNG VƢƠNG, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN,
TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
Chuyên ngành
Lớp
Khoa
Khoá học
Giảng viên hƣớng dẫn

: Chính quy
: Địa chính môi trƣờng
: K43 - ĐCMT - N02
: Quản lý tài nguyên
: 2009 - 2016
: TS. Nguyễn Đức Nhuận

Thái Nguyên, 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp được xem là khâu quan trọng giúp sinh viên củng
cố kiến thức tiếp thu được trên giảng đường và hoàn thiện chương trình đào
tạo Đại học. Đây cũng là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế nghề nghiệp,
kết hợp với các kiến thức đã học trong nhà trường để hoàn thiện kỹ năng


trong công việc, tích lũy kinh nghiệm làm hành trang phục vụ cho công việc
hiện tại và sau này khi ra trường.
Được sự giới thiệu của Ban giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Quản lý
Tài nguyên, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em đã tiến hành nghiên
cứu đề tài “Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác tại Phường Trưng Vương, thành phố
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”. Có được kết quả này em xin chân thành
cảm ơn thầy giáo TS. Nguyễn Đức Nhuận đã tận tình giúp đỡ em trong suốt
thời gian thực tập và hoàn thành khoá luận tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn các bác, các cô, các chú và các anh chị công
tác tại UBND Phường Trưng Vương đã tạo điều kiện để em có thể hoàn thành
tốt nhiệm vụ được giao và cung cấp đầy đủ các số liệu cần thiết phục vụ cho
quá trình nghiên cứu đề tài.
Trong quá trình thực hiện khoá luận tốt nghiệp em đã cố gắng nghiên
cứu nhưng do kinh nghiệm và kiến thức còn hạn chế nên chắc chẵn không
tránh khỏi những sai sót và khiếm khuyết. Em rất mong được sự tham gia
đóng góp ý kiến từ phía các thầy giáo, cô giáo và các bạn sinh viên để khoá
luận của em được hoàn thiện hơn nữa.
Em xin chân thành cảm ơn !
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên
Đoàn Đức Hoàng


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1: Hiện trạng sử dụng đất của Phường Trưng Vương năm 2015 ....... 43
Bảng 4.2: Hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp năm 2015.............................. 44
Bảng 4.3: Hiện trạng sử dụng đất phi nông nghiệp ........................................ 45
Bảng 4.4: Kết quả cấp giấy CNQSD đất của Phường Trưng Vương, thành phố
Thái Nguyên năm 2013 ................................................................... 49
Bảng 4.5: Kết quả cấp giấy CNQSD đất của Phường Trưng Vương, thành phố
Thái Nguyên năm 2014 ................................................................... 50
Bảng 4.6: Kết quả cấp giấy CNQSD đất của Phường Trưng Vương, thành phố
Thái Nguyên năm 2015 ................................................................... 51
Bảng 4.7: Kết quả cấp giấy CNQSD đất của Phường Trưng Vương, thành phố
Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 ................................................ 52
Bảng 4.8: Kết quả cấp giấy CNQSD đất của Phường Trưng Vương, thành phố
Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 ................................................ 53
Bảng 4.9: Kết quả cấp GCNQSD dất cho các loại đất của Phường Trưng
Vương, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013 -2015 ................... 55
Bảng 4.10: Tổng hợp kết quả cấp GCNQSD đất của Phường Trưng Vương
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................... 57
Bảng 4.11: Tổng hợp kết quả cấp giấy CNQSD dất cho các loại đất của
Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
giai đoạn 2013 - 2015 ...................................................................... 57
Bảng 4.12: Thống kê các trường hợp không được cấp giấy CNQSD đất của
Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên
giai đoạn 2013- 2015 ....................................................................... 58


iii

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

CP

Chính phủ

CT - TTg

Chỉ thị thủ tướng

ĐKĐĐ

Đăng kí đất đai

GCN

Giấy chứng nhận

GCNQSD

Giấy chứng nhận quyền sử dụng

HĐND

Hội đồng nhân dân

HSĐC

Hồ sơ địa chính

HTX

Hợp tác xãNghị định

NĐ - CP

Nghị định chính phủ

Nxb

Nhà xuất bản

QĐ - UBND

Quyết định Ủy ban nhân dân

QĐ - BTNMT

Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường

THCS

Trung học cơ sở

TT - BTNMT

Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

TT - TCĐ

Thông tư Tổng cục Địa chính

UBND

Ủy ban nhân dân

UBTVQH

Ủy ban thường vụ Quốc Hội

VPĐK

Văn phòng đăng kí


iv

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................. i
DANH MỤC CÁC BẢNG.............................................................................. ii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ................................................................ iii
MỤC LỤC ....................................................................................................... iv
PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ ............................................................................... 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................... 1
1.2. Mục đích nghiên cứu ................................................................................ 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát ................................................................................ 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 2
1.2.3. Yêu cầu của đề tài ................................................................................. 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài ..................................................................................... 3
1.3.1. Ý nghĩa trong học tập và nghiên cứu khoa học .................................... 3
1.3.2. Ý nghĩa trong thực tiễn ......................................................................... 3
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU............................................................. 4
2.1. Cơ sở lý luận và những căn cứ pháp lý của công tác cấp GCNQSD đất ....... 4
2.1.1. Các nội dung quản lý nhà nước về đất đai ............................................ 4
2.1.2. Cơ sở lý luận về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính .................. 5
2.1.3. Căn cứ pháp lý về cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ............... 6
2.2. Khái quát về công tác cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính ............ 9
2.2.1. Đăng ký quyền sử dụng đất ................................................................... 9
2.1.1.1. Các đối tượng đăng ký quyền sử dụng đất ......................................... 10
2.1.1.2. Người chịu trách nhiệm việc đăng ký ................................................ 10
2.2.2. Cấp giấy chứng nhận quyến sử dụng đất .............................................. 11
2.2.2.1. Những trường hợp được cấp GCN ..................................................... 12
2.2.2.2. Thẩm quyền cấp GCN........................................................................ 13


v

2.2.2.3. Người chịu trách nhiệm việc đăng ký ................................................ 13
2.2.2.4. Hồ sơ đăng kí đất đai, xin cấp GCNQSD đất .................................... 14
2.2.3. Hồ sơ địa chính ..................................................................................... 15
2.2.4. Vai trò của công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất .............. 16
2.2.4.1. Đối với Nhà nước ............................................................................... 16
2.2.4.2. Vai trò của công tác cấp GCNQSD đất đối với người sử dụng đất ... 17
2.2.5. Nguyên tắc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ............................ 17
2.2.6. Trình tự thủ tục hành chính cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại phường .......................................... 19
2.3. Tình hình cấp GCNQSD đất trong cả nước ............................................. 20
2.3.1. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................. 21
2.3.2. Sơ lược tình hình công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .................................................... 23
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 25
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................ 25
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 25
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 25
3.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu ............................................................ 25
3.3. Nội dung nghiên cứu ................................................................................ 25
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội....................................................... 25
3.3.1.1. Điều kiện tự nhiên .............................................................................. 25
3.3.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ................................................................... 25
3.3.2. Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai tại phường .......................... 25
3.3.2.1. Tình hình quản lý đất đai ................................................................... 25
3.3.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai ................................................................. 25


vi

3.3.2.3. Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất đai tại phường
Trưng Vương .................................................................................................. 26
3.3.3. Đánh giá công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở
hữu nhà ở và tài sản khác tại Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên,
tỉnh Thái Nguyên ............................................................................................. 26
3.3.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho công
tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
kháccủa Phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ...... 26
3.4. Phương pháp nghiên cứu .......................................................................... 26
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu ............................................................... 26
3.4.2. Phương pháp xử lý số liệu..................................................................... 26
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU .......................................................... 27
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội.......................................................... 27
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ................................................................................. 27
4.1.1.1. Vị trí địa lý ......................................................................................... 27
4.1.1.2. Địa hình địa mạo ................................................................................ 27
4.1.1.3. Khí hậu, thủy văn. .............................................................................. 27
4.1.1.4. Các nguồn tài nguyên ......................................................................... 29
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội ...................................................................... 30
4.1.2.1. Tăng trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ........................... 30
4.1.2.2. Thực trạng phát triển các ngành kinh tế ............................................. 30
4.1.2.3. Thực trạng phát triển cơ sở hạ tầng .................................................... 31
4.1.2.4. Thực trạng môi trường ....................................................................... 34
4.1.2.5. Thực trạng phát triển đô thị ................................................................ 35
4.1.2.6. Dân số, lao động, việc làm và thu nhập của Phường Trưng Vương .. 35
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội Phường Trưng
Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ....................................... 36


vii

4.1.3.1. Những thuận lợi ................................................................................. 36
4.1.3.2. Những khó khăn, hạn chế................................................................... 37
4.2. Khái quát việc quản lý và sử dụng đất đai của Phường Trưng Vương,
thành phố Thái Nguyên ................................................................................... 38
4.2.1. Tình hình quản lý đất đai ...................................................................... 38
4.2.1.1. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử
dụng đất đai ..................................................................................................... 38
4.2.1.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành
chính, lập bản đồ hành chính........................................................................... 38
4.2.1.3. Công tác khảo sát, đo đạc, đánh giá, lập bản đồ địa chính, bản đồ hiện
trạng sử dụng đất ............................................................................................. 39
4.2.1.4. Công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ........................... 40
4.2.1.5. Công tác Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục
đích sử dụng đất, thu hồi đất ........................................................................... 40
4.2.1.6. Công tác đăng kí quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính,
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ......................................................... 40
4.2.1.7. Công tác thống kê, kiểm kê đất đai .................................................... 41
4.2.1.8. Công tác quản lý, giám sát thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử
dụng đất ........................................................................................................... 41
4.2.1.9. Công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp
luật đất đai và xử lý các vi phạm về pháp luật đất đai .................................... 41
4.2.1.10. Công tác giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo
các vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai ................................................. 42
4.2.2.11. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai ............................... 42
4.2.2. Hiện trạng sử dụng đất đai .................................................................... 42
4.2.2.1. Hiện trạng sử dụng đất và biến động đất đai của phường năm 2014 . 42
4.2.2.2. Đất nông nghiệp ................................................................................. 44


viii

4.2.2.3. Đất phi nông nghiệp ........................................................................... 45
4.2.2.4. Đất chưa sử dụng................................................................................ 47
4.2.3. Đánh giá chung tình hình quản lý và sử dụng đất
tại Phường Trưng Vương .................................................................................. 47
4.3. Đánh giá công tác cấp giấy CNQSD đất của Phường Trưng Vương, thành
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên trong giai đoạn 2013 - 2015.................. 49
4.3.1. Đánh giá công tác cấp giấy CGCNQSDĐ tại Phường Trưng Vương,
Thành phố Thái Nguyên, trong giai đoạn 2013 - 2015 ................................... 49
4.3.2. Đánh giá công tác cấp GCNQSD dất cho các loại đất của Phường
Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2013 -2015 ....................... 55
4.3.3. Đánh giá chung về công tác cấp GCNQSD đất của Phường Trưng
Vương, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 ............. 56
4.3.3.1. Đánh giá kết quả cấp GCNQSD đất của Phường Trưng Vương giai
đoạn 2013 - 2015 ............................................................................................. 56
4.3.3.2. Đánh giá kết quả cấp giấy CNQSD đất cho các loại đất của Phường Trưng
Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2013 - 2015 .........58
4.4. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số giải pháp cho
công tác cấp GCNQSD đất của Phường Trưng Vương, Thành phố Thái
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên .............................................................................. 59
4.4.1. Thuận lợi ............................................................................................... 59
4.4.2. Khó khăn ............................................................................................... 60
4.4.3. Một số giải pháp nhằm đấy mạnh công tác cấp GCNQSD đất của
Phường Trưng Vương, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên ............. 61
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ .......................................................... 63
5.1. Kết luận .................................................................................................... 63
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×