Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống người dân tại thị trấn Thất Khê huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2011 2015. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------0o0----------

BẾ MINH TUẤN
Tên đề tài:

ẢNH HƢỞNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG
ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƢỜI DÂN THỊ TRẤN
THẤT KHÊ, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN
GIAI ĐOẠN 2011 - 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

:

Chuyên ngành:

Chính quy

Địa chính Môi trƣờng

Khoa

: Quản lý Tài nguyên

Khóa học

: 2012 – 2016

Thái Nguyên, năm 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-----------0o0----------

BẾ MINH TUẤN
Tên đề tài:

ẢNH HƢỞNG CỦA PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ ĐẾN SỬ DỤNG
ĐẤT NÔNG NGHIỆP VÀ ĐỜI SỐNG NGƢỜI DÂN THỊ TRẤN
THẤT KHÊ, HUYỆN TRÀNG ĐỊNH, TỈNH LẠNG SƠN
GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo

:

Chính quy

Chuyên ngành:

Địa chính Môi trƣờng

Lớp

:K44 – ĐCMT – N02

Khoa

:

Quản lý Tài Nguyên

Khóa học

:

2012 – 2016

Giảng viên hƣớng dẫn:

GS TS. Nguyễn Thế Đặng

Thái Nguyên, năm 2016


i
LỜI CẢM ƠN
Thực tập tốt nghiệp là giai đoạn hết sức quan trọng trong toàn bộ quá trình học
tập, rèn luyện của mỗi sinh viên. Với phƣơng châm “học đi đôi với hành, lý thuyết
gắn liền với thực tiễn”, thực tập tốt nghiệp sẽ giúp cho sinh viên củng cố và hệ
thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã học, áp dụng một cách sáng tạo, linh hoạt vào
thực tế nhằm nâng cao năng lực chuyên môn để sau khi ra trƣờng có thể đáp ứng
đƣợc nhu cầu của xã hội.
Đƣợc sự nhất trí của BGH nhà trƣờng, BCN khoa Quản lí tài nguyên em đã
tiến hành thực hiện đề tài: “Ảnh hưởng của phát triển đô thị đến sử dụng đất
nông nghiệp và đời sống người dân tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định,
tỉnh Lạng Sơn giai đoạn năm 2011 - 2015”.
Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của bản thân, em đã
nhận đƣợc rất nhiều sự giúp đỡ của thầy giáo hƣớng dẫn và cơ quan chủ quản. Em
xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến các thầy cô giáo trong khoa Quản lí tài
nguyên và các thầy cô giáo trong trƣờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Em xin
chân thành cảm ơn UBND Thị trấn Thất Khê, Phòng TN & MT Huyện Tràng Định
và các hộ nông dân trên địa bàn Thị trấn Thất Khê đã giúp đỡ , tạo điều kiện thuận
lơ ̣i cho em trong quá triǹ h thu thâ ̣p thông tin để thƣ̣c hiê ̣n khóa luận này . Đặc biệt
em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo GS.TS. Nguyễn Thế Đặng đã chỉ bảo
và hƣớng dẫn em trong quá trình nghiên cứu.
Do thời gian có hạn, kinh nghiệm và trình độ của bản thân còn hạn chế nên
khóa luận tốt nghiệp của em không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận
đƣợc những ý kiến đóng góp ý của các thầy cô và các bạn để đề tài của em đƣợc
hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Lạng sơn, ngày

tháng

Sinh viên
Bế Minh Tuấn

năm 2016


ii
DANH MỤC CÁC BẢNG
Trang
Bảng 2.1: Dân số đô thị và tỉ lệ % dân số sống ở khu vực đô thị năm 1970, 1990 và dự
báo dân số năm 2025 ........................................................................................................... 7
Bảng 2.2: Dân số đô thị ở các nƣớc kinh tế phát triển qua các năm 1950,1970 và dự
báo năm 2025....................................................................................................................... 8
Bảng 4.1: Cơ cấu hiện trạng sử dụng đất thị trấn Thất Khê năm 2015 .......................... 29
Bảng 4.3: Kết quả giao đất ở thị trấn Thất Khê giai đoạn 2011 – 2015 ........................ 39
Bảng 4.5: Một số thông tin cơ bản về các chủ hộ .......................................................... 43
Bảng 4.6: Thu nhập bình quân của hộ năm 2011-2015 ................................................ 44
Bảng 4.7: Ý kiến của các hộ điều tra về xu hƣớng thay đổi thu nhập do tác động của đô
thị hóa ................................................................................................................................. 45
Bảng 4.8: Tình hình nghề nghiệp của hộ trƣớc và sau đô thị hóa .................................. 46
Bảng 4.9: Kết quả đào tạo nghề và giải quyết việc làm .................................................. 48
Bảng 4.10: Tình hình sử dụng nguồn tiền bồi thƣờng đất đai của hộ ............................ 48
Bảng 4.11: Thay đổi thu nhập của hộ qua quá trình đô thị hóa ...................................... 50
Bảng 4.12: Tác động của đô thị hóa đến xã hội và môi trƣờng ...................................... 51


iii
DANH MỤC HÌNH
Trang

Hình 4.1: Cơ cấu sử dụng tiền bồi thƣờng đất đai của hộ......................................... 49


iv
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT

Kí hiệu

Tên viết tắt

CNH

Công nghiê ̣p hoá

ĐTH

Đô thị hoá

HĐH

Hiê ̣n đa ̣i hoá

TN&MT

Tài nguyên và môi trƣờng

KD – DV

Kinh doanh – dịch vụ

KT – XH

Kinh tế - xã hô ̣i

SXKD

Sản xuất kinh doanh

SXNN

Sản xuất nông nghiệp

TTCN

Tiể u thủ công nghiê ̣p

UBND

Uỷ ban nhân dân

XHCN

Xã hô ̣i chủ nghĩa

PTĐT

Phát triển đô thị

GPMB

Giải phóng mặt bằng


v
MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN....................................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG ................................................................................................. ii
DANH MỤC HÌNH ........................................................................................................... iii
DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VIẾT TẮT ........................................................................ iv
MỤC LỤC ........................................................................................................................... v
Phần 1: MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài ............................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu..................................................................................................... 2
1.2.1. Mục tiêu tổng quát .................................................................................................... 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể .......................................................................................................... 3
1.3. Ý nghĩa của đề tài ......................................................................................................... 3
Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU .................................................................................. 4
2.1. Cơ sở khoa học của đề tài ............................................................................................ 4
2.1.1. Cơ sở pháp lý ............................................................................................................. 4
2.1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn ......................................................................................... 5
2.2. Thực tiễn đô thị hóa ..................................................................................................... 7
2.2.1. Tình hình đô thị hóa trên thế giới ............................................................................. 7
2.2.2. Đô thị hóa ở một số nƣớc phát triển trên Thế giới .................................................. 8
2.3. Nghiên cứu trong và ngoài nƣớc về đô thị hoá và tác động của nó đến đất đai và
đời sống con ngƣời ............................................................................................................ 10
Phần 3: ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ......... 13
3.1. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu ............................................................................. 13
3.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu ............................................................................................. 13
3.1.2. Phạm vi nghiên cứu................................................................................................. 13
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành nghiên cứu ............................................................. 13
3.3. Nội dung nghiên cứu .................................................................................................. 13


vi
3.3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất Thị trấn Thất Khê,
huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn .................................................................................... 13
3.3.2. Đánh giá ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị tới quản lý, biến động sử dụng đất
trên địa bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn................................. 14
3.3.3. Đánh giá ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị tới đời sống của ngƣời dân trên địa
bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn .............................................. 14
3.3.4. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng
đất nông nghiệp và nâng cao đời sống ngƣời dân trƣớc sự phát triển của đô thị. ........ 14
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu ........................................................................................... 14
3.4.1. Phƣơng pháp thu thập tài liệu số liệu ..................................................................... 14
3.4.2. Phƣơng pháp xử lý số liệu ...................................................................................... 15
3.4.3. Phƣơng pháp chọn điểm nghiên cứu ..................................................................... 15
3.4.4. phƣơng pháp chuyên gia ......................................................................................... 16
Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................................ 17
4.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và tình hình sử dụng đất thị trấn Thất Khê, huyện
Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. .............................................................................................. 17
4.1.1. Điều kiện tự nhiên của thị trấn Thất Khê. ............................................................. 17
4.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội....................................................................................... 21
4.1.3. Nhận xét chung về điều kiện tự nhiên - tài nguyên thiên nhiên và cảnh quan môi
trƣờng. ................................................................................................................................ 27
4.1.4. Tình hình sử dụng đất tại thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. 28
4.2. Đánh giá ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị tới quản lí đất đai trên địa bàn thị trấn
Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn. ................................................................. 33
4.2.1. Đánh giá ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị tới quản lí đất đai tại thị trấn Thất
Khê. .................................................................................................................................... 33
4.2.2. Đánh giá ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị tới biến động sử dụng đất và tình
hình sử dụng đất nông nghiệp ........................................................................................... 34
4.3. Đánh giá ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị tới đời sống của ngƣời dân trên địa
bàn thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn .............................................. 42


vii
4.3.1. Ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị đến thu nhập và việc làm của ngƣời dân .... 42
4.3.2 Ảnh hƣởng của sự phát triển đô thị đến đời sống xã hội của ngƣời dân .............. 48
4.4. Thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng
đất nông nghiệp và nâng cao đời sống ngƣời dân trƣớc sự phát triển của đô thị .......... 52
4.4.1. Thuận lợi .................................................................................................................. 52
4.4.2. Khó khăn.................................................................................................................. 54
4.4.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm tăng cƣờng vai trò quản lý của Nhà nƣớc đối với
đất đai và đề xuất các giải pháp trong sử dụng đất, nâng cao đời sống hộ nông dân
trong quá trình đô thị hóa thị trấn Thất Khê. ................................................................... 56
PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................... 61
5.1. Kết luận ....................................................................................................................... 61
5.2. Một số kiến nghị ......................................................................................................... 63
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................................. 64


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Tính cấp thiết của đề tài
Đất đai là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá và có tầm quan trọng rất lớn đối
với đời sống con ngƣời và xã hội, là sản phẩm của sự tác động đồng thời của nhiều
yếu tố tự nhiên và kinh tế xã hội. Đất là nơi diễn ra các hoạt động sống, là tƣ liệu
sản xuất đặc biệt, là đối tƣợng của các mối quan hệ sản xuất trong các lĩnh vực sử
dụng đất đai. Nó giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Đất đai
còn là địa điểm, là nền tảng, là cơ sở cho mọi hoạt động phát triển kinh tế xã hội của
đất nƣớc.
Ngày nay, xã hội phát triển, dân số tăng nhanh kéo theo những đòi hỏi ngày
càng tăng về lƣơng thực và thực phẩm, chỗ ở cũng nhƣ các nhu cầu về văn hóa, xã
hội. Con ngƣời đã tìm mọi cách để khai thác đất đai nhằm thỏa mãn những nhu cầu
ngày càng tăng đó. Các hoạt động ấy đã làm cho diện tích đất nông nghiệp vốn có
hạn về diện tích ngày càng bị thu hẹp, đồng thời làm giảm độ màu mỡ và giảm tính
bền vững trong sử dụng đất. Ngoài ra, với quá trình đô thị hoá làm cho quỹ đất nông
nghiệp ngày càng giảm, trong khi khả năng khai hoang đất mới và các loại đất khác
chuyển sang đất nông nghiệp lại rất hạn chế. Do vậy, ảnh hƣởng của đô thị hóa đến
quỹ đất nông nghiệp là rất lớn, để sử dụng quỹ đất hợp lý theo quan điểm về sinh
thái và phát triển bền vững đang trở thành vấn đề mang tính chất toàn cầu, đƣợc các
nhà khoa học trên thế giới đăc biệt quan tâm. Đối với một nƣớc có nền kinh tế nông
nghiệp là chủ yếu nhƣ ở Việt Nam, nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng của sự phát
triển đô thị đến sử dụng đất nông nghiệp và đời sống ngƣời dân càng trở nên cần
thiết hơn bao giờ hết.( Nguyễn Đình Cự, 1997) [4]
Thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn là thị trấn ở miền núi
phía Đông Bắc nƣớc ta, đang trong quá trình đô thị hoá, công nghiệp hoá và hiện
đại hoá với tốc độ nhanh. Quá trình phát triển đô thị diễn ra trên bình diện rộng, đã
làm biến đổi bộ mặt kinh tế, văn hoá, xã hội và kiến trúc của cả huyện.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×