Tải bản đầy đủ

Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại trang trại Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương và thử nghiệm một số phác đồ điều trị. (Khóa luận tốt nghiệp)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------

TRẦN THỊ LINH
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI
TẠI TRẠI BÙI HUY HẠNH, XÃ TÁI SƠN, HUYỆN TỨ KỲ,
TỈNH HẢI DƢƠNG VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
:
Chuyên ngành:
Khoa
:
Khóa học
:

Chính quy

Chăn nuôi Thú y
Chăn nuôi Thú y
2012 - 2016

Thái Nguyên, 2016


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
-------------------------

TRẦN THỊ LINH
Tên đề tài:
TÌNH HÌNH MẮC BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở ĐÀN LỢN NÁI
TẠI TRẠI BÙI HUY HẠNH, XÃ TÁI SƠN, HUYỆN TỨ KỲ,
TỈNH HẢI DƢƠNG VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Hệ đào tạo
: Chính quy
Chuyên ngành: Chăn nuôi Thú y
Lớp
: K 44 - Chăn nuôi Thú y
Khoa
: Chăn nuôi Thú y
Khóa học
: 2012 - 2016
Giảng viên hƣớng dẫn: GS.TS.Từ Quang Hiển

Thái Nguyên, 2016


i

LỜI CẢM ƠN
Sau một thời gian học tập rèn luyện tại Trường Đại học Nông Lâm Thái
Nguyên và sau 6 tháng thực tập tốt nghiệp tại cơ sở, học hỏi, rèn luyện nâng cao
tay nghề, em đã luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của thầy cô giáo và bạn bè.
Đến nay, em đã hoàn thành chương trình học và thực tập tốt nghiệp.


Em xin chân thành cảm ơn Ban chủ nhiệm khoa, cùng toàn thể các thầy
cô giáo trong khoa Chăn nuôi thú y đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo và giúp đỡ
em trong suốt thời gian học tập tại trường.
Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc đến thầy
giáo GS.TS. Từ Quang Hiển, người đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời
gian thực tập, giúp em hoàn thành bản khóa luận này.
Em xin chân thành cảm ơn các cán bộ kỹ thuật, công nhân viên tại trại
Bùi Huy Hạnh huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đã giúp em hoàn thành khóa
luận tốt nghiệp này, cũng như học tập rèn luyện nâng cao tay nghề.
Một lần nữa, em xin chúc toàn thể các thầy, cô giáo, sức khỏe, hạnh
phúc và thành công.
Em xin chân thành cảm ơn!
Thái Nguyên, ngày tháng năm 2016
Sinh viên

Trần Thị Linh


ii

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1. Cơ cấu đàn lợn sinh sản từ năm 2014 - 2016 ................................... 5
Bảng 3.1. Sơ đồ bố trí thí nghiệm ................................................................... 25
Bảng 4.1. Lịch sát trùng chuồng trại của trại lợn Bùi Huy Hạnh ................... 32
Bảng 4.2. Lịch tiêm vaccine phòng bệnh của trang trại.................................. 33
Bảng 4.3. Kết quả công tác phục vụ sản xuất ................................................. 38
Bảng 4.4. Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh viêm tử cung từ tháng 1 đến tháng 5
năm 2016 ........................................................................................... 39
Bảng 4.5. Tỷ lệ và mức độ mắc bệnh của đàn nái từ tháng 1 đến tháng 5 năm
2016 ................................................................................................... 40
Bảng 4.6. Tỷ lệ và mức độ viêm tử cung ở lợn nái theo tháng ....................... 41
Bảng 4.7. Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của 2 phác đồ ........................ 44
Bảng 4.8. Hoạt động sinh lý sinh sản và tỷ lệ thụ thai của lợn nái ................. 47
Bảng 4.9. Một số chỉ tiêu sinh lý sinh sản và tỷ lệ thụ thai của lợn nái ......... 48
Bảng 4.10. Bảng 4.10. Một số chỉ tiêu động dục trở lại và thời gian động dục
trở lại ............................................................................................................... 49


iii

DANH MỤC CÁC HÌNH
Hình 4.1. Biểu đồ tỷ lệ mắc theo lứa đẻ .......................................................... 43
Hình 4.2. Biểu đồ mức độ mắc bệnh theo lứa đẻ .......... Error! Bookmark not
defined.
Hình 4.3. Biểu đồ tỷ lệ mắc bệnh theo tháng theo dõi .................................... 45
Hình 4.4. Biểu đồ mức độ mắc bệnh theo tháng theo dõi .............................. 46


iv

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

1. Cs

cộng sự

2. LMLM

Lở Mồm Long Móng

3. TT

Thể trọng

4. PGF2α

ProstaglandinF2anpha


v

MỤC LỤC
Trang
LỜI CẢM ƠN ................................................................................................... i
DANH MỤC CÁC BẢNG .............................................................................. ii
DANH MỤC CÁC HÌNH .............................................................................. iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ............................................................... iv
MỤC LỤC ........................................................................................................ v
Phần 1. MỞ ĐẦU ............................................................................................ 1
1.1. Đặt vấn đề................................................................................................... 1
1.2. Mục tiêu và yêu cầu chuyên đề .................................................................. 2
1.2.1. Mục tiêu................................................................................................... 2
1.2.2. Yêu cầu.................................................................................................... 2
1.3. Ý nghĩa của đề tài ....................................................................................... 2
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học ........................................................................... 2
1.3.2. Ý nghĩa thực tiễn ..................................................................................... 3
Phần 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ................................................................. 4
2.1. Điều kiện cơ sở nơi thực tập ...................................................................... 4
2.1.1. Điều kiện tự nhiên, cơ sở vật chất của cơ sở thực tập ............................ 4
2.1.2. Đối tượng và kết quả sản xuất của cơ sở thực tập. ................................. 5
2.2. Cơ sở khoa học ........................................................................................... 6
2.2.1. Cấu tạo giải phẫu và sinh lý cơ quan sinh dục cái .................................. 6
2.2.2. Đặc điểm sinh lý, sinh dục của lợn nái ................................................... 9
2.2.3. Bệnh viêm tử cung ở lợn nái sinh sản ................................................... 12
2.2.4. Giới thiệu về các thuốc kháng sinh dùng trong phác đồ điều trị .......... 18
2.3. Tình hình nghiên cứu trong nước và trên thế giới ................................... 20
2.3.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới ........................................................ 20


vi

2.3.2. Tình hình nghiên cứu trong nước.......................................................... 22
Phần 3. ĐỐI TƢỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP
NGHIÊN CỨU ............................................................................................... 24
3.1. Đối tượng nghiên cứu............................................................................... 24
3.2. Địa điểm và thời gian tiến hành ............................................................... 24
3.3. Nội dung nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi .......................................... 24
3.4. Phương pháp nghiên cứu và các chỉ tiêu theo dõi ................................... 24
3.4.1. Phương pháp bố trí thí nghiệm.............................................................. 24
3.4.2. Các chỉ tiêu và phương pháp xử lý số liệu ............................................ 25
Phần 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN ............................. 28
4.1. Công tác phục vụ sản xuất ....................................................................... 28
4.2. Kết quả nghiên cứu .................................................................................. 39
4.2.1. Tỷ lệ lợn nái mắc bệnh tại trang trại Bùi Huy Hạnh ............................. 39
4.2.2. Tỷ lệ mắc bệnh viêm tử cung của đàn lợn nái ...................................... 39
4.2.3. Tỷ lệ và mức độ viêm tử cung ở đàn lợn nái sinh sản ......................... 41
4.2.4. Tỷ lệ và mức độ viêm tử cung ở lợn nái theo tháng trong năm ........... 44
4.2.5. Hiệu lực điều trị bệnh viêm tử cung của hai phác đồ ........................... 46
4.2.6. Ảnh hưởng của các phác đồ điều trị khác nhau đến hoạt động sinh lý
sinh dục và khả năng thụ thai .......................... Error! Bookmark not defined.
4.2.7. Ảnh hưởng của hai phác đồ điều trị đến một số chỉ tiêu động dục trở lại
và thời gian động dục trở lại .......................................................................... 49
Phần 5. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ............................................................. 51
5.1. Kết luận .................................................................................................... 51
5.2. Đề nghị ..................................................................................................... 52
TÀI LIỆU THAM KHẢO
I. Tài liệu tiếng Việt
II. Tài liệu trên Website

III. Tài liệu tiếng anh


1

Phần 1
MỞ ĐẦU
1.1. Đặt vấn đề
Viê ̣t Nam là mô ̣t nước đi lên từ nền sản xuất nông nghiệp và đây là một
lĩnh vực chiếm vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân . Trong quá trình
công nghiê ̣p hóa, hiê ̣n đa ̣i hóa đấ t nước thì nông nghiê ̣p nước ta đã và đang có
những bước phá t triể n ma ̣nh mẽ , trong đó ngành chăn nuôi cũng có những
bước phát triể n không ngừng và đã trở thành ngành sản xuấ t hàng hóa quan
trọng trong nông nghiệp . Trong thành tựu đó , chăn nuôi lơ ̣n đóng vai trò rấ t
lớn trong viê ̣c đá p ứng nhu cầ u thực phẩ m cho người tiêu dùng và xuấ t khẩ u ,
không những thế chăn nuôi lơ ̣n còn cung cấ p nguyên liê ̣u cho sản xuấ t công
nghiê ̣p, phân bón cho trồ ng tro ̣t và giải quyế t viê ̣c làm tăng thu nhâ ̣p giúp
người dân thoát nghèo . Để cung cấp lợn giống cho nhu cầu chăn nuôi của các
trang trại và các nông hộ thì việc phát triển đàn lợn nái sinh sản là việc làm
cần thiết.
Chăn nuôi lơ ̣n theo quy mô trang tra ̣i hay chăn nuôi công nghiê ̣p ở nước
ta có hiệu quả cao nhưng bên cạnh đó còn có những trở ngại rất lớn của chăn
nuôi lợn nái sinh sản là dịch bệnh xảy ra nhiều, đối với lợn nái thì các bệnh về
đường sinh sản xuất hiện khá nhiều, nhất là lợn nái ngoại được nuôi theo quy
mô công nghiệp do khả năng thích nghi của lợn nái ngoại với điều kiện khí hậu
nước ta còn kém, trong quá trình sinh đẻ lợn nái dễ bị các vi khuẩn như:
Streptococcus, Staphylococcus, E.coli,… xâm nhập và gây một số bệnh mắc
trùng sau đẻ như viêm âm đạo, viêm âm môn,… đặc biệt là bệnh viêm tử cung,
đây là bệnh xuất hiện nhiều ở lợn nái và gây ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng
sinh sản của lợn nái. Nếu không điều trị kịp thời, viêm tử cung có thể dẫn tới
các bệnh kế phát như: viêm vú, mất sữa, rối loạn sinh sản, chậm sinh, vô sinh,


2

viêm phúc mạc dẫn đến mắc trùng huyết và chết. Vì vậy, bệnh viêm tử cung ở
lợn nái ảnh hưởng trực tiếp tới năng suất, chất lượng, hiệu quả ngành chăn
nuôi lợn đồng thời còn ảnh hưởng tới chất lượng đàn lợn giống.
Để hiểu rõ hơn về bệnh đồng thời giúp người chăn nuôi tìm ra hướng
giải quyết phù hợp trong vấn đề phòng và trị bệnh có hiệu quả, góp phần hạn
chế những thiệt hại do bệnh viêm tử cung ở lợn nái sinh sản. Xuấ t phát từ yêu
cầ u của thực tế sản xuấ t và đươ ̣c sự hướng dẫn của th

ầy giáo GS .TS.Từ

Quang Hiển, cùng sự giúp đỡ của trang trại Bùi Huy Hạnh em tiế n hành
nghiên cứu đề tài : “Tình hình mắc bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái tại
trang trại Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương và thử
nghiệm một số phác đồ điều trị’’.
1.2. Mục tiêu và yêu cầu chuyên đề
1.2.1. Mục tiêu
- Đánh giá được thực trạng bệnh viêm tử cung ở đàn lợn nái nuôi tại
trại Bùi Huy Hạnh, xã Tái Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
- Xác định mức độ ảnh hưởng của bệnh viêm tử cung đến năng suất
sinh sản của lợn nái ở lứa tiếp theo
- Xác định được hiệu lực của một số phác đồ điều trị bệnh viêm tử cung.
1.2.2. Yêu cầu
Đề tài cần sát với quá trình làm, tất cả các phương pháp tiến hành thí
nghiệm phải rõ ràng, số liệu chính xác, trung thực.
1.3. Ý nghĩa của đề tài
1.3.1. Ý nghĩa trong khoa học
Đề tài góp phần cung cấp một số thông tin có giá trị về viêm tử cung ở
lợn, bổ sung vào các thông tin khoa học hiện có về bệnh này đồng thời có thể
sử dụng làm nguồn tham khảo trong giảng dạy và học tập.


Khóa luận đầy đủ ở file: Khóa luận full
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×