Tải bản đầy đủ

Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Sông Công tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 đến 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐẶNG CHÀ GIANG
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Lớp


: K44 - ĐCMT - N01

Khóa học

: 2012 - 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

ĐẶNG CHÀ GIANG
Tên đề tài:
“ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ ĐẤT ĐAI
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN
GIAI ĐOẠN 2014 ĐẾN 2015”

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Hệ đào tạo

: Chính quy

Chuyên ngành

: Địa chính môi trƣờng

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Lớp

: K44 - ĐCMT - N01

Khóa học

: 2012 - 2016

Giảng viên hƣớng dẫn: TS.Vũ Thị Qúy

Thái Nguyên, năm 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là một trong những giai đoạn quan trọng trong quá
trình đào tạo sinh viên của nhà trường. Đây là khoảng thời gian sinh viên
được tiếp cận thực tế, đồng thời củng cố những kiến thức đã được học trong
nhà trường.
Được sự giúp đỡ của Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm và Ban
chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên, em đã tiến hành nghiên cứu đề tài:
“Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Sông
Công - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 đến 2015”. Trong suốt quá trình thực
tập em đã nhận được sự giúp đỡ của các thầy cô giáo, các cô chú và các anh chị
nơi em thực tập tốt nghiệp.
Em xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm,
Ban chủ nhiệm Khoa Quản lý tài nguyên, và đặc biệt là thầy giáo TS. Vũ Thị
Quý người đã trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này.
Em xin chân thành cảm ơn phòng Tài Nguyên và Môi Trường thành phố
Sông Công đã tạo điều kiện giúp đỡ em trong suốt thời gian thực tập tại địa phương.
Do kinh nghiệm còn thiếu, trình độ còn hạn chế và thời gian nghiên cứu
còn ngắn mặc dù đã rất cố gắng song đề tài tốt nghiệp của em không thể tránh
khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến, chỉ bảo của các
thầy cô giáo, ý kiến đóng góp của bạn bè để đề tài tốt nghiệp của em được
hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Đặng Chà Giang


ii

DANH MỤC VIẾT TẮT
BĐS

: Bất động sản

CT - HĐBT

: Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng

CT - TTg

: Chỉ thị Thủ tướng

ĐGHC

: Địa giới hành chính

DT

: Diện tích

GCN

: Giấy chứng nhận

GCNQSDĐ

: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

GPMB

: Giải phóng mặt bằng

NĐ - CP

: Nghị định - Chính phủ

NXB

: Nhà xuất bản

QĐ - BTNMT

: Quyết định Bộ Tài nguyên Môi trường

QĐ - UBND

: Quyết định Ủy ban nhân dân

QH - KHSDĐ

: Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất

QSDĐ

: Quyền sử dụng đất

TN&MT

: Tài nguyên và Môi trường

TT

: Thứ tự

TT – BTC

: Thông tư Bộ tài chính

TT - BTNMT

: Thông tư Bộ Tài nguyên Môi trường

TTLT - BTC - BTNMT

: Thông tư liên tịch Bộ tài chính
Bộ Tài Nguyên Môi Trường

TTLT - BTP - BTNMT

: Thông tư liên tịch Bộ tư pháp Bộ
Tài Nguyên Môi trường

UBND

: Uỷ ban nhân dân


iii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 4.1. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Sông Công năm 2015 ..................30
Bảng 4.2: Một số văn bản pháp luật về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn 2014-2015...... 33
Bảng 4.3: Tổng hợp hồ sơ địa giới hành chính của thành phố Sông Công...............34
Bảng 4.4. Kết quả thành lập và chất lượng bản đồ của thành phố Sông Công .........36
Bảng 4.5: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất trong kỳ kế hoạch năm 2015 ......................38
Bảng 4.6: Kết quả giao đất của thành phố Sông Công giai đoạn 2014 - 2015 ..............40
Bảng 4.7: Kết quả thu hồi đất của thành phố Sông Công giai đoạn 2014 – 2015 ....41
Bảng 4.8: Thống kê kết quả chuyển mục đích sử dụng đất của thành phố Sông Công ...... 42
Bảng 4.9: Tổng hợp thành phần hồ sơ địa chính của thành phố Sông Công ...........43
Bảng 4.10: Tổng hợp kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thành phố
Sông Công giai đoạn 2014 – 2015...........................................................44
Bảng 4.11: Biến động đất đai năm 2015 so với năm 2014 của thành phố Sông Công ....... 46
Bảng 4.12: Kết quả thu ngân sách Nhà nước về đất đai giai đoạn 2014 - 2015 .............. 48
Bảng 4.13: Kết quả thực hiện quyền sử dụng đất giai đoạn 2014 - 2015 .................50
Bảng 4.14: Kết quả thanh tra việc quản lý và sử dụng đất đai giai đoạn 2014 – 2015 ...... 52
Bảng 4.15: Kết quả giải quyết đơn thư từ năm 2014 – 2015 ....................................53


iv

MỤC LỤC
PHẦN 1. MỞ ĐẦU ....................................................................................................1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ...................................................................................1
1.2. Mục tiêu tổng quát của đề tài ...........................................................................2
1.3. Mục tiêu cụ thể của đề tài ................................................................................2
1.4. Ý nghĩa của đề tài ............................................................................................3
PHẦN 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU .........................................................................4
2.1. Cơ sở khoa học ................................................................................................4
2.1.1. Những khái niệm chung về quản lý Nhà nước về đất đai ........................4
2.1.2. Căn cứ pháp lý của công tác quản lý nhà nước về đất đai .......................5
2.2. Những nội dung cơ bản của công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt
Nam theo Luật Đất đai 2013 ...................................................................................8
2.3. Khái quát công tác quản lý Nhà nước về đất đai ở Việt Nam

, ở tỉnh Thái

Nguyên từ khi thực hiện Luật Đất đai 2013 đến nay ..............................................9
2.3.1. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai trên phạm vi cả nước .................9
2.3.2. Tình hình quản lý Nhà nước về đất đai ở tỉnh Thái Nguyên ..................13
PHẦN 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ....18
3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu .................................................................18
3.1.1 Đối tượng nghiên cứu ..............................................................................18
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu ................................................................................18
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành .....................................................................18
3.3. Nội dung nghiên cứu......................................................................................18
3.3.1. Đánh giá điều kiện tự nhiên , kinh tế, xã hội thành phố Sông Công - tỉnh
Thái Nguyên .....................................................................................................18
3.3.2. Đánh giá tình hình sử dụng đất đai của thành phố Sông Công - tỉnh
Thái Nguyên giai đoạn 2014 - 2015 .................................................................18
3.3.3. Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố
Sông Công - tỉnh Thái Nguyên theo 15 nội dung quy định trong Luật Đất đai
2013 ..................................................................................................................18


v

3.3.4. Đề xuất một số giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai
trên địa thành phố Sông Công- tỉnh Thái Nguyên ............................................18
3.4. Phương pháp nghiên cứu ...............................................................................18
3.4.1. Phương pháp thu thập tài liệu, số liệu ....................................................18
3.4.2. Phương pháp phân tích, thống kê và tổng hợp số liệu ...........................19
3.4.3. Phương pháp tổng hợp, phân tích, đánh giá, so sánhError!

Bookmark

not defined.
3.4.4. Phương pháp xử lý số liệu ...................... Error! Bookmark not defined.
PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .....................................20
4.1. Điều kiện tự nhiên - kinh tế xã hội của thành phố Sông Công

- tỉnh Thái

Nguyên ..................................................................................................................20
4.1.1. Điều kiện tự nhiên ..................................................................................20
4.1.2. Điều kiện kinh tế và xã hội .....................................................................24
4.1.3. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên

- kinh tế xã hội của thành phố

Sông Công- tỉnh Thái Nguyên ..........................................................................27
4.2. Hiện trạng sử dụng đất của thành phố Sông Công .........................................30
4.3. Kết quả của công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố
Sông Công - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 đến 2015 ....................................32
4.3.1. Công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng
đất đai và tổ chức thực hiện các văn bản đó .....................................................32
4.3.2. Xác định địa giới hành chính, lập và quản lý hồ sơ địa giới hành chính,
lập bản đồ hành chính trên địa bàn thành phố Sông Công ...............................34
4.3.3. Khảo sát, đo đạc, đánh giá, phân hạng đất; lập bản đồ địa chính, bản đồ
hiện trạng sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố
Sông Công – tỉnh Thái Nguyên ........................................................................35
4.3.4. Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sông
Công – tỉnh Thái Nguyên .................................................................................37
4.3.5. Quản lý việc giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử
dụng đất trên địa bàn thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên ....................39


vi

4.3.6. Đăng ký quyền sử dụng đất, lập và quản lý hồ sơ địa chính, cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Sông Công – tỉnh Thái
Nguyên..............................................................................................................42
4.3.7. Thống kê, kiểm kê đất đai trên địa bàn thành phố Sông Công – tỉnh Thái
Nguyên..............................................................................................................45
4.3.8. Quản lý tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố Sông Công – tỉnh
Thái Nguyên .....................................................................................................47
4.3.9. Quản lý việc bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất trên địa bàn
thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên .......................................................49
4.3.10. Quản lý, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng
đất trên địa bàn thành phố Sông Công – tỉnh Thái Nguyên .............................49
4.3.11. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đất
đai và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Sông Công –
tỉnh Thái Nguyên ..............................................................................................51
4.3.12. Giải quyết tranh chấp về đất đai, giải quyết khiếu nại, tố cáo các vi
phạm trong việc quản lý và sử dụng đất đai .....................................................53
4.3.13. Quản lý các hoạt động dịch vụ công về đất đai trên địa bàn thành phố
Sông Công – tỉnh Thái Nguyên ........................................................................54
4.3.14. Phổ biến giáo dục, pháp luật về đất đai trên địa bàn thành phố Sông
Công – tỉnh Thái Nguyên .................................................................................54
4.3.15. Xây dựng hệ thống thông tin đất đai trên địa bàn thành phố Sông Công
– tỉnh Thái Nguyên ...........................................................................................55
4.4. Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất
đai giai đoạn 2014 – 2015 .....................................................................................56
4.4.1. Đánh giá chung .......................................................................................56
4.4.2. Đề xuất một số giải pháp ........................................................................57
PHẦN 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ................................................................59
5.1. Kết luận ..........................................................................................................59
5.2. Kiến nghị ........................................................................................................61
TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................62


1

PHẦN 1: MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá của mỗi quốc gia, là tư liệu sản
xuất đặc biệt, là địa bàn phân phố dân cư và là điều kiện tồn tại và phát triển
của con người và của sinh vật khác trên trái đất. Như Mác đã khẳng định : “
lao động là cha, đất đai là mẹ của mọi của cải vật chất”, Chính vì vậy việc
quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên quý giá này hiệu quả và hợp lí sẽ dẫn
đến những thành tựu to lớn, góp phần trong công cuộc đổi mới và là yếu tố
quan trọng cho nền tảng một xã hội phát triển ổn định cũng như làm vững
mạnh nền kinh tế.
Ở nước ta, đất đai thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở
hữu và thống nhất quản lý (điều 4 luật đất đai 2013).Như vậy, đất đai là điều
kiện cơ bản cho quá trình phát triển, song yếu tố mang tính quyết định của
nền kinh tế phát triển, đảm bảo mục tiêu ổn định chính trị - xã hội lâu dài lại
đến từ việc quản lý, sử dụng đất có hiệu quả, hợp lý, tiết kiệm hay không đất
đai cũng chính là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Đất nước. Nhà nước
thống nhất quản lý đất đai nhằm bảo toàn lãnh thổ và khai thác hợp lý, hiệu
quả đất đai.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Luật đất đai cũng như các quy định
khác vẫn còn nhiều hạn chế trong khâu tổ chức thực hiện. Nhiều văn bản tính
chất pháp lý còn chồng chéo và mâu thuẫn, việc cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất cho các hộ gia đình còn chậm đặc biệt là đối với đất ở. Đối với
vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đô thị và quyền sở hữu nhà ở
thì triển khai còn chưa đồng bộ, kết quả đạt được thấp. Việc tranh chấp đất đai
diễn ra dưới nhiều hình thức… Đứng trước thực trạng đó, để đưa vào việc
quản lý và sử dụng đất đai ngày càng có hiệu quả, góp phần vào công cuộc cải
tạo xã hội chủ nghĩa, cần phải rút kinh nghiệm từ thức tế trong quá trình quản
lí và sử dụng đất. Trên cơ sở đó, xây dựng các biện pháp nhằm quản lý và sử
dụng đất hiệu quả hơn, bền vững hơn.


2

Sông Công là thành phố công nghiệp, trung tâm kinh tế, hành chính,
văn hóa - xã hội phía Nam của tỉnh Thái Nguyên; là đầu mối giao thông, giao
lưu phát triển kinh tế - xã hội quan trọng của vùng Đông Bắc Bắc Bộ. Trong
công cuộc Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa, vấn đề đất đai của thành phố tương
đối phức tạp đã, đang và sẽ đặt ra cho ngành Tài nguyên và Môi Trường của
thành phố nhiều khó khăn cần được giải quyết và thực hiện tốt 15 nội dung quản
lý nhà nước về đất đai của Luật 2013, qua đó để mọi người dân hiểu và thực hiện
theo luật thì cần phải phổ biến tuyên truyền sâu rộng tới mọi tầng lớp nhân dân
để mọi người dân hiểu và làm theo pháp luật.
Xuất phát từ thực tế đó, được sự nhất trí của Khoa Quản Lý Tài
Nguyên, trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên, dưới sự hướng dẫn của cô
giáo T.S Vũ Thị Quý, em tiến hành nghiên cứu và thực hiện đề tài:
“Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố
Sông Công- tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2014 đến 2015”.
1.2. Mục tiêu tổng quát của đề tài
Đánh giá công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố
Sông Công giai đoạn 2014 đến 2015 nhằm mục đích xác định những kết quả
đạt được và những điểm còn tồn tại, cùng với những thuận lợi và khó khăn
trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Để từ đó rút ra được bài học kinh
nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục những tồn tại và khó khăn đó,
trong việc thực hiên công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành
phố trong thời gian tới.
1.3. Mục tiêu cụ thể của đề tài
- Đánh giá được điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Sông Công.
- Đánh giá được tình hình sử dụng đất đai và biến động đất đai giai
đoạn 2014 - 2015 của thành phố Sông Công.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×