Tải bản đầy đủ

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐỖ THANH HUYỀN
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo : Chính quy
Chuyên ngành: Địa chính môi trƣờng
Lớp
: K44 - ĐCMT
Khoa
: Quản Lý Tài Nguyên
Khóa học
: 2012 - 2016

Thái Nguyên, 2016ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐỖ THANH HUYỀN
Tên đề tài:
NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO
HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN, TỈNH THÁI NGUYÊN

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo : Chính quy
Chuyên ngành: Địa chính môi trƣờng
Lớp
: K44 - ĐCMT
Khoa
: Quản Lý Tài Nguyên
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: PGS.TS. Lƣơng Văn Hinh

Thái Nguyên, 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tâ ̣p tố t nghiê ̣p là mô ̣t giai đoa ̣n cầ n thiế t và hế t sức quan tro ̣ng đố i với
mỗi sinh viên, đó là thời gian để sinh viên tiế p câ ̣n với thực tế , nhằ m củng cố và vâ ̣n
dụng những kiến thức mà mình đã học được trong nhà trường . Được sự nhất trí của
Ban Giám hiê ̣u nhà trường , Ban Chủ nhiê ̣m khoa Quản lý Tài nguyên , Trường Đa ̣i
học Nông lâm Thái nguyên , em đã tiến hành nghiên cứu đề tài :“ Nghiên cứu thực
trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng
của một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên”.
Sau mô ̣t thời gian nghiên cứu và thực tâ ̣p bản khóa luận tố t nghiê ̣p của em đã
hoàn thành.
Em xin bày tỏ lòng biế t ơn chân thành tới các thầ y cô giáo trong Khoa Quản
lý Tài nguyên, Trường Đa ̣i ho ̣c Nông lâm Thái Nguyên đã giảng da ̣y và hướng dẫn ,


tạo điều kiện thuận lợi cho em trong quá trình học tập và rèn luyện tại trường .
Em xin bày tỏ lòng biế t ơn sâu sắ c tới thầ y giáo PGS.TS. Lƣơng Văn Hinh
người đã trực tiế p hướng dẫn, giúp đỡ em trong quá trình hoàn thành khóa luận này .
Em xin gửi lời cảm ơn đế n ban lañ h đa ̣ophòng Tài nguyên và Môi trường thành
phố Thái Nguyên, các cán bộ, chuyên viên, các ban ngành khác đã giúp đỡ em trong quá
trình thực tập và hoàn thành khóa luận
.
Cuố i cùng em xin gửi lời cảm ơn đế n gia đình , bạn bè đã động viên , khuyế n
khích em trong suốt quá trình học tập và hoàn thành khóa luận .
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, tháng 05 năm 2016
Sinh viên thực hiê ̣n

Đỗ Thanh Huyền


ii

DANH MỤC BẢNG
Trang
Bảng 4.1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2006 – 2010...................................25
Bảng 4.2. Tổng hợp dân số theo độ tuổi khu vực GPMB .........................................26
Bảng 4.3. Hiện trạng sử dụng đất tại Thành phố Thái Nguyên năm 2014 ...............28
Bảng 4.4. So sánh đặc điểm của 2 dự án nghiên cứu tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên ...............................................................................................35
Bảng 4.5. So sánh đơn giá bồi thường về đất tại 2 dự án nghiên cứu .......................37
Bảng 4.6. Kết quả công tác bồi thường đất Dự án Khu liên hợp trung tâm hội trợ
xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp Picenza Plaza
xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên và Dự án khu dân cư số 3 phường
Quan Triều, thành phố Thái Nguyên .........................................................38
Bảng 4.7. Kết quả công tác bồi thường tài sản trên đất ............................................39
Bảng 4.8. Ý kiến của người dân về đơn giá bồi thường tài sản, VKT và cây cối hoa
màu .............................................................................................................40
Bảng 4.9. Kết quả hỗ trợ dựán Khu liên hợp trung tâm hội trợ xúc tiến thương mại
ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp Picenza Plaza xã Đồng Bẩm,
Thành phố Thái Nguyên và dự án Khu dân cư số 3 phường Quan Triều,
thành phố Thái Nguyên ..............................................................................44
Bảng 4.10. Tổng hợp kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 02 dự án ..............47
Bảng 4.11. Tiến độ bàn giao mặt bằng, bồi thường GPMB của 2 dự án ..................48
Bảng 4.12. Tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra .........................................................49
Bảng 4.13. Điều tra ý kiến người dân về đơn giá bồi thường đất và tài sản, hoa màu ....49
Bảng 4.14. Kết quả điều tra việc làm của các hộ sau khi thu hồi đất .......................50
Bảng 4.15. Tình trạng an ninh trật tự xã hội của địa phương sau khi thu hồi đất ............50


iii

DANH MỤC HÌNH
Trang
Hình 4.1: Bản đồ địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên ................................21
Hình 4.2. Biểu đồ thể hiện cơ cấu sử dụng đất năm 2014 ........................................29
Hình 4.3. Biểu đồ thể hiện tỷ lệ các nguyên nhân làm chậm kế hoạch công tác bồi
thường tài sản trên đất của dự án ...............................................................42
Hình 4.4: Biểu đồ thể hiện cơ cấu các khoản hỗ trợ của dự án Khu liên hợp trung
tâm hội trợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp
Picenza Plaza xã Đồng Bẩm ......................................................................45
Hình 4.5: Biểu đồ thể hiện cơ cấu các khoản hỗ trợ của dự án Khu dân cư số 3
phường Quan Triều ....................................................................................46


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

STT

Chữ viết tắt

Ý nghĩa

1

ADB

Ngân hàng phát triển Châu Á

2

BTC

Bộ tài chính

3

CNH - HĐH

4

CP

5

GPMB

6

GCN

7Nghị định

8Quyết định

9

QSDĐ

10

TĐC

11

TNMT

12

TT

13

UBND

14

VKT

Vật kiến trúc

15

WB

Ngân hàng thế giới

Công nghiệp hóa - hiện đại hóa
Chính phủ
Giải phóng mặt bằng
Giấy chứng nhận

Quyền sử dụng đất
Tái định cư
Tài nguyên Môi trường
Thông tư
Ủy ban nhân dân


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN .............................................................................................................1
DANH MỤC BẢNG ................................................................................................... i
DANH MỤC BẢNG .................................................................................................. ii
DANH MỤC HÌNH .................................................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .......................................................................... iv
MỤC LỤC ...................................................................................................................v
PHẦN 1: MỞ ĐẦU....................................................................................................1
1.1.Đặt vấn đề .............................................................................................................1
1.2. Mục tiêu của nghiên cứu ......................................................................................2
PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀ I LIỆU NGHIÊN CỨU .............................................4
2.1. Cơ sở khoa học của nghiên cứu ...........................................................................4
2.1.1. Cơ sở lý luận của nghiên cứu ............................................................................4
2.2.2. Cơ sở thực tiễn của nghiên cứu .........................................................................5
2.1.3. Cơ sở pháp lý của nghiên cứu ..........................................................................5
2.2. Khái quát về vấn đề nghiên cứu ...........................................................................8
2.2.1. Khái niệm về bồi thường GPMB, hỗ trợ và tái định cư. ...................................8
2.2.2. Đối tượng được bồi thường ...............................................................................9
2.2.3. Điều kiện được bồi thường ...............................................................................9
2.2.4. Thẩm quyền phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB ....12
2.3. Những kết quả nghiên cứu về công tác giải phóng mặt bằng ............................13
2.3.1. Những kết quả nghiên cứu về công tác giải phóng mặt bằng trên thế giới.....13
2.3.2. Kinh nghiệm cho Việt Nam ............................................................................16
2.3.3. Kết quả thực hiện công tác bồi thường GPMB của thành phố Thái Nguyên 17
PHẦN 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ...18
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ......................................................................18
3.1.1. Đối tượng nghiên cứu......................................................................................18
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu .........................................................................................18


vi

3.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ......................................................................18
3.2.1. Địa điểm nghiên cứu .......................................................................................18
3.2.2. Thời gian ngiên cứu ........................................................................................18
3.3. Nội dung nghiên cứu ..........................................................................................18
3.4. Phương pháp nghiên cứu ....................................................................................19
3.4.1. Phương pháp thu thập số liệu ..........................................................................19
3.4.2. Phương pháp xử lý thông tin, số liệu ..............................................................19
3.4.3. Phương pháp phân tích số liệu ........................................................................20
PHẦN 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN.....................................21
4.1. Đánh giá sơ lược về tình hình cơ bản của Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái
Nguyên ...........................................................................................................21
4.1.1. Sơ lược về điều kiện tự nhiên của Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên....21
4.1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên ..................................24
4.1.3. Sơ lược thực trạng sử dụng đất của Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên..27
4.1.4. Sơ lược thực trạng công tác quản lý đất đai của thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên ...................................................................................................29
4.2. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án trên địa bàn thành
phố Thái Nguyên ............................................................................................31
4.2.1. Các văn bản pháp lý có liên quan ...................................................................31
4.2.2. Về áp dụng chế độ, chính sách ........................................................................32
4.2.3. Về tổ chức thực hiện .......................................................................................32
4.2.4. Kết quả đạt được .............................................................................................32
4.2.5. Những khó khăn vướng mắc ...........................................................................33
4.3. Đánh giá công tác bồi thường, GPMB của 2 dự án “Khu liên hợp trung tâm hội
trợ xúc tiến thương mại ngành xây dựng kết hợp khu ở cao cấp Picenza Plaza
xã Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên” và “khu dân cư số 3 phường Quan
Triều, Thành phố Thái Nguyên” ....................................................................33
4.3.1. Giới thiệu khái quát về 2 dự án nghiên cứu tại Thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên ...................................................................................................33


vii

4.3.2. Quy trình thực hiện công tác bồi thường GPMB của tỉnh Thái Nguyên ........35
4.3.3. Kết quả bồi thường của 2 dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, tỉnh
Thái Nguyên ...................................................................................................36
4.3.4. Tổng hợp kết quả từ phiếu điều tra .................................................................49
4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác bồi thường GPMB, hỗ trợ và TĐC tại 2 Dự
án nghiên cứu tại thành phố Thái Nguyên .....................................................51
4.4.1. Chính sách bồi thường ....................................................................................51
4.4.2. Chính sách hỗ trợ và tái định cư .....................................................................52
4.4.3. Mức bồi thường hỗ trợ ....................................................................................52
4.4.4. Nguồn kinh phí ................................................................................................52
4.4.5. Công tác kiểm tra, đôn đốc .............................................................................53
4.4.6. Ý thức chấp hành pháp luật .............................................................................53
4.5. Đề xuất các giải pháp đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại thành phố
Thái Nguyên ...................................................................................................53
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ................................................................55
5.1. Kết luận ..............................................................................................................55
5.2. Kiến nghị ............................................................................................................56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


1

PHẦN 1
MỞ ĐẦU

1.1. Đặt vấn đề
Như ta đã biết đất đai có nguồn gốc tự nhiên, cùng với vòng quay của bánh xe
thời gian thì con người xuất hiện và tác động vào đất đai, cải tạo đất đai và biến đất
đai từ sản phẩm tự nhiên lại mang trong mình sức lao động của con người, tức cũng
là sản phẩm của xã hội.
Đất đai là tài nguyên thiên nhiên, tài sản quốc gia quý báu, địa bàn để phân bố
dân cư, và các hoạt động kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh; là nguồn nội lực để
xây dựng và phát triển bền vững quốc gia.
Nước ta đang trong thời kỳ thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước,
nhiều dự án như các khu công nghiệp, nhà máy, các khu đô thị mới, khu dân cư ….
đang được triển khai một cách mạnh mẽ. Để thực hiện được các nhiệm vụ trên và
mang tính khả thi thì mặt bằng đất đai là một trong những nhân tố quan trọng, nó
quyết định đến hiệu quả trong công tác của các nhà đầu tư trong, ngoài nước và ảnh
hưởng đến cả tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.
Năm 2010, thành phố Thái Nguyên được công nhận là đô thị loại I trực thuộc
tỉnh Thái Nguyên, do vậy việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái
Nguyên đang trở thành một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu, số lượng các dự
án đầu tư, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đang ngày một
tăng nhanh trong những năm gần đây.
Để dự án đầu tư xây dựng công trình có tính khả thi cao, xây dựng đúng tiến
độ thi công thì công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) là một trong những vấn đề
hết sức quan trọng, quyết định thời gian tiến hành thi công các công trình, ảnh
hưởng đến hiệu quả sử dụng nguồn vốn của chủ đầu tư. Công tác này ảnh hưởng
trực tiếp đến lợi ích của Nhà nước, của chủ đầu tư cũng như ảnh hưởng tới cơ sở,
vật chất và tinh thần của người bị thu hồi đất.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×